logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej (technicznej) na Termomodernizacj臋 budynku Specjalnego O艣rodka Szkolno -Wychowawczego w Pyrzycach


ZAPYTANIE OFERTOWE

Post臋powanie poni偶ej 30 tys. Euro prowadzone zgodnie z zasadami uproszczonej konkurencyjno艣ci opisanej w dokumencie udost臋pnionym przez Instytucje Zarz膮dzaj膮ca RPO WZ 2014 - 2020 "Zasady w zakresie udzielania zam贸wie艅 w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020"

W zwi膮zku z ubieganiem si臋 przez Powiat Pyrzycki o 艣rodki zewn臋trzne na realizacj臋 zadania "Termomodernizacja budynku Specjalnego O艣rodka Szkolno - Wychowawczego w Pyrzycach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dzia艂anie 2.5 Modernizacja energetyczna obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej

zapraszamy do sk艂adania ofert na

Wykonanie dokumentacji projektowej (technicznej) na "Termomodernizacj臋 budynku Specjalnego O艣rodka Szkolno -Wychowawczego w Pyrzycach"

Konkurs RPO WZ numer konkursu: RPZP.02.05.00-IP.01-32-KO1/16 dotyczy艂 Osi Priorytetowej II Dzia艂anie 2.5 Modernizacja energetyczna obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej.

W ramach w/w konkursu wsparcie mo偶e uzyska膰 nast臋puj膮cy typ projektu:
- Kompleksowa g艂臋boka modernizacja energetyczna obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej

Nazwa i adres zamawiaj膮cego:
Powiat Pyrzycki
ul. Lipia艅ska 4
74 - 200 Pyrzyce
Tel. 918811300; fax. 91 50 65 500; email: starostwo@pyrzyce.pl

Nazwa zam贸wienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej na "Termomodernizacj臋 budynku Specjalnego O艣rodka Szkolno Wychowawczego w Pyrzycach"

Opis przedmiotu zam贸wienia:
Celem inwestycji jest g艂臋boka kompleksowa modernizacja w/w budynku zmniejszaj膮ca zapotrzebowanie na energi臋 wykonana zgodnie z przygotowanym audytem energetycznym dla modernizowanego obiektu. Podj臋te dzia艂ania wp艂ywa膰 powinny na popraw臋 efektywno艣ci energetycznej budynku, w wyniku kt贸rej b臋dzie on spe艂nia膰 wymogi okre艣lone w dziale X Oszcz臋dno艣膰 energii i izolacyjno艣膰 cieplna Rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk贸w technicznych, jakim powinny odpowiada膰 budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.1422) - normy obowi膮zuj膮ce od 1 stycznia 2021 r.
Na podstawie audytu energetycznego i dokonanej oceny jako proponowany wariant przedsi臋wzi臋cia termo modernizacyjnego w rozpatrywanym budynku przedstawia si臋 wariant obejmuj膮cy usprawnienia:
a) ocieplenie 艣cian zewn臋trznych z wykorzystaniem styropianu fasadowego o przewodno艣ci cieplnej nie wi臋kszej ni偶 0,033 W/(mK) gr. 18 cm; sprowadzenie izolacji termicznej do poziomu 艂aw fundamentowych z wykorzystaniem polistyrenu ekstradowanego XPS o przewodno艣ci cieplnej nie wi臋kszej ni偶 0,035 W/(mK) gr. 18 cm, odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych przegr贸d w kontakcie z gruntem; odtworzenie element贸w towarzysz膮cych, monta偶 podokiennik贸w zewn臋trznych,
b) ocieplenie stropodach贸w od strony zewn臋trznej tward膮 we艂n膮 mineraln膮 lub styropap膮 o przewodno艣ci cieplnej nie wi臋kszej ni偶 0,035 W/(mK) gr. 20 cm, odtworzenie pokrycia dachowego, zapewnienie ci膮g艂o艣ci izolacji termicznej detalu po艂膮czenia ze 艣cianami zewn臋trznymi, odtworzenie element贸w towarzysz膮cych, korekta wysoko艣ci komin贸w,

Wy艂oniony wariant przedsi臋wzi臋cia daje szacowan膮 oszcz臋dno艣膰 zapotrzebowania energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciep艂ej wody: 62,19%.

W sk艂ad dokumentacji projektowej obj臋tej zam贸wieniem wchodz膮 m.in.:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016r. poz. 290 z p贸藕n. zm.), oraz Rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz programu funkcjonalno - u偶ytkowego (Dz.U. 2013 r. poz. 1129) - 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej.
b) opracowanie kosztorys贸w inwestorskich i przedmiar贸w rob贸t zgodnie z wymogami Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre艣lenia metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowanych koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lonych w programie funkcjonalno - u偶ytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej.
c) inne wymagane przepisami prawa dla przedsi臋wzi臋膰 termomodernizacyjnych.

Przygotowywana dokumentacja powinna by膰 sp贸jna z:
. audytem energetycznym, kt贸rym zamawiaj膮cy dysponuje oraz
. z zaleceniami ornitologa i RDO艢 w Szczecinie.

W szczeg贸lno艣ci do obowi膮zku Wykonawcy nale偶y:
a) analiza obiektu podlegaj膮cego modernizacji pod k膮tem realizacji cel贸w Projektu,
b) dob贸r odpowiednich rozwi膮za艅 do osi膮gni臋cia cel贸w Projektu,
c) opracowanie dokumentacji dla Projektu w oparciu o rozwi膮zania, o kt贸rych mowa w pkt. b), kt贸rego efektem ma by膰 kompletna dokumentacja projektowa zgodna z regulaminem Konkursu i przepisami prawa,
d) uzupe艂nienie dokumentacji projektowej o szczeg贸艂owe parametry w celu opracowania szczeg贸艂owego opisu przedmiotu zam贸wienia,
e) dopasowanie uzupe艂nionej zgodnie z pkt. d) dokumentacji do wymaga艅 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych, dost臋pnych rekomendacji dotycz膮cych udzielenia zam贸wie艅 publicznych (w szczeg贸lno艣ci rekomendacji wydawanych przez Urz膮d Zam贸wie艅 Publicznych w odpowiednim zakresie), rekomendacji / wytycznych Instytucji Zarz膮dzaj膮cej dost臋pnych w dniu og艂oszenia post臋powania przetargowego, z uwzgl臋dnieniem zasady r贸wnego traktowania konkuruj膮cych ze sob膮 technologii/ system贸w (neutralno艣膰 technologiczna/ systemowa),
f) zachowanie wymog贸w wynikaj膮cych z po艂o偶enia obiekt贸w w obszarze NATURA 2000,
g) przygotowanie wniosku i materia艂贸w do pozwolenia na budow臋 lub do zg艂oszenia rob贸t niewymagaj膮cych pozwolenia na budow臋 (je艣li dotyczy),
h) konsultacje przygotowanej dokumentacji z Zamawiaj膮cym i nieodp艂atne wprowadzanie uzupe艂nie艅 i poprawek,
i) pomoc przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawc贸w w trakcie trwania post臋powania przetargowego w zakresie opracowanej dokumentacji,
j) pomoc ekspercka przy ocenie ofert z艂o偶onych przez wykonawc贸w w zakresie zgodno艣ci z opracowan膮 dokumentacj膮,
k) Udzielenie Zamawiaj膮cemu r臋kojmi na przedmiot zam贸wienia do dnia zako艅czenia inwestycji.


Opis obiektu modernizowanego:
Specjalny O艣rodek Szkolno Wychowawczy w Pyrzycach
ul. S艂owackiego 1
74 - 200 Pyrzyce

Charakterystyka budynku:
Powierzchnia zabudowy: 1 552,84 m2
Kubatura: 5955,45 m3
Wysoko艣膰: ok. 10 m
Ilo艣膰 kondygnacji: 2-3

Projektowany obiekt znajduje si臋 na dzia艂ce nr 117, obr臋b 12 miasto Pyrzyce.

Teren obj臋ty planowan膮 inwestycj膮 jest zabudowany budynkiem szkolno - internatowym, dla potrzeb Specjalnego O艣rodka Szkolno -Wychowawczego w Pyrzycach. Inwestycja nie zalicza si臋 do mog膮cych pogorszy膰 stan 艣rodowiska. Teren nie jest po艂o偶ony w strefach ochrony konserwatorskiej. Obszar dzia艂ki nie jest po艂o偶ony na terenach g贸rniczych.

Na terenie dzia艂ki o powierzchni 6 245 m2 znajduje si臋 budynek SOSW, boisko sportowe, plac zabaw, parking z zieleni膮 towarzysz膮c膮.

Istniej膮cy obiekt pochodzi z lat 60-tych ubieg艂ego wieku, jako typowy budynek szkolno -dydaktyczny z internatem, charakteryzuje si臋 prost膮 foremn膮 bry艂膮. Sk艂ada si臋 z dw贸ch bry艂 stanowi膮cych po艂膮czon膮 ca艂o艣膰 (za艂膮cznik ).


Warunki udzia艂u w post臋powaniu:
O udzielenie niniejszego zam贸wienia mog膮 si臋 ubiega膰 wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki dotycz膮ce:
a) posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i do艣wiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,
d) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej umo偶liwiaj膮cej wykonanie zam贸wienia.

Wykonawcy, kt贸rzy nie wyka偶膮 spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu podlega膰 b臋d膮 wykluczeniu z post臋powania. Ofert臋 wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮.

W celu potwierdzenia spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu Wykonawca sk艂ada - za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Kryteria oceny ofert:
Podstawowym kryterium wyboru oferty jest: cena (60%) i do艣wiadczenie (40%).

Cen膮 bran膮 pod uwag臋 b臋dzie cena brutto oferty - cena za realizacj臋 ca艂o艣ci zam贸wienia.

Warunkiem z艂o偶enia oferty jest wykonanie w ostatnich 5 latach min. 3 komplet贸w dokumentacji projektowej, w tym przynajmniej min. 1 dotycz膮cych termomodernizacji budynk贸w (do formularza oferty nale偶y do艂膮czy膰 stosowne dokumenty potwierdzaj膮ce do艣wiadczenie - za艂膮cznik 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin sk艂adania ofert:
Ofert臋 wraz z za艂膮cznikami nale偶y z艂o偶y膰 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4; 74 - 200 Pyrzyce; sekretariat pok贸j 106 w zamkni臋tej kopercie. Na kopercie prosz臋 umie艣ci膰 adnotacj臋: "Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej na "Termomodernizacj臋 budynku Specjalnego O艣rodka Szkolno - Wychowawczego w Pyrzycach" - nie otwiera膰 przed 7 lipca 2017r. godz. 12:00"

Termin sk艂adania ofert do 7 lipca 2017r. godz. 12:00Informacja na temat formy sk艂adania ofert:
a) Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰 na formularzu ofertowym - za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zapytania.
b) Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 osobi艣cie lub przes艂a膰 poczt膮 (kurier) w zamkni臋tej kopercie lub innym opakowaniu uniemo偶liwiaj膮cym zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 oferty przed jej otwarciem,
c) Oferty z艂o偶one po terminie sk艂adania zostan膮 odrzucone z post臋powania bez ich otwarcia.

Informacja na temat zakresu wykluczenia:
a) Z post臋powania o zam贸wienie zostan膮 wykluczeni wykonawcy, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.
b) W celu unikni臋cia konfliktu interes贸w, zam贸wienie nie mo偶e by膰 udzielone podmiotom powi膮zanym osobowo lub kapita艂owo z zamawiaj膮cym.

Informacja o sposobie porozumiewania si臋 zamawiaj膮cego z wykonawc膮:
Post臋powanie prowadzone jest w formie pisemnej, wszelkie zapytania nale偶y kierowa膰 w formie pisemnej: fax, email, poczta na adres:
Powiat Pyrzycki
ul. Lipia艅ska 4
74 - 200 Pyrzyce
Tel. 918811300; fax. 91 50 65 500; email: starostwo@pyrzyce.pl

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
1. Mariusz Majak tel. 918811343
2. Piotr Kowalski tel. 918811351

Termin wykonania zam贸wienia:
Wymagany termin wykonania zam贸wienia i przekazania dokumentacji projektowej Zamawiaj膮cemu do: 11.08.2017r.

Powt贸rzenie czynno艣ci lub uniewa偶nienie post臋powania:
a) Zamawiaj膮cy o艣wiadcza, 偶e niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter rozeznania rynku pod k膮tem wyboru najkorzystniejszej oferty. Z艂o偶enie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia wzgl臋dem Powiatu Pyrzyckiego o zawarcie umowy, kt贸re nast膮pi w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach RPO WZ 2014 - 2020 na realizacj臋 projektu "Termomodernizacja budynku Specjalnego O艣rodka Szkolno - Wychowawczego w Pyrzycach".
b) Zamawiaj膮cy mo偶e uniewa偶ni膰 post臋powanie je偶eli podmiot lub podmioty bior膮ce udzia艂 w post臋powaniu wp艂yn臋艂y na jego wynik w spos贸b sprzeczny z prawem lub wytycznymi Instytucji Zarz膮dzaj膮cej RPO WZ opisanej w dokumencie "Zasady w zakresie udzielania zam贸wie艅 w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020".TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC15.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 12017-06-27 12:05:29391
.DOC94.2 KB POBIERZza艂膮cznik nr 22017-06-27 12:05:34383
.DOC11.8 KB POBIERZza艂膮cznik nr 32017-06-27 12:05:39381
.DOC178.7 KB POBIERZzapytanie ofertowe2017-06-27 12:23:56360
.DOC22 KB POBIERZwyja艣nienie tre艣ci zapytania ofertowego2017-07-03 14:49:57328
.PDF195.4 KB POBIERZwynik post臋powania2017-07-14 07:13:52336

Autor : Piotr Kowalski
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-06-27 11:56:09
Data ostatniej modyfikacji : 2017-06-27 12:23:41
Liczba wy艣wietle艅 : 1027

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  27.06.2017 11:05poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  27.06.2017 10:56poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11796966