logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Zimowe utrzymanie dr贸g powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego w latach 2017-2020 z podzia艂em na 6 zada艅Starostwo Powiatowe w Pyrzycach: Zimowe utrzymanie dr贸g powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego w latach 2017-2020 z podzia艂em na 6 zada艅
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Us艂ugi
Zamieszczanie og艂oszenia: Zamieszczanie obowi膮zkowe
Og艂oszenie dotyczy: Zam贸wienia publicznego
Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych
Nie

Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy
Nie
Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania
Nie
Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych
Nie

Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:

Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej - maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, krajowy numer identyfikacyjny 811684166, ul. Lipia艅ska 4 , 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 91 881 13 00, e-mail w.durkin@pyrzyce.pl, faks 91 506 55 00.
Adres strony internetowej (URL): www.pyrzyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt贸rym mo偶na uzyska膰 dost臋p do narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa

I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):
Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
Nie
www.pyrzyce.samorzady.pl

Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
Nie
Inny spos贸b:

Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
Tak
Inny spos贸b:
11. Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w zamkni臋tej kopercie lub opakowaniu, w siedzibie Zamawiaj膮cego - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, sekretariat pok贸j nr 106 (I pi臋tro) i oznakowa膰 w nast臋puj膮cy spos贸b: STAROSTWO POWIATOWE W PYRZYCACH ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce Oferta przetargowa na zadanie: Zimowe utrzymanie dr贸g powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego w latach 2017-2020 z podzia艂em na 6 zada艅 Otworzy膰 na jawnym otwarciu ofert w dniu 18 wrze艣nia 2017 r. godz. 10:00. i opatrzy膰 nazw膮 z dok艂adnym adresem Wykonawcy.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
Nie
Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Zimowe utrzymanie dr贸g powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego w latach 2017-2020 z podzia艂em na 6 zada艅
Numer referencyjny:
Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Us艂ugi
II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu mo偶na sk艂ada膰 w odniesieniu do:
wszystkich cz臋艣ci
Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do udzielenia 艂膮cznie nast臋puj膮cych cz臋艣ci lub grup cz臋艣ci:

Maksymalna liczba cz臋艣ci zam贸wienia, na kt贸re mo偶e zosta膰 udzielone zam贸wienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Przedmiotem zam贸wienia jest prowadzenie dzia艂a艅 zwi膮zanych z likwidacj膮 艣lisko艣ci i od艣nie偶aniem, przy u偶yciu w艂asnych materia艂贸w oraz w艂asnego sprz臋tu i transportu, a w szczeg贸lno艣ci: a) zwalczanie 艣lisko艣ci zimowej - zapobieganie wyst臋powaniu 艣lisko艣ci zimowej oraz zabiegi likwiduj膮ce 艣lisko艣膰 zimow膮, b) od艣nie偶anie drogi - usuwanie 艣niegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiekt贸w towarzysz膮cych (zatok autobusowych, parking贸w, itp.). Szczeg贸艂owy opis oraz zakres przedmiotu zam贸wienia okre艣la Szczeg贸艂owa Specyfikacja Techniczna stanowi膮ca za艂膮cznik nr 8 do SIWZ

II.5) G艂贸wny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia (je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
Warto艣膰 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku um贸w ramowych lub dynamicznego systemu zakup贸w - szacunkowa ca艂kowita maksymalna warto艣膰 w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w)

II.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Okre艣lenie przedmiotu, wielko艣ci lub zakresu oraz warunk贸w na jakich zostan膮 udzielone zam贸wienia, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 2. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielenia zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegaj膮cych na powt贸rzeniu podobnych rob贸t budowlanych do tych udzielonych w zam贸wieniu podstawowym i b臋d膮cych zgodnymi z jego przedmiotem. Zam贸wienie by艂o przewidziane w og艂oszeniu o zam贸wieniu dla zam贸wienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, a ca艂kowita warto艣膰 tego zam贸wienia zosta艂a uwzgl臋dniona przy obliczaniu jego warto艣ci. Zakresem zam贸wienia b臋d膮 roboty polegaj膮ce na wykonaniu rob贸t ziemnych, podbudowy, nawierzchni z kostki betonowej brukowej , kraw臋偶nik贸w, obrze偶y. Zostan膮 one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zam贸wienia oraz zapewnione zostan膮 艣rodki finansowe na ten cel. Na okoliczno艣膰 wyst膮pienia ww. zam贸wie艅, zostanie zawarta odr臋bna umowa.
II.8) Okres, w kt贸rym realizowane b臋dzie zam贸wienie lub okres, na kt贸ry zosta艂a zawarta umowa ramowa lub okres, na kt贸ry zosta艂 ustanowiony dynamiczny system zakup贸w:
miesi膮cach: lub dniach:
lub
data rozpocz臋cia: 2017-11-15 lub zako艅czenia: 2020-03-31
Okres w miesi膮cach Okres w dniach Data rozpocz臋cia Data zako艅czenia
2017-11-15 2020-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej, o ile wynika to z odr臋bnych przepis贸w
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy wymaga, aby Wykonawca wykaza艂, 偶e jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia na sum臋 gwarancyjn膮 nie mniejsz膮 ni偶 50 000,00 z艂
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno艣膰 techniczna lub zawodowa
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy wymaga, aby Wykonawca wykaza艂, 偶e dysponuje sprz臋tem niezb臋dnym do wykonania zam贸wienia tj.: dla zadania nr 1 - no艣nik, p艂ug od艣nie偶ny, urz膮dzenie do zapobiegania 艣lisko艣ci (1 jednostka) lub - no艣nik i p艂ug od艣nie偶ny (1 jednostka), - no艣nik i urz膮dzenie do zapobiegania 艣lisko艣ci (1 jednostka), dla zadania nr 2 - no艣nik, p艂ug od艣nie偶ny, urz膮dzenie do zapobiegania 艣lisko艣ci (1 jednostka), - no艣nik i p艂ug od艣nie偶ny (1 jednostka), lub - no艣nik i urz膮dzenie do zapobiegania 艣lisko艣ci (1 jednostka), - no艣nik i p艂ug od艣nie偶ny (2 jednostki), dla zadania nr 3 - no艣nik, p艂ug od艣nie偶ny, urz膮dzenie do zapobiegania 艣lisko艣ci (1 jednostka), - no艣nik i p艂ug od艣nie偶ny (1 jednostka), lub - no艣nik i urz膮dzenie do zapobiegania 艣lisko艣ci (1 jednostka), - no艣nik i p艂ug od艣nie偶ny (2 jednostki), dla zadania nr 4 - no艣nik, p艂ug od艣nie偶ny, urz膮dzenie do zapobiegania 艣lisko艣ci (1 jednostka), lub - no艣nik i urz膮dzenie do zapobiegania 艣lisko艣ci (1 jednostka), - no艣nik i p艂ug od艣nie偶ny (1 jednostka), dla zadania nr 5 - no艣nik, p艂ug od艣nie偶ny, urz膮dzenie do zapobiegania 艣lisko艣ci (1 jednostka), lub - no艣nik i urz膮dzenie do zapobiegania 艣lisko艣ci (1 jednostka), - no艣nik i p艂ug od艣nie偶ny (1 jednostka), dla zadania nr 6 - no艣nik, p艂ug od艣nie偶ny, urz膮dzenie do zapobiegania 艣lisko艣ci (1 jednostka), lub - no艣nik i urz膮dzenie do zapobiegania 艣lisko艣ci (1 jednostka), - no艣nik i p艂ug od艣nie偶ny (1 jednostka). Zamawiaj膮cy 偶膮da, aby Wykonawca wykaza艂, 偶e dysponuje sprz臋tem na dan膮 cz臋艣膰 lub wielokrotno艣膰 tych urz膮dze艅 przy sk艂adaniu ofert na wi臋cej ni偶 jedno zadanie. Przy z艂o偶eniu oferty na dan膮 cz臋艣膰 Wykonawca jest zobowi膮zany do przedstawienia 艂膮cznej liczby posiadanego sprz臋tu (wg za艂膮cznika nr 6 do SIWZ).
Zamawiaj膮cy wymaga od wykonawc贸w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu imion i nazwisk os贸b wykonuj膮cych czynno艣ci przy realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o kwalifikacjach zawodowych lub do艣wiadczeniu tych os贸b: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre艣lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj膮cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj膮cy przewiduje nast臋puj膮ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O艢WIADCZE艃 SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W CELU WST臉PNEGO POTWIERDZENIA, 呕E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE艁NIA WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ SPE艁NIA KRYTERIA SELEKCJI
O艣wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
Tak
O艣wiadczenie o spe艂nianiu kryteri贸w selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W , SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Zamawiaj膮cy przed udzieleniem zam贸wienia, wezwie Wykonawc臋, kt贸rego oferta zosta艂a najwy偶ej oceniona, do z艂o偶enia w wyznaczonym, nie kr贸tszym ni偶 5 dni terminie aktualnych na dzie艅 z艂o偶enia nast臋puj膮cych o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia): a) odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, wystawionego nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca zawar艂 porozumienie z w艂a艣ciwym organem podatkowym w sprawie sp艂at tych nale偶no艣ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg贸lno艣ci uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu; c) za艣wiadczenie w艂a艣ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e wykonawca zawar艂 porozumienie z w艂a艣ciwym organem w sprawie sp艂at tych nale偶no艣ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg贸lno艣ci uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu; d) Zamawiaj膮cy 偶膮da od Wykonawcy, kt贸ry polega na zdolno艣ciach lub sytuacji innych podmiot贸w na zasadach okre艣lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot贸w dokument贸w wymienionych w podpunktach od a do c. e) Zamawiaj膮cy nie 偶膮da od Wykonawcy przedstawienia dokument贸w wymienionych w podpunktach od a do c, dotycz膮cych podwykonawcy, kt贸remu zamierza powierzy膰 wykonanie cz臋艣ci zam贸wienia, a kt贸ry nie jest podmiotem, na kt贸rego zdolno艣ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okre艣lonych w art. 22a ustawy Pzp. 2) Zamawiaj膮cy przed udzieleniem zam贸wienia, wezwie tak偶e Wykonawc臋, kt贸rego oferta zosta艂a najwy偶ej oceniona, do z艂o偶enia w wyznaczonym, nie kr贸tszym ni偶 5 dni terminie aktualnych na dzie艅 z艂o偶enia nast臋puj膮cych o艣wiadcze艅 lub dokument贸w potwierdzaj膮cych okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu): a) wykaz us艂ug wykonanych nie wcze艣niej ni偶 w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto艣ci, daty, miejsca wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych us艂ugi te zosta艂y wykonane, z za艂膮czeniem dowod贸w okre艣laj膮cych czy te us艂ugi zosta艂y wykonane nale偶ycie (wz贸r - za艂膮cznik nr 4 do SIWZ), b) wykaz os贸b odpowiedzialnych za wykonanie zam贸wienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie艅, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia publicznego, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami (wz贸r - za艂膮cznik nr 5 do SIWZ).
III.5) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
Do oferty ka偶dy Wykonawca musi do艂膮czy膰 aktualne na dzie艅 sk艂adania ofert o艣wiadczenia w zakresie wskazanym w za艂膮czniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w o艣wiadczeniach b臋d膮 stanowi膰 wst臋pne potwierdzenie, 偶e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI脫W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia:
Nie
Nale偶y poda膰 informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si臋 z艂o偶enia ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si臋 z艂o偶enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej
Nie
Z艂o偶enie oferty wariantowej dopuszcza si臋 tylko z jednoczesnym z艂o偶eniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc贸w, kt贸rzy zostan膮 zaproszeni do udzia艂u w post臋powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc贸w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc贸w
Maksymalna liczba wykonawc贸w
Kryteria selekcji wykonawc贸w:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w:
Umowa ramowa b臋dzie zawarta:

Czy przewiduje si臋 ograniczenie liczby uczestnik贸w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik贸w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam贸wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup贸w:

Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋d膮 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz膮ce dynamicznego systemu zakup贸w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w formie katalog贸w elektronicznych:

Przewiduje si臋 pobranie ze z艂o偶onych katalog贸w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz膮dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem)
Nale偶y poda膰 adres strony internetowej, na kt贸rej aukcja b臋dzie prowadzona:

Nale偶y wskaza膰 elementy, kt贸rych warto艣ci b臋d膮 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si臋 ograniczenia co do przedstawionych warto艣ci, wynikaj膮ce z opisu przedmiotu zam贸wienia:

Nale偶y poda膰, kt贸re informacje zostan膮 udost臋pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b臋dzie termin ich udost臋pnienia:
Informacje dotycz膮ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos贸b post臋powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b臋d膮 warunki, na jakich wykonawcy b臋d膮 mogli licytowa膰 (minimalne wysoko艣ci post膮pie艅):
Informacje dotycz膮ce wykorzystywanego sprz臋tu elektronicznego, rozwi膮za艅 i specyfikacji technicznych w zakresie po艂膮cze艅:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap贸w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Warunki zamkni臋cia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt贸rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og艂oszeniem
Minimalne wymagania, kt贸re musz膮 spe艂nia膰 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze偶enie prawa do udzielenia zam贸wienia na podstawie ofert wst臋pnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w negocjacji (w tym liczb臋 etap贸w):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga艅 zamawiaj膮cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko艣ci nagr贸d dla wykonawc贸w, kt贸rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi膮zania stanowi膮ce podstaw臋 do sk艂adania ofert, je偶eli zamawiaj膮cy przewiduje nagrody:

Wst臋pny harmonogram post臋powania:

Podzia艂 dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi膮za艅:
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam贸wienia definiuj膮ce minimalne wymagania, kt贸rym musz膮 odpowiada膰 wszystkie oferty:

Podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj膮cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri贸w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pny opis przedmiotu zam贸wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz膮dze艅 informatycznych:
Spos贸b post臋powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre艣lenie minimalnych wysoko艣ci post膮pie艅:
Informacje o liczbie etap贸w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu:
Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni臋cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego, albo og贸lne warunki umowy, albo wz贸r umowy:

Wymagania dotycz膮ce zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale偶y wskaza膰 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotycz膮ce: 1) zmiany stawki podatku VAT - w przypadku ustawowej zmiany obowi膮zuj膮cej stawki podatku VAT, Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zmniejszenia lub zwi臋kszenia wynagrodzenia o kwot臋 r贸wn膮 r贸偶nicy w kwocie podatku VAT; 2) zmiany wynikaj膮cej z konieczno艣ci wykonania rob贸t zamiennych, zamiany materia艂贸w i urz膮dze艅 opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, 偶e zmiany te b臋d膮 korzystne dla Zamawiaj膮cego. B臋d膮 to np. okoliczno艣ci: 1) powoduj膮ce poprawienie parametr贸w technicznych; 2) wynikaj膮ce z aktualizacji rozwi膮za艅 z uwagi na post臋p technologiczny lub zmiany obowi膮zuj膮cych przepis贸w.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos贸b udost臋pniania informacji o charakterze poufnym (je偶eli dotyczy):

艢rodki s艂u偶膮ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu:
Data: 2017-09-18, godzina: 09:45,
Skr贸cenie terminu sk艂adania wniosk贸w, ze wzgl臋du na piln膮 potrzeb臋 udzielenia zam贸wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem):
Nie
Wskaza膰 powody:

J臋zyk lub j臋zyki, w jakich mog膮 by膰 sporz膮dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu
> j臋zyk polski
IV.6.3) Termin zwi膮zania ofert膮: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, je偶eli 艣rodki s艂u偶膮ce sfinansowaniu zam贸wie艅 na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt贸re zamawiaj膮cy zamierza艂 przeznaczy膰 na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia, nie zosta艂y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP4976.3 KB POBIERZza艂膮czniki2017-09-13 10:51:17344
.PDF200.6 KB POBIERZInformacja z otwarcia ofert2017-09-19 09:43:53346
.PDF207.7 KB POBIERZInformacja o wyborze oferty2017-10-09 14:22:18348
.PDF208 KB POBIERZog艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia2017-11-14 13:08:17320

Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-09-05 14:40:19
Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-05 14:40:19
Liczba wy艣wietle艅 : 1117licznik odwiedzin: 11838689