logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 27 pa藕dziernika do 13 grudnia 2016 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 27 pa藕dziernika do 13 grudnia 2016 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 27 pa藕dziernika 2016 r.
2) 28 pa藕dziernika 2016 r.
3) 2 listopada 2016 r.
4) 9 listopada 2016 r.
5) 15 listopada 2016 r.
6) 23 listopada 2016 r.
7) 28 listopada 2016 r.
8) 7 grudnia 2016 r.
9) 9 grudnia 2016 r.I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu na 2017 r.
- W sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2017.
- W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017-2026.
- W sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
- W sprawie zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w roku 2016.
- W sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2017 r.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016.
- W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Spo艂ecznej Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach.
- O wyra偶eniu woli wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z Komendantem Wojew贸dzkim Policji w Szczecinie w zakresie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.
- W sprawie zmiany uchwa艂y nr XXII/127/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
- Autopoprawka do projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian
w bud偶ecie powiatu na rok 2016 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016.
- Autopoprawka do projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2017.
- Autopoprawka do projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2017-2026.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Wprowadzono do bud偶etu kwot臋 40 200 z艂, kt贸ra zosta艂a przyznana Powiatowemu Urz臋dowi Pracy w ramach Funduszu Pracy na finansowanie koszt贸w nagr贸d specjalnych i sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne pracownik贸w, dotacj臋 w wysoko艣ci 11 802 z艂 przeznaczon膮 na wynagrodzenia pracownik贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej, dotacj臋 w wysoko艣ci 15 240,95 z艂 przeznaczon膮 na funkcjonowanie Punktu Nieodp艂atnej Pomocy Prawnej, dotacj臋 w wysoko艣ci 43 000 z艂 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, dotacj臋 w wysoko艣ci 16 000 z艂 przeznaczon膮 dla rodzin zast臋pczych, dotacj臋 w wysoko艣ci 7 514 z艂 dla Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci, dotacj臋 w wysoko艣ci 30 000 z艂 na zwi臋kszenie zakresu przebudowy drogi powiatowej w 呕ukowie. Jednocze艣nie zmniejszono o 2 000 z艂 dotacj臋 na prace geodezyjno-urz膮dzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz zmniejszono o 230 000 z艂 dotacj臋 dla Powiatowego Urz臋du Pracy na sk艂adki ubezpieczeniowe os贸b bezrobotnych.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Przesuni臋to pomi臋dzy rozdzia艂ami i paragrafami 艣rodki o 艂膮cznej warto艣ci 13 125 z艂. W zwi膮zku
z niewystarczaj膮cymi 艣rodkami w bud偶etach tych jednostek konieczne by艂o przesuni臋cie z rezerwy kwoty 92 500 z艂 oraz przesuni臋膰 w ramach rozdzia艂u na 艂膮czn膮 kwot臋 243 511 z艂.
- W sprawie przyj臋cia tre艣ci og艂oszenia oraz powo艂ania komisji konkursowej do opiniowania ofert z艂o偶onych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w powiecie pyrzyckim w 2017 roku.
- W sprawie zmiany uchwa艂y powo艂uj膮cej likwidatora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
w Pyrzycach. W uchwale usuni臋to zapis ograniczaj膮cy dyrektorowi podejmowanie dzia艂a艅 powoduj膮cych powstanie zobowi膮za艅 i nale偶no艣ci, kt贸rych rozliczenie wykracza艂oby poza okres dzia艂alno艣ci jednostki tj. poza 31 grudnia 2016 r. Poprzedni zapis uniemo偶liwia艂 dyrektorowi podpisanie mi臋dzy innymi umowy na zimowe utrzymanie dr贸g.
- W sprawie upowa偶nienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w sprawach maj膮tkowych powiatu. Upowa偶nienie obejmuje zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu os贸b niepe艂nosprawnych na potrzeby mieszka艅c贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej
w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie na podstawie umowy o dofinansowaniu, zawartej z Pa艅stwowym Funduszem Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
- W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego. Komisj臋 powo艂uje si臋 do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego 艁ukasza Fornalczyka, nauczyciela Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU.
- W sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych. Gmina Przelewice zamierza zaliczy膰 do kategorii dr贸g gminnych cz臋艣膰 drogi wewn臋trznej przebiegaj膮cej przez Wo艂dowo. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizacj臋 zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej na obszarze powiatu pyrzyckiego w 2017 roku. Zadanie zostanie powierzone Fundacji Togatus Pro Bono z Olsztyna, kt贸ra uzyska艂a najwy偶sz膮 ilo艣膰 punkt贸w. Na realizacj臋 zadania zostanie przekazana dotacja w wysoko艣ci 60 725,88 z艂.

- W sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Powiatu Pyrzyckiego. Pe艂nomocnictwo obejmuje zobowi膮zania do wysoko艣ci kwot okre艣lonych
w zatwierdzonym planie finansowym jednostki i wynika z wprowadzanego od
1 stycznia 2017 r. skonsolidowanego rozliczania podatku VAT. Wszystkie jednostki organizacyjne b臋d膮 si臋 pos艂ugiwa膰 jednym, powiatowym numerem NIP.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o zlecenie wykonania wniosk贸w na dofinansowanie inwestycji termomodernizacji i adaptacji pomieszcze艅 dla os贸b niepe艂nosprawnych
w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym. W wyniku rozeznania rynku wybrano ofert臋 firmy ARBITER S.A. z Wroc艂awia, kt贸ra zaoferowa艂a wykonanie dw贸ch wniosk贸w za cen臋 14 760 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zlecenie wykonania wniosk贸w i zatwierdzi艂 wyb贸r tej firmy.
- W sprawie wniosku firmy Maldrobud o zlecenie wymiany kanalizacji deszczowej
w ramach przebudowy drogi powiatowej w miejscowo艣ci 呕uk贸w oraz
o przed艂u偶enie terminu wykonania inwestycji. Projektant przewidzia艂 jedynie przeczyszczenie istniej膮cej instalacji, ale po oczyszczeniu okaza艂o si臋, 偶e instalacja jest niedro偶na i nale偶y j膮 wymieni膰. Wyremontowanie drogi
i pozostawienie niedro偶nej kanalizacji spowodowa艂oby w kr贸tkim czasie pogorszenie jako艣ci drogi. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zlecenie wymiany kanalizacji deszczowej.
- W sprawie wniosku przedsi臋biorstwa ARBET o zatwierdzenie zwi臋kszenia zakresu rob贸t zwi膮zanych z przebudow膮 mostu na rzece P艂onia i wyp艂aty dodatkowego wynagrodzenia. Powiat b臋d膮c inwestorem nie wyrazi艂 zgody na zwi臋kszenie zakresu rob贸t, a dodatkowe prace wykonawcy nie by艂y zg艂aszane inspektorowi nadzoru i wykonywane na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰 wykonawcy. Stanowisko Zarz膮du jest takie, 偶e wykonawcy nie przys艂uguje zwi臋kszone wynagrodzenie. Zwi臋kszenie zakresu rob贸t nast膮pi艂o bez zachowania obowi膮zuj膮cych procedur. Wykonawca mo偶e dochodzi膰 swoich roszcze艅 przed s膮dem.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zmiany w planie wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU. Zmiana polega na przeniesieniu kwoty 1 414 z艂
z paragrafu 2410 do paragrafu 6060, a jej konieczno艣膰 wynika z przeprowadzonej naprawy i modernizacji systemu monitoruj膮cego. Spowodowa艂o to wzrost warto艣ci pocz膮tkowej tego 艣rodka trwa艂ego. 艢rodki finansowe na modernizacj臋 systemu zosta艂y przekazane jednostce przez Towarzystwo Ubezpiecze艅 na 呕ycie WARTA S.A. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie porozumienia o udzielaniu nieodp艂atnej pomocy prawnej na obszarze powiatu pyrzyckiego. Zarz膮d zawar艂 porozumienie z Okr臋gow膮 Izb膮 Radc贸w Prawnych w Szczecinie oraz ze Szczeci艅ska Izb膮 Adwokack膮 w celu zapewnienia nieodp艂atnej pomocy prawnej w roku 2017.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zbycie nieruchomo艣ci po by艂ym Domu Dziecka w Czernicach w drodze rokowa艅. W bie偶膮cym roku odby艂y si臋 dwa przetargi, do kt贸rych nie przyst膮pi艂 偶aden oferent. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zbycie nieruchomo艣ci w drodze rokowa艅.
- W sprawie wynagrodzenia dodatkowego dla dyrektor szpitala w okresie czerwiec-sierpie艅 2016 r. Zarz膮d przyzna艂 wynagrodzenie wed艂ug nast臋puj膮cych wska藕nik贸w: za czerwiec - 0,6, za lipiec - 1,2, za sierpie艅 - 0,8.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie 艣rodk贸w na konserwacj臋 rowu o kwot臋 6 000 z艂. Na mocy porozumienia z Gmin膮 Warnice Powiat zobowi膮za艂 si臋 przekaza膰 kwot臋 18 000 z艂 na dofinansowanie konserwacji, a w bud偶ecie Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska. Le艣nictwa i Rolnictwa dost臋pne s膮 艣rodki w wysoko艣ci 12 000 z艂. Dotacja zostanie zwr贸cona z op艂at pobieranych przez instytucje korzystaj膮ce
z rowu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zmiana b臋dzie polega艂a na przeniesieniu kwoty 1849 z艂 z paragrafu 4220 do paragrafu 4210. Konieczno艣膰 dokonania zmiany wynika z nadwy偶ki 艣rodk贸w w paragrafie 4220, a ich niedoborem w paragrafie 4210. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w na gospodarowanie gruntami
i nieruchomo艣ciami. Po wydaniu zezwole艅 na realizacj臋 inwestycji drogowych pod nazw膮 "Przebudowa i rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1559Z na odcinku Ryszewko-M艂yny" oraz "Przebudowa i rozbudowa ulicy Staromiejskiej
w Pyrzycach" konieczne jest wyp艂acenie odszkodowania za nieruchomo艣ci, kt贸re
z mocy prawa sta艂y si臋 w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 aby na ten cel przesun膮膰 kwot臋 41 000 z艂 z wolnych 艣rodk贸w pieni臋偶nych pozosta艂ych na koniec roku 2015.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zmian臋 stawki za wynajem pomieszcze艅 w Zespole Szk贸艂 nr 1. Zmiana obowi膮zuj膮ca od stycznia 2017 r. b臋dzie polega艂a na doliczeniu do op艂aty podatku VAT. Wynika to ze zmian
w przepisach obejmuj膮cych centralizacj臋 podatku VAT. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kwota 2 200 z艂 zostanie przesuni臋ta z paragrafu 605 do paragrafu 606. Zwi臋kszenie 艣rodk贸w
w paragrafie 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne pozwoli na zakup potrzebnego urz膮dzenia wielofunkcyjnego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. W zwi膮zku z tym, 偶e roku 2016 do zrealizowania wszystkich zobowi膮za艅 po zlikwidowanym SPZOZ zabraknie 90 380 z艂, a kwot臋 tak膮 przesun膮膰 z rezerwy celowej, Zarz膮d z艂o偶y艂 wniosek do Komisji Bud偶etu, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska o wyra偶enia zgody na zmian臋 przeznaczenia rezerwy celowej.

IV. Uchwa艂y Rady podj臋te na poprzedniej sesji:
- W sprawie rozpatrzenia skargi nr 12/16 z dnia 12 pa藕dziernika 2016 r. na dzia艂alno艣膰 Starosty Pyrzyckiego. Skarg臋 uznano za bezzasadn膮, uchwa艂a nie wymaga艂a zawiadomienia skar偶膮cego.
- W sprawie odmowy wyra偶enia zgody na rozwi膮zanie stosunku pracy z radnym. Rada odm贸wi艂a wyra偶enia zgody na rozwi膮zanie stosunku pracy z radnym Wiktorem To艂oczko, zatrudnionym na stanowisku zast臋pcy dyrektora Zachodniopomorskiego O艣rodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Do wykonania uchwa艂y Rada zobowi膮za艂a przewodnicz膮cego Rady.

V. Przyj臋to informacje:
- Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych plac贸wek o艣wiatowych.
- Ocena realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim w roku 2015.
- Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego za rok 2015/2016, informacja z przedsi臋wzi臋膰 sportowo-rekreacyjnych oraz zamierze艅 na przysz艂y rok.
- Informacja dotycz膮ca kierunk贸w rozwoju Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
- Sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, w okresie czerwiec-sierpie艅 2016 r.
- Informacja o uchwa艂ach podj臋tych przez Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮c膮 przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

VI. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
27 pa藕dziernika
- Dzie艅 Portugalski w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU.
- Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach.
31 pa藕dziernika
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
5 listopada
- XIX Rajd Turystyczny "Dzie艅 Niepodleg艂o艣ci" w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
8 listopada
- Turniej Kr贸l Maty w OSiR w Pyrzycach.
- Posiedzenie Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.
9 listopada
- Powiatowe obchody Narodowego Dnia Niepodleg艂o艣ci.
11 listopada
- Obchody Narodowego Dnia Niepodleg艂o艣ci w Pyrzycach.
16 listopada
- Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Pyrzyckiego.
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
17 listopada
- Konkurs kulinarny w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym.
- Posiedzenie Zarz膮du Oddzia艂u powiatowego Zwi膮zku Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych w Pyrzycach.
21 listopada
- Spotkania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Spo艂ecznej,
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i w Centrum Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych.
23 listopada
- Otwarcie nowego mostu na rzece P艂onia, w ci膮gu drogi powiatowej do miejscowo艣ci Warszyn.
25 listopada
- Powiatowy Sejmik LZS.
- Spotkanie w sprawie Kontraktu Samorz膮dowego.
28 listopada
- Spotkanie konsultacyjne z przewodnicz膮cym Rady Powiatu Pyrzyckiego.
29 listopada
- Konferencja upowszechniaj膮ca i doskonal膮ca analiz臋 nauczania w Kozielicach.
- Sesja Rady Miejskiej w Lipianach.
1 grudnia
- Posiedzenie Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego.
- Otwarcie wystawy malarstwa Senior贸w Uniwersytet贸w Trzeciego Wieku Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
5 grudnia
- Posiedzenie Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
- Konferencja "Krajowa Mapa Bezpiecze艅stwa".
6 grudnia
- Uroczyste wr臋czenie nagr贸d i wyr贸偶nie艅 dla uczni贸w bior膮cych udzia艂 w konkursie "呕yj臋 bez ryzyka" zorganizowanym przez Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU.
7 grudnia
- Spotkanie pn. "Pakty zatrudnieniowe" w Urz臋dzie Miejskim w Pyrzycach.
8 grudnia
- Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego w Zespole Szk贸艂 nr 2 CKU.
9 grudnia
- Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.
- Uroczysto艣膰 wr臋czenia medali za d艂ugoletnie po偶ycie ma艂偶e艅skie w Bielicach.
12 grudnia
- Posiedzenie Komisji Bud偶etu, Gospodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska.
- Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Polityki Spo艂ecznej i Zdrowia.
- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
13 grudnia
- Posiedzenie Zwi膮zku Celowego Powiat贸w Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w 艢widwinie.
Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-12-20 08:28:57
Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-20 08:28:57
Liczba wy艣wietle艅 : 962licznik odwiedzin: 11430222