logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXIX/166/01

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego

Uchwa艂a Nr XXIX/166/01
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, zm. Nr 155, poz. 1014; z 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 i Nr 100, poz. 1084) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1

W Statucie Powiatu Pyrzyckiego stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y Nr III/12/98 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania Statutu Powiatu Pyrzyckiego zmienionego uchwa艂膮 Nr XXVI/147/01 z dnia 27 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 5, poz. 36 z 1999 r., Nr 36, poz. 483 z 2001 r.) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany:

1. W 搂 9:
a) w ust. 2 dodaje si臋 wyrazy „oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodnicz膮cego”;
b) po ust. 10 dodaje si臋 ust臋py: 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, w brzmieniu:
· ust. 10a „ podejmowanie uchwa艂 w sprawie przyj臋cia zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zada艅 publicznych o kt贸rych mowa w art. 5 ustawy o samorz膮dzie powiatowym”;
· ust. 10b „uchwalenie powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli i porz膮dku publicznego”;
· ust. 10c „uchwalenie powiatowego programu przeciwdzia艂ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy”;
· ust. 10d „podejmowanie uchwa艂 w sprawie zasad udzielania stypendi贸w dla uczni贸w i student贸w”;
· ust. 10e „podejmowanie uchwa艂 w sprawach wsp贸艂pracy ze spo艂eczno艣ciami lokalnymi innych pa艅stw oraz przyst臋powania do mi臋dzynarodowych zrzesze艅 spo艂eczno艣ci lokalnych”;

2. W 搂 11 dodaje si臋 ust. 6 w brzmieniu: „Niepodj臋cie uchwa艂y o kt贸rej mowa w ust. 5 w ci膮gu 1 miesi膮ca od dnia z艂o偶enia rezygnacji przez przewodnicz膮cego lub wiceprzewodnicz膮cego jest r贸wnoznaczne z przyj臋ciem rezygnacji przez rad臋 z up艂ywem ostatniego dnia miesi膮ca w kt贸rym powinna by膰3. podj臋ta uchwa艂a”.

4. W 搂 12:
a) w ust. 1 po wyrazie „przewodnicz膮cego” dodaje si臋 wyraz „rady”;
b) w ust. 2 po wyrazie „rady” skre艣la si臋 przecinek i dodaje wyraz „lub”, a po wyrazie „zarz膮du” skre艣la si臋 wyrazy „lub starosty”, po wyrazie „przewodnicz膮cy” dodaje si臋 wyraz „rady”;
c) skre艣la si臋 ust. 3;
d) w ust. 4 skre艣la si臋 cyfry „14” i „21” i wpisuje si臋 cyfr臋 „7”;
e) w ust. 5 po wyrazie „radny” dopisuje si臋 „obecny na sesji”.


5. W 搂 14:
a) w ust. 1 dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie: „Zadaniem przewodnicz膮cego rady jest wy艂膮cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodnicz膮cy mo偶e wyznaczy膰b) do wykonywania swoich zada艅 wiceprzewodnicz膮cego. W przypadku nieobecno艣ci przewodnicz膮cego i nie wyznaczenia wiceprzewodnicz膮cego, zadania przewodnicz膮cego wykonuje wiceprzewodnicz膮cy najstarszy wiekiem”.
c) W ust. 2 pkt. 2 otrzymuje nast臋puj膮ce brzmienie: „porz膮dek obrad”.

6. W 搂 16: w ust. 3 po wyrazie „sesjach” dopisuje si臋 „i komisjach”.

7. W 搂 18:
a) w ust. 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „przedstawia porz膮dek obrad; z wnioskiem o uzupe艂nienie lub zmian臋 porz膮dku obrad mo偶e wyst膮pi膰b) radny, komisja, klub radnych albo zarz膮d powiatu.”;
c) w pkt. 5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „poddaje pod g艂osowanie wnioski, o kt贸rych mowa w pkt. 2, kt贸re uwzgl臋dniane s膮 bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w ustawowego sk艂adu rady”;
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Rada mo偶e uchwali膰e) w trakcie obrad na wniosek przewodnicz膮cego rady, komisji lub zarz膮du powiatu uzupe艂nienie lub zmian臋 porz膮dku obrad wy艂膮cznie z wa偶nych powod贸w w trybie okre艣lonym w ust. 5 pkt. 3”.

8. W 搂 21: w ust. 1 skre艣la si臋 wyraz „uchwalonym”.

9. W 搂 23: w ust. 2 pkt. 2 skre艣la si臋 wyrazy „lub uzupe艂nienia”.

10. W 搂 25: dopisuje si臋 ust. 5 o tre艣ci: „Na wniosek starosty przewodnicz膮cy rady powiatu jest obowi膮zany wprowadzi膰11. do porz膮dku obrad najbli偶szej sesji rady powiatu projekt uchwa艂y, je偶eli wnioskodawc膮 jest zarz膮d powiatu, a projekt wp艂yn膮艂 do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpocz臋cia sesji rady.”.

12. W 搂 26: dodaje si臋 ust. 3 w brzmieniu: „Projekty uchwa艂 s膮 opiniowane co do ich zgodno艣ci z prawem przez radc臋 prawnego”.

13. W 搂 27: ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Uchwa艂y rady powiatu podpisuje niezw艂ocznie po ich uchwaleniu przewodnicz膮cy rady powiatu i kieruje je do publikacji”.

14. W 搂 28:
a) w ust. 3 skre艣la si臋 wyraz „niezw艂ocznie” i dopisuje si臋 „w terminie 2 dni od ich podj臋cia”;
b) dopisuje si臋 ust. 5 w brzmieniu: „Starosta przesy艂a przepisy porz膮dkowe do wiadomo艣ci zarz膮dom gmin po艂o偶onych na obszarze powiatu i starostom s膮siednich powiat贸w nast臋pnego dnia po ich ustanowieniu.”.

15. W 搂 32: w ust. 5 po wyrazie „kt贸ry” dodaje si臋 wyrazy „wraz z kartami z oddanymi g艂osami”.

16. W 搂 33: w ust. 1 po wyrazach „ilo艣膰17. g艂os贸w” dopisuje si臋 wyraz „za”.

18. W 搂 34: w ust. 2 w pkt. 4 skre艣la si臋 wyraz „uchwalony” .
19. 搂 36 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada powiatu kontroluje dzia艂alno艣膰 zarz膮du oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powo艂uje komisj臋 rewizyjn膮.
2. Komisja rewizyjna dzia艂a na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez rad臋 powiatu.
3. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt planu o kt贸rym mowa w ust. 2 do dnia 15 grudnia roku poprzedzaj膮cego rok, kt贸rego dotyczy ten plan.
4. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud偶etu powiatu i wyst臋puje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarz膮dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln膮 Izb臋 Obrachunkow膮.
5. Komisja rewizyjna wykonuje r贸wnie偶 inne zadania w zakresie kontroli zlecone przez rad臋 powiatu.
6. Za zgod膮 rady powiatu, komisja rewizyjna mo偶e przeprowadzi膰 kontrol臋 w zakresie i terminie nie przewidzianym w planie kontroli.
7. Przepis ust. 5 i 6 nie narusza uprawnie艅 kontrolnych innych komisji powo艂ywanych przez rad臋 powiatu.”

20. 搂 37 otrzymuje brzmienie:
„1. W sk艂ad komisji rewizyjnej wchodz膮 radni w tym przedstawiciele wszystkich klub贸w w liczbie proporcjonalnej do wielko艣ci klubu w stosunku 1 do 3 z wyj膮tkiem radnych pe艂ni膮cych funkcje przewodnicz膮cego i wiceprzewodnicz膮cego rady oraz radnych b臋d膮cych cz艂onkami zarz膮du.
2. Prac膮 komisji kieruje przewodnicz膮cy powo艂ywany i odwo艂ywany przez cz艂onk贸w komisji. Komisja powo艂uje r贸wnie偶 zast臋pc臋 przewodnicz膮cego i sekretarza komisji.
3. Rada powiatu okre艣la liczb臋 radnych wchodz膮cych w sk艂ad komisji rewizyjnej odr臋bn膮 uchwa艂膮 powo艂uj膮c膮 sk艂ad osobowy komisji.”

21. W 搂 44 w ust. 3 wyrazy „mo偶e r贸wnie偶 powo艂a膰22. ” zast臋puje si臋 wyrazem „powo艂uje”.

23. W 搂 52:
a) w ust. 2 liczb臋 „4” zast臋puje si臋 liczb膮 „3”;
b) dopisuje si臋 ust. 5 o tre艣ci: „Z cz艂onkami zarz膮du starost膮 i wicestarost膮 oraz z cz艂onkami nie b臋d膮cymi radnymi, nawi膮zuje si臋 stosunek pracy na podstawie wyboru.”

24. Skre艣la si臋 搂 53.

25. W 搂 54 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Zarz膮d wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urz臋du pracy.”.

26. W 搂 64:
a) w ust. 3 skre艣la si臋 wyrazy „z zastrze偶eniem ust. 4” i dodaje si臋 wyrazy „chyba, 偶e odr臋bne przepisy stanowi膮 inaczej.”;
b) w ust. 4 skre艣la si臋 wyraz „przepisy” i dodaje si臋 wyraz „ustawy”;
c) dopisuje si臋 ust. 6 o tre艣ci: „Powiatow膮 administrac臋 zespolon膮 stanowi膮:
starostwo powiatowe,
powiatowy urz膮d pracy, b臋d膮cy jednostk膮 organizacyjn膮 powiatu,
jednostki organizacyjne stanowi膮ce aparat pomocniczy kierownik贸w powiatowych s艂u偶b, inspekcji i stra偶y”.27. W 搂 65:
a) W ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „powo艂uje i odwo艂uje kierownik贸w tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewod膮, a tak偶e wykonuje wobec nich czynno艣ci w sprawach z zakresu prawa pracy, je偶eli przepisy szczeg贸lne nie stanowi膮 inaczej”;
b) dopisuje si臋 ust. 2a o tre艣ci: „W celu realizacji zada艅 starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi s艂u偶bami, inspekcjami i stra偶ami oraz zada艅 okre艣lonych w ustawach w zakresie porz膮dku publicznego i bezpiecze艅stwa obywateli, tworzy si臋 komisj臋 bezpiecze艅stwa i porz膮dku na zasadach ustawowo okre艣lonych”.搂 2

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego.
WICEPRZEWODNICZ膭CY RADY

W艁ADYS艁AW BAKUN

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 12:14:49
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 12:14:49
Liczba wy艣wietle艅 : 3050licznik odwiedzin: 11431916