logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

na pe艂nienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Pyrzyce, dnia 21.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na pe艂nienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

I. Nazwa oraz adres Zamawiaj膮cego:
Powiat Pyrzycki
ul. Lipia艅ska 4
74 - 200 Pyrzyce
email: starostwo@pyrzyce.pl
tel. 91 8811 333
NIP 853-145-74-17 Regon 811694584

II. Tryb udzielenia zam贸wienia
Post臋powanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907). - warto艣膰 zam贸wienia nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 30000 euro.

III. Opis przedmiotu zam贸wienia
Przedmiotem zam贸wienia jest pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji wsp贸艂finansowanej ze 艣rodk贸w zewn臋trznych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 w ramach dzia艂ania 9.8 pn: "Nowoczesna szko艂a - nowoczesny pracownik. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Pyrzyckim do rynku pracy"

Szczeg贸艂owa dokumentacja (dokumentacja projektowa, audyty energetyczne, przedmiary rob贸t oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t ) dotycz膮ca inwestycji znajduje si臋 na stronie internetowej Zamawiaj膮cego: http://pyrzyce.samorzady.pl/?a=6337 (link w SIWZ) oraz jest dost臋pna do wgl膮du w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach; ul. Lipia艅ska 4; 74 - 200 Pyrzyce pok贸j nr 113.

Do obowi膮zk贸w inspektora nadzoru inwestorskiego nale偶e膰 b臋dzie w szczeg贸lno艣ci:
a) pe艂en zakres czynno艣ci okre艣lonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p贸藕niejszymi zmianami),
b) nadzorowanie wype艂niania warunk贸w umowy zawartej pomi臋dzy Zamawiaj膮cym a Wykonawc膮 rob贸t budowlanych.
c) sporz膮dzanie protoko艂贸w odbioru cz臋艣ciowych, ko艅cowych.
d) wsp贸艂uczestniczenie przy opracowaniu dokumentacji technicznych niezb臋dnych do rozliczenia projektu z instytucja finansuj膮c膮 w zakresie doradztwa technicznego.
Nadz贸r dotyczy specjalno艣ci konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnymi i elektrycznej do kierowania robotami budowlanymi.

IV. Termin wykonania zam贸wienia.
Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zako艅czenia rob贸t budowlanych obj臋tych nadzorem, ich odbioru ko艅cowego a tak偶e w okresie r臋kojmi, gwarancji udzielonej Zamawiaj膮cemu przez Wykonawc臋 rob贸t.
Przewidywany okres zako艅czenia rob贸t budowlanych to: grudzie艅 2018r. Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 wyd艂u偶enia terminu realizacji rob贸t budowlanych z przyczyn niezale偶nych od Zamawiaj膮cego o okres max. 3 miesi臋cy.V. Warunki udzia艂u w post臋powaniu
1. Wykonawca posiada wiedz臋 i do艣wiadczenie
Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli wykona艂, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonuje us艂ugi, w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂nienia wiedzy i do艣wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy w tym okresie:

Wymagane minimum - co najmniej trzy us艂ugi w zakresie pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w trakcie prowadzenia rob贸t budowlanych w zakresie remontu lub przebudowy albo budowy budynku o kubaturze min. 500 m2 obejmuj膮cych bran偶e konstrukcyjno - budowlan膮, sanitarn膮 i elektryczn膮.

Potwierdzenie wykonywania funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy nale偶y wykaza膰 w do艂膮czonym do zapytania ofertowego "wykazie us艂ug" stanowi膮cym za艂膮cznik nr 2.
2. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia: dysponuje co najmniej jedn膮 osob膮 posiadaj膮c膮 uprawnienia budowlane okre艣lone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z p贸藕n. zm.) do pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru w/w bran偶y.

Minimalne wymagania: Wykonawca b臋dzie dysponowa艂 w trakcie realizacji zam贸wienia osobami posiadaj膮cymi:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze艅 w specjalno艣ci konstrukcyjno - budowlanej, o kt贸rej mowa w 搂13 ust. 5 Rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze艣nia 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p贸藕n. zm.);
b) uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalno艣ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci膮gowych i kanalizacyjnych w zakresie o kt贸rym mowa w 搂14 ust. 3 Rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze艣nia 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p贸藕n. zm.);
c) za艣wiadczenie o kwalifikacjach do dokonywania czynno艣ci kontrolno - pomiarowych instalacji elektrycznych do 1 kV typu "D".

Do realizacji zam贸wienia jedna osoba mo偶e posiada膰 kilka uprawnie艅, co Zamawiaj膮cy potraktuje jako spe艂nienie wymaganego warunku. Na potwierdzenie spe艂niania warunk贸w dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia. Wykonawca przedstawi o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonaniu zam贸wienia posiadaj膮 wymagane uprawnienia.

VI. Wymagane dokumenty w przedmiotowym post臋powaniu.
1. "Wykaz us艂ug" wed艂ug druku, kt贸ry stanowi za艂膮cznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
2. "Wykaz os贸b" wed艂ug druku, kt贸ry stanowi za艂膮cznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
3. "O艣wiadczenia o uprawnieniach os贸b wykonuj膮cych zam贸wienie" wed艂ug druku, kt贸ry stanowi za艂膮cznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

VII. Spos贸b przygotowania oferty.
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej na za艂膮czonym do niniejszego zapytania ofertowego na formularzu - za艂膮cznik nr 1, (wraz z pozosta艂ymi wymaganymi za艂膮cznikami).

VIII. Kryterium wyboru: a) cena 60%
b) do艣wiadczenie 40%

Spos贸b przyznawania punkt贸w w kryterium "cena":

cena najni偶sza
cena = x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej

Spos贸b przyznawania punkt贸w w kryterium "do艣wiadczenie":

. 3 us艂ugi - 0 pkt.
. 4 - 5 us艂ug - 20 pkt.
. powy偶ej 5 us艂ug - 40 pkt.


IX. Ofert臋 nale偶y dostarczy膰 w formie w zamkni臋tej kopercie do:
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
ul. Lipia艅ska 4
74 - 200 Pyrzyce

Oferty nale偶y dostarczy膰 do dnia 29.05.2018r. (wtorek) do godziny 12:00. Decyduj膮ce znaczenie dla oceny zachowania terminu sk艂adania ofert ma data i godzina wp艂ywu ofert do Zamawiaj膮cego, a nie data jej wys艂ania przesy艂k膮 pocztow膮 lub kuriersk膮.

X. Osoba uprawnion膮 do porozumiewania si臋 z Wykonawc膮 jest: Piotr Kowalski tel. 91 88 11 351;

XI. Za艂膮czniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz oferty - za艂膮cznik 1
2. Wykaz us艂ug - za艂膮cznik 2
3. Wykaz os贸b - za艂膮cznik 3
4. O艣wiadczenie - za艂膮cznik 4
5. Wz贸r umowy - za艂膮cznik 5
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF290.4 KB POBIERZzapytanie ofertowe2018-05-22 13:18:30290
.ZIP326.4 KB POBIERZza艂膮czniki2018-05-22 13:18:42289
.PDF266.2 KB POBIERZprojekt umowy2018-05-22 13:19:08299
.PDF344 KB POBIERZwynik post臋powania2018-05-31 19:13:14310

Autor : Piotr Kowalski
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-05-22 13:18:08
Data ostatniej modyfikacji : 2018-05-22 13:18:08
Liczba wy艣wietle艅 : 951licznik odwiedzin: 11830954