logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 27 kwietnia do 20 czerwca 2017 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 27 kwietnia do 20 czerwca 2017 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 9 maja 2017 r.
2) 17 maja 2017 r.
3) 24 maja 2017 r.
4) 31 maja 2017 r.
5) 5 czerwca 2017 r.
6) 14 czerwca 2017 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany uchwa艂y Nr VII/31/15 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach oraz okre艣lenia terminu jej pierwszego posiedzenia.
- W sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci na rzecz Skarbu Pa艅stwa.
- W sprawie ustalenia maksymalnej wysoko艣ci po偶yczek udzielanych przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego w roku 2017.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Wprowadzono do bud偶etu powiatu dotacj臋 w wysoko艣ci 5 433 z艂 z przeznaczeniem na realizacj臋 zada艅 zwi膮zanych z gospodark膮 gruntami i nieruchomo艣ciami, dotacj臋 celow膮
w wysoko艣ci 50 000 z艂 od Gminy Lipiany na realizacj臋 inwestycji modernizacji chodnika przy ulicy Sikorskiego w Lipianach, dotacj臋 w wysoko艣ci 133 315 z艂
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, zmniejszono plan wydatk贸w Lokalnego Punktu Informacyjnego o kwot臋 5 500 z艂 oraz dokonano zwi臋kszenia bud偶etu o 艣rodki na realizacj臋 projektu "Praca
z trudnym podopiecznym w domu pomocy spo艂ecznej".
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2017. Dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami klasyfikacji bud偶etowej w zwi膮zku ze zmniejszeniem planu wydatk贸w Lokalnego Punktu Informacyjnego, z przekazaniem 艣rodk贸w stanowi膮cych odpis na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w, dokonano cz臋艣ciowego podzia艂u rezerwy celowej uwzgl臋dnionej w planie wydatk贸w bud偶etu powiatu na rok 2017, przeznaczaj膮c j膮 na dofinansowanie adaptacji pomieszcze艅 po by艂ym oddziale wewn臋trznym Szpitala Powiatowego na gabinety lekarskie, na wk艂ad w艂asny przy zakupie samochodu dla Domu Pomocy Spo艂ecznej, dostosowanego do przewozu os贸b niepe艂nosprawnych, dofinansowanym przez Pa艅stwowy Fundusz Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych oraz na wykonanie operat贸w z zakresu ochrony przeciwpo偶arowej dla budynku internatu w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU.
- W sprawie zatwierdzenia i przyst膮pienia do realizacji projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Projekt nosi nazw臋 Wsparcie szk贸艂 i plac贸wek prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorz膮dowego "Pyrzyce+". Projekt zosta艂 zatwierdzony do realizacji i zosta艂o przyznane dofinansowanie w wysoko艣ci ponad 4,6 miliona z艂. Warto艣膰 projektu wynosi 5 432 721,25 z艂, w tym wk艂ad w艂asny 814 908,59 z艂. Wk艂ad w艂asny b臋dzie wp艂acany w rocznych ratach w trakcie trwania projektu. Projekt b臋dzie realizowany od 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2023 r. W ramach projektu b臋dzie realizowanych wiele dzia艂a艅 maj膮cych na celu popraw臋 jako艣ci kszta艂cenia, mi臋dzy innymi poprzez modernizacj臋 bazy dydaktycznej, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, dodatkowe kursy kwalifikacyjne i praktyki dla uczni贸w.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych
i zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu gryfi艅skiego. Zmiana kategorii dotyczy drogi nr 1368Z Szczawno-Pniewo. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu drogi kategorii dr贸g powiatowych
i zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych na terenie powiatu stargardzkiego. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie powo艂ania komisji konkursowych w celu wy艂onienia kandydat贸w na stanowiska dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego
w Pyrzycach oraz dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach.
W sk艂ad komisji weszli przedstawiciele organu prowadz膮cego, organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny, rady pedagogicznej i zak艂adowej organizacji zwi膮zkowej.
- W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach. Po przeprowadzeniu konkursu Zarz膮d powierzy艂 to stanowisko Annie Zasadzi艅skiej na okres od 1 wrze艣nia 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.
- W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach. Po przeprowadzeniu konkursu Zarz膮d powierzy艂 to stanowisko Teresie Mamos na okres od 1 wrze艣nia 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na dokonanie zmiany w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Konieczne by艂o przesuni臋cie 艣rodk贸w w wysoko艣ci 419,90 z艂 z paragrafu 4307 do paragrafu 4017 z przeznaczeniem na sfinansowanie zaj臋膰 z przygotowania j臋zykowego i kulturowego z uczniami wyje偶d偶aj膮cymi na sta偶 do Hiszpanii w ramach projektu "Dzi艣 zagraniczna praktyka - jutro zawodowy sukces", wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie zatrudnienia w Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych. Planowane jest zatrudnienie dodatkowego wychowawcy bez zwi臋kszania planu wydatk贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zabezpieczenie 艣rodk贸w w wysoko艣ci 6 994,81 z艂 na sp艂at臋 zobowi膮za艅 przej臋tych po zlikwidowanym SPZOZ w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zlecenie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do wniosku w ramach RPO WZ dzia艂anie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego dla Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o dofinansowanie wykonania operat贸w z zakresu ochrony przeciwpo偶arowej dla budynku internatu Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie podzia艂u 艣rodk贸w stanowi膮cych odpis na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w. 艢rodki te zawarte s膮 w subwencji o艣wiatowej i zosta艂y przekazane poszczeg贸lnym jednostkom w dniu 31 maja 2017 r.
- W sprawie wniosku o dofinansowanie prac remontowo-budowlanych w Szpitalu Powiatowym. Wniosek opiewa艂 na kwot臋 35 tys. z艂, kt贸ra zostanie przeznaczona na adaptacj臋 pomieszcze艅 po by艂ym oddziale wewn臋trznym na gabinety lekarskie. Nowe gabinety zwi臋ksz膮 efektywno艣膰 udzielania 艣wiadcze艅 i przyczyni膮 si臋 do poprawy sytuacji finansowej Szpitala. Zarz膮d zdecydowa艂 o udzieleniu dotacji
i przeznaczeniu na ten cel 艣rodk贸w z rezerwy maj膮tkowej.
- W sprawie wniosku o udzielenie po偶yczki Szpitalowi Powiatowemu. Zmiana sposobu finansowania szpitali spowodowa艂a, 偶e Szpital nie otrzyma艂 jeszcze zwrotu koszt贸w poniesionych na us艂ugi ponadlimitowe za pierwsze cztery miesi膮ce tego roku. Rozliczenie tych wydatk贸w nast膮pi w ko艅cu trzeciego kwarta艂u. Na zapewnienie ci膮g艂o艣ci 艣wiadcze艅 w tym okresie Szpital potrzebuje 500 000 z艂. Zarz膮d popar艂 wniosek o udzielenie po偶yczki i przygotowa艂 projekt uchwa艂y rady powiatu w tej sprawie.
- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wynagrodzenia dodatkowego dyrektor Szpitala Powiatowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wynagrodzenie w wysoko艣ci po艂owy maksymalnej stawki.
- W sprawie wniosku o obni偶enie stawki za wynajem sali w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym. Sala b臋dzie wynajmowana na zaj臋cia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na obni偶enie op艂aty do 50 z艂 miesi臋cznie.

IV. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie zmiany uchwa艂y nr XXIX/147/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w. Uchwa艂a zosta艂a opublikowana w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w dniu 12 maja 2017 r. i wesz艂a w 偶ycie
w dniu 27 maja 2017 r.
- W sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2017 roku. 艢rodki b臋d膮 wydatkowane przez Powiatowy Urz膮d Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z uchwa艂膮.
- W sprawie w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXIII/160/17 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂a zosta艂a opublikowana
w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w dniu 12 maja 2017 r. i wesz艂a w 偶ycie w dniu 27 maja 2017 r.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2017. Realizacja uchwa艂y nast膮pi艂a
w momencie jej podj臋cia przez Rad臋.
- W sprawie rozpatrzenia skargi nr 4/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego. Skarga zosta艂a uznana za bezzasadn膮 i nie wymaga艂a zawiadomienia skar偶膮cego.

V. Przyj臋to informacje:
- Pomoc spo艂eczna na terenie powiatu.
- Ocena zasob贸w Pomocy Spo艂ecznej.
- Przygotowania do rozpocz臋cia roku szkolnego 2017/18.
- Stan przygotowa艅 do wakacji pod wzgl臋dem bezpiecze艅stwa.
- Sprawozdania Szpitala Powiatowego z dzia艂alno艣ci w I kwartale 2017 r.


VI. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
28 kwietnia
- Uroczyste po偶egnanie absolwent贸w klas maturalnych w Zespole Szk贸艂 nr 1
i w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU w Pyrzycach.
3 maja
- Uroczysto艣膰 z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
9 maja
- Wizyta Krzysztofa Koz艂owskiego Wojewody Zachodniopomorskiego w powiecie pyrzyckim.
12 maja
- Powiatowe obchody Dnia Stra偶aka w Pyrzycach.
15 maja
- Uroczysto艣膰 z okazji Dnia Piel臋gniarki w Szpitalu Powiatowym.
15-25 maja
- Spotkania i wsp贸lne warsztaty uczni贸w Liceum Plastycznego ze Szczecina ze s艂uchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wychowankami Warsztatu Terapii Zaj臋ciowej, 艢rodowiskowego Domu Samopomocy z Miel臋cina oraz uczennicami z Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w ramach pleneru malarskiego "U 殴r贸d艂a w Poszukiwaniu 艢lad贸w 艢w. Ottona".
18 maja
- Wojew贸dzkie 40 eliminacje szk贸艂 podstawowych Og贸lnopolskiego Turnieju Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego w Przelewicach.
20 maja
- IV Turniej pi艂ki no偶nej o Puchar Starosty.
22 maja
- Uczestnictwo w dy偶urze poselskim pos艂a Arkadiusza Marchewki.
25 maja
- Powiatowy konkurs "Szekspiriada" w Zespole Szk贸艂 w Lipianach.
26 maja
- Obchody 70-lecia o艣wiaty w Gminie Kozielice.
- Festyn rodzinny w Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach.
- Spotkanie dzia艂aczy zas艂u偶onych dla kultury.
27 maja
- X Przelewickie Dni Folwarku.
- Uroczysto艣ci z okazji 65-lecia Pyrzyckiego Domu Kultury.
- Wojew贸dzkie obchody Dnia Stra偶aka w Szczecinie.
- Mi臋dzywojew贸dzkie Mistrzostwa Sumo w Pyrzycach
29 maja
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
30 maja
- Wsp贸艂organizacja spotkania informacyjnego na temat programu "Spo艂ecznik".
- Wizyta Jaros艂awa Rzepy Wicemarsza艂ka Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego
w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
2 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego Powiatu Pyrzyckiego.
3 czerwca
- Uroczyste otwarcie marketu "Mr贸wka" w Pyrzycach.
10 czerwca
- obchody 50-lecia Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU.
- Spotkanie z Konstantym Radziwi艂艂em Ministrem Zdrowia.
13 czerwca
- III Memoria艂 im. Mariana Matysiaka na stadionie miejskim w Pyrzycach.
18 czerwca
- Zawody "Triathlon Lipiany 2017".
19 czerwca
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska.
20 czerwca
- Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-07-07 07:36:15
Data ostatniej modyfikacji : 2017-07-07 07:36:15
Liczba wy艣wietle艅 : 824licznik odwiedzin: 11430099