logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
Protok贸艂 nr 17/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.Protok贸艂 nr 17/2018
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiat Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Do bud偶etu wprowadzana jest dotacja w wysoko艣ci 5 000 z艂 z przeznaczeniem na gospodark臋 gruntami i nieruchomo艣ciami oraz dotacja w wysoko艣ci 228,95 z艂 z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespo艂u do spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiat Pyrzyckiego w sprawie zmian
w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Powiatu Pyrzyckiego. Na podstawie porozumienia z Gmin膮 Pyrzyce Powiat otrzyma艂 pomoc finansow膮 w wysoko艣ci 300 tys. z艂 na realizacj臋 zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej w miejscowo艣ci Ryszewko. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zaliczkowe przekazanie kwoty 65 tys. z艂 na bie偶膮ce funkcjonowanie projektu "Wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe". Wnioskowana kwota jest niezb臋dna do zap艂aty bie偶膮cych zobowi膮za艅, a kolejna transza 艣rodk贸w z Wojew贸dzkiego Urz臋du Pracy zostanie przekazana dopiero w maju 2018 r. Po otrzymaniu 艣rodk贸w z WUP, kwota 65 tys. zostanie zwr贸cona. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiat Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do realizacji projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szpital Powiatowy w Pyrzycach przyst膮pi艂 do projektu "Lepiej zapobiega膰 ni偶 leczy膰 - profilaktyka nowotworu jelita grubego". Realizacji Projekt b臋dzie realizowany od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Warto艣膰 projektu wyniesie ponad 490 tys. z艂, z czego przyznana kwota dofinansowania to 463 361,10 z艂 oraz wk艂ad w艂asny 27 540 z艂, w tym wk艂ad w艂asny pieni臋偶ny 9 540 z艂 (komputer z drukark膮 i wynajem 艣wietlic wiejskich), wk艂ad w艂asny niepieni臋偶ny 18 000 z艂 (wynajem i utrzymanie pomieszcze艅 pracowni endoskopii). Zarz膮d przyj膮艂 projekt do realizacji i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiat Pyrzyckiego w sprawie udzielania pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego - Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach. Udziela si臋 pe艂nomocnictwa Teresie Wro艅skiej do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli do wysoko艣ci kwot okre艣lonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiat Pyrzyckiego w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮
w 呕abowie. 30 kwietnia 2018 r. ulega rozwi膮zaniu umowa o prac臋 z Urszul膮 Konopnick膮, zatrudnion膮 na stanowisku dyrektora. Proponuje si臋 zatrudni膰 na tym stanowisku Justyn臋 Rewersk膮-G艂odowsk膮 w ramach awansu wewn臋trznego. Justyna Rewerska-G艂odowska jest zatrudniona od 1 stycznia 2015 r. w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach na stanowisku kierownika zespo艂u. Posiada odpowiednie wykszta艂cenie tj. studia podyplomowe w zakresie prawa administracyjnego oraz specjalizacj臋 z zakresu organizacji pomocy spo艂ecznej i spe艂nia wymogi kwalifikacyjne okre艣lone dla os贸b kieruj膮cych jednostkami organizacyjnymi pomocy spo艂ecznej. Proponuje si臋 zatrudni膰 Justyn臋 Rewersk膮-G艂odowsk膮 pocz膮tkowo na okres trzech miesi臋cy. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiat Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii do wniosku o wydanie decyzji dla zadania inwestycyjnego pod nazw膮 "Budowa linii 400 kV Krajnik-Baczyna". Inwestycja b臋dzie polega膰 na budowie ok. 70 kilometrowego odcinka dwutorowej, napowietrznej, elektroenergetycznej linii przesy艂owej, przechodz膮cej r贸wnie偶 przez powiat pyrzycki. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywna opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiat Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego do komisji dokonuj膮cej inwentaryzacji mienia Skarbu Pa艅stwa przejmowanego z mocy prawa przez Powiat Pyrzycki. W sk艂ad komisji weszli Bart艂omiej Kr贸likowski oraz Ewa G膮siorowska-Naw贸j. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przed艂u偶enie umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci rolnej. Obecnie obowi膮zuj膮ca umowa zosta艂a zawarta na okres do 2022 r. Dzier偶awca wnioskuje o przed艂u偶enie tej umowy do roku 2025. Dzier偶awiony area艂 to 4,3709 ha. Wnioskodawca zamierza wykaza膰 dzier偶awion膮 powierzchni臋 we wniosku do PROW 2014-2020 i ubiega膰 si臋 o 艣rodki inwestycyjne. Aby dzier偶awiona powierzchnia zosta艂a uznana przy ocenie wniosku, to dzier偶awa musi trwa膰 do 2025 roku. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na przed艂u偶enie umowy dzier偶awy planuj膮c przeznaczenie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y na cele budowlane. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w przeciw przed艂u偶eniu umowy.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiat Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o nadaniu nazwy ulicy. Droga gminna granicz膮ca
z nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego zostanie nazwana ulic膮 T臋czow膮. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywna opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

............................. Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-06-13 13:25:55
Data ostatniej modyfikacji : 2018-06-13 13:25:55
Liczba wy艣wietle艅 : 627licznik odwiedzin: 12481264