logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Instalacja oraz 艣wiadczenie us艂ugi dost臋pu do Internetu i e-Help-Desk w ramach realizacji projektu - Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu.

Og艂oszenie nr 616548-N-2017 z dnia 2017-11-15 r.
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach: Instalacja oraz 艣wiadczenie us艂ugi dost臋pu do Internetu i e-Help-Desk w ramach realizacji projektu "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu"

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe
Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego
Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 8. O艣 Priorytetowa: Spo艂ecze艅stwo informacyjne - zwi臋kszanie innowacyjno艣ci gospodarki. Dzia艂anie 8.3 Przeciwdzia艂anie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.
O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych
Nie

Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy
Nie
Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania
Nie
Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych
Nie

Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:

Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej - maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, krajowy numer identyfikacyjny 811684166, ul. Lipia艅ska 4 , 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 91 881 13 00, e-mail w.durkin@pyrzyce.pl, faks 91 506 55 00.
Adres strony internetowej (URL): www.pyrzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa

I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):
Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
Tak
www.pyrzyce.samorzady.pl

Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
Nie
Inny spos贸b:

Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
Tak
Inny spos贸b:
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w zamkni臋tej kopercie lub opakowaniu, w siedzibie Zamawiaj膮cego - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, sekretariat pok贸j nr 106 (I pi臋tro) i oznakowa膰 w nast臋puj膮cy spos贸b: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce Instalacja oraz 艣wiadczenie us艂ugi dost臋pu do Internetu i e-Help-Desk w ramach realizacji projektu "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu" Otworzy膰 na jawnym otwarciu ofert w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 10:00 oraz opatrzy膰 nazw膮 z dok艂adnym adresem Wykonawcy.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
Nie
Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Instalacja oraz 艣wiadczenie us艂ugi dost臋pu do Internetu i e-Help-Desk w ramach realizacji projektu "Powiat pyrzycki przeciwdzia艂a wykluczeniu cyfrowemu"
Numer referencyjny:
Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Us艂ugi
II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:

Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:

Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:

II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: 1) Dostarczenie Internetu do 79 r贸偶nych lokalizacji przez 33 miesi膮ce, od 1 stycznia 2018 r. do 30 wrze艣nia 2020 r. 2) Us艂uga dostarczania Internetu musi by膰 艣wiadczona przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dob臋. 3) Dostarczenie Internetu nast膮pi膰 musi we wskazanych przez Zamawiaj膮cego lokalizacjach tj. 71 beneficjent贸w ostatecznych oraz 8 jednostek koordynuj膮cych. 4) Przepustowo艣膰 dost臋pu do sieci Internet musi wynosi膰 co najmniej: a) minimalna pr臋dko艣膰 pobierania 4 Mb/s; b) minimalna pr臋dko艣膰 wysy艂ania 0,5 Mb/s. Pr臋dko艣膰 艂膮cza internetowego stanowi kryterium oceny ofert i dla oferowanych warto艣ci wy偶szych Wykonawca otrzymuje dodatkowe punkty. 5) Nie dopuszczalne jest wyst臋powanie pogorszenia parametr贸w transmisji danych przy po艂膮czeniach z Internetem za wyj膮tkiem dzia艂ania "si艂y wy偶szej". Parametry mog膮 by膰 ni偶sze przy pogorszeniu warunk贸w technicznych niezale偶nych od Wykonawcy. 6) Dost臋p do Internetu musi by膰 zapewniony bez jakichkolwiek ogranicze艅 czasu dost臋pu oraz ilo艣ci przesy艂anych danych (brak limit贸w). 7) W przypadku zastosowa艅 technologii bezprzewodowych nale偶y wykaza膰 zastosowanie cz臋stotliwo艣ci przydzielonej przez Urz膮d Komunikacji Elektronicznej i przedstawi膰 odpowiednie pozwolenie na u偶ytkowanie jej potwierdzone za zgodno艣膰 z orygina艂em przez Wykonawc臋. 8) Warunki instalacji i uruchomienia us艂ugi - instalacja w miejscu docelowym tj. w gospodarstwach domowych oraz jednostkach koordynuj膮cych podleg艂ych Zamawiaj膮cemu: a) Wykonawca zapewnia wszelkie dodatkowe urz膮dzenia (modemy, routery, prze艂膮czniki, przewody wtyczki i inne) niezb臋dne do prawid艂owego dzia艂ania us艂ugi;, urz膮dzenia te staj膮 si臋, w艂asno艣ci膮 Zamawiaj膮cego i nie podlegaj膮 zwrotowi, bez obowi膮zku zwrotu poniesionych nak艂ad贸w; b) uruchomienie po艂膮czenia; c) skonfigurowanie zestawu komputerowego do korzystania z Internetu. 9) Wykonawca na w艂asne ryzyko i koszt zakupi i zainstaluje w lokalizacjach beneficjent贸w ostatecznych wszelkie urz膮dzenia niezb臋dne do uruchomienia us艂ugi; 10) Wykonawca dokona konfiguracji 艂膮czy bezpo艣rednio w miejscach zainstalowania przy dostarczeniu pe艂nego zestawu urz膮dze艅 wymaganych do skonfigurowania pod艂膮czenia Internetu; 11) Dostarczony zestaw urz膮dze艅 b臋dzie skonfigurowany w taki spos贸b by dzia艂a艂 bezobs艂ugowo, co oznacza, 偶e po od艂膮czeniu zasilania i ponownym jego pod艂膮czeniu musi by gotowy do pracy i umo偶liwi膰 realizacj臋 us艂ugi korzystania z sieci Internet. 12) Dodatkowe, niezb臋dne urz膮dzenia do prawid艂owego dzia艂ania przedmiotu zam贸wienia dostarczy Wykonawca i poniesie wszelkie z tym zwi膮zane nieprzewidziane koszty. 13) W trakcie wykonywania monta偶u przedmiotu zam贸wienia w lokalach mieszkalnych lub siedzibach beneficjent贸w ostatecznych Wykonawca powinien przyj膮膰 najdogodniejsze rozwi膮zania, powoduj膮c jak najmniejsze szkody wynik艂e z realizacji rob贸t monta偶owych. Urz膮dzenia zastosowane do 艂膮cz Internetowych musz膮 posiada膰 艣wiadectwa homologacji. 14) W celu instalacji urz膮dze艅, Wykonawca musi uzyska膰 wymagane prawem pozwolenia, w tym w艂a艣ciciela budynku i dokona膰 wymaganych prawem zg艂osze艅; 15) W przypadku zmiany lokalizacji beneficjenta ostatecznego na inne, na terenie powiatu pyrzyckiego Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany do przeniesienia 艣wiadczenia us艂ugi do nowej lokalizacji w terminie nie d艂u偶szym ni偶 7 dni kalendarzowych od dnia zg艂oszenia zmiany. 16) Ka偶dorazowe zg艂oszenie zmiany lokalizacji wraz ze wskazaniem nowej lokalizacji dokonuje Zamawiaj膮cy w formie pisemnej. 17) W przypadku zmiany beneficjenta ostatecznego Wykonawca dokona likwidacji us艂ugi w terminie 7 dni licz膮c od dnia zg艂oszenia. 18) 艢wiadczenie us艂ugi e-Help-Desk nast膮pi od 1 stycznia 2018 r. do 30 wrze艣nia 2020 r. 19) Czas reakcji na zg艂oszenie w systemie e-Help-Desk nie mo偶e by膰 d艂u偶szy ni偶 2 godziny od zg艂oszenia (zapytania). Jako czas reakcji rozumie si臋 udzielenie odpowiedzi (wyja艣nienia) w systemie, w formie pisemnej b膮d藕 telefonicznej. U偶ytkownik musi mie膰 mo偶liwo艣膰 oceny udzielonej pomocy. 20) Wykonawca jest zobowi膮zany do usuni臋cia usterki w postaci braku sygna艂u internetowego bez wzgl臋du na jego przyczyn臋 u u偶ytkownika w terminie 3 dni roboczych od dnia zg艂oszenia (z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia tego okresu o czas naprawy urz膮dze艅 na kt贸re udzielona jest gwarancja producenta). 21) Wykonawca zapewni beneficjentom ostatecznym i jednostkom koordynuj膮cym dost臋p do zg艂aszania awarii, problem贸w, b艂臋d贸w w 艣wiadczonej us艂udze dost臋pu do Internetu. Jednocze艣nie przeka偶e beneficjentom ostatecznym i jednostkom koordynuj膮cym numer telefonu-infolinii, emaila na kt贸re b臋dzie mo偶na dokonywa膰 zg艂osze艅 w dni robocze w godzinach minimum od 8:00 do 20:00. 22) Wykonawca jest zobowi膮zany do przygotowania regulaminu korzystania z us艂ugi dost臋pu do Internetu i przedstawieniu go do zaakceptowania Zamawiaj膮cemu. 23) Wykonawca ma obowi膮zek do telefonicznego lub e-mailowego informowania uczestnik贸w projektu o wyst膮pieniu awarii oraz planowanych przerwach w dost臋pie do us艂ugi i przewidywanym czasie jej usuni臋cia.

II.5) G艂贸wny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia (je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
Warto艣膰 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku um贸w ramowych lub dynamicznego systemu zakup贸w - szacunkowa ca艂kowita maksymalna warto艣膰 w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w)

II.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre艣lenie przedmiotu, wielko艣ci lub zakresu oraz warunk贸w na jakich zostan膮 udzielone zam贸wienia, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt贸rym realizowane b臋dzie zam贸wienie lub okres, na kt贸ry zosta艂a zawarta umowa ramowa lub okres, na kt贸ry zosta艂 ustanowiony dynamiczny system zakup贸w:
miesi膮cach: lub dniach:
lub
data rozpocz臋cia: 2018-01-01 lub zako艅czenia: 2020-09-30
Okres w miesi膮cach Okres w dniach Data rozpocz臋cia Data zako艅czenia
2018-01-01 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej, o ile wynika to z odr臋bnych przepis贸w
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno艣膰 techniczna lub zawodowa
Okre艣lenie warunk贸w: Wykonawca winien wykaza膰, 偶e w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wykona艂 minimum 2 us艂ugi polegaj膮ce na instalacji infrastruktury do dostarczania Internetu, dostarczania Internetu i 艣wiadczenia us艂ugi e-Help-Desk wraz z za艂膮czeniem dowod贸w okre艣laj膮cych czy us艂ugi te zosta艂y wykonane w spos贸b nale偶yty.
Zamawiaj膮cy wymaga od wykonawc贸w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu imion i nazwisk os贸b wykonuj膮cych czynno艣ci przy realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o kwalifikacjach zawodowych lub do艣wiadczeniu tych os贸b: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre艣lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj膮cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj膮cy przewiduje nast臋puj膮ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ O艢WIADCZE艃 SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W CELU WST臉PNEGO POTWIERDZENIA, 呕E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE艁NIA WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ SPE艁NIA KRYTERIA SELEKCJI
O艣wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
Tak
O艣wiadczenie o spe艂nianiu kryteri贸w selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W , SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
Zamawiaj膮cy przed udzieleniem zam贸wienia, wezwie Wykonawc臋, kt贸rego oferta zosta艂a najwy偶ej oceniona, do z艂o偶enia w wyznaczonym, nie kr贸tszym ni偶 5 dni terminie aktualnych na dzie艅 z艂o偶enia nast臋puj膮cych o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca zawar艂 porozumienie z w艂a艣ciwym organem podatkowym w sprawie sp艂at tych nale偶no艣ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg贸lno艣ci uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu; 2) za艣wiadczenie w艂a艣ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca zawar艂 porozumienie z w艂a艣ciwym organem w sprawie sp艂at tych nale偶no艣ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg贸lno艣ci uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu; 3) Zamawiaj膮cy 偶膮da od Wykonawcy, kt贸ry polega na zdolno艣ciach lub sytuacji innych podmiot贸w na zasadach okre艣lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot贸w dokument贸w wymienionych w punktach 1 i 2; 4) Zamawiaj膮cy nie 偶膮da od Wykonawcy przedstawienia dokument贸w wymienionych w punktach 1 i 2, dotycz膮cych podwykonawcy, kt贸remu zamierza powierzy膰 wykonanie cz臋艣ci zam贸wienia, a kt贸ry nie jest podmiotem, na kt贸rego zdolno艣ciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okre艣lonych w art. 22a ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI脫W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia:
Nie
Nale偶y poda膰 informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si臋 z艂o偶enia ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si臋 z艂o偶enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej
Nie
Z艂o偶enie oferty wariantowej dopuszcza si臋 tylko z jednoczesnym z艂o偶eniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc贸w, kt贸rzy zostan膮 zaproszeni do udzia艂u w post臋powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc贸w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc贸w
Maksymalna liczba wykonawc贸w
Kryteria selekcji wykonawc贸w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w:
Umowa ramowa b臋dzie zawarta:

Czy przewiduje si臋 ograniczenie liczby uczestnik贸w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik贸w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam贸wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup贸w:

Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋d膮 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w formie katalog贸w elektronicznych:

Przewiduje si臋 pobranie ze z艂o偶onych katalog贸w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz膮dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem) Nie
Nale偶y poda膰 adres strony internetowej, na kt贸rej aukcja b臋dzie prowadzona:

Nale偶y wskaza膰 elementy, kt贸rych warto艣ci b臋d膮 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si臋 ograniczenia co do przedstawionych warto艣ci, wynikaj膮ce z opisu przedmiotu zam贸wienia:

Nale偶y poda膰, kt贸re informacje zostan膮 udost臋pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b臋dzie termin ich udost臋pnienia:
Informacje dotycz膮ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos贸b post臋powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b臋d膮 warunki, na jakich wykonawcy b臋d膮 mogli licytowa膰 (minimalne wysoko艣ci post膮pie艅):
Informacje dotycz膮ce wykorzystywanego sprz臋tu elektronicznego, rozwi膮za艅 i specyfikacji technicznych w zakresie po艂膮cze艅:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap贸w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Warunki zamkni臋cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
ca艂kowita cena brutto miesi臋cznie 60,00
pr臋dko艣膰 艂膮cza internetowego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt贸rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og艂oszeniem
Minimalne wymagania, kt贸re musz膮 spe艂nia膰 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze偶enie prawa do udzielenia zam贸wienia na podstawie ofert wst臋pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w negocjacji (w tym liczb臋 etap贸w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga艅 zamawiaj膮cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko艣ci nagr贸d dla wykonawc贸w, kt贸rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi膮zania stanowi膮ce podstaw臋 do sk艂adania ofert, je偶eli zamawiaj膮cy przewiduje nagrody:

Wst臋pny harmonogram post臋powania:

Podzia艂 dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi膮za艅:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam贸wienia definiuj膮ce minimalne wymagania, kt贸rym musz膮 odpowiada膰 wszystkie oferty:

Podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj膮cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri贸w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pny opis przedmiotu zam贸wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz膮dze艅 informatycznych:
Spos贸b post臋powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre艣lenie minimalnych wysoko艣ci post膮pie艅:
Informacje o liczbie etap贸w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni臋cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego, albo og贸lne warunki umowy, albo wz贸r umowy:
Projekt umowy stanowi za艂膮cznik nr 6 do SIWZ.

Wymagania dotycz膮ce zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy:
Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Nale偶y wskaza膰 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos贸b udost臋pniania informacji o charakterze poufnym (je偶eli dotyczy):

艢rodki s艂u偶膮ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu:
Data: 2017-11-28, godzina: 09:45,
Skr贸cenie terminu sk艂adania wniosk贸w, ze wzgl臋du na piln膮 potrzeb臋 udzielenia zam贸wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem):
Nie
Wskaza膰 powody:

J臋zyk lub j臋zyki, w jakich mog膮 by膰 sporz膮dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu
> j臋zyk polski
IV.6.3) Termin zwi膮zania ofert膮: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, je偶eli 艣rodki s艂u偶膮ce sfinansowaniu zam贸wie艅 na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt贸re zamawiaj膮cy zamierza艂 przeznaczy膰 na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia, nie zosta艂y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF644.4 KB POBIERZSIWZ2017-11-15 13:36:01288
.ZIP304.1 KB POBIERZza艂膮czniki2017-11-15 13:36:09309
.PDF157.9 KB POBIERZInformacja o wyborze oferty2017-12-06 07:02:59290
.DOC19.8 KB POBIERZog艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia2017-12-15 13:53:06288

Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-11-15 13:35:46
Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-15 13:37:07
Liczba wy艣wietle艅 : 883

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  15.11.2017 12:36poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.11.2017 12:36poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.11.2017 12:35poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11836419