logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

Adaptacja pomieszcze艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych w SOSW w Pyrzycach na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru KS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Post臋powanie poni偶ej 30 tys. Euro prowadzone zgodnie z zasadami uproszczonej konkurencyjno艣ci opisanej w dokumencie udost臋pnionym przez Instytucje Zarz膮dzaj膮ca RPO WZ 2014 - 2020 "Zasady w zakresie udzielania zam贸wie艅 w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020"

W zwi膮zku z ubieganiem si臋 przez Powiat Pyrzycki o 艣rodki zewn臋trzne na realizacj臋 zadania pn Adaptacja pomieszcze艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych w SOSW w Pyrzycach na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru KS "Pyrzyce+" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dzia艂anie 9.5 Inwestycje w infrastruktur臋 podmiot贸w prowadz膮cych kszta艂cenie og贸lne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontrakt贸w Samorz膮dowych

zapraszamy do sk艂adania ofert na

Wykonanie dokumentacji projektowej (technicznej) na Adaptacj臋 pomieszcze艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych w SOSW w Pyrzycach na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru KS "Pyrzyce+"

Nazwa i adres zamawiaj膮cego:
Powiat Pyrzycki
ul. Lipia艅ska 4
74 - 200 Pyrzyce
Tel. 918811300; fax. 91 50 65 500; email: starostwo@pyrzyce.pl

Nazwa zam贸wienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej na Adaptacj臋 pomieszcze艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych w SOSW w Pyrzycach na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru KS "Pyrzyce+"

W sk艂ad dokumentacji projektowej obj臋tej zam贸wieniem wchodz膮 m.in.:
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016r. poz. 290 z p贸藕n. zm.), oraz Rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz programu funkcjonalno - u偶ytkowego (Dz.U. 2013 r. poz. 1129) - 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej.
b) opracowanie kosztorys贸w inwestorskich i przedmiar贸w rob贸t zgodnie z wymogami Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre艣lenia metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowanych koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lonych w programie funkcjonalno - u偶ytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej.
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t.
d) inne dokumenty wymagane przepisami prawa dla przedsi臋wzi臋膰 adaptacyjnych.

Przygotowywana dokumentacja powinna by膰 sp贸jna z:
. projektem budowlanym, kt贸rym dysponuje Zamawiaj膮cy przygotowanym na potrzeby adoptowanych pomieszcze艅.

W szczeg贸lno艣ci do obowi膮zku Wykonawcy nale偶y:
a) analiza obiektu podlegaj膮cego modernizacji pod k膮tem realizacji cel贸w Projektu,
b) dob贸r odpowiednich rozwi膮za艅 do osi膮gni臋cia cel贸w Projektu,
c) opracowanie dokumentacji dla Projektu w oparciu o rozwi膮zania, o kt贸rych mowa w pkt. b), kt贸rego efektem ma by膰 kompletna dokumentacja projektowa zgodna z regulaminem Konkursu i przepisami prawa,
d) uzupe艂nienie dokumentacji projektowej o szczeg贸艂owe parametry w celu opracowania szczeg贸艂owego opisu przedmiotu zam贸wienia,
e) dopasowanie uzupe艂nionej zgodnie z pkt. d) dokumentacji do wymaga艅 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych, dost臋pnych rekomendacji dotycz膮cych udzielenia zam贸wie艅 publicznych (w szczeg贸lno艣ci rekomendacji wydawanych przez Urz膮d Zam贸wie艅 Publicznych w odpowiednim zakresie), rekomendacji / wytycznych Instytucji Zarz膮dzaj膮cej dost臋pnych w dniu og艂oszenia post臋powania przetargowego, z uwzgl臋dnieniem zasady r贸wnego traktowania konkuruj膮cych ze sob膮 technologii/ system贸w (neutralno艣膰 technologiczna/ systemowa),
f) zachowanie wymog贸w wynikaj膮cych z po艂o偶enia obiekt贸w w obszarze NATURA 2000,
g) przygotowanie wniosku i materia艂贸w do pozwolenia na budow臋 lub do zg艂oszenia rob贸t niewymagaj膮cych pozwolenia na budow臋 (je艣li dotyczy),
h) konsultacje przygotowanej dokumentacji z Zamawiaj膮cym i nieodp艂atne wprowadzanie uzupe艂nie艅 i poprawek,
i) pomoc przy udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawc贸w w trakcie trwania post臋powania przetargowego w zakresie opracowanej dokumentacji,
j) pomoc ekspercka przy ocenie ofert z艂o偶onych przez wykonawc贸w w zakresie zgodno艣ci z opracowan膮 dokumentacj膮,
k) udzielenie Zamawiaj膮cemu r臋kojmi na przedmiot zam贸wienia do dnia zako艅czenia inwestycji.


Opis obiektu modernizowanego:
Specjalny O艣rodek Szkolno Wychowawczy w Pyrzycach
ul. S艂owackiego 1
74 - 200 Pyrzyce

Charakterystyka budynku:
Powierzchnia zabudowy: 1 552,84 m2
Kubatura: 5955,45 m3
Wysoko艣膰: ok. 10 m
Ilo艣膰 kondygnacji: 2-3

Projektowany obiekt znajduje si臋 na dzia艂ce nr 117, obr臋b 12 miasto Pyrzyce.

Teren obj臋ty planowan膮 inwestycj膮 jest zabudowany budynkiem szkolno - internatowym, dla potrzeb Specjalnego O艣rodka Szkolno -Wychowawczego w Pyrzycach. Inwestycja nie zalicza si臋 do mog膮cych pogorszy膰 stan 艣rodowiska. Teren nie jest po艂o偶ony w strefach ochrony konserwatorskiej. Obszar dzia艂ki nie jest po艂o偶ony na terenach g贸rniczych.

Na terenie dzia艂ki o powierzchni 6 245 m2 znajduje si臋 budynek SOSW, boisko sportowe, plac zabaw, parking z zieleni膮 towarzysz膮c膮.

Istniej膮cy obiekt pochodzi z lat 60-tych ubieg艂ego wieku, jako typowy budynek szkolno -dydaktyczny z internatem, charakteryzuje si臋 prost膮 foremn膮 bry艂膮. Sk艂ada si臋 z dw贸ch bry艂 stanowi膮cych po艂膮czon膮 ca艂o艣膰.

Warunki udzia艂u w post臋powaniu:
O udzielenie niniejszego zam贸wienia mog膮 si臋 ubiega膰 wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki dotycz膮ce:
a) posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i do艣wiadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,
d) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej umo偶liwiaj膮cej wykonanie zam贸wienia.

Wykonawcy, kt贸rzy nie wyka偶膮 spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu podlega膰 b臋d膮 wykluczeniu z post臋powania. Ofert臋 wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮.

W celu potwierdzenia spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu Wykonawca sk艂ada - za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Kryteria oceny ofert:
Podstawowym kryterium wyboru oferty jest: cena (60%) i do艣wiadczenie (40%).

Cen膮 bran膮 pod uwag臋 b臋dzie cena brutto oferty - cena za realizacj臋 ca艂o艣ci zam贸wienia.

Warunkiem z艂o偶enia oferty jest wykonanie w ostatnich 5 latach min. 3 komplet贸w dokumentacji projektowej, w tym przynajmniej min. 1 dotycz膮cych termomodernizacji budynk贸w (do formularza oferty nale偶y do艂膮czy膰 stosowne dokumenty potwierdzaj膮ce do艣wiadczenie - za艂膮cznik 3 do niniejszego zapytania ofertowego).


Miejsce i termin sk艂adania ofert:
Ofert臋 wraz z za艂膮cznikami nale偶y z艂o偶y膰 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach ul. Lipia艅ska 4; 74 - 200 Pyrzyce; sekretariat pok贸j 106 w zamkni臋tej kopercie. Na kopercie prosz臋 umie艣ci膰 adnotacj臋: "Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej na Adaptacj臋 pomieszcze艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych w SOSW w Pyrzycach na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru KS "Pyrzyce+" - nie otwiera膰 przed 12 czerwca 2017r godz. 12:00"

Termin sk艂adania ofert: 12 czerwca 2017r godz. 12:00

Informacja na temat formy sk艂adania ofert:
a) Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰 na formularzu ofertowym - za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zapytania.
b) Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 osobi艣cie lub przes艂a膰 poczt膮 (kurier) w zamkni臋tej kopercie lub innym opakowaniu uniemo偶liwiaj膮cym zapoznanie si臋 z tre艣ci膮 oferty przed jej otwarciem,
c) Oferty z艂o偶one po terminie sk艂adania zostan膮 odrzucone z post臋powania bez ich otwarcia.

Informacja na temat zakresu wykluczenia:
a) Z post臋powania o zam贸wienie zostan膮 wykluczeni wykonawcy, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.
b) W celu unikni臋cia konfliktu interes贸w, zam贸wienie nie mo偶e by膰 udzielone podmiotom powi膮zanym osobowo lub kapita艂owo z zamawiaj膮cym.

Informacja o sposobie porozumiewania si臋 zamawiaj膮cego z wykonawc膮:
Post臋powanie prowadzone jest w formie pisemnej, wszelkie zapytania nale偶y kierowa膰 w formie pisemnej: fax, email, poczta na adres:
Powiat Pyrzycki
ul. Lipia艅ska 4
74 - 200 Pyrzyce
Tel. 918811300; fax. 91 50 65 500; email: starostwo@pyrzyce.pl

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
1. Mariusz Majak tel. 918811343
2. Piotr Kowalski tel. 918811351

Termin wykonania zam贸wienia:
Wymagany termin wykonania zam贸wienia i przekazania dokumentacji projektowej Zamawiaj膮cemu do: 30 lipca 2017r.

Powt贸rzenie czynno艣ci lub uniewa偶nienie post臋powania:
a) Zamawiaj膮cy o艣wiadcza, 偶e niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter rozeznania rynku pod k膮tem wyboru najkorzystniejszej oferty. Z艂o偶enie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia wzgl臋dem Powiatu Pyrzyckiego o zawarcie umowy, kt贸re nast膮pi w przypadku otrzymania dofinansowania i podpisania umowy w ramach RPO WZ 2014 - 2020
b) Zamawiaj膮cy mo偶e uniewa偶ni膰 post臋powanie je偶eli podmiot lub podmioty bior膮ce udzia艂 w post臋powaniu wp艂yn臋艂y na jego wynik w spos贸b sprzeczny z prawem lub wytycznymi Instytucji Zarz膮dzaj膮cej RPO WZ opisanej w dokumencie "Zasady w zakresie udzielania zam贸wie艅 w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020".
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC980.4 KB POBIERZzapytanie ofertowe2017-06-08 11:21:41369
.DOC832.2 KB POBIERZoferta2017-06-08 11:22:19375
.DOC829.6 KB POBIERZwykaz g艂贸wnych us艂ug2017-06-08 11:22:51370
.DOC840.5 KB POBIERZwz贸r umowy2017-06-08 11:23:06354
.PDF236.2 KB POBIERZzapytanie ofertowe2017-06-08 11:23:21353
.PDF100.2 KB POBIERZinformacja o uniewa偶nieniu post臋powania2017-06-27 07:10:13925

Autor : Piotr Kowalski
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-06-08 11:20:57
Data ostatniej modyfikacji : 2017-06-08 11:20:57
Liczba wy艣wietle艅 : 1053licznik odwiedzin: 11836175