logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zaproszenie do z艂o偶enia oferty

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow臋 drogi powiatowej nr 1614Z ulicy Kr贸tkiej w Pyrzycach
Powiat Pyrzycki - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce zaprasza do z艂o偶enia oferty w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na :

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow臋 drogi powiatowej nr 1614Z ulicy Kr贸tkiej w Pyrzycach

Z uwagi na warto艣膰 zam贸wienia, do niniejszego zam贸wienia nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami)
Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwo艂ania post臋powania lub jego zamkni臋cia bez wybrania kt贸rejkolwiek z ofert.

Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia

Projekt techniczny winien obejmowa膰 przebudow臋 drogi powiatowej nr 1614Z ulicy Kr贸tkiej w Pyrzycach na odcinku d艂ugo艣ci 264 m (dzia艂ka nr 180 obr臋b nr 8 miasta Pyrzyce).
Osoba upowa偶niona do kontaktu z Wykonawcami:
Pan Andrzej Drabczyk tel. kontaktowy 91 5700457

Przedmiot zam贸wienia obejmuje:
1) pozyskanie map,
2)sporz膮dzenie projektu budowlano-wykonawczego - 4 egz.
3)sporz膮dzenie przedmiaru rob贸t, tj. opracowania zawieraj膮ce opis rob贸t budowlanych w kolejno艣ci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilo艣ci jednostek przedmiarowych rob贸t wynikaj膮cych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych rob贸t lub nak艂ad贸w rzeczowych - 1 egz
4) opracowanie kosztorysu inwestorskiego -1 egz.
5) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob贸t budowlanych,
6) sporz膮dzenie informacji o Bezpiecze艅stwie i Ochronie Zdrowia "BiOZ",
7) uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na wykonanie rob贸t budowlanych,
Projekt winien by膰 opracowany zgodnie z :
1. Ustaw膮 z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 r. 290 z p贸藕n.zm.),
2. Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca1999 r. (Dz.U.z 2016 r. poz.124) w sprawie warunk贸w technicznych, jakim powinny odpowiada膰 drogi publiczne i ich usytuowanie,
3.Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz programu funkcjonalno-u偶ytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013.1129 z p贸偶n. zm.),
4. Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w technicznych dla znak贸w i sygna艂贸w drogowych oraz urz膮dze艅 bezpiecze艅stwa ruchu drogowego i warunk贸w ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz.2181 z p贸偶n.zm.),
5. Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre艣lania metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowanych koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lonych w programie funkcjonalno - u偶ytkowym (Dz.U.2004.130.1389),
6. Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z p贸偶n. zm.).
Je偶eli w trakcie trwania umowy zmieni膮 si臋 w/w akty prawne - zam贸wienie winno by膰 wykonane zgodnie z przepisami obowi膮zuj膮cymi w dniu przekazania Zamawiaj膮cemu pe艂nej dokumentacji.

Przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy kserokopie uprawnie艅 os贸b wskazanych do realizacji zam贸wienia wraz z kserokopiami aktualnych za艣wiadcze艅 o przynale偶no艣ci do w艂a艣ciwej izby samorz膮du zawodowego.

Termin realizacji zam贸wienia
Od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2017 r.

Kryteria oceny ofert

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizacj臋 zam贸wienia, podana
w formularzu ofertowym. Za najkorzystniejsz膮 ofert臋 Zamawiaj膮cy uzna ofert臋 zawieraj膮c膮 najni偶sz膮 cen臋.

Termin i miejsce sk艂adania ofert

Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce lub przes艂a膰 e-mailem na adres starostwo@pyrzyce.pl do dnia 4 kwietnia 2017 r. do godz.1000

W za艂膮czeniu:
1) formularz, na kt贸rym nale偶y z艂o偶y膰 ofert臋,
2) projekt umowy.TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF58.6 KB POBIERZformularz ofertowy2017-03-24 08:22:26453
.PDF94.2 KB POBIERZprojekt umowy2017-03-24 08:23:27426

Autor : Andrzej Drabczyk
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-03-24 08:22:12
Data ostatniej modyfikacji : 2017-03-24 08:22:12
Liczba wy艣wietle艅 : 1073licznik odwiedzin: 11836057