logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXII/123/2000

w sprawie przyj臋cia Karty Wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego i Organizacji Pozarz膮dowychUchwa艂a Nr XXII/123/2000
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 grudnia 2000 r.

w sprawie przyj臋cia Karty Wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego i Organizacji Pozarz膮dowych


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 oraz art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i z 1999 r. Dz. U. Nr 49, poz. 485) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Przyjmuje si臋 „Kart臋 Wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego i Organizacji Pozarz膮dowych”, stanowi膮c膮 za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y, okre艣laj膮c膮 tryb post臋powania o udzielenie dotacji, spos贸b jej rozliczania oraz spos贸b kontroli wykonywania zleconego zadania.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.

搂 4.

Uchwa艂a podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK

Za艂. do Uchwa艂y Nr XXII/123/2000
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 20 grudnia 2000 r.
KARTA WSP脫艁PRACY
POWIATU PYRZYCKIEGO
I ORGANIZACJI POZARZ膭DOWYCH


Rozdzia艂 I

Kierunki polityki Powiatu Pyrzyckiego wobec organizacji pozarz膮dowych搂 1.

Rada Powiatu Pyrzyckiego przyjmuje, 偶e realizacja niekt贸rych zada艅 powiatu powinna dokonywa膰 si臋 r贸wnie偶 poprzez wsp贸艂prac臋 z organizacjami pozarz膮dowymi.
Organizacje pozarz膮dowe mog膮 otrzymywa膰 na realizacj臋 tych zada艅 pomoc, w tym tak偶e finansow膮 z bud偶etu powiatu w formie dotacji.
Celem wsp贸艂pracy jest obj臋cie ni膮 mo偶liwie najszerszych obszar贸w aktywno艣ci obywatelskiej w spo艂eczno艣ci powiatowej.

搂 2.

Rada Powiatu Pyrzyckiego, uchwalaj膮c coroczny bud偶et, b臋dzie okre艣la膰 w nim wysoko艣膰 dotacji na realizacj臋 zada艅 powiatu przez organizacje pozarz膮dowe.

搂 3.

Powiat Pyrzycki i organizacje pozarz膮dowe wsp贸艂pracowa膰 b臋d膮 w dziedzinach:
Profilaktyka, ochrona zdrowia, rehabilitacja, pomoc spo艂eczna,
O艣wiata, edukacja, wychowanie, sztuka, kultura,
Turystyka, sport, rekreacja,
Ochrona 艣rodowiska,
Rozw贸j gospodarczy.


搂 4.

Partnerami Powiatu Pyrzyckiego w programie wsp贸艂pracy mog膮 by膰 organizacje pozarz膮dowe, nie dzia艂aj膮ce w celu osi膮gni臋cia zysku, realizuj膮ce cele publiczne zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 powiatu.
Rozdzia艂 II

Formy i zasady wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi


搂 5.

Funkcj臋 koordynatora wsp贸艂pracy samorz膮du powiatowego z organizacjami pozarz膮dowymi pe艂ni Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego.
Wnioski organizacji pozarz膮dowych wyra偶aj膮cych gotowo艣膰 do realizacji zada艅 powiatu winny by膰 kierowane do Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w terminie do 30 wrze艣nia roku poprzedzaj膮cego rok realizacji zadania..

搂 6.

Do zada艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w zakresie polityki wobec organizacji pozarz膮dowych nale偶y:
Rozpatrywanie wniosk贸w i podejmowanie decyzji o dofinansowanie dzia艂alno艣ci statutowej organizacji pozarz膮dowych.
Przedk艂adanie Radzie Powiatu potrzeb finansowych w zakresie realizacji zada艅 powiatu przez organizacje pozarz膮dowe na przysz艂y rok bud偶etowy.

搂 7.

Powiat mo偶e udziela膰 organizacjom pozarz膮dowym pomocy w ro偶nych formach, a w szczeg贸lno艣ci w postaci:
Wsparcia finansowego-dotacji.
Wsp贸艂pracy w pozyskiwaniu 艣rodk贸w finansowych z innych 藕r贸de艂.
Promocji dzia艂alno艣ci organizacji pozarz膮dowych, a zw艂aszcza w 艣rodkach masowego przekazu.
Pomocy w nawi膮zywaniu kontakt贸w i wsp贸艂pracy z innymi organizacjami.


Rozdzia艂 III

Regulamin przyznawania dotacji
dla organizacji pozarz膮dowych

搂 8.

Pomoc finansowa dla organizacji pozarz膮dowych okre艣lonych w 搂 4. przyznawana jest przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w formie dotacji.
Organizacje pozarz膮dowe, ubiegaj膮ce si臋 o przyznanie 艣rodk贸w finansowych zobowi膮zane s膮 z艂o偶y膰 Zarz膮dowi Powiatu nast臋puj膮ce dokumenty:
wniosek,
opis projektu,
preliminarz koszt贸w ca艂ego projektu,
dokumenty za艂o偶ycielskie,
udokumentowanie posiadania w艂asnych 艣rodk贸w finansowych w wysoko艣ci pozosta艂ej cz臋艣ci koszt贸w niezb臋dnych do realizacji projektu.
Zarz膮d Powiatu podejmuje decyzj臋 w sprawie przyznania dotacji nie wcze艣niej ni偶 po uchwaleniu bud偶etu na dany rok.
Wnioskowana kwota dofinansowania mo偶e si臋ga膰 75% ca艂kowitego kosztu przedsi臋wzi臋cia.
搂 9.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego zobowi膮zuje si臋 do zawarcia umowy z wybranym podmiotem-organizacj膮 pozarzadow膮.
Umow臋, o kt贸rej mowa w punkcie 1 zawiera si臋 na czas oznaczony, nie d艂u偶szy ni偶 rok bud偶etowy.
Umowa winna zawiera膰:
oznaczenie stron,
termin, miejsce realizacji i szczeg贸艂owy zakres zadania,
czas trwania umowy,
zobowi膮zanie podmiotu dotowanego do poddania si臋 kontroli,
okre艣lenie wysoko艣ci dotacji i terminu jej przekazania,
warunki wypowiedzenia umowy,
sankcje z tytu艂u niedotrzymania warunk贸w umowy.
Podmiot otrzymuj膮cy dotacj臋 prowadzi dokumentacj臋 i ewidencj臋 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy ocen臋 wykonania zadania pod wzgl臋dem rzeczowym i finansowym.
Dowody dotycz膮ce poniesionych koszt贸w zwi膮zanych z realizacj膮 dotowanego zadania pozostaj膮 w aktach podmiotu otrzymuj膮cego dotacj臋.
W przypadku nie prowadzenia ewidencji, o kt贸rej mowa w punkcie 4 oraz wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej celem, kwota przekazanej dotacji podlega zwrotowi do bud偶etu powiatu w terminie 14 dni od chwili stwierdzenia tego faktu, z uwzgl臋dnieniem ustawowych odsetek naliczanych od daty przekazania 艣rodk贸w na rachunek bankowy otrzymuj膮cego dotacj臋.


搂 10.

Dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu.
Podmiot otrzymuj膮cy dotacj臋 zobowi膮zany jest do przed艂o偶enia sprawozdania z realizacji zleconego zadania w terminie do 30 dni po zako艅czeniu realizacji zadania.
Sprawozdanie z realizacji dotowanego zadania powinno zawiera膰:
zestawienie poniesionych koszt贸w wynikaj膮cych z rachunk贸w,
opis zrealizowanego zadania
W przypadku wykorzystania na realizacj臋 zadania tylko cz臋艣ci dotacji, nie wykorzystana cz臋艣膰 dotacji podlega zwrotowi w terminie okre艣lonym w punkcie 2, nie p贸藕niej jednak ni偶 do ko艅ca roku bud偶etowego.
Podmiot otrzymuj膮cy dotacj臋 nie mo偶e wykorzysta膰 艣rodk贸w przeznaczonych na realizacj臋 zadania na cele inne ni偶 okre艣lone w umowie.

搂 11.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego dokonuje kontroli prawid艂owo艣ci realizacji zleconego zadania po zako艅czeniu zadania, a w przypadku zada艅 zleconych w d艂u偶szym okresie, w terminach uruchamiania kolejnych transz dotacji.
Czynno艣ci kontrolnych dokonuj膮 osoby upowa偶nione przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego.
Zakres kontroli obejmuje:
wykonanie zadania zgodnie z umow膮,
udokumentowanie zrealizowanego zadania,
przeznaczenie i wykorzystanie 艣rodk贸w otrzymanych z bud偶etu powiatu.
Z czynno艣ci kontrolnych sporz膮dza si臋 protok贸艂.
W przypadku stwierdzenia nieprawid艂owo艣ci w realizacji zadania lub wykorzystaniu dotacji, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego kieruje do zleceniobiorcy stosowne wnioski i zalecania, wyznaczaj膮c termin usuni臋cia stwierdzonych nieprawid艂owo艣ci.搂 12.

Dotacja b臋dzie przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek wskazany w umowie.
Dopuszcza si臋 przekazywanie dotacji w ratach lub zaliczkowo, w zale偶no艣ci od rodzaju i specyfiki realizowanego zadania.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-19 08:56:33
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-19 08:56:33
Liczba wy艣wietle艅 : 4485licznik odwiedzin: 11426741