logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XVI/92/2000

w sprawie najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i warto艣ci jednego punktu w z艂otych


Uchwa艂a Nr XVI/92/2000
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 kwietnia 2000

w sprawie najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i warto艣ci jednego punktu w z艂otych


Na podstawie 搂 2 pkt. 2 oraz 搂 3 ust. 3 Rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 1 lipca 1997 roku w sprawie wynagradzania pracownik贸w zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz膮du terytorialnego ( Dz. U. Nr 77 poz. 482, zm.: Dz. U. z 1999r. Nr 5, poz. 34) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.
Ustala si臋 najni偶sze wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania okre艣lone przez pracodawc臋 w tabeli miesi臋cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysoko艣ci 600 z艂.

搂 2.
Najni偶sze wynagrodzenie zasadnicze ma zastosowanie do pracownik贸w zatrudnionych w jednostkach bud偶etowych i zak艂adach bud偶etowych wchodz膮cych w sk艂ad Powiatu.

搂 3.
W porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych wskazanych w 搂 2 ustala si臋 warto艣膰 jednego punktu na 3 z艂.

搂 4.
Tabel臋 miesi臋cznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporz膮dzaj膮 dla swoich pracownik贸w podmioty wymienione w 搂 2 uchwa艂y.

搂 5.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu oraz Kierownikom jednostek bud偶etowych i zak艂ad贸w bud偶etowych.

搂 6.
Traci moc uchwa艂a Nr VII/45/99 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 maja 1999r. w sprawie najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i warto艣ci jednego punktu w z艂otych.

搂 7.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od 1 marca 2000r.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

ANDRZEJ JAKIE艁A
UZASADNIENIE


Zgodnie z 搂 2 pkt 2 Rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie wynagradzania pracownik贸w zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz膮du terytorialnego ( Dz. U. Nr 77, poz. 482, zm: Dz. U. z 1999r. Nr 5, poz. 34 ) Rada Powiatu jest uprawniona do ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracownik贸w jednostek organizacyjnych Powiatu. Stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalone s膮 jako suma najni偶szego wynagrodzenia oraz iloczynu liczby punkt贸w w danej kategorii zaszeregowania, przy warto艣ci punktu, kt贸ry ustala pracodawca w uzgodnieniu z Rad膮 Powiatu.
Zarz膮d Powiatu wyst臋puje z przedstawionymi w uchwale propozycjami na wniosek kierownik贸w jednostek organizacyjnych Powiatu (b臋d膮cych pracodawcami w stosunku do zatrudnionych pracownik贸w).
Ustalone wynagrodzenie obejmowa艂o b臋dzie przeliczone wynagrodzenie w zwi膮zku z wprowadzeniem obowi膮zku op艂acania sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne przez ubezpieczonych.
Powiatowe jednostki organizacyjne proponuj膮 nast臋puj膮ce wysoko艣ci najni偶szego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz warto艣ci jednego punktu w z艂otych:
Jednostki o艣wiatowe (Zesp贸艂 Szk贸艂 w Pyrzycach, Zesp贸艂 Szk贸艂 Rolniczego Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach, Specjalny O艣rodek Szkolno- Wychowawczy w Pyrzycach, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pyrzycach, Dom Dziecka w Czernicach) - wysoko艣膰 najni偶szego wynagrodzenia: 600, 00 z艂, warto艣膰 punktu: 3,00 z艂,
Dom Pomocy Spo艂ecznej - najni偶sze wynagrodzenie: 600,00 z艂, warto艣膰 punktu: 2,50 z艂,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - najni偶sze wynagrodzenie: 600,00 z艂, warto艣膰 punktu: 3,00 z艂,
Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej- najni偶sze wynagrodzenie: 600,00 z艂, warto艣膰 punktu: 3,00 z艂,
Zarz膮d Dr贸g Powiatowych - najni偶sze wynagrodzenie: 600,00 z艂, warto艣膰 punktu: 3,00 z艂.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-19 08:47:52
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-19 08:47:52
Liczba wy艣wietle艅 : 4110licznik odwiedzin: 11432019