logo
logo
Starostwo Powiatowe » za艂atwianie spraw » Wydzia艂 Organizacyjno-Prawny
ZADANIAWYDZIA艁 ORGANIZACYJNO - PRAWNY

Symbol wydzia艂u: OP
Nazwa: Wydzia艂 Organizacyjno - Prawny
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 11,102,117,118,119,120,121,222 , ul. Lipia艅ska 4, Pyrzyce


Mariusz Majak Sekretarz Telefon: 91 88 11 343
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 118

Renata Zarzycka Telefon: 91 88 11 333
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 106

El偶bieta Marsza艂ek Telefon: 91 88 11 344
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 119


Waldemar Durkin Telefon: 91 88 11 342
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 117

Pawe艂 Le艣niewski Telefon: 91 88 11 341
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 117

Magdalena Fija艂kiewicz Telefon: 91 88 11 300
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 11

Artur 呕muda Telefon: 91 88 11 370
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 222

Teresa Kasprzak Telefon: 91 88 11 368
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 208


Waldemar Mirowski Telefon: 91 88 11 300
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 102Do podstawowych zada艅 Wydzia艂u Organizacyjno - Prawnego nale偶y:

1. Do zada艅 wydzia艂u w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych nale偶y
w szczeg贸lno艣ci:
1) wykonywanie zada艅 zwi膮zanych z funkcj膮 Zarz膮du, jako organu wykonawczego Powiatu;
2) przygotowanie, nadzorowanie prawid艂owego i terminowego przygotowania projekt贸w uchwa艂 na sesje Rady i posiedzenia komisji;
3) przygotowanie, nadzorowanie prawid艂owego i terminowego przygotowania projekt贸w uchwa艂 i zarz膮dze艅 Zarz膮du;
4) opracowywanie okresowych sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci Starosty na potrzeby Rady;
5) udost臋pnianie zainteresowanym obywatelom do wgl膮du protoko艂贸w z obrad oraz uchwa艂 Zarz膮du;
6) obs艂uga biurowa i sekretarska Starosty i Zarz膮du;
7) obs艂uga organizacyjna narad, spotka艅 itp. z udzia艂em Starosty oraz cz艂onk贸w Zarz膮du;
8) prowadzenie rejestru skarg i wniosk贸w Starostwa;
9) prowadzenie Punktu Obs艂ugi Interesanta, do kt贸rego nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
a) udzielanie informacji;
b) obs艂uga centrali telefonicznej;
c) wykonywanie kserokopii dokument贸w;
d) wydawanie druk贸w i formularzy;
e) rejestrowanie dokument贸w przysy艂anych poczt膮 oraz dostarczanych osobi艣cie;
f) przekazywanie dokument贸w do dekretacji;
g) wys艂anie lub przekazanie korespondencji za potwierdzeniem;
h) prowadzenie dziennik贸w korespondencyjnych i rejestr贸w list贸w.
10) ewidencjonowanie zapyta艅, interpelacji i wniosk贸w radnych, przekazywanie ich wg w艂a艣ciwo艣ci i nadzorowanie terminowego za艂atwienia;
11) ewidencjonowanie uchwa艂 Rady i Zarz膮du oraz przekazywanie do dalszego realizowania;
12) wsp贸艂praca z komisj膮 rewizyjn膮 Rady oraz innymi komisjami Rady powo艂anymi
w celu kontroli.
2. Do zada艅 wydzia艂u w zakresie kadr i szkolenia nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1) prowadzenie spraw osobowych i akt pracownik贸w Starostwa oraz kierownik贸w jednostek organizacyjnych Powiatu;
2) racjonalne gospodarowanie funduszem wynagrodze艅;
3) naliczanie okres贸w uprawniaj膮cych do dodatk贸w sta偶owych, nagr贸d jubileuszowych i odpraw emerytalnych;
4) wsp贸艂dzia艂anie z pracownikami w sprawach rentowych i emerytalnych;
5) kontrola wykorzystania urlop贸w;
6) organizowanie i prowadzenie ocen kwalifikacyjnych;
7) sprawy zwi膮zane z przyznawaniem odznacze艅;
8) organizowanie szkole艅 i instrukta偶y, w tym bhp i p-po偶.;
9) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
10) prowadzenie spraw zwi膮zanych z odpowiedzialno艣ci膮 dyscyplinarn膮 pracownik贸w;
11) opracowywanie analiz i informacji oraz sporz膮dzenie sprawozda艅 w sprawach kadrowych;
12) wsp贸艂praca z Powiatowym Urz臋dem Pracy w zakresie organizowania rob贸t publicznych, prac interwencyjnych oraz innych form zapobiegania bezrobociu;
13) wsp贸艂praca z Komisj膮 Socjaln膮 Starostwa.
3. Do zada艅 wydzia艂u w zakresie spraw og贸lnogospodarczych nale偶y
w szczeg贸lno艣ci:
1) administrowanie lokalami biurowymi i gospodarczymi budynk贸w Starostwa;
2) planowanie i wykonanie bie偶膮cych napraw, konserwacji i remont贸w budynk贸w;
3) zaopatrzenie Starostwa w materia艂y, sprz臋t i urz膮dzenia biurowe potrzebne do prawid艂owego wykonania zada艅,
4) gospodarka 艣rodkami rzeczowymi, drukami i formularzami, odzie偶膮 i sprz臋tem ochronnym;
5) prowadzenie spraw dotycz膮cych tablic i piecz臋ci (rejestracja, nadz贸r nad przechowywaniem, zamawianiem, wydawaniem, niszczeniem), zapewnienie publikacji prawa miejscowego, informacji o charakterze publicznym i pism
s膮dowych wymagaj膮cych publikacji;
6) wdra偶anie komputeryzacji i post臋pu technicznego w dzia艂alno艣ci Starostwa;
7) zabezpieczenie mienia oraz ochrona budynku urz臋du;
8) prenumerata czasopism, zaopatrywanie czasopism w wydawnictwa specjalistyczne i fachowe.
4. Do zada艅 wydzia艂u w zakresie spraw spo艂ecznych nale偶y w szczeg贸lno艣ci:
1) udzielania pozwole艅 na przeprowadzenie zbi贸rki publicznej na obszarze
Powiatu lub jego cz臋艣ci obejmuj膮cej wi臋cej ni偶 jedn膮 gmin臋;
2) zawieranie ponadzak艂adowego uk艂adu zbiorowego pracy ze strony pracodawc贸w w imieniu pracodawc贸w zatrudniaj膮cych pracownik贸w samorz膮dowych jednostek sfery bud偶etowej;
3) nadzorowanie dzia艂alno艣ci stowarzysze艅, uczniowskich klub贸w sportowych oraz fundacji korzystaj膮cych ze 艣rodk贸w publicznych;
4) prowadzenie w imieniu Starosty wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi;
5) prowadzenie biura rzeczy znalezionych.
5. Do zada艅 wydzia艂u w zakresie obs艂ugi informatycznej Starostwa nale偶y:
1) organizacja i koordynacja dzia艂a艅 z zakresu zakupu oraz bie偶膮cej eksploatacji sprz臋tu informatycznego;
2) wykonywanie wymaganych kopii bezpiecze艅stwa danych;
3) wsp贸艂uczestniczenie w opracowywaniu koncepcji komputeryzacji nowych dziedzin i wydzia艂贸w oraz wdra偶anie nowych system贸w i program贸w;
4) opiniowanie i wnioskowanie nowych zakup贸w sprz臋tu i oprogramowania proponowanych przez dyrektor贸w wydzia艂贸w;
5) zarz膮dzanie prac膮 istniej膮cej sieci komputerowej i jej rozbudowa oraz zapewnienie ci膮g艂o艣ci pracy serwer贸w;
6) wykonywanie kopii bezpiecze艅stwa danych z serwer贸w zainstalowanych w Starostwie;
7) prowadzenie; przydzielanie; odbieranie i analizowanie praw dost臋pu do zbior贸w;
8) instalacja i konfiguracja stanowisk komputerowych; przydzielanie praw do korzystania z zasob贸w sieciowych;
9) administrowanie bezpiecze艅stwem informacji przetwarzanych w systemie informatycznym oraz systemem kontroli dost臋pu;
10) nadzorowanie redakcji strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej.
6. Do zada艅 wydzia艂u w zakresie zam贸wie艅 publicznych nale偶y:
1) koordynacja post臋powania wydzia艂贸w Starostwa w sprawach zam贸wie艅 publicznych;
2) pomoc prawna w opracowywaniu przez poszczeg贸lne wydzia艂y Starostwa specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wie艅 dla oferent贸w;
3) prowadzenie rejestru zam贸wie艅 publicznych udzielanych przez Starostwo;
4) wsp贸艂pracowanie z jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie zam贸wie艅 publicznych.
7. Wydzia艂 wykonuje inne zadania wynikaj膮ce z przepis贸w prawa, przydzielone przez Starost臋.
8. Do zada艅 wydzia艂u z zakresu promocji nale偶y:
1) opracowywanie i realizowanie zada艅 maj膮cych na celu kszta艂towanie pozytywnego wizerunku powiatu;
2) wsp贸艂praca w zakresie dzia艂alno艣ci promocyjnej z organami administracji rz膮dowej i samorz膮dem wojew贸dzkim, z innymi jednostkami samorz膮du terytorialnego, zwi膮zkami, zrzeszeniami, stowarzyszeniami, szko艂ami,
3) z instytucjami kultury, rekreacji i sportu;
4) prowadzenie spraw zwi膮zanych z obejmowaniem przez powiat oraz Starost臋 honorowego patronatu nad imprezami okoliczno艣ciowymi i rocznicowymi;
5) wsp贸艂udzia艂 w organizacji i obs艂udze 艣wi膮t i innych uroczysto艣ci, imprez artystycznych, kulturalnych i sportowych;
6) planowanie i realizacja krajowych oraz zagranicznych imprez wystawienniczo-targowych oraz kompleksowe przygotowywanie stoisk wystawienniczo-targowych powiatu;
7) obs艂uga informacyjna wydarze艅 zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 promocyjn膮 powiatu oraz prowadzenie i redagowanie witryny internetowej powiatu;
8) projektowanie, opracowywanie, zamawianie i rozpowszechnianie materia艂贸w promocyjnych, redagowanie tekst贸w informacyjnych, promocyjnych oraz okoliczno艣ciowych do publikator贸w oraz opracowywanie materia艂贸w informacyjnych do wydawnictw w艂asnych i okoliczno艣ciowych;
9) nawi膮zywanie i utrzymywanie sta艂ych kontakt贸w z przedstawicielami 艣rodk贸w masowego przekazu oraz dba艂o艣膰 o reklam臋 i informacj臋 o powiecie w mediach oraz innych miejscach publicznych;
10) przygotowanie materia艂贸w w zwi膮zku z udzia艂em Starosty, b膮d藕 innych cz艂onk贸w Zarz膮du, w uroczysto艣ciach, spotkaniach okoliczno艣ciowych, prowadzenie korespondencji okoliczno艣ciowej Starosty i Zarz膮du.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-11-21 15:35:07
Data ostatniej modyfikacji : 2018-04-27 13:45:27
Liczba wy艣wietle艅 : 894

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  27.04.2018 12:44poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.08.2016 12:57poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.08.2016 12:48poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  08.01.2016 09:42poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.08.2014 12:35poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  11.02.2014 11:04poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.12.2012 08:18poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.12.2012 08:17poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.12.2012 08:15poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.12.2012 08:14poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.10.2012 11:55poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.10.2012 11:42poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  21.11.2005 14:35poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11816813