logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

Sprzeda偶 drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasach drogowych dr贸g powiatowych w podziale na cz臋艣ci
Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

Powiat Pyrzycki - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach,
ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce
NIP: 853-145-74-17
REGON: 811 694584
zaprasza do z艂o偶enia oferty w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

Sprzeda偶 drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasach drogowych dr贸g powiatowych w podziale na cz臋艣ci

Z uwagi na warto艣膰 zam贸wienia, do niniejszego zam贸wienia nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwo艂ania post臋powania lub jego zamkni臋cia bez wybrania kt贸rejkolwiek z ofert.

1. Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia

Przedmiotem niniejszego post臋powania o udzielenie zam贸wienia jest sprzeda偶 drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasie drogowym dr贸g powiatowych w podziale na cz臋艣ci.

2. Wymagania dotycz膮ce publikacji og艂oszenia o post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia
1) Og艂oszenie o post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia podlega og艂oszeniu:
a) na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
b) na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Pyrzycach http://pyrzyce.samorzady.pl/
2) Organizator post臋powania poinformuje o og艂oszonym post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia w贸jt贸w i burmistrz贸w gmin z terenu powiatu pyrzyckiego z pro艣b膮 o rozpowszechnienie informacji w spos贸b zwyczajowo przyj臋ty.

3. Wykaz drzew przeznaczonych do usuni臋cia i sprzeda偶y drewna.
Wykaz drzew stanowi za艂膮cznik nr 3.

4. Termin zwi膮zania oferent贸w ofert膮.
Oferenci pozostaj膮 zwi膮zani z艂o偶on膮 ofert膮 przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si臋 wraz z up艂ywem terminu sk艂adania ofert.

5. Opis przygotowania ofert.
1) Oferta winna by膰 sporz膮dzona przez oferenta 艣ci艣le wed艂ug wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Organizator post臋powania o udzielenie zam贸wienia nie zezwala na dokonywanie przez oferenta jakichkolwiek zmian we wzorach, kt贸re uniemo偶liwi艂yby w艂a艣ciw膮 ocen臋 oferty lub jej por贸wnania z innymi.
2) Wszystkie zapisy w ofercie powinny by膰 czytelne, sporz膮dzone w j臋zyku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub r臋cznie z zapewnieniem trwa艂ego zapisu.
3) Oferent mo偶e z艂o偶y膰 tylko jedn膮 ofert臋, zawieraj膮c膮 jedn膮, jednoznacznie opisan膮 propozycj臋. Z艂o偶enie wi臋kszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z艂o偶onych przez Wykonawc臋.
4) Oferent winien dostarczy膰 ofert臋 w zaklejonej kopercie oznaczonej w nast臋puj膮cy spos贸b:

Adres sprzedawcy: Nazwa i adres oferenta:
Powiat Pyrzycki ............................................
ul. Lipia艅ska 4 ............................................
74 - 200 Pyrzyce tel. ......................................


OFERTA NA ZAKUP DREWNA WRAZ Z WYCINK膭 DRZEW
ROSN膭CYCH W PASIE DROGOWYM DR脫G POWIATOWYCH

Nie otwiera膰 przez dniem 15.02.2018 r. godz. 11.50

6. Miejsce oraz termin sk艂adania ofert.
1) Miejsce sk艂adania ofert:
Powiat Pyrzycki
ul. Lipia艅ska 4, 74 - 200 Pyrzyce
sekretariat Starostwa Powiatowego

2) Nieprzekraczalny termin sk艂adania ofert up艂ywa w dniu: 15.02.2018 r. o godz. 11.50
3) Oferty otrzymane przez zamawiaj膮cego po terminie sk艂adania ofert zostan膮 zwr贸cone Wykonawcom bez otwierania niezw艂ocznie po rozstrzygni臋ciu post臋powania.

7. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
1) Miejsce otwarcia ofert:
Powiat Pyrzycki
ul. Lipia艅ska 4, 74 - 200 Pyrzyce
sekretariat Starostwa Powiatowego
2) Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 15.02.2018 r. o godz. 12.00
3) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podaje si臋 nazwy oraz adresy oferent贸w oraz proponowan膮 cen臋 zakupu drewna.

8. Opis sposobu okre艣lenia przez oferenta proponowanego sposobu zakupu drewna.
1) Oferent sk艂adaj膮cy ofert臋 w zamian za pozyskane drewno zobowi膮zany jest we w艂asnym zakresie dokona膰 wycinki drzew na zasadach okre艣lonych w umowie sprzeda偶y, ponosz膮c z tego tytu艂u wszelkie koszty z t膮 wycink膮 zwi膮zane.
2) O proponowanym sposobie pozyskania drewna oferent decyduje poprzez odpowiednio wype艂nion膮 i z艂o偶on膮 ofert臋, kt贸rej wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
3) Proponowany przez oferenta spos贸b pozyskania drewna z wycink膮 ma znaczenie przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
9. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Organizator post臋powania dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w nast臋puj膮cy spos贸b:
1) Wyboru oferty najkorzystniejszej dokona komisja powo艂ana przez Starost臋 Pyrzyckiego. 2) Wyb贸r ofert najkorzystniejszych dokonany zostanie dla ka偶dej cz臋艣ci odr臋bnie. 3) Za najkorzystniejsz膮 ofert臋 uznana zostanie oferta z najwy偶sz膮 zaproponowan膮 cen膮. 4) Je偶eli nie mo偶na b臋dzie wybra膰 oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 偶e dwie lub wi臋cej ofert przedstawiaj膮 tak膮 sam膮 cen臋, to rozstrzygni臋cie nast膮pi na zasadach dodatkowej licytacji, na korzy艣膰 tego z oferent贸w, kt贸ry zaoferuje najwy偶sz膮 cen臋. Cen膮 wywo艂awcz膮 w takim przypadku jest cena ze z艂o偶onych ofert, a post膮pienie w licytacji wynosi minimum 5 % tej ceny wywo艂awczej. Uczestnicy licytacji zg艂aszaj膮 ustnie kolejne post膮pienie ceny, dop贸ki mimo trzykrotnego wywo艂ania nie ma dalszych post膮pie艅.
5) Licytacja b臋dzie przeprowadzona w艣r贸d obecnych oferent贸w. Nieobecno艣膰 kt贸rego艣 z oferent贸w, nie wp艂ywa na wa偶no艣膰 licytacji i ko艅cowe rozstrzygni臋cie post臋powania w danej cz臋艣ci.
6) Licytacje zostan膮 przeprowadzone po otwarciu wszystkich ofert w kolejno艣ci porz膮dkowej jakie posiadaj膮 cz臋艣ci.
7) Z艂o偶enie jednej oferty na kt贸r膮kolwiek z cz臋艣ci przedmiotu post臋powania jest skuteczne do sprzeda偶y drewna oferentowi, kt贸ry z艂o偶y艂 t臋 ofert臋.

10. Zasady sprzeda偶y drewna.
1) Organizator post臋powania o udzielenie zam贸wienia dokona sprzeda偶y drewna wraz z wycink膮 drzewa temu oferentowi, kt贸rego oferta b臋dzie najkorzystniejsza dla danej cz臋艣ci. 2) Organizator zawrze umow臋 sprzeda偶y drewna wraz z wycink膮 drzew z wy艂onionym oferentem w terminie nie d艂u偶szym ni偶 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jednak nie p贸藕niej ni偶 przed up艂ywem terminu zwi膮zania ofert膮.
3) Warunkiem podpisania umowy jest zap艂ata ceny za drewno najp贸藕niej w dnu zawarcia umowy na wskazany rachunek bankowy organizatora przetargu.
4) Organizator post臋powania dokona zawiadomienia o wyborze oferty i terminie zawarcia umowy pisemnie lub telefonicznie.
5) Je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana, uchyla si臋 od zawarcia umowy, w szczeg贸lno艣ci nie podpisze umowy lub nie zap艂aci ceny drewna w wymaganym terminie, organizator post臋powania mo偶e wybra膰 ofert臋 najkorzystniejsz膮 spo艣r贸d pozosta艂ych ofert, bez konieczno艣ci przeprowadzania dodatkowego post臋powania.
11. Wz贸r umowy
Wz贸r umowy w sprawie sprzeda偶y drewna wraz z wycink膮 drzew, jak膮 organizator post臋powania o udzielenie zam贸wienia podpisze z wybranym oferentem, stanowi za艂膮cznik nr 2 do niniejszego post臋powania.

12. Wymagane terminy wycinki drzew.

Organizator wymaga dokonania wycinki drzew w terminie do dnia 31.03.2018 r.

13. Postanowienia ko艅cowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do odst膮pienia od przeprowadzenia post臋powania do chwili jego rozpocz臋cia bez podania przyczyny.
W za艂膮czeniu:
1) formularz, na kt贸rym nale偶y z艂o偶y膰 ofert臋,
2) projekt umowy.
3) Wykaz drzew...................................................................

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF5491.3 KB POBIERZwykaz drzew2018-02-08 10:24:54311
.DOC19.2 KB POBIERZformularz ofertowy2018-02-08 10:25:31294

Autor : Monika Stasiukiewicz
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-02-08 10:23:47
Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-08 10:31:01
Liczba wy艣wietle艅 : 890

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  08.02.2018 09:23poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11830805