logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

na stanowisko specjalisty ds. zam贸wie艅 publicznych na rzecz realizacji projektu pn. Nowoczesna szko艂a- nowoczesny pracownik


Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

Powiat Pyrzycki zaprasza do z艂o偶enia oferty na stanowisko specjalisty ds. zam贸wie艅 publicznych na rzecz realizacji projektu pn. "Nowoczesna szko艂a- nowoczesny pracownik. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Pyrzyckim do rynku pracy" planowanego do realizacji w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 O艣 Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Dzia艂anie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.

Z uwagi na warto艣膰 zam贸wienia, do niniejszego zapytania nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami)

Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwo艂ania post臋powania lub jego zamkni臋cia bez wybrania kt贸rejkolwiek z ofert.

Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia
Przedmiotem zam贸wienia jest wy艂onienie Wykonawcy, z kt贸rym zostanie zawarta umowa na realizacj臋 zadania w zakresie przeprowadzenia czynno艣ci dotycz膮cych przygotowania pe艂nej dokumentacji i przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 na zadania zawarte w projekcie "Nowoczesna szko艂a- nowoczesny pracownik. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Pyrzyckim do rynku pracy" .

Planowane zam贸wienia realizowane w ramach w/w projektu dotycz膮 rob贸t budowlanych oraz wyposa偶enia.

W ramach rob贸t budowlanych planuje si臋:
. wymian臋 instalacji wodoci膮gowej
. wymian臋 instalacji elektrycznej
. wymian臋 instalacji CO
. wymian臋 instalacji wentylacyjnej
. wymian臋 instalacji pneumatycznej
. wymian臋 o艣wietlenia
. wymian臋 stolarki okiennej i drzwiowej (wewn臋trznej i zewn臋trznej)
. wyr贸wnywanie i malowanie powierzchni 艣cian i sufit贸w
. wyr贸wnywanie powierzchni pod艂贸g i pokrycie ich posadzkami epoksydowymi
. wymiana sanitariat贸w
W ramach wyposa偶enia planuje si臋 zakup:
. wyposa偶enie pracowni informatyki
. wyposa偶enie pracowni rysunku technicznego
. wyposa偶enie pracowni pojazd贸w samochodowych - pracownia silnik贸w
. wyposa偶enie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
. wyposa偶enie warsztat贸w szkolnych
. wyposa偶enie pracowni ruchu drogowego -warsztaty szkolne
. wyposa偶enie placu manewrowego do nauki pojazdami B i T
. wyposa偶enie pracowni obr贸bki r臋cznej i maszynowej
. wyposa偶enie pracowni elektrotechniki i elektryki samochodowej

Do zakresu obowi膮zk贸w Specjalisty ds. zam贸wie艅 publicznych b臋dzie w szczeg贸lno艣ci nale偶e膰:
. sporz膮dzanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, og艂osze艅, przygotowania istotnych postanowie艅 umowy na us艂ugi edukacyjne, zadania zlecone, dostaw臋 pomocy dydaktycznych wraz z za艂膮cznikami poprawnych pod wzgl臋dem formalno-prawnym i innych dokument贸w zwi膮zanych z post臋powaniem o udzielenie zam贸wienia publicznego.
. sporz膮dzanie wyja艣nie艅 tre艣ci specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia w zakresie formalno- prawnym oraz w zakresie merytorycznym po uprzednim uzyskaniu projektu odpowiedzi
od Zamawiaj膮cego,
. sporz膮dzanie wyst膮pie艅 do wykonawc贸w w trakcie trwania post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, tj. w szczeg贸lno艣ci wezwa艅 do uzupe艂nie艅 dokument贸w, o艣wiadcze艅; wezwa艅 do wyja艣nie艅 dokument贸w i oferty; wezwa艅 do wyja艣nie艅 ra偶膮co niskiej ceny,
. badanie i ocena z艂o偶onych wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu oraz z艂o偶onych ofert,
. sporz膮dzanie tre艣ci zawiadomie艅 o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z uzasadnieniami wyklucze艅 wykonawc贸w i odrzuce艅 ofert, ewentualnego uzasadnienia do uniewa偶nienia post臋powania,
. sporz膮dzanie projektu protoko艂u,
. sprawowanie nadzoru nad prawid艂owym przebiegiem przygotowania i udzielania zam贸wienia publicznego b臋d膮cego przedmiotem niniejszej Umowy,
. prowadzenie procedury odwo艂awczej oraz reprezentowanie Zamawiaj膮cego na rozprawie przed Krajow膮 Izb膮 Odwo艂awcz膮 oraz przed s膮dami powszechnymi i administracyjnymi - na 偶膮danie Zamawiaj膮cego,
. przygotowanie projekt贸w wszelkich wyja艣nie艅, zwi膮zanych z prowadzonym post臋powaniem w sprawie zam贸wienia publicznego

Termin wykonania zam贸wienia: od dnia podpisania umowy do dnia uprawomocnienia si臋 decyzji administracyjnych organ贸w rozstrzygaj膮cych o prawid艂owo艣ci post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, a tak偶e, je偶eli sprawa z tego偶 zakresu trafi na drog臋 s膮dow膮, orzecze艅 s膮dowych, wydanych w zwi膮zku z tocz膮cymi si臋 post臋powaniami przed organami administracji, s膮dami powszechnymi i administracyjnymi.

Wymagania niezb臋dne:
. posiadane obywatelstwo polskie,
. wykszta艂cenie wy偶sze (administracyjne, prawnicze, ekonomiczne lub techniczne),
. minimum 5 - lat do艣wiadczenia w samodzielnym prowadzeniu post臋powa艅 o udzielanie zam贸wie艅 publicznych w tym min 3 zam贸wienia finansowane ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej;
. znajomo艣膰 przepis贸w Ustawy Prawo Zam贸wie艅 Publicznych oraz przepis贸w wykonawczych wydanych na jej podstawie -umiej臋tno艣膰 interpretacji przepis贸w dotycz膮cych zam贸wie艅 publicznych,
. posiadanie pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych, oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych,
. niekaralno艣膰 za przest臋pstwa pope艂nione umy艣lnie 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:
. uko艅czone szkolenia/kursy zwi膮zane z zam贸wieniami publicznymi,
. umiej臋tno艣膰 obs艂ugi komputerowych aplikacji biurowych,
. zdolno艣ci organizacyjne, samodzielno艣膰 w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialno艣膰, systematyczno艣膰, komunikatywno艣膰, dyspozycyjno艣膰.

Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Oferta powinna by膰 sporz膮dzona w j臋zyku polskim na komputerze lub inn膮 trwa艂膮 czyteln膮 technik膮. Wszystkie kartki oferty powinny by膰 trwale spi臋te, ponumerowane oraz zaparafowane i podpisane przez osob臋 (osoby) uprawnion膮 do wyst臋powania w imieniu oferenta.
Ewentualne poprawki w tek艣cie oferty musz膮 by膰 naniesione w czytelny spos贸b i parafowane przez Osoby Uprawnione.
Naruszenie kt贸regokolwiek z powy偶szych wymaga艅 skutkowa膰 b臋dzie odrzuceniem oferty.
b) Wykonawca okre艣li cen臋 brutto za wykonanie ca艂o艣ci zlecenia podaj膮c j膮 w zapisie liczbowym i s艂ownym.
c) Wymagane dokumenty:
. aktualne CV;
. wype艂niony i podpisany formularz oferty (za艂膮cznik 1)
. wykaz g艂贸wnych us艂ug (za艂膮cznik 2)
. kserokopie dyplom贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie oraz kserokopie za艣wiadcze艅 o uko艅czonych kursach i szkoleniach,
. kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie zawodowe,
. o艣wiadczenie o niekaralno艣ci;
. o艣wiadczenie dotycz膮ce zgody na przetwarzanie danych osobowych dla cel贸w niniejszego zapytania.


Kryteria oceny ofert

Wyb贸r oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie wed艂ug dw贸ch kryteri贸w oceny:
. cena oferty
. do艣wiadczenie.

Spos贸b przyznawania punkt贸w w kryterium "cena":

Maksymalna liczba punkt贸w w tym kryterium wynosi 60.

cena najni偶sza
cena = x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej

Spos贸b przyznawania punkt贸w w kryterium "do艣wiadczenie":

Maksymalna liczba punkt贸w w tym kryterium wynosi 40.

liczba wniosk贸w oferty ocenianej
do艣wiadczenie = x 100 pkt x 40%
najwy偶sza liczba wniosk贸w

Za najkorzystniejsz膮 ofert臋 Zamawiaj膮cy uzna ofert臋 zawieraj膮c膮 najwy偶sza liczb臋 punkt贸w.


Termin i miejsce sk艂adania ofert

Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce lub przes艂a膰 e-mailem na adres starostwo@pyrzyce.pl do dnia 6 lutego 2018r., do godz. 12:00

W za艂膮czeniu:
1) formularz ofertowy,
2) wykaz g艂贸wnych us艂ug,
3) projekt umowy.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP1248.8 KB POBIERZza艂膮czniki2018-01-25 11:07:55278
.PDF111.2 KB POBIERZwynik post臋powania2018-02-08 07:07:35284

Autor : Piotr Kowalski
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-01-25 11:07:29
Data ostatniej modyfikacji : 2018-01-25 11:07:29
Liczba wy艣wietle艅 : 807licznik odwiedzin: 11830709