logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 14 marca do 9 kwietnia 2018 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 14 marca do 9 kwietnia 2018 r.

I. Posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego odby艂y si臋 w dniach:
- 15 marca 2018 r.
- 21 marca 2018 r.
- 28 marca 2018 r.
- 5 kwietnia 2018 r.
- 9 kwietnia 2018 r.

II. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018.
- W sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014-2020.

III. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2018. Wprowadzono zmiany wysoko艣ci dotacji przyznanych Powiatowi.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2018. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami klasyfikacji bud偶etowej.
- W sprawie powo艂ania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach. W sk艂ad Rady wchodzi 14 os贸b, 8 przedstawicieli organizacji pozarz膮dowych i 6 przedstawicieli samorz膮du powiatowego. W celu wy艂onienia przedstawicieli organizacji pozarz膮dowych zosta艂y przeprowadzone wybory, a przedstawiciele samorz膮du zostali wskazani stosownymi uchwa艂ami.
- W sprawie og艂oszenia II otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2018 roku zada艅 publicznych. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz ochron臋
i promocj臋 zdrowia przeznaczono kwot臋 5 600 z艂. Oferty konkursowe mo偶na sk艂ada膰 do 30 kwietnia 2018 r.
- W sprawie wyra偶enia zgody na lokalizacj臋 sieci wodoci膮gowej i kanalizacji sanitarnej na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 119/2 obr臋b 12 miasta Pyrzyce oraz udzielenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na rozbudow臋 sieci wodoci膮gowej i kanalizacji sanitarnej przechodz膮cej przez nieruchomo艣膰, na kt贸rej znajduje si臋 Starostwo. Kosztami za zaj臋cie nieruchomo艣ci, w celu realizacji inwestycji zostanie obci膮偶ony inwertor.
- W sprawie rozwi膮zania umowy o zarzadzanie. Na podstawie negatywnej oceny pracy zarz膮dzaj膮cego, Zarz膮d rozwi膮za艂 umow臋 o zarz膮dzanie Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach z Iwon膮 Zibrowski膮-Os贸ch, z 14 dniowym wypowiedzeniem.
- W sprawie powo艂ania pe艂ni膮cego obowi膮zki dyrektora Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach. Do czasu rozstrzygni臋cia konkursu na stanowisko dyrektora jego obowi膮zki b臋dzie pe艂ni艂 Mariusz Marek Przybylski. Zakres obowi膮zk贸w zosta艂 okre艣lony w umowie cywilno-prawnej zawartej pomi臋dzy Zarz膮dem a Mariuszem Markiem Przybylskim.

IV. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o dofinansowanie wykonania pomieszczenia socjalnego
w internacie Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Wynajmowanie pomieszcze艅 mieszkalnych wi膮偶e si臋 z konieczno艣ci膮 zapewnienia odpowiednich warunk贸w socjalnych zgodnych z zasadami bhp. W internacie brakuje pomieszczenia do samodzielnego przygotowywania posi艂k贸w oraz prania. Powoduje to, 偶e poszukuj膮cy zakwaterowania cz臋sto rezygnuj膮 z oferty Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Cz臋艣膰 prac remontowych zostanie wykonana przez pracownik贸w szko艂y, a pozosta艂e wydatki,
w tym zakup urz膮dze艅, oszacowano na kwot臋 45 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi zgod臋 na dofinansowanie tej inwestycji.

V. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie wskazania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach. Zaakceptowano kandydatury Ryszarda Berdzika, Bart艂omieja Kr贸likowskiego i Jacka Chmielewskiego. Pierwsze Posiedzenie nowo wybranej Rady odby艂o si臋 5 kwietnia 2018 r.
- W sprawie dopuszczenia zap艂aty nale偶no艣ci stanowi膮cych dochody bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego instrumentem p艂atniczym. Uchwa艂a zosta艂a opublikowana
w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, w dniu 28 marca 2018 r. i wesz艂a w 偶ycie 12 kwietnia 2018 r. Ustalono ju偶 warunki umowy z firm膮 FIRST DATA Polska S.A. z Warszawy na obs艂ug臋 terminalu umo偶liwiaj膮cego wnoszenie op艂at przy u偶yciu kart p艂atniczych, kt贸ry zostanie zainstalowany
w Wydziale Dr贸g i Komunikacji.
- W sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego. Skarga zosta艂a uznana za bezzasadn膮. Zobowi膮zano Przewodnicz膮cego Rady do zawiadomienia skar偶膮cego o sposobie za艂atwienia skargi.

VI. Przyj臋to informacje:
- Sprawozdanie finansowe z wykonania zada艅 uj臋tych w programie rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim na lata 2011-2018.
- Informacja w sprawie wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego w 2018 roku.
- Protok贸艂 kontroli w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za 2017 r.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
- Stan bezpiecze艅stwa w powiecie pyrzyckim.
- Informacja z dzia艂alno艣ci w roku 2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
- Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 2014-2020.

VII. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
14 marca
- Targi Edukacji pod has艂em "Wybierz przysz艂o艣膰", w Szkole Podstawowej w Pyrzycach.
17 marca
- I Powiatowy Konkurs Matematyczny w Lipianach.
22 marca
- 艢niadanie wielkanocne w 艢rodowiskowym Domu Samopomocy w Miel臋cinie.
27 marca
- Inauguracja VI Mi臋dzywojew贸dzkiego Konkursu Skrzypcowego i Alt贸wkowego
w Szkole Muzycznej w Pyrzycach.
29 marca
- Posiedzenie Zespo艂u ds. Rozwoju.
5 kwietnia
- Spotkanie z pos艂em na Sejm RP Sylwestrem Chruszczem.
6 kwietnia
- Obchody 艢wiatowego Dnia Inwalidy w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
- Obchody X-lecia zespo艂u 艣piewaczego "Pyrzyczanka" w Pyrzyckim Domu Kultury.
9 kwietnia
- Spotkanie z pracownikami Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-04-25 13:43:06
Data ostatniej modyfikacji : 2018-04-25 13:43:06
Liczba wy艣wietle艅 : 567licznik odwiedzin: 11430085