logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

na pe艂nienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego z podzia艂em na cz臋艣ci


ZAPYTANIE OFERTOWE

na pe艂nienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
z podzia艂em na cz臋艣ci

I. Nazwa oraz adres Zamawiaj膮cego:
Powiat Pyrzycki
ul. Lipia艅ska 4
74 - 200 Pyrzyce
email: starostwo@pyrzyce.pl
tel. 91 8811 333
NIP 853-145-74-17 Regon 811694584

II. Tryb udzielenia zam贸wienia
Post臋powanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907). - warto艣膰 zam贸wienia nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 30000 euro.

III. Opis przedmiotu zam贸wienia
Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie us艂ugi pe艂nienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi:

CZ臉艢膯 I - Termomodernizacja budynku Specjalnego O艣rodka Szkolno Wychowawczego w Pyrzycach; ul. S艂owackiego 1; 74 - 200 Pyrzyce - termomodernizacja obejmuje ocieplenie 艣cian zewn臋trznych i ocieplenie stropodachu
CZ臉艢膯 II - Adaptacja pomieszcze艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych w SOSW w Pyrzycach na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru KS "Pyrzyce+" - projekt obejmuje adaptacje 2 klasopracowni, 艂azienki WC, korytarz i drzwi wej艣ciowe.

Zamawiaj膮cy zezwala na z艂o偶enie oferty r贸wnie偶 na cz臋艣ci zam贸wienia.

Szczeg贸艂owa dokumentacja (dokumentacja projektowa, audyty energetyczne, przedmiary rob贸t oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob贸t ) dotycz膮ca inwestycji znajduje si臋 na stronie internetowej Zamawiaj膮cego: http://pyrzyce.samorzady.pl/?k=134 oraz jest dost臋pna do wgl膮du w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach; ul. Lipia艅ska 4; 74 - 200 Pyrzyce pok贸j nr 220.

1. Do obowi膮zk贸w inspektora nadzoru inwestorskiego nale偶e膰 b臋dzie w szczeg贸lno艣ci:
a) pe艂en zakres czynno艣ci okre艣lonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p贸藕niejszymi zmianami),
b) nadzorowanie wype艂niania warunk贸w umowy zawartej pomi臋dzy Zamawiaj膮cym a Wykonawc膮 rob贸t budowlanych.
c) sporz膮dzanie protoko艂贸w odbioru cz臋艣ciowych, ko艅cowych.
2. Nadz贸r dotyczy specjalno艣ci konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnymi do kierowania robotami budowlanymi.

IV. Termin wykonania zam贸wienia.
Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zako艅czenia rob贸t budowlanych obj臋tych nadzorem, ich odbioru ko艅cowego a tak偶e w okresie r臋kojmi, gwarancji udzielonej Zamawiaj膮cemu przez Wykonawc臋 rob贸t.
Przewidywany okres zako艅czenia rob贸t budowlanych to: 15.11.2017r.

V. Warunki udzia艂u w post臋powaniu
1. Wykonawca posiada wiedz臋 i do艣wiadczenie
Warunek ten b臋dzie spe艂niony przez Wykonawc臋, je偶eli wykona艂, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonuje us艂ugi, w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂nienia wiedzy i do艣wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy w tym okresie:
Wymagane minimum - co najmniej trzy us艂ugi w zakresie pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalno艣ci: konstrukcyjno- budowlanej i sanitarnej

Potwierdzenie wykonywania funkcji inspektora nadzoru nale偶y wykaza膰 w do艂膮czonym do zapytania ofertowego "wykazie us艂ug" stanowi膮cym za艂膮cznik nr 2.
2. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia: dysponuje co najmniej jedn膮 osob膮 posiadaj膮c膮 uprawnienia budowlane okre艣lone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z p贸藕n. zm.) do pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru w/w bran偶y.

Do realizacji zam贸wienia jedna osoba mo偶e posiada膰 kilka uprawnie艅, co Zamawiaj膮cy potraktuje jako spe艂nienie wymaganego warunku. Na potwierdzenie spe艂niania warunk贸w dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia. Wykonawca przedstawi o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonaniu zam贸wienia posiadaj膮 wymagane uprawnienia.

VI. Wymagane dokumenty w przedmiotowym post臋powaniu.
1. "Wykaz us艂ug" wed艂ug druku, kt贸ry stanowi za艂膮cznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
2. "Wykaz os贸b" wed艂ug druku, kt贸ry stanowi za艂膮cznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
3. "O艣wiadczenia o uprawnieniach os贸b wykonuj膮cych zam贸wienie" wed艂ug druku, kt贸ry stanowi za艂膮cznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

VII. Spos贸b przygotowania oferty.
Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej na za艂膮czonym do niniejszego zapytania ofertowego na formularzu - za艂膮cznik nr 1, (wraz z pozosta艂ymi wymaganymi za艂膮cznikami).

VIII. Kryterium wyboru: a) cena 60%
b) do艣wiadczenie 40%

IX. Ofert臋 nale偶y dostarczy膰 w formie w zamkni臋tej kopercie do:
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach
ul. Lipia艅ska 4
74 - 200 Pyrzyce

Oferty nale偶y dostarczy膰 do dnia 31.08.2017r. (czwartek) do godziny 12:00. Decyduj膮ce znaczenie dla oceny zachowania terminu sk艂adania ofert ma data i godzina wp艂ywu ofert do Zamawiaj膮cego, a nie data jej wys艂ania przesy艂k膮 pocztow膮 lub kuriersk膮.

X. Osoba uprawnion膮 do porozumiewania si臋 z Wykonawc膮 jest: Piotr Kowalski tel. 91 88 11 351;

XI. Za艂膮czniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz oferty - za艂膮cznik 1
2. Wykaz us艂ug - za艂膮cznik 2
3. Wykaz os贸b - za艂膮cznik 3
4. O艣wiadczenie - za艂膮cznik nr 4

Zamawiaj膮cy zastrzega, 偶e umowa z Wykonawc膮 zostanie zwarta dopiero po wybraniu wykonawcy rob贸t budowlanych

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC20.7 KB POBIERZwz贸r umowy2017-08-25 11:30:40304
.ZIP25389.8 KB POBIERZadaptacja pomieszcze艅2017-08-25 11:33:13325
.ZIP19604.7 KB POBIERZtermomodernizacja2017-08-25 11:34:57319
.DOC62 KB POBIERZza艂膮czniki2017-08-25 11:47:31311
.PDF210.8 KB POBIERZuniewa偶nienie post臋powania2017-09-18 11:01:16290

Autor : Piotr Kowalski
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-08-25 11:28:08
Data ostatniej modyfikacji : 2017-08-25 14:42:00
Liczba wy艣wietle艅 : 871

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  25.08.2017 13:41poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  25.08.2017 10:36poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  25.08.2017 10:28poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11797754