logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Utrzymanie czysto艣ci i zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez Powiat Pyrzycki w latach 2018-2020 na terenie miasta Pyrzyce i Lipiany


Utrzymanie czysto艣ci i zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez Powiat Pyrzycki w latach 2018-2020 na terenie miasta Pyrzyce i Lipiany

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe
Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego
Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych
Nie

Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy
Nie
Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania
Nie
Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych
Nie

Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:

Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej - maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, krajowy numer identyfikacyjny 811684166, ul. Lipia艅ska 4 , 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 91 881 13 00, e-mail w.durkin@pyrzyce.pl, faks 91 506 55 00.
Adres strony internetowej (URL): www.pyrzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa

I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):
Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
Tak
http://pyrzyce.samorzady.pl/?k=134

Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
Nie
Inny spos贸b:

Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
Tak
Inny spos贸b:
Ofert臋 wraz z wymaganymi za艂膮cznikami i dokumentami zamie艣ci膰 nale偶y w kopercie zaadresowanej na Zamawiaj膮cego i podpisanej w nast臋puj膮cy spos贸b Utrzymanie czysto艣ci i zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez Powiat Pyrzycki w latach 2018-2020 na terenie miasta Pyrzyce i Lipiany Nie otwiera膰 przed dniem: 12 stycznia 2018 r., godz. 10:00
Adres:
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
Nie
Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Utrzymanie czysto艣ci i zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez Powiat Pyrzycki w latach 2018-2020 na terenie miasta Pyrzyce i Lipiany
Numer referencyjny:
Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Us艂ugi
II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:

Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:

Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Przedmiot zam贸wienia obejmuje utrzymanie czysto艣ci i zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez Powiat Pyrzycki w latach 2018-2020 na terenie miasta Pyrzyce i Lipiany. Cz臋艣膰 nr 1 - Utrzymanie czysto艣ci i zimowe utrzymanie ulic miasta Pyrzyce Utrzymanie czysto艣ci nawierzchni jezdni - 艂膮czna d艂ugo艣膰 15,303km . Oczyszczanie nawierzchni jezdni ulic na szeroko艣ci 1,00 m od kraw臋dzi jezdni po obu stronach ulicy i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . Usuwanie traw i chwast贸w rosn膮cych w strefach przykraw臋偶nikowych i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . W okresie zimowym wykonanie us艂ugi uzale偶nione b臋dzie od warunk贸w pogodowych tzn. zawiesza si臋 sprz膮tanie na czas gdy warunki atmosferyczne wymagaj膮 zimowego utrzymania ulic. Utrzymanie czysto艣ci nawierzchni chodnik贸w - 艂膮czna powierzchnia 20 642,58 m2 . Oczyszczanie nawierzchni chodnik贸w na ca艂ej szeroko艣ci i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . Usuwanie traw i chwast贸w rosn膮cych w nawierzchni oraz przy kraw臋偶nikach i obrze偶ach z wywozem zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . W okresie zimowym wykonanie us艂ugi uzale偶nione b臋dzie od warunk贸w pogodowych tzn. zawiesza si臋 sprz膮tanie na czas gdy warunki atmosferyczne wymagaj膮 zimowego utrzymania ulic. Opr贸偶nianie i utrzymanie koszy ulicznych - 53 szt. . Opr贸偶nianie koszy ulicznych i wyw贸z 艣mieci na zorganizowane wysypisko. . Utrzymanie w nale偶ytym stanie czysto艣ci, a tak偶e utrzymanie w nale偶ytym stanie technicznym poprzez naprawy bie偶膮ce istniej膮cych koszy ulicznych. Utrzymanie czysto艣ci - porz膮dkowanie- teren贸w zieleni w pasie drogowym ulic o powierzchni powierzchnia 9 447,23 m2 , w tym: trawniki - 9 447,23 m2 , 偶ywop艂oty 302,50 m. . Zbieranie wszelkich zanieczyszcze艅 (papiery, puszki, butelki, li艣cie, ga艂臋zie itp.) z teren贸w zielonych i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . Koszenie trawnik贸w. . Ci臋cia piel臋gnacyjne 偶ywop艂ot贸w. . Uprz膮tni臋cie papier贸w i innych zanieczyszcze艅 z trawnik贸w. . Grabienie li艣ci z trawnik贸w z wywiezieniem. Zimowe utrzymanie ulic (obowi膮zuje od dnia 1 lutego 2018 r. )- 艂aczna d艂ugo艣膰 ulic 17,700 km . Zimowe utrzymanie jezdni, przez kt贸re rozumie si臋 od艣nie偶anie oraz likwidacj臋 艣lisko艣ci poprzez posypywanie mieszank膮 艣rodk贸w chemicznych i materia艂贸w uszarstniaj膮cych nawierzchni jezdni i parking贸w, a tak偶e w przypadku obfitych opad贸w 艣niegu wyw贸z zgromadzonego na jezdni 艣niegu. . Zimowe utrzymanie chodnik贸w, przez kt贸re rozumie si臋 od艣nie偶anie oraz likwidacj臋 艣lisko艣ci poprzez posypywanie mieszank膮 艣rodk贸w chemicznych i materia艂贸w uszarstniaj膮cych nawierzchni chodnik贸w, a tak偶e usuni臋cie i wyw贸z zgromadzonego na chodnikach 艣niegu i lodu. . Zimowe utrzymanie ulic realizowane b臋dzie przez Wykonawc臋 poprzez wyznaczonego z jego strony Dy偶urnego. . Decyzje dotycz膮ce rozpocz臋cia i zako艅czenia akcji zimowej czynnej wraz z uzgodnieniem ilo艣ci pracuj膮cego sprz臋tu oraz rodzaju wykonywanej pracy podejmuje osoba odpowiedzialna za realizacj臋 przedmiotu zam贸wienia ze strony Wykonawcy po uprzednim uzyskaniu zgody osoby wyznaczonej przez Zamawiaj膮cego. . Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 zam贸wienie r贸wnie偶 w dni wolne od pracy tj. w niedziele i dni 艣wi膮teczne. Cz臋艣膰 nr 2 - Utrzymanie czysto艣ci i zimowe utrzymanie ulic miasta Lipiany Utrzymanie czysto艣ci nawierzchni jezdni - 艂膮czna d艂ugo艣膰 9,710 km . Oczyszczanie nawierzchni jezdni ulic na szeroko艣ci 1,00 m od kraw臋dzi jezdni po obu stronach ulicy i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . Usuwanie traw i chwast贸w rosn膮cych w strefach przykraw臋偶nikowych i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . W okresie zimowym wykonanie us艂ugi uzale偶nione b臋dzie od warunk贸w pogodowych tzn. zawiesza si臋 sprz膮tanie na czas gdy warunki atmosferyczne wymagaj膮 zimowego utrzymania ulic. Utrzymanie czysto艣ci nawierzchni chodnik贸w - 艂膮czna powierzchnia 12 315,34 m2 . Oczyszczanie nawierzchni chodnik贸w na ca艂ej szeroko艣ci i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . Usuwanie traw i chwast贸w rosn膮cych w nawierzchni oraz przy kraw臋偶nikach i obrze偶ach z wywozem zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . W okresie zimowym wykonanie us艂ugi uzale偶nione b臋dzie od warunk贸w pogodowych tzn. zawiesza si臋 sprz膮tanie na czas gdy warunki atmosferyczne wymagaj膮 zimowego utrzymania ulic. Opr贸偶nianie i utrzymanie koszy ulicznych - 44 szt. . Opr贸偶nianie koszy ulicznych i wyw贸z 艣mieci na zorganizowane wysypisko. . Utrzymanie w nale偶ytym stanie czysto艣ci, a tak偶e utrzymanie w nale偶ytym stanie technicznym poprzez naprawy bie偶膮ce istniej膮cych koszy ulicznych. Utrzymanie czysto艣ci - porz膮dkowanie- teren贸w zieleni w pasie drogowym ulic - 艂膮czna powierzchnia 7685,70m2 . Zbieranie wszelkich zanieczyszcze艅 (papiery, puszki, butelki, li艣cie, ga艂臋zie itp.) z teren贸w zielonych i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . Koszenie trawnik贸w. . Uprz膮tni臋cie papier贸w i innych zanieczyszcze艅 z trawnik贸w. . Grabienie li艣ci z trawnik贸w z wywiezieniem. Zimowe utrzymanie ulic (obowi膮zuje od dnia 1 lutego 2018 r.) - 艂膮czna d艂ugo艣膰 9,490 km . Zimowe utrzymanie jezdni , przez kt贸re rozumie si臋 od艣nie偶anie oraz likwidacj臋 艣lisko艣ci poprzez posypywanie mieszank膮 艣rodk贸w chemicznych i materia艂贸w uszarstniaj膮cych nawierzchni jezdni i parking贸w, a tak偶e w przypadku obfitych opad贸w 艣niegu wyw贸z zgromadzonego na jezdni 艣niegu. . Zimowe utrzymanie chodnik贸w, przez kt贸re rozumie si臋 od艣nie偶anie oraz likwidacj臋 艣lisko艣ci poprzez posypywanie mieszank膮 艣rodk贸w chemicznych i materia艂贸w uszarstniaj膮cych nawierzchni chodnik贸w, a tak偶e usuni臋cie i wyw贸z zgromadzonego na chodnikach 艣niegu i lodu. . Zimowe utrzymanie ulic realizowane b臋dzie przez Wykonawc臋 poprzez wyznaczonego z jego strony Dy偶urnego. . Decyzje dotycz膮ce rozpocz臋cia i zako艅czenia akcji zimowej czynnej wraz z uzgodnieniem ilo艣ci pracuj膮cego sprz臋tu oraz rodzaju wykonywanej pracy podejmuje osoba odpowiedzialna za realizacj臋 przedmiotu zam贸wienia ze strony Wykonawcy po uprzednim uzyskaniu zgody osoby wyznaczonej przez Zamawiaj膮cego. . Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 zam贸wienie r贸wnie偶 w dni wolne od pracy tj. w niedziele i dni 艣wi膮teczne.

II.5) G艂贸wny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77314100-5
77312000-0
90620000-9
90630000-2

II.6) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia (je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
Warto艣膰 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku um贸w ramowych lub dynamicznego systemu zakup贸w - szacunkowa ca艂kowita maksymalna warto艣膰 w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w)

II.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre艣lenie przedmiotu, wielko艣ci lub zakresu oraz warunk贸w na jakich zostan膮 udzielone zam贸wienia, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegaj膮cych na udzieleniu dotychczasowemu Wykonawcy us艂ug, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam贸wienia podstawowego, zam贸wienia polegaj膮cego na powt贸rzeniu podobnych us艂ug, zgodnych z przedmiotem zam贸wienia podstawowego. Zam贸wienie b臋dzie realizowane na warunkach zbli偶onych do warunk贸w okre艣lonych w umowie zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego post臋powania po uzgodnieniach z Wykonawc膮, realizuj膮cym zam贸wienie podstawowe, przy za艂o偶eniu, 偶e uzgadniane warunki nie b臋d膮 mniej korzystne dla Zamawiaj膮cego ni偶 warunki zam贸wienia podstawowego, chyba, 偶e w momencie uzgodnie艅 zaistniej膮 okoliczno艣ci, kt贸rych nie mo偶na by艂o przewidzie膰 w czasie udzielenia zam贸wienia podstawowego, kt贸re umo偶liwi膮 uzgodnienie warunk贸w nie gorszych ni偶 okre艣lone dla realizacji zam贸wienia podstawowego.
II.8) Okres, w kt贸rym realizowane b臋dzie zam贸wienie lub okres, na kt贸ry zosta艂a zawarta umowa ramowa lub okres, na kt贸ry zosta艂 ustanowiony dynamiczny system zakup贸w:
miesi膮cach: lub dniach:
lub
data rozpocz臋cia: lub zako艅czenia:
Okres w miesi膮cach Okres w dniach Data rozpocz臋cia Data zako艅czenia
2018-02-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej, o ile wynika to z odr臋bnych przepis贸w
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie stawia warunku udzia艂u w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre艣lenie warunk贸w: W ramach oferty na cz臋艣膰 nr 1 zam贸wienia Wykonawca przed艂o偶y op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia na warto艣膰 min. 100 000,00 z艂. W ramach oferty na cz臋艣膰 nr 2 zam贸wienia Wykonawca przed艂o偶y op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia na warto艣膰 min. 50 000,00 z艂.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno艣膰 techniczna lub zawodowa
Okre艣lenie warunk贸w: a) Minimalny poziom zdolno艣ci zawodowej: Warunek w rozumieniu Zamawiaj膮cego spe艂ni Wykonawca, kt贸ry w okresie ostatnich 3 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wykona艂 (a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonuje) nale偶ycie: dla cz臋艣ci nr 1 co najmniej 1 us艂ug臋 odpowiadaj膮c膮 swoim rodzajem us艂ugom stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, tj. us艂ug臋 sprz膮tania chodnik贸w, plac贸w lub jezdni o 艂膮cznej powierzchni 10 000 m2 przez okres co najmniej jednego roku oraz wykona艂 lub wykonuje co najmniej jedn膮 us艂ug臋 zimowego utrzymania dr贸g publicznych o d艂ugo艣ci min. 7,0 km przez okres co najmniej jednego sezonu, W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej ww. warunek musi spe艂nia膰, co najmniej jeden z Wykonawc贸w w ca艂o艣ci. dla cz臋艣ci nr 2 co najmniej 1 us艂ug臋 odpowiadaj膮c膮 swoim rodzajem us艂ugom stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, tj. us艂ug臋 sprz膮tania chodnik贸w, plac贸w lub jezdni o 艂膮cznej powierzchni 5 000 m2 przez okres co najmniej jednego roku oraz wykona艂 lub wykonuje co najmniej jedn膮 us艂ug臋 zimowego utrzymania dr贸g publicznych o d艂ugo艣ci min. 5,0 km przez okres co najmniej jednego sezonu, W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej ww. warunek musi spe艂nia膰, co najmniej jeden z Wykonawc贸w w ca艂o艣ci. UWAGA: W przypadku sk艂adania oferty na obie cz臋艣ci (tj. cz臋艣膰 nr 1 i nr 2) Wykonawca mo偶e wykaza膰 si臋 wykonaniem, co najmniej 1 us艂ugi polegaj膮cej na sprz膮taniu chodnik贸w, plac贸w lub jezdni o 艂膮cznej powierzchni 10 000 m2 przez okres co najmniej jednego roku oraz wykona艂 lub wykonuje co najmniej jedn膮 us艂ug臋 zimowego utrzymania dr贸g publicznych o d艂ugo艣ci min. 7,0 km przez okres co najmniej jednego sezonu, b) Minimalny poziom zdolno艣ci technicznych: Zamawiaj膮cy 偶膮da by Wykonawca wykaza艂, 偶e dysponuje co najmniej sprz臋tem: . 1 zamiatark膮 samobie偶n膮 uliczn膮; . 1 zamiatark膮 samobie偶n膮 chodnikow膮 o dopuszczalnej masie ca艂kowitej pojazdu do 4,5 t; . 1 zestawem do od艣nie偶ania chodnik贸w - lekki ci膮gnik z p艂ugiem od艣nie偶nym i piaskark膮, . 1 zestawem do od艣nie偶ania ulic - du偶y ci膮gnik lub inny 艣rodek transportu z p艂ugiem od艣nie偶nym oraz piaskark膮; . 1 koparko-艂adowark膮; . 1 samochodem samowy艂adowczym. Wskazany w/w sprz臋t musi spe艂nia膰 wymagania okre艣lone w Szczeg贸艂owej Specyfikacji Technicznej stanowi膮cej za艂膮cznik nr 7 do SIWZ.
Zamawiaj膮cy wymaga od wykonawc贸w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu imion i nazwisk os贸b wykonuj膮cych czynno艣ci przy realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o kwalifikacjach zawodowych lub do艣wiadczeniu tych os贸b: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre艣lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj膮cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj膮cy przewiduje nast臋puj膮ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O艢WIADCZE艃 SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W CELU WST臉PNEGO POTWIERDZENIA, 呕E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE艁NIA WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ SPE艁NIA KRYTERIA SELEKCJI
O艣wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
Tak
O艣wiadczenie o spe艂nianiu kryteri贸w selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W , SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiaj膮cy przed udzieleniem zam贸wienia, wezwie Wykonawc臋, kt贸rego oferta zosta艂a najwy偶ej oceniona, do z艂o偶enia w wyznaczonym, nie kr贸tszym ni偶 5 dni, terminie aktualnych na dzie艅 z艂o偶enia nast臋puj膮cych o艣wiadcze艅 lub dokument贸w: 1) za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮cego, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e Wykonawca zawar艂 porozumienie z w艂a艣ciwym organem podatkowym w sprawie sp艂at tych nale偶no艣ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg贸lno艣ci uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu; 2) za艣wiadczenia w艂a艣ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e Wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e Wykonawca zawar艂 porozumienie z w艂a艣ciwym organem w sprawie sp艂at tych nale偶no艣ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg贸lno艣ci uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu; 3) odpisu z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
Zamawiaj膮cy przed udzieleniem zam贸wienia, wezwie Wykonawc臋, kt贸rego oferta zosta艂a najwy偶ej oceniona, do z艂o偶enia w wyznaczonym, nie kr贸tszym ni偶 5 dni, terminie aktualnych na dzie艅 z艂o偶enia nast臋puj膮cych o艣wiadcze艅 lub dokument贸w: 1) wykaz us艂ug - wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na rzecz, kt贸rych us艂ugi zosta艂y wykonane, oraz za艂膮czeniem dowod贸w okre艣laj膮cych, 偶e wskazane w wykazie ww. us艂ugi zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie. Dowodami, o kt贸rych mowa wy偶ej, s膮 referencje b膮d藕 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, kt贸rego us艂ugi by艂y wykonywane, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych s膮 wykonywane, a je偶eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska膰 tych dokument贸w - o艣wiadczenie Wykonawcy. Uwaga: w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych nadal wykonywanych referencje b膮d藕 inne dokumenty potwierdzaj膮ce ich nale偶yte wykonywanie powinny by膰 wydane nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej Wykonawcy sk艂adaj膮 zgodnie z wyborem jeden wsp贸lny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spe艂niony, je艣li Wykonawcy sk艂adaj膮cy ofert臋 wsp贸ln膮 b臋d膮 spe艂nia膰 go 艂膮cznie. Wykaz nale偶y przygotowa膰 zgodnie ze wzorem okre艣lonym w za艂膮czniku nr 4 do SIWZ. 2) wykaz sprz臋tu przeznaczonego do realizacji zam贸wienia wed艂ug za艂膮cznika nr 5 do SIWZ. Uwaga: w przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej, ka偶dy z Wykonawc贸w sk艂ada dokumenty i o艣wiadczenia oddzielnie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI脫W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia:
Nie
Nale偶y poda膰 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si臋 z艂o偶enia ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si臋 z艂o偶enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej
Nie
Z艂o偶enie oferty wariantowej dopuszcza si臋 tylko z jednoczesnym z艂o偶eniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc贸w, kt贸rzy zostan膮 zaproszeni do udzia艂u w post臋powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc贸w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc贸w
Maksymalna liczba wykonawc贸w
Kryteria selekcji wykonawc贸w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w:
Umowa ramowa b臋dzie zawarta:

Czy przewiduje si臋 ograniczenie liczby uczestnik贸w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik贸w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam贸wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup贸w:

Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋d膮 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w formie katalog贸w elektronicznych:

Przewiduje si臋 pobranie ze z艂o偶onych katalog贸w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz膮dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem) Nie
Nale偶y poda膰 adres strony internetowej, na kt贸rej aukcja b臋dzie prowadzona:

Nale偶y wskaza膰 elementy, kt贸rych warto艣ci b臋d膮 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si臋 ograniczenia co do przedstawionych warto艣ci, wynikaj膮ce z opisu przedmiotu zam贸wienia:

Nale偶y poda膰, kt贸re informacje zostan膮 udost臋pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b臋dzie termin ich udost臋pnienia:
Informacje dotycz膮ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos贸b post臋powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b臋d膮 warunki, na jakich wykonawcy b臋d膮 mogli licytowa膰 (minimalne wysoko艣ci post膮pie艅):
Informacje dotycz膮ce wykorzystywanego sprz臋tu elektronicznego, rozwi膮za艅 i specyfikacji technicznych w zakresie po艂膮cze艅:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap贸w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Warunki zamkni臋cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
czas reakcji 20,00
3. czas rozpocz臋cia realizacji dodatkowych us艂ug 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt贸rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og艂oszeniem
Minimalne wymagania, kt贸re musz膮 spe艂nia膰 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze偶enie prawa do udzielenia zam贸wienia na podstawie ofert wst臋pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w negocjacji (w tym liczb臋 etap贸w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga艅 zamawiaj膮cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko艣ci nagr贸d dla wykonawc贸w, kt贸rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi膮zania stanowi膮ce podstaw臋 do sk艂adania ofert, je偶eli zamawiaj膮cy przewiduje nagrody:

Wst臋pny harmonogram post臋powania:

Podzia艂 dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi膮za艅:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam贸wienia definiuj膮ce minimalne wymagania, kt贸rym musz膮 odpowiada膰 wszystkie oferty:

Podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj膮cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri贸w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pny opis przedmiotu zam贸wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz膮dze艅 informatycznych:
Spos贸b post臋powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre艣lenie minimalnych wysoko艣ci post膮pie艅:
Informacje o liczbie etap贸w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni臋cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego, albo og贸lne warunki umowy, albo wz贸r umowy:

Wymagania dotycz膮ce zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale偶y wskaza膰 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiaj膮cy informuje, 偶e przewiduje mo偶liwo艣ci zmiany umowy, kt贸re zosta艂y okre艣lone w projekcie um贸w. Zmiany zawartej umowy mog膮 nast膮pi膰 w szczeg贸lno艣ci w przypadku: 1) zmiany stanu prawnego w zakresie dotycz膮cym realizowanej umowy, kt贸ry spowoduje konieczno艣膰 zmiany sposobu wykonywania zam贸wienia przez Wykonawc臋; 2) zmiany przepis贸w prawa, w tym prawa miejscowego, wp艂ywaj膮cego na zasady lub spos贸b lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpad贸w komunalnych; 3) zaistnienia si艂y wy偶szej uniemo偶liwiaj膮cej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa; Przez si艂臋 wy偶sz膮 Zamawiaj膮cy rozumie po偶ar, pow贸d藕, huragan, eksplozj臋, awarie energetyczne, wojn臋, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spo艂eczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a tak偶e inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostaj膮ce poza kontrol膮 stron, kt贸rych nie mo偶na by艂o przewidzie膰 w chwili zawarcia umowy, a je偶eli mo偶liwe by艂y do przewidzenia nie mo偶na by艂o im zapobiec. 4) zmiany stawki podatku od towar贸w i us艂ug VAT, op艂aty za korzystanie ze 艣rodowiska w takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysoko艣ci ceny brutto bez konieczno艣ci sporz膮dzania aneksu; 5) dokonania zmiany cz臋stotliwo艣ci prac zwi膮zanych z utrzymaniem czysto艣ci ulic; 6) zmiany wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋 ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 z dnia 10 pa藕dziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prac臋, je偶eli zmiana ta ma wp艂yw na koszt wykonania zam贸wienia przez Wykonawc臋 - w terminie 30 dni od wej艣cia w 偶ycie przepis贸w dokonuj膮cych tych zmian, Wykonawca mo偶e na pisemny i umotywowany wniosek zwr贸ci膰 si臋 do Zamawiaj膮cego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera膰 w szczeg贸lno艣ci szczeg贸ln膮 kalkulacj臋 koszt贸w wykonania zam贸wienia z uwzgl臋dnieniem zmiany wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋; 7) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo艂ecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysoko艣ci stawki sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne lub zdrowotne, je偶eli zmiany te b臋d膮 mia艂y wp艂yw na koszt wykonywania zam贸wienia przez Wykonawc臋 - w terminie 30 dni od wej艣cia w 偶ycie przepis贸w dokonuj膮cych tych zmian, Wykonawca mo偶e na pisemny i umotywowany wniosek zwr贸ci膰 si臋 do Zamawiaj膮cego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera膰 w szczeg贸lno艣ci szczeg贸艂ow膮 kalkulacj臋 koszt贸w wykonania zam贸wienia z uwzgl臋dnieniem zmiany wysoko艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋; 8) Zamawiaj膮cy dopuszcza zmian臋 umowy polegaj膮c膮 na dopuszczeniu do wykonywania zam贸wienia Podwykonawcy niewymienionego w wykazie cz臋艣ci zam贸wienia proponowanej do wykonania przez Podwykonawc贸w, po wcze艣niejszej akceptacji przez Zamawiaj膮cego i spe艂nieniu wymaga艅 specyfikacji dotycz膮cych wykonywania wskazanego zakresu rob贸t przez Podwykonawc贸w (zmiana nie wymagaj膮ca sporz膮dzania aneksu). 2. Niezale偶nie od powy偶szego, Strony dopuszczaj膮 mo偶liwo艣膰 zmian redakcyjnych umowy oraz zmian b臋d膮cych nast臋pstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a tak偶e zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczeg贸lno艣ci przyspieszaj膮cych realizacj臋, obni偶aj膮cych koszt ponoszony przez Zamawiaj膮cego na wykonanie, utrzymanie lub u偶ytkowanie przedmiotu umowy. W takiej sytuacji. Strony wprowadz膮 do umowy stosowne zmiany weryfikuj膮ce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy b膮d藕 wskazuj膮ce nowe dane wynikaj膮ce ze zmian w rejestrach publicznych albo te偶 kieruj膮c si臋 poszanowaniem wzajemnych interes贸w, zasad膮 r贸wno艣ci Stron oraz ekwiwalentno艣ci 艣wiadcze艅 i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okre艣l膮 zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos贸b udost臋pniania informacji o charakterze poufnym (je偶eli dotyczy):

艢rodki s艂u偶膮ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu:
Data: 2018-01-12, godzina: 09:45,
Skr贸cenie terminu sk艂adania wniosk贸w, ze wzgl臋du na piln膮 potrzeb臋 udzielenia zam贸wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem):
Nie
Wskaza膰 powody:

J臋zyk lub j臋zyki, w jakich mog膮 by膰 sporz膮dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu
> j臋zyk polski
IV.6.3) Termin zwi膮zania ofert膮: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, je偶eli 艣rodki s艂u偶膮ce sfinansowaniu zam贸wie艅 na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt贸re zamawiaj膮cy zamierza艂 przeznaczy膰 na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia, nie zosta艂y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH


Cz臋艣膰 nr: 1 Nazwa: Utrzymanie czysto艣ci i zimowe utrzymanie ulic miasta Pyrzyce
1) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane:Utrzymanie czysto艣ci nawierzchni jezdni - 艂膮czna d艂ugo艣膰 15,303km . Oczyszczanie nawierzchni jezdni ulic na szeroko艣ci 1,00 m od kraw臋dzi jezdni po obu stronach ulicy i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . Usuwanie traw i chwast贸w rosn膮cych w strefach przykraw臋偶nikowych i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . W okresie zimowym wykonanie us艂ugi uzale偶nione b臋dzie od warunk贸w pogodowych tzn. zawiesza si臋 sprz膮tanie na czas gdy warunki atmosferyczne wymagaj膮 zimowego utrzymania ulic. Utrzymanie czysto艣ci nawierzchni chodnik贸w - 艂膮czna powierzchnia 20 642,58 m2 . Oczyszczanie nawierzchni chodnik贸w na ca艂ej szeroko艣ci i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . Usuwanie traw i chwast贸w rosn膮cych w nawierzchni oraz przy kraw臋偶nikach i obrze偶ach z wywozem zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . W okresie zimowym wykonanie us艂ugi uzale偶nione b臋dzie od warunk贸w pogodowych tzn. zawiesza si臋 sprz膮tanie na czas gdy warunki atmosferyczne wymagaj膮 zimowego utrzymania ulic. Opr贸偶nianie i utrzymanie koszy ulicznych - 53 szt. . Opr贸偶nianie koszy ulicznych i wyw贸z 艣mieci na zorganizowane wysypisko. . Utrzymanie w nale偶ytym stanie czysto艣ci, a tak偶e utrzymanie w nale偶ytym stanie technicznym poprzez naprawy bie偶膮ce istniej膮cych koszy ulicznych. Utrzymanie czysto艣ci - porz膮dkowanie- teren贸w zieleni w pasie drogowym ulic o powierzchni powierzchnia 9 447,23 m2 , w tym: trawniki - 9 447,23 m2 , 偶ywop艂oty 302,50 m. . Zbieranie wszelkich zanieczyszcze艅 (papiery, puszki, butelki, li艣cie, ga艂臋zie itp.) z teren贸w zielonych i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . Koszenie trawnik贸w. . Ci臋cia piel臋gnacyjne 偶ywop艂ot贸w. . Uprz膮tni臋cie papier贸w i innych zanieczyszcze艅 z trawnik贸w. . Grabienie li艣ci z trawnik贸w z wywiezieniem. Zimowe utrzymanie ulic (obowi膮zuje od dnia 1 lutego 2018 r. )- 艂aczna d艂ugo艣膰 ulic 17,700 km . Zimowe utrzymanie jezdni, przez kt贸re rozumie si臋 od艣nie偶anie oraz likwidacj臋 艣lisko艣ci poprzez posypywanie mieszank膮 艣rodk贸w chemicznych i materia艂贸w uszarstniaj膮cych nawierzchni jezdni i parking贸w, a tak偶e w przypadku obfitych opad贸w 艣niegu wyw贸z zgromadzonego na jezdni 艣niegu. . Zimowe utrzymanie chodnik贸w, przez kt贸re rozumie si臋 od艣nie偶anie oraz likwidacj臋 艣lisko艣ci poprzez posypywanie mieszank膮 艣rodk贸w chemicznych i materia艂贸w uszarstniaj膮cych nawierzchni chodnik贸w, a tak偶e usuni臋cie i wyw贸z zgromadzonego na chodnikach 艣niegu i lodu. . Zimowe utrzymanie ulic realizowane b臋dzie przez Wykonawc臋 poprzez wyznaczonego z jego strony Dy偶urnego. . Decyzje dotycz膮ce rozpocz臋cia i zako艅czenia akcji zimowej czynnej wraz z uzgodnieniem ilo艣ci pracuj膮cego sprz臋tu oraz rodzaju wykonywanej pracy podejmuje osoba odpowiedzialna za realizacj臋 przedmiotu zam贸wienia ze strony Wykonawcy po uprzednim uzyskaniu zgody osoby wyznaczonej przez Zamawiaj膮cego. . Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 zam贸wienie r贸wnie偶 w dni wolne od pracy tj. w niedziele i dni 艣wi膮teczne.
2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅(CPV): 90610000-6, 77314100-5, 77312000-0, 90620000-9, 90630000-2

3) Warto艣膰 cz臋艣ci zam贸wienia(je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
Warto艣膰 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi膮cach:
okres w dniach:
data rozpocz臋cia: 2018-02-01
data zako艅czenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
czas reakcji 20,00
czas rozpocz臋cia realizacji dodatkowych us艂ug 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz臋艣膰 nr: 2 Nazwa: Utrzymanie czysto艣ci i zimowe utrzymanie ulic miasta Lipiany
1) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane:Utrzymanie czysto艣ci nawierzchni jezdni - 艂膮czna d艂ugo艣膰 9,710 km . Oczyszczanie nawierzchni jezdni ulic na szeroko艣ci 1,00 m od kraw臋dzi jezdni po obu stronach ulicy i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . Usuwanie traw i chwast贸w rosn膮cych w strefach przykraw臋偶nikowych i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . W okresie zimowym wykonanie us艂ugi uzale偶nione b臋dzie od warunk贸w pogodowych tzn. zawiesza si臋 sprz膮tanie na czas gdy warunki atmosferyczne wymagaj膮 zimowego utrzymania ulic. Utrzymanie czysto艣ci nawierzchni chodnik贸w - 艂膮czna powierzchnia 12 315,34 m2 . Oczyszczanie nawierzchni chodnik贸w na ca艂ej szeroko艣ci i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . Usuwanie traw i chwast贸w rosn膮cych w nawierzchni oraz przy kraw臋偶nikach i obrze偶ach z wywozem zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . W okresie zimowym wykonanie us艂ugi uzale偶nione b臋dzie od warunk贸w pogodowych tzn. zawiesza si臋 sprz膮tanie na czas gdy warunki atmosferyczne wymagaj膮 zimowego utrzymania ulic. Opr贸偶nianie i utrzymanie koszy ulicznych - 44 szt. . Opr贸偶nianie koszy ulicznych i wyw贸z 艣mieci na zorganizowane wysypisko. . Utrzymanie w nale偶ytym stanie czysto艣ci, a tak偶e utrzymanie w nale偶ytym stanie technicznym poprzez naprawy bie偶膮ce istniej膮cych koszy ulicznych. Utrzymanie czysto艣ci - porz膮dkowanie- teren贸w zieleni w pasie drogowym ulic - 艂膮czna powierzchnia 7685,70m2 . Zbieranie wszelkich zanieczyszcze艅 (papiery, puszki, butelki, li艣cie, ga艂臋zie itp.) z teren贸w zielonych i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. . Koszenie trawnik贸w. . Uprz膮tni臋cie papier贸w i innych zanieczyszcze艅 z trawnik贸w. . Grabienie li艣ci z trawnik贸w z wywiezieniem. Zimowe utrzymanie ulic (obowi膮zuje od dnia 1 lutego 2018 r.) - 艂膮czna d艂ugo艣膰 9,490 km . Zimowe utrzymanie jezdni , przez kt贸re rozumie si臋 od艣nie偶anie oraz likwidacj臋 艣lisko艣ci poprzez posypywanie mieszank膮 艣rodk贸w chemicznych i materia艂贸w uszarstniaj膮cych nawierzchni jezdni i parking贸w, a tak偶e w przypadku obfitych opad贸w 艣niegu wyw贸z zgromadzonego na jezdni 艣niegu. . Zimowe utrzymanie chodnik贸w, przez kt贸re rozumie si臋 od艣nie偶anie oraz likwidacj臋 艣lisko艣ci poprzez posypywanie mieszank膮 艣rodk贸w chemicznych i materia艂贸w uszarstniaj膮cych nawierzchni chodnik贸w, a tak偶e usuni臋cie i wyw贸z zgromadzonego na chodnikach 艣niegu i lodu. . Zimowe utrzymanie ulic realizowane b臋dzie przez Wykonawc臋 poprzez wyznaczonego z jego strony Dy偶urnego. . Decyzje dotycz膮ce rozpocz臋cia i zako艅czenia akcji zimowej czynnej wraz z uzgodnieniem ilo艣ci pracuj膮cego sprz臋tu oraz rodzaju wykonywanej pracy podejmuje osoba odpowiedzialna za realizacj臋 przedmiotu zam贸wienia ze strony Wykonawcy po uprzednim uzyskaniu zgody osoby wyznaczonej przez Zamawiaj膮cego. . Wykonawca b臋dzie wykonywa艂 zam贸wienie r贸wnie偶 w dni wolne od pracy tj. w niedziele i dni 艣wi膮teczne.
2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅(CPV): 90610000-6, 77314100-5, 77312000-0, 90620000-9, 90630000-2

3) Warto艣膰 cz臋艣ci zam贸wienia(je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
Warto艣膰 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi膮cach:
okres w dniach:
data rozpocz臋cia: 2018-02-01
data zako艅czenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
czas reakcji 20,00
czas rozpocz臋cia realizacji dodatkowych us艂ug 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP1283.4 KB POBIERZza艂膮czniki2018-01-05 08:44:35374
.DOC18.1 KB POBIERZwyja艣nienie tre艣ci SIWZ2018-01-09 11:09:46319
.PDF198.6 KB POBIERZInformacja z otwarcia ofert2018-01-12 11:05:57305
.PDF191.3 KB POBIERZwyb贸r oferty2018-01-15 13:26:00340
.PDF278.1 KB POBIERZwyb贸r oferty-aktualizacja2018-01-25 14:37:06309
.DOC20.1 KB POBIERZog艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia2018-02-12 13:35:47287

Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2018-01-04 14:53:02
Data ostatniej modyfikacji : 2018-01-04 14:53:02
Liczba wy艣wietle艅 : 956licznik odwiedzin: 11836432