logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

Wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej (projektowej) dla projektu


ZAPYTANIE OFERTOWE

Post臋powanie poni偶ej 30 tys. Euro prowadzone zgodnie z zasadami uproszczonej konkurencyjno艣ci opisanej w dokumencie udost臋pnionym przez Instytucje Zarz膮dzaj膮ca RPO WZ 2014 - 2020 "Zasady w zakresie udzielania zam贸wie艅 w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020"


zapraszamy do sk艂adania ofert na

Wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej (projektowej) dla projektu
"Nowoczesna szko艂a - nowoczesny pracownik. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Pyrzyckim do rynku pracy"

Nazwa i adres zamawiaj膮cego:
Powiat Pyrzycki
ul. Lipia艅ska 4
74 - 200 Pyrzyce
Tel. 918811300; fax. 91 50 65 500; email: starostwo@pyrzyce.pl

Nazwa zam贸wienia:
Wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej (projektowej) dla projektu "Nowoczesna szko艂a - nowoczesny pracownik. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Pyrzyckim do rynku pracy"

Opis przedmiotu zam贸wienia:
W sk艂ad dokumentacji projektowej wchodzi :
a) Opracowanie kompletnej dokumentacji, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz programu funkcjonalno - u偶ytkowego (Dz.U. 2013 r. poz. 1129) - 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej.
b) Opracowanie kosztorys贸w inwestorskich zgodnie z wymogami Rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre艣lenia metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowanych koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lonych w programie funkcjonalno - u偶ytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej.
c) Inne dokumenty wymagane przepisami prawa dla przedsi臋wzi臋膰 budowlanych obj臋tych projektem.

W ramach rob贸t budowlanych planuje si臋:
. wymian臋 instalacji wodoci膮gowej
. wymian臋 instalacji elektrycznej
. wymian臋 instalacji CO
. wymian臋 instalacji wentylacyjnej
. wymian臋 instalacji pneumatycznej
. wymian臋 o艣wietlenia
. wymian臋 stolarki okiennej i drzwiowej (wewn臋trznej i zewn臋trznej)
. wyr贸wnywanie i malowanie powierzchni 艣cian i sufit贸w
. wyr贸wnywanie powierzchni pod艂贸g i pokrycie ich posadzkami epoksydowymi
. wymiana sanitariat贸w

Przygotowywana dokumentacja powinna by膰 sp贸jna z:
. audytem energetycznym, kt贸rym zamawiaj膮cy dysponuje.

W szczeg贸lno艣ci do obowi膮zku Wykonawcy nale偶y:
a) analiza obiektu podlegaj膮cego modernizacji pod k膮tem realizacji cel贸w Projektu,
b) dob贸r odpowiednich rozwi膮za艅 do osi膮gni臋cia cel贸w Projektu,
c) opracowanie dokumentacji dla Projektu w oparciu o rozwi膮zania, o kt贸rych mowa w pkt. b), kt贸rego efektem ma by膰 kompletna dokumentacja projektowa zgodna z regulaminem Konkursu i przepisami prawa,
d) uzupe艂nienie dokumentacji projektowej o szczeg贸艂owe parametry w celu opracowania szczeg贸艂owego opisu przedmiotu zam贸wienia,
e) dopasowanie uzupe艂nionej zgodnie z pkt. d) dokumentacji do wymaga艅 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych, dost臋pnych rekomendacji dotycz膮cych udzielenia zam贸wie艅 publicznych (w szczeg贸lno艣ci rekomendacji wydawanych przez Urz膮d Zam贸wie艅 Publicznych w odpowiednim zakresie), rekomendacji / wytycznych Instytucji Zarz膮dzaj膮cej dost臋pnych w dniu og艂oszenia post臋powania przetargowego, z uwzgl臋dnieniem zasady r贸wnego traktowania konkuruj膮cych ze sob膮 technologii/ system贸w (neutralno艣膰 technologiczna/ systemowa),
f) zachowanie wymog贸w wynikaj膮cych z po艂o偶enia obiekt贸w w obszarze NATURA 2000 (je艣li dotyczy),
g) przygotowanie wniosku i materia艂贸w do pozwolenia na budow臋 lub do zg艂oszenia rob贸t niewymagaj膮cych pozwolenia na budow臋 (je艣li dotyczy),
h) konsultacje przygotowanej dokumentacji z Zamawiaj膮cym i nieodp艂atne wprowadzanie uzupe艂nie艅 i poprawek,
i) pomoc przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawc贸w w trakcie trwania post臋powania przetargowego w zakresie opracowanej dokumentacji,
j) pomoc ekspercka przy ocenie ofert z艂o偶onych przez wykonawc贸w w zakresie zgodno艣ci z opracowan膮 dokumentacj膮,
k) Udzielenie Zamawiaj膮cemu r臋kojmi na przedmiot zam贸wienia do dnia zako艅czenia inwestycji.

Opis obiektu modernizowanego:
Budynek Warsztat贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU w Pyrzycach
ul. M艂odych Technik贸w 5
74 - 200 Pyrzyce

Charakterystyka budynku:
Powierzchnia zabudowy: ok. 1 896,53 m2
Kubatura: ok. 8 964 m3
Wysoko艣膰: ok. 10 m
Ilo艣膰 kondygnacji: 2

Budynek warsztat贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 w Pyrzycach powsta艂 w latach 60-tych XX w. Budynek funkcjonalnie sk艂ada si臋 z 2 cz臋艣ci: dwukondygnacyjnej cz臋艣ci mieszcz膮cej pomieszczenia dydaktyczne, socjalne, pomocnicze oraz z cz臋艣ci warsztatowej obejmuj膮cej centralnie usytuowan膮, wysok膮 na 2 kondygnacje, g艂贸wn膮 hal臋 warsztat贸w z usytuowanymi wzd艂u偶 jej 艣cian bocznych klasopracowniami i pomieszczeniami dodatkowymi. Obie cz臋艣ci budynku nie posiadaj膮 podpiwniczenia. Pod艂ogi na gruncie nieizolowane termicznie.
艢ciany pod艂u偶ne i poprzeczne w szkielecie 偶elbetowym z wype艂nieniem ceg艂膮 pe艂n膮, bez izolacji termicznych. W cz臋艣ci dwukondygnacyjnej stropy prefabrykowane kana艂owe, wykonane z p艂yt 偶era艅skich. Stropodachy z p艂yt kana艂owych kryte pap膮 na lepiku, w cz臋艣ci dwukondygnacyjnej p艂yty wsparte poprzez 艣cianki a偶urowe na p艂ytach 偶era艅skich, z izolacj膮 termiczn膮 ze styropianu w p艂aszczy藕nie p艂yty stropowej, w cz臋艣ci warsztatowej - na p艂atwiach stalowych opartych na kratownicach. W 2012 r. ocieplono stropy klas 44 i 45. Brak dok艂adnych informacji o przyj臋tych rozwi膮zaniach izolacji. Stolarka okienna i drzwiowa zr贸偶nicowana.Warunki udzia艂u w post臋powaniu:
O udzielenie niniejszego zam贸wienia mog膮 si臋 ubiega膰 wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki dotycz膮ce:
a) posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i do艣wiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,
d) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej umo偶liwiaj膮cej wykonanie zam贸wienia.

Wykonawcy, kt贸rzy nie wyka偶膮 spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu podlega膰 b臋d膮 wykluczeniu z post臋powania. Ofert臋 wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮.

W celu potwierdzenia spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu Wykonawca sk艂ada - za艂膮cznik nr 1 i za艂膮cznik 3 do niniejszego zapytania.

Kryteria oceny ofert:
Podstawowym kryterium wyboru oferty jest: cena (60%) i do艣wiadczenie (40%).

Cen膮 bran膮 pod uwag臋 b臋dzie cena brutto oferty - cena za realizacj臋 ca艂o艣ci zam贸wienia.

Warunkiem z艂o偶enia oferty jest wykonanie w ostatnich 5 latach min. 3 komplet贸w dokumentacji projektowej (do formularza oferty nale偶y do艂膮czy膰 stosowne dokumenty potwierdzaj膮ce do艣wiadczenie - za艂膮cznik 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

W przypadku uzyskania przez oferent贸w takiej samej ilo艣ci punkt贸w o wyborze oferty zdecyduje najkr贸tszy termin realizacji zam贸wienia.

Miejsce i termin sk艂adania ofert:
Ofert臋 wraz z za艂膮cznikami nale偶y z艂o偶y膰 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4; 74 - 200 Pyrzyce; sekretariat pok贸j 106 w zamkni臋tej kopercie. Na kopercie prosz臋 umie艣ci膰 adnotacj臋: "Oferta na wykonanie dokumentacji wykonawczej (projektowej) dla projektu "Nowoczesna szko艂a - nowoczesny pracownik. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Pyrzyckim do rynku pracy" - nie otwiera膰 przed 31 stycznia 2018r. godz. 15:00"

Termin sk艂adania ofert do 31 stycznia 2018r. godz. 15:00Informacja na temat zakresu wykluczenia:
a) Z post臋powania o zam贸wienie zostan膮 wykluczeni wykonawcy, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.
b) W celu unikni臋cia konfliktu interes贸w, zam贸wienie nie mo偶e by膰 udzielone podmiotom powi膮zanym osobowo lub kapita艂owo z zamawiaj膮cym,
c) Oferty z艂o偶one po terminie sk艂adania zostan膮 odrzucone z post臋powania bez ich otwarcia.


Informacja o sposobie porozumiewania si臋 zamawiaj膮cego z wykonawc膮:
Post臋powanie prowadzone jest w formie pisemnej, wszelkie zapytania nale偶y kierowa膰 w formie pisemnej: fax, email, poczta na adres:
Powiat Pyrzycki
ul. Lipia艅ska 4
74 - 200 Pyrzyce
Tel. 918811300; fax. 91 50 65 500; email: starostwo@pyrzyce.pl

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
1. Pawe艂 Palczy艅ski; tel. 91 5701012
2. Ewa Cywi艅ska; tel. 91 5701012
3. Piotr Kowalski; tel. 918811351

Termin wykonania zam贸wienia:
Wymagany termin wykonania zam贸wienia i przekazania dokumentacji projektowej Zamawiaj膮cemu do: 31.03.2018r.

Powt贸rzenie czynno艣ci lub uniewa偶nienie post臋powania:
a) Zamawiaj膮cy o艣wiadcza, 偶e niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter rozeznania rynku pod k膮tem wyboru najkorzystniejszej oferty. Z艂o偶enie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia wzgl臋dem Powiatu Pyrzyckiego o zawarcie umowy.
b) Zamawiaj膮cy mo偶e uniewa偶ni膰 post臋powanie je偶eli podmiot lub podmioty bior膮ce udzia艂 w post臋powaniu wp艂yn臋艂y na jego wynik w spos贸b sprzeczny z prawem lub wytycznymi Instytucji Zarz膮dzaj膮cej RPO WZ opisanej w dokumencie "Zasady w zakresie udzielania zam贸wie艅 w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020".TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP1661.6 KB POBIERZza艂膮czniki2018-01-23 14:26:08239
.PDF1331.4 KB POBIERZaudyt energetyczny2018-01-25 09:40:12266
.PDF223.5 KB POBIERZwynik post臋powania2018-02-08 07:08:27234

Autor : Piotr Kowalski
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-01-23 14:25:38
Data ostatniej modyfikacji : 2018-01-23 14:25:38
Liczba wy艣wietle艅 : 725licznik odwiedzin: 11797020