logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Wykonanie prac geodezyjnych niezb臋dnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB obr臋b贸w ewidencyjnych


Wykonanie prac geodezyjnych niezb臋dnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB obr臋b贸w ewidencyjnych: Kluki Id.321204.2.0006 i Kosin Id.321204.2.0007 w jednostce ewidencyjnej Przelewice Id.321204.2 w powiecie pyrzyckim w wojew贸dztwie zachodniopomorskim

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego
Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych
nie

Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy
nie
Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania
nie
Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych
nie

Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:

Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej - maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, krajowy numer identyfikacyjny 811684166, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 91 881 13 00, e-mail w.durkin@pyrzyce.pl, faks 91 506 55 00.
Adres strony internetowej (URL): www.pyrzyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa
I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):
Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
tak
http://bip.pyrzyce.pl/?a=5821

Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
nie
Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
tak
Inny spos贸b:
Zaleca si臋, aby wykonawca zamie艣ci艂 ofert臋 w zewn臋trznej i wewn臋trznej kopercie z tym, 偶e: 1) zewn臋trzna koperta powinna by膰 oznaczona w nast臋puj膮cy spos贸b: Starosta Pyrzycki, ul. Lipia艅ska 4, pok贸j nr 106, 74-200 Pyrzyce, Przetarg nieograniczony, "Oferta na wykonanie prac geodezyjnych niezb臋dnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB obr臋b贸w ewidencyjnych: Kluki Id.321204.2.0006 i Kosin Id.321204.2.0007 w jednostce ewidencyjnej Przelewice Id.321204.2 w powiecie pyrzyckim w wojew贸dztwie zachodniopomorskim." oraz "Nie otwiera膰 przed 27 lutego 2017 r., godz. 10:00", bez nazwy i piecz膮tki wykonawcy. 2) koperta wewn臋trzna powinna zawiera膰 ofert臋 i zawiera膰 adres wykonawcy, tak aby mo偶na by艂o odes艂a膰 ofert臋 w przypadku jej wp艂yni臋cia po terminie.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
nie
Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Wykonanie prac geodezyjnych niezb臋dnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB obr臋b贸w ewidencyjnych: Kluki Id.321204.2.0006 i Kosin Id.321204.2.0007 w jednostce ewidencyjnej Przelewice Id.321204.2 w powiecie pyrzyckim w wojew贸dztwie zachodniopomorskim
Numer referencyjny:
Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi
II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:
Nie


II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Wykonanie prac geodezyjnych niezb臋dnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB obr臋b贸w ewidencyjnych: Kluki Id.321204.2.0006 i Kosin Id.321204.2.0007 w jednostce ewidencyjnej Przelewice Id.321204.2 w powiecie pyrzyckim w wojew贸dztwie zachodniopomorskim. Prace polegaj膮 na dostosowaniu bazy danych EGiB powiatu pyrzyckiego do zgodno艣ci z poj臋ciowym modelem danych EGiB, okre艣lonym w za艂膮czniku nr 1a do rozporz膮dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji grunt贸w i budynk贸w (Dz.U.2016.1034 t.j.) oraz w艂膮czeniu tej bazy do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomo艣ciach (ZSIN), o kt贸rym mowa w art. 24b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, poprawieniu jako艣ci i aktualno艣ci danych ewidencji grunt贸w i budynk贸w. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera za艂膮cznik nr 1 do SIWZ.

II.5) G艂贸wny kod CPV: 71354300-7

II.6) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia (je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
Warto艣膰 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku um贸w ramowych lub dynamicznego systemu zakup贸w - szacunkowa ca艂kowita maksymalna warto艣膰 w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w)

II.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w kt贸rym realizowane b臋dzie zam贸wienie lub okres, na kt贸ry zosta艂a zawarta umowa ramowa lub okres, na kt贸ry zosta艂 ustanowiony dynamiczny system zakup贸w:
data zako艅czenia: 30/11/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej, o ile wynika to z odr臋bnych przepis贸w
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie dokonuje opisu sposobu spe艂niania warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie dokonuje opisu sposobu spe艂niania warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno艣膰 techniczna lub zawodowa
Okre艣lenie warunk贸w: Warunek zostanie uznany za spe艂niony, je偶eli wykonawca wyka偶e, 偶e dysponuje lub b臋dzie dysponowa膰 odpowiedni膮 ilo艣ci膮 os贸b zdolnych do wykonania zadania, kt贸re b臋d膮 uczestniczy艂y w realizacji zam贸wienia tj. posiadaj膮cych uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2 zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629). Zakres 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysoko艣ciowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne. Zakres 2 - rozgraniczanie i podzia艂y nieruchomo艣ci (grunt贸w) oraz sporz膮dzanie dokumentacji do cel贸w prawnych. Zamawiaj膮cy uzna warunek za spe艂niony, je偶eli wykonawca wyka偶e, 偶e dysponuje lub b臋dzie dysponowa艂 dwiema osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia. Ocena spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana na podstawie dokument贸w z艂o偶onych przez wykonawc臋, na zasadzie spe艂nia/nie spe艂nia.
Zamawiaj膮cy wymaga od wykonawc贸w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu imion i nazwisk os贸b wykonuj膮cych czynno艣ci przy realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o kwalifikacjach zawodowych lub do艣wiadczeniu tych os贸b: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre艣lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj膮cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ O艢WIADCZE艃 SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W CELU WST臉PNEGO POTWIERDZENIA, 呕E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE艁NIA WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ SPE艁NIA KRYTERIA SELEKCJI
O艣wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
tak
O艣wiadczenie o spe艂nianiu kryteri贸w selekcji
nie
III.4) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W , SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania, w okoliczno艣ciach, o kt贸rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post臋powania o udzielenie zam贸wienia wykonawcy maj膮 obowi膮zek z艂o偶y膰 nast臋puj膮ce dokumenty: 1) o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wed艂ug wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik nr 2 do SIWZ, w przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej o艣wiadczenie sk艂ada ka偶dy z wykonawc贸w sk艂adaj膮cych ofert臋 wsp贸ln膮 we w艂asnym imieniu, 2) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej (je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiany nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a w przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej, aktualny odpis sk艂ada ka偶dy z wykonawc贸w sk艂adaj膮cych ofert臋 wsp贸ln膮. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post臋powania o udzielenie zam贸wienia wykonawcy maj膮 obowi膮zek tak偶e z艂o偶y膰 list臋 podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej, o kt贸rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacj臋 o tym, 偶e wykonawca nie nale偶y do grupy kapita艂owej, wed艂ug wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik nr 3 do SIWZ. W przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej ww. dokument sk艂ada ka偶dy z wykonawc贸w sk艂adaj膮cych ofert臋 wsp贸lna. Lista/informacja musi by膰 z艂o偶ona w oryginale lub kopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez notariusza.
III.5) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
1) o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, wed艂ug wzoru, stanowi膮cego za艂膮cznik nr 5 do SIWZ (o艣wiadczenie musi by膰 z艂o偶one w oryginale lub kopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez notariusza),w przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej ww. o艣wiadczenie sk艂ada pe艂nomocnik w imieniu wykonawc贸w sk艂adaj膮cych ofert臋 wsp贸ln膮; 2) wykaz wykonanych, (a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych r贸wnie偶 wykonywanych) g艂贸wnych us艂ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych us艂ugi zosta艂y wykonane, wed艂ug wzoru, stanowi膮cego za艂膮cznik nr 6 do SIWZ oraz dowody, 偶e zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie, w przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej wykonawcy sk艂adaj膮cy ofert臋 wsp贸ln膮 sk艂adaj膮 jeden wsp贸lny wykaz; 3) wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia, niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami, wed艂ug wzoru, stanowi膮cego za艂膮cznik nr 6 do SIWZ, w przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej wykonawcy sk艂adaj膮 jeden wsp贸lny wykaz; 4) o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia (wymienione w wykazie os贸b), posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅, wed艂ug wzoru, stanowi膮cego za艂膮cznik nr 7 do SIWZ, w przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej o艣wiadczenie sk艂ada pe艂nomocnik w imieniu wykonawc贸w sk艂adaj膮cych ofert臋 wsp贸ln膮. 5) wykonawca mo偶e polega膰 na wiedzy i do艣wiadczeniu, potencjale technicznym. osobach zdolnych do wykonania zam贸wienia, zdolno艣ciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiot贸w, niezale偶nie od charakteru prawnego 艂膮cz膮cych go z nimi stosunk贸w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi膮zany jest udowodni膰 zamawiaj膮cemu, 偶e b臋dzie dysponowa艂 tymi zasobami w trakcie realizacji zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci przedstawiaj膮c w tym celu pisemne zobowi膮zanie tych podmiot贸w do oddania mu do dyspozycji niezb臋dnych zasob贸w na potrzeby wykonania zam贸wienia (przyk艂adowy wz贸r zobowi膮zania stanowi za艂膮cznik nr 9 do SIWZ). Podmiot, kt贸ry zobowi膮za艂 si臋 do udost臋pnienia zasob贸w, odpowiada solidarnie z wykonawc膮 za szkod臋 zamawiaj膮cego powsta艂膮 wskutek nieudost臋pnienia tych zasob贸w, chyba 偶e za nieudost臋pnienie zasob贸w nie ponosi winy. Zobowi膮zanie musi by膰 z艂o偶one w oryginale lub kopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez notariusza.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI脫W SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) formularz oferty zgodnie z rozdzia艂em I pkt 3 SIWZ, w przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej nale偶y z艂o偶y膰 jeden dokument; b) odpowiednie pe艂nomocnictwa, tylko w sytuacjach okre艣lonych w rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ, a w przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej, w rozdziale III pkt 1 SIWZ. Dokumenty musz膮 by膰 z艂o偶one w oryginale lub kopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez notariusza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wadium nale偶y wnie艣膰 w wysoko艣ci 4 500 z艂 (s艂ownie cztery tysi膮ce osiemset z艂otych) w terminie do dnia 27 lutego 2017 r., do godziny 930. Decyduje moment wp艂ywu 艣rodk贸w do zamawiaj膮cego. 2. Wadium mo偶e by膰 wnoszone: 1) w pieni膮dzu - przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, konto bankowe nr 85 2030 0045 1110 0000 0054 9050, 2) w por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej (z tym, 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci - do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, pok. nr 106 w poniedzia艂ki od 800 do1600, od wtorku do pi膮tku od 7oo do 1500. 3. Wadium mo偶e by膰 wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z tre艣ci tych gwarancji musi w szczeg贸lno艣ci jednoznacznie wynika膰: 1) zobowi膮zanie gwaranta (banku, zak艂adu ubezpiecze艅) do zap艂aty ca艂ej kwoty wadium nieodwo艂alnie i bezwarunkowo na pierwsze 偶膮danie zamawiaj膮cego (beneficjenta gwarancji) zawieraj膮ce o艣wiadczenie, 偶e zaistnia艂y okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w punkcie 7 bez potwierdzania tych okoliczno艣ci. 2) termin obowi膮zywania gwarancji, kt贸ry nie mo偶e by膰 kr贸tszy ni偶 termin zwi膮zania ofert膮.

IV.1.3) Przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia:
nie

IV.1.4) Wymaga si臋 z艂o偶enia ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si臋 z艂o偶enia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej
nie
Z艂o偶enie oferty wariantowej dopuszcza si臋 tylko z jednoczesnym z艂o偶eniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc贸w, kt贸rzy zostan膮 zaproszeni do udzia艂u w post臋powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc贸w
Przewidywana minimalna liczba wykonawc贸w
Maksymalna liczba wykonawc贸w
Kryteria selekcji wykonawc贸w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w:
Umowa ramowa b臋dzie zawarta:

Czy przewiduje si臋 ograniczenie liczby uczestnik贸w umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zam贸wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup贸w:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w formie katalog贸w elektronicznych:
nie
Przewiduje si臋 pobranie ze z艂o偶onych katalog贸w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz膮dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem) nie
Nale偶y wskaza膰 elementy, kt贸rych warto艣ci b臋d膮 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si臋 ograniczenia co do przedstawionych warto艣ci, wynikaj膮ce z opisu przedmiotu zam贸wienia:
nie
Nale偶y poda膰, kt贸re informacje zostan膮 udost臋pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b臋dzie termin ich udost臋pnienia:
Informacje dotycz膮ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos贸b post臋powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b臋d膮 warunki, na jakich wykonawcy b臋d膮 mogli licytowa膰 (minimalne wysoko艣ci post膮pie艅):
Informacje dotycz膮ce wykorzystywanego sprz臋tu elektronicznego, rozwi膮za艅 i specyfikacji technicznych w zakresie po艂膮cze艅:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap贸w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Czy wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu: nie
Warunki zamkni臋cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 90
okres r臋kojmi 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt贸rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og艂oszeniem
Minimalne wymagania, kt贸re musz膮 spe艂nia膰 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze偶enie prawa do udzielenia zam贸wienia na podstawie ofert wst臋pnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w negocjacji (w tym liczb臋 etap贸w):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga艅 zamawiaj膮cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko艣ci nagr贸d dla wykonawc贸w, kt贸rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi膮zania stanowi膮ce podstaw臋 do sk艂adania ofert, je偶eli zamawiaj膮cy przewiduje nagrody:

Wst臋pny harmonogram post臋powania:

Podzia艂 dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi膮za艅: nie
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam贸wienia definiuj膮ce minimalne wymagania, kt贸rym musz膮 odpowiada膰 wszystkie oferty:

Podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj膮cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri贸w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pny opis przedmiotu zam贸wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz膮dze艅 informatycznych:
Spos贸b post臋powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre艣lenie minimalnych wysoko艣ci post膮pie艅:
Informacje o liczbie etap贸w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni臋cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego, albo og贸lne warunki umowy, albo wz贸r umowy:

Wymagania dotycz膮ce zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos贸b udost臋pniania informacji o charakterze poufnym (je偶eli dotyczy):

艢rodki s艂u偶膮ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu:
Data: 27/02/2017, godzina: 9:30,
Skr贸cenie terminu sk艂adania wniosk贸w, ze wzgl臋du na piln膮 potrzeb臋 udzielenia zam贸wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem):
nie
Wskaza膰 powody:

J臋zyk lub j臋zyki, w jakich mog膮 by膰 sporz膮dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu
> Oferta musi by膰 sporz膮dzona w j臋zyku polskim
IV.6.3) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie
IV.6.5) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, je偶eli 艣rodki s艂u偶膮ce sfinansowaniu zam贸wie艅 na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt贸re zamawiaj膮cy zamierza艂 przeznaczy膰 na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia, nie zosta艂y mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF650.2 KB POBIERZSIWZ2017-02-15 07:48:15481
.PDF5825 KB POBIERZza艂膮cznik nr 1 do OPZ2017-02-15 07:51:49507
.PDF6803.8 KB POBIERZza艂膮cznik nr 1 do projektu - mapa2017-02-15 07:52:30453
.PDF413.9 KB POBIERZza艂膮cznik nr 1 do SIWZ2017-02-15 07:52:50530
.PDF152.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 2 do OPZ2017-02-15 07:53:16443
.DOC11.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 2 do SIWZ2017-02-15 07:53:26444
.PDF592 KB POBIERZza艂膮cznik nr 3 do OPZ2017-02-15 07:53:50499
.PDF114.7 KB POBIERZza艂膮cznik nr 4 do OPZ2017-02-15 07:54:17435
.DOC11 KB POBIERZza艂膮cznik nr 4 do SIWZ2017-02-15 07:54:41438
.PDF84.3 KB POBIERZza艂膮cznik nr 5 do OPZ2017-02-15 07:55:00462
.DOC10.7 KB POBIERZza艂膮cznik nr 5 do SIWZ2017-02-15 07:55:13427
.DOC11.2 KB POBIERZza艂膮cznik nr 6 do SIWZ2017-02-15 07:55:24436
.DOC11.4 KB POBIERZza艂膮cznik nr 7 do SIWZ2017-02-15 07:55:41446
.DOC15.5 KB POBIERZza艂膮cznik nr 8 do SIWZ2017-02-15 07:55:54447
.DOC13.9 KB POBIERZza艂膮cznik nr 9 do SIWZ2017-02-15 07:56:02439
.PDF3132.8 KB POBIERZza艂膮cznik nr 1,1 i 1,2 do OPZ2017-02-15 07:57:13441
.PDF227.3 KB POBIERZzmiana SIWZ2017-02-16 21:10:49376
.PDF80.1 KB POBIERZog艂oszenie o zmianie og艂oszenia2017-02-21 11:46:42388
.PDF180.7 KB POBIERZzarz膮dzenie o zmianie SIWZ2017-02-23 08:49:25360
.DOC30 KB POBIERZza艂膮cznik nr 3 do SIWZ2017-02-23 11:06:29373
.PDF204.4 KB POBIERZInformacja z otwarcia ofert2017-02-27 12:09:38392
.PDF262 KB POBIERZInformacja o wyborze oferty2017-03-03 14:36:17380

Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2017-02-13 08:48:31
Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-15 07:46:20
Liczba wy艣wietle艅 : 1343

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  15.02.2017 06:45poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:46poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:45poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:46poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:45poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:46poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:45poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:46poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:45poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:46poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:45poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:46poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:45poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:46poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:45poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:46poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:45poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:46poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:45poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:46poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  15.02.2017 06:45poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11836017