logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

na przeprowadzenie zaj臋膰 edukacyjnych w powiecie Pyrzyckim

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU NR PGD/PYRZYCE/002

POST臉POWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE art. 138o USTAWY PRAWO ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH NA US艁UGI SPO艁ECZNE, KT脫RYCH WARTO艢膯 JEST MNIEJSZA NI呕 KWOTY OKRE艢LONE w art. 138g ust. 1

na przeprowadzenie zaj臋膰 edukacyjnych w powiecie Pyrzyckim

Us艂ugi edukacyjne i szkoleniowe
CPV 80000000-4

SPORZ膭DZI艁: Kamil Zbroja


Zamawiaj膮cy:
Powiat Pyrzyce
Adres: ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce
Adres poczty elektronicznej: przetargi@kamilzbroja.eu
Strona internetowa: www.pyrzyce.pl
Numer telefonu: 500 205 198;
Numer faksu: 598413349;
Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych. Ka偶dy z Wykonawc贸w mo偶e z艂o偶y膰 ofert臋 na maksymalnie dwie cz臋艣ci zam贸wienia.

I. Termin sk艂adania ofert:
Oferty nale偶y sk艂ada膰 w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 11.11.2017 roku
w jednej lub kilku nast臋puj膮cych form:
poczt膮 elektroniczn膮 na adres: przetargi@kamilzbroja.eu
faksem na nr: 59 841 33 49

II. Opis przedmiotu zam贸wienia:


Cz臋艣膰 I opiekun kursu spawalniczego MIG
Grupa (6 os贸b) x 1 kurs (145 godzin)/rok przez 6 lat (2017-2023) - wynagrodzenie za kurs

Cz臋艣膰 IIa prowadz膮cy szkolenie "CAPS LOCK"
Grupa (6 os贸b) x 1 kurs (16 godzin)/rok przez 6 lat (2017-2023) - wynagrodzenie za kurs

Cz臋艣膰 IIb prowadz膮cy szkolenie "CAPS LOCK"
Grupa (6 os贸b) x 1 kurs (16 godzin)/rok przez 6 lat (2017-2023) - wynagrodzenie za kurs

Cz臋艣膰 IIIa prowadz膮cy kurs "Europejska Kultura 呕ywienia"
Grupa (5 os贸b) x 1 kurs (36 godzin) /rok przez 6 lat (2017-2023) - wynagrodzenie za kurs

Cz臋艣膰 IIIb prowadz膮cy kurs "Europejska Kultura 呕ywienia"
Grupa (5 os贸b) x 1 kurs (36 godzin) /rok przez 6 lat (2017-2023) - wynagrodzenie za kurs

Cz臋艣膰 IV opiekun kursu "Kurs stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin"
Grupa (12 os贸b) x 1 kurs (14 godzin)/rok przez 6 lat (2017-2023) - wynagrodzenie za kurs

Cz臋艣膰 V opiekunowie grupy podczas pr贸bnych egzamin贸w zawodowych (organizacja sesji - organizacja stanowisk) Grupa (210 os贸b)/rok, przez 6 lat (2017-2022) 12 opiekun贸w/organizator贸w - wynagrodzenie za egzamin - w podziale na nast臋puj膮ce Cz臋艣ci:

Cz臋艣膰 Va - Opiekun bloku 偶ywienia
Cz臋艣膰 Vb - Opiekun bloku pojazd贸w samochodowych
Cz臋艣膰 Vc - Opiekun bloku pojazd贸w samochodowych
Cz臋艣膰 Vd - Opiekun w bloku ekonomicznym
Cz臋艣膰 Ve - Opiekun w bloku informatycznym
Cz臋艣膰 Vg - Opiekun w bloku informatycznym

Cz臋艣膰 VIa opiekun grupy na wyjazdach zawodoznawczych
Grupa (20 os贸b) x 1 wyjazdy/rok przez 6 lat (2017-2023) - wynagrodzenie za wyjazd

Cz臋艣膰 VIb opiekun grupy na wyjazdach zawodoznawczych
Grupa (20 os贸b) x 1 wyjazdy/rok przez 6 lat (2017-2023) - wynagrodzenie za wyjazd

Osoby wyznaczone do realizacji zam贸wienia winny posiada膰 wykszta艂cenie minimum wy偶sze oraz przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania w szkole zawodowej zgodne z Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczeg贸艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre艣lenia szk贸艂 i wypadk贸w, w kt贸rych mo偶na zatrudni膰 nauczycieli niemaj膮cych wy偶szego wykszta艂cenia lub uko艅czonego zak艂adu kszta艂cenia nauczycieli.

Kursy b臋d膮 realizowane w salach szkoleniowych szko艂y, w kt贸rych realizowany jest projekt udost臋pnionych przez Zamawiaj膮cego nieodp艂atnie.

Opis wsp贸lny dla wszystkich cz臋艣ci:
Przedmiot zam贸wienia zostanie zrealizowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsi臋wzi臋膰 z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, kt贸re stanowi膮 za艂膮cznik do niniejszego og艂oszenia.
Ilo艣ci godzin podane w opisie przedmiotu zam贸wienia s膮 minimalnymi ilo艣ciami.
Programy kurs贸w i zaj臋膰 edukacyjnych b臋d膮 wymaga艂y zatwierdzenia przez Opiekuna tre艣ci merytorycznych zaj臋膰.

III. Termin realizacji zam贸wienia
1. Zam贸wienie zostanie zrealizowane w terminie od podpisania umowy do 31.12.2023 roku.
2. Szczeg贸艂owy termin realizacji poszczeg贸lnych us艂ug edukacyjnych b臋dzie opracowywany na bie偶膮co przez Wykonawc贸w poszczeg贸lnych cz臋艣ci zam贸wienia.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Zaleca si臋 przygotowanie ofert z wykorzystaniem za艂膮cznika do niniejszego og艂oszenia.
2. Oferta winna zawiera膰 tre艣膰 wymienion膮 w Formularzu ofertowym.
3. Ofert臋 nale偶y przygotowa膰 w spos贸b czytelny i niebudz膮cy w膮tpliwo艣ci, co do jej tre艣ci.

V. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cen臋 nale偶y obliczy膰 i wpisa膰 do Formularza ofertowego w nast臋puj膮cy spos贸b:
2. W rubryce cena ofertowa brutto nale偶y poda膰 ca艂kowite wynagrodzenie brutto rycza艂towe zawieraj膮ce wszystkie op艂aty, podatki oraz koszty zwi膮zane z realizacj膮 zam贸wienia obejmuj膮c膮 艂膮czne wynagrodzenie za odpowiednio: przeprowadzenie jednego kursu lub pe艂nienie funkcji opiekuj膮 jednego kursu, lub pe艂nienie funkcji opiekuna jednego egzaminu pr贸bnego, lub pe艂nieni funkcji opiekuna tre艣ci merytorycznych zaj臋膰 przez okres jednego miesi膮ca, lub godzin臋 doradztwa zawodowego, lub pe艂nienie funkcji opiekuna jednego wyjazdu.
3. Podana cena ma charakter rycza艂towy, jest ostateczna i Zamawiaj膮cy nie poniesie 偶adnych dodatkowych koszt贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zam贸wienia.

VI. Opis kryteri贸w, kt贸rymi zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteri贸w i sposobu oceny ofert:

Zamawiaj膮cy wybierze ofert臋 najkorzystniejsz膮, na podstawie nast臋puj膮cych kryteri贸w oceny ofert:
Nr NAZWA KRYTERIUM WAGA
(Wg)
1. Cena 60%
2. Do艣wiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zam贸wienia 40%

KRYTERIUM I (cena)
Oferty oceniane b臋d膮 na podstawie ceny, podanej przez Wykonawc臋 na formularzu ofertowym i obliczane wed艂ug nast臋puj膮cego wzoru:

Cn
P = ---------- x 100 pkt. x Wg
Cb

gdzie:
P - oznacza liczb臋 punkt贸w przyznanych badanej ofercie
Cn - oznacza cen臋 ca艂kowit膮 brutto oferty najta艅szej
Cb - oznacza cen臋 ca艂kowit膮 brutto badanej oferty
Wg - oznacza wag臋 kryterium (w %) = Wg


KRYTERIUM II (do艣wiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zam贸wienia):
Oferty oceniane b臋d膮 w nast臋puj膮cy spos贸b:
1. Oceniane b臋dzie do艣wiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zam贸wienia w pracy na stanowisku nauczyciela lub instruktora praktycznej nauki zawodu w szkole zawodowej.
2. Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawc臋 w formularzu ofertowym oraz potwierdzona dokumentami dostarczonymi przed podpisaniem umowy.
3. W sytuacji, kiedy Wykonawca wyznaczy do realizacji zam贸wienia wi臋cej ni偶 jedn膮 osob臋 w kryterium oceniona zostanie osoba posiadaj膮ca najmniejsze do艣wiadczenie.
4. Punkty zostan膮 przyznane w nast臋puj膮cy spos贸b:
a. brak do艣wiadczenia - 0 pkt
b. 1 - 2 lata do艣wiadczenia - 33 pkt
c. 3 - 4 lata do艣wiadczenia - 63 pkt
d. 5 i wi臋cej lat do艣wiadczenia - 100 pkt
5. Osoby wskazane w ofercie jako odpowiedzialne za 艣wiadczenie us艂ug b臋d膮 mog艂y zosta膰 zast膮pione innymi, o nie ni偶szych kwalifikacjach i do艣wiadczeniu nie wcze艣niej ni偶 po zrealizowaniu minimum 50% zaj臋膰 przewidzianych dan膮 umow膮.
6. Ilo艣膰 otrzymanych w kryterium II punkt贸w zostanie pomno偶ona przez wag臋 - Wg.
7. Otrzymane w poszczeg贸lnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu b臋d膮 stanowi艂y ocen臋 oferty.
8. Zamawiaj膮cy udzieli zam贸wienia temu Wykonawcy, kt贸ry uzyska najwy偶sz膮 liczb臋 punkt贸w 艂膮cznie w oparciu o powy偶sze kryteria oceny ofert.

VII. Informacje o formalno艣ciach, jakie powinny zosta膰 dope艂nione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zam贸wienia publicznego:
1. Wykonawca, kt贸rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do dostarczenia w wyznaczonym terminie dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e osoby wskazane w ofercie jako odpowiedzialne za 艣wiadczenie us艂ug posiadaj膮 zgodne z ofert膮 wykszta艂cenie, kwalifikacje, do艣wiadczenie i uprawnienia.
2. W celu zawarcia umowy Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana niezw艂ocznie dostarczy Zamawiaj膮cemu o艣wiadczenie o zaanga偶owaniu zawodowym os贸b odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalno艣ci wydatk贸w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz Funduszu Sp贸jno艣ci na lata 2014-2020:
UWAGA: Wydatki zwi膮zane z zaanga偶owaniem osoby wykonuj膮cej zadania w projekcie lub projektach s膮 kwalifikowalne, o ile:
- obci膮偶enie z tego wynikaj膮ce nie wyklucza mo偶liwo艣ci prawid艂owej i efektywnej realizacji wszystkich zada艅 powierzonych danej osobie,
- 艂膮czne zaanga偶owanie zawodowe tej osoby w realizacj臋 wszystkich projekt贸w finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz dzia艂a艅 finansowanych z innych 藕r贸de艂, w tym 艣rodk贸w w艂asnych beneficjenta i innych podmiot贸w, nie przekracza 276 godzin miesi臋cznie,
- wykonanie zada艅 przez t臋 osob臋 jest potwierdzone protoko艂em sporz膮dzonym przez t臋 osob臋, wskazuj膮cym prawid艂owe wykonanie zada艅, liczb臋 oraz ewidencj臋 godzin w danym miesi膮cu kalendarzowym po艣wi臋conych na wykonanie zada艅 w projekcie.
3. Spe艂nienie warunk贸w, o kt贸rych mowa powy偶ej, Zamawiaj膮cy zweryfikuje przed zaanga偶owaniem osoby do projektu. Warunki te powinny by膰 spe艂nione w ca艂ym okresie realizacji zam贸wienia, przy czym w przypadku wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci w zakresie spe艂nienia powy偶szych warunk贸w wynagrodzenie w cz臋艣ci lub ca艂o艣ci nie zostanie wyp艂acone lub zostanie zwr贸cone przez Wykonawc臋.

VIII. Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego:
1. Zamawiaj膮cy zleca, a wykonawca zobowi膮zuje si臋 wykona膰 zam贸wienie zgodnie z Opisem przedmiotu zam贸wienia.
2. P艂atno艣ci za zrealizowanie zam贸wienia dokonywane b臋d膮 w okresach miesi臋cznych po zrealizowaniu us艂ugi na podstawie dostarczonych przez Wykonawc臋 rachunk贸w wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi zrealizowanie us艂ugi zatwierdzonymi przez osob臋 wyznaczon膮 przez Zamawiaj膮cego.
3. Warunkiem dokonania zap艂aty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest realizacja wszystkich ustale艅 zawartych w niniejszej umowie, w tym przekazanie Zamawiaj膮cemu wraz z rachunkiem:
a. orygina艂贸w list obecno艣ci/dziennik贸w zaj臋膰,
b. pokwitowa艅 odbioru materia艂贸w szkoleniowych,
c. 1 egzemplarza materia艂贸w szkoleniowych przekazanych uczestnikom zaj臋膰,
d. protoko艂u odbioru wskazuj膮cego prawid艂owe wykonanie zada艅, liczb臋 oraz ewidencj臋 godzin w danym miesi膮cu kalendarzowym po艣wi臋conych na wykonanie zada艅 w projekcie.
e. kopii imiennych za艣wiadcze艅 o uko艅czeniu szkolenia wydanych uczestnikom.
4. Termin p艂atno艣ci wynosi 7 dni od daty dostarczenia rachunku. W przypadku braku 艣rodk贸w finansowych na koncie projektu p艂atno艣膰 zostanie dokonana niezw艂ocznie po wp艂yni臋ciu kolejnej transzy dotacji bez odsetek za op贸藕nienie.
5. Wykonawca prowadz膮cy zaj臋cia edukacyjne w ramach realizacji zam贸wienia zobowi膮zany b臋dzie do:
a. prowadzenia Dziennika zaj臋膰,
b. dokonania ewaluacji szkole艅/warsztat贸w w zakresie zdobycia przez Uczestnik贸w oczekiwanych kwalifikacji i umiej臋tno艣ci,
c. przedstawienia Zamawiaj膮cemu list obecno艣ci, Dziennik贸w zaj臋膰, Raportu ko艅cowego potwierdzaj膮cego osi膮gni臋cie zak艂adanych wska藕nik贸w i Protoko艂u z odbioru us艂ugi,
d. wsp贸艂pracy z Zamawiaj膮cym w zakresie ustalania dok艂adnego harmonogramu zaj臋膰,
e. zapewnienia, 偶eby dzi臋ki zaj臋ciom Uczestnicy podnie艣li swoje kompetencje kluczowe,
f. zapewnienia mo偶liwo艣ci sta艂ego, bezpo艣redniego kontaktu z Zamawiaj膮cym, w tym informowania Zamawiaj膮cego na bie偶膮co o przewidywanych zmianach w harmonogramie zaj臋膰 oraz umo偶liwienia mu przeprowadzenie wizyt monitoruj膮cych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.
g. Wydania ka偶demu uczestnikowi szkolenia imiennego za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego zdobycie kompetencji.
6. Zamawiaj膮cy ma prawo do dokonania kontroli przebiegu i sposobu realizacji zam贸wienia.
7. Wykonawca zobowi膮zuje si臋 do realizacji przedmiotu umowy w spos贸b zgodny z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z p贸藕n. zmianami) oraz z rozporz膮dzeniem Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk贸w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada膰 urz膮dzenia i systemy informatyczne s艂u偶膮ce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
8. Zamawiaj膮cy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wy艂膮cznie w celu udzielenia wsparcia w ramach projektu, stanowi膮cego przedmiot niniejszej umowy lub w zakresie niezb臋dnym w realizacji projektu i udzieleniu wsparcia.
9. Wykonawca o艣wiadcza, i偶 spe艂nia wymagania okre艣lone w rozdziale 5 ustawy o ochronie danych osobowych, dotycz膮ce zabezpieczenia danych przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian膮, utrat膮 lub uszkodzeniem.
10. Wykonawca o艣wiadcza, i偶 spos贸b prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 艣rodki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych s膮 zgodne z przepisami rozporz膮dzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk贸w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada膰 urz膮dze艅 i systemy informatyczne s艂u偶膮ce do przetwarzania danych osobowych.
11. Wykonawca odpowiada za szkody wyrz膮dzone Zamawiaj膮cemu lub osobom trzecich w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
12. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo 偶膮dania od Wykonawcy kary umownej za niewykonanie lub nienale偶yte wykonanie umowy w nast臋puj膮cych przypadkach:
a. za op贸藕nienie w realizacji harmonogramu zaj臋膰 - 10,00 z艂 za ka偶dy dzie艅 niezg艂oszonego op贸藕nienia,
b. za odst膮pienie od umowy przez Zamawiaj膮cego z przyczyn zale偶nych od Wykonawcy - 2 % wynagrodzenia,
c. za odst膮pienie od umowy przez Wykonawc臋 z przyczyn niezale偶nych od Zamawiaj膮cego - 2 % wynagrodzenia.
d. Przez wynagrodzenie, o kt贸rym mowa nale偶y rozumie膰 wynagrodzenie rycza艂towe brutto za 艂膮czna ilo艣膰 zaj臋膰 edukacyjnych, okre艣lone w umowie.
13. Wykonawca zaj臋膰 edukacyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiaj膮cego autorskie prawa maj膮tkowe do utwor贸w wytworzonych w ramach realizacji umowy, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Zamawiaj膮cego na korzystanie z ww. utwor贸w na polach takich jak:
a. powielanie,
b. rozpowszechnianie,
c. modyfikowanie,
d. udost臋pnianie,
e. wykorzystywanie wielokrotne do powtarzania zaj臋膰.TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF506.3 KB POBIERZog艂oszenie2017-11-07 20:21:56329
.PDF262.1 KB POBIERZformularz ofertowy2017-11-07 20:22:09337
.DOC876.5 KB POBIERZzestawienie z艂o偶onych ofert2018-03-07 10:57:33330
.DOC876.5 KB POBIERZsprostowanie z艂o偶onych ofert2018-09-11 08:44:36241

Autor : Kamil Zbroja
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-11-07 20:21:11
Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-07 20:24:22
Liczba wy艣wietle艅 : 939

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  07.11.2017 19:23poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  07.11.2017 19:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11830739