logo
logo
Zam├│wienia Publiczne » Og┼éoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego w sezonie 2016-2017 z podziałem na 6 zadań

 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego w sezonie 2016-2017 z podzia┼éem na 6 zada┼ä
OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us┼éugi

Zamieszczanie og┼éoszenia: obowi─ůzkowe

Og┼éoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mog─ů ubiega─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zak┼éady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia┼éalno┼Ť─ç, lub dzia┼éalno┼Ť─ç ich wyodr─Öbnionych organizacyjnie jednostek, które b─Öd─ů realizowa┼éy zamówienie, obejmuje spo┼éeczn─ů i zawodow─ů integracj─Ö osób b─Öd─ůcych cz┼éonkami grup spo┼éecznie marginalizowanych

nie


Nale┼╝y poda─ç minimalny procentowy wska┼║nik zatrudnienia osób nale┼╝─ůcych do jednej lub wi─Öcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni┼╝ 30%, osób zatrudnionych przez zak┼éady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

Post─Öpowanie przeprowadza centralny zamawiaj─ůcy

nie

Post─Öpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli przeprowadzenie post─Öpowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj─ůcy powierzy┼é/powierzyli prowadzenie post─Öpowania:
Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj─ůcych

nie


Je┼╝eli tak, nale┼╝y wymieni─ç zamawiaj─ůcych, którzy wspólnie przeprowadzaj─ů post─Öpowanie oraz poda─ç adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post─Öpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania post─Öpowania wspólnie z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej – maj─ůce zastosowanie krajowe prawo zamówie┼ä publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Zarz─ůd Dróg Powiatowych w Pyrzycach, krajowy numer identyfikacyjny 81177270000000, ul. ul. Stargardzka  29, 74200   Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, pa┼ästwo , tel. 915 700 457, e-mail sekcja-techniczna@zdp-pyrzyce.pl, faks 915 700 457.
Adres strony internetowej (URL): zdp-pyrzyce.biuletyn.net


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO: Administracja samorz─ůdowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je┼╝eli dotyczy):
Podzia┼é obowi─ůzków mi─Ödzy zamawiaj─ůcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post─Öpowania z zamawiaj─ůcymi z innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj─ůcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post─Öpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post─Öpowania odpowiadaj─ů pozostali zamawiaj─ůcy, czy zamówienie b─Ödzie udzielane przez ka┼╝dego z zamawiaj─ůcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta┼éych zamawiaj─ůcych):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe┼ény i bezpo┼Ťredni dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania mo┼╝na uzyska─ç pod adresem (URL)
nie
zdp-pyrzyce.biuletyn.net


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
dp-pyrzyce.biuletyn.net


Dost─Öp do dokumentów z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adresDopuszczone jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przes┼éanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu w inny sposób:
nie
Adres:
Pyrzyce ul. Stargardzka 29 pok. 206


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz─Ödzi i urz─ůdze┼ä lub formatów plików, które nie s─ů ogólnie dost─Öpne
nie
Nieograniczony, pe┼ény, bezpo┼Ťredni i bezp┼éatny dost─Öp do tych narz─Ödzi mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: (URL)SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego w sezonie 2016-2017z podzia┼éem na 6 zada┼ä
Numer referencyjny:
Przed wszcz─Öciem post─Öpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: us┼éugi
II.3) Informacja o mo┼╝liwo┼Ťci sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych
Zamówienie podzielone jest na cz─Ö┼Ťci:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich cz─Ö┼Ťci

Maksymalna liczba cz─Ö┼Ťci zamówienia, na które mo┼╝e zosta─ç udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego w sezonie 2016-2017 z podzia┼éem na 6 zada┼ä”. Zamówienie obejmuje dzia┼éania zwi─ůzane z likwidacj─ů ┼Ťlisko┼Ťci i od┼Ťnie┼╝aniem, przy u┼╝yciu w┼éasnych materia┼éów oraz w┼éasnego sprz─Ötu i transportu, a w szczególno┼Ťci: a) zwalczanie ┼Ťlisko┼Ťci zimowej – zapobieganie wyst─Öpowaniu ┼Ťlisko┼Ťci zimowej oraz zabiegi likwiduj─ůce ┼Ťlisko┼Ť─ç zimow─ů, b) od┼Ťnie┼╝anie drogi – usuwanie ┼Ťniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzysz─ůcych (zatok autobusowych, parkingów, itp.)

II.5) G┼éówny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Ca┼ékowita warto┼Ť─ç zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca┼ékowita maksymalna warto┼Ť─ç w ca┼éym okresie obowi─ůzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Okre┼Ťlenie przedmiotu, wielko┼Ťci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan─ů udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj─ůcy przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç udzielenia zamówienia uzupe┼éniaj─ůcego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w przypadku gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba wykonania zamówie┼ä uzupe┼éniaj─ůcych. Zamówienia uzupe┼éniaj─ůce zostan─ů wykonane na podstawie odr─Öbnej umowy z zachowaniem tych samych norm, standardów i parametrów jak zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane b─Ödzie zamówienie lub okres, na który zosta┼éa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta┼é ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 15/11/2016 data zakończenia: 31/03/2017


II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepisów
Okre┼Ťlenie warunków: Zamawiaj─ůcy nie precyzuje wymaga┼ä w zakresie spe┼éniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre┼Ťlenie warunków: wykonawca zobowi─ůzany b─Ödzie wykaza─ç, ┼╝e jest ubezpieczony od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej zwi─ůzanej z przedmiotem zamówienia na sum─Ö gwarancyjn─ů nie mniejsz─ů ni┼╝ 50 000,00 z┼é,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa
Okre┼Ťlenie warunków: Na potwierdzenie spe┼éniana warunku zdolno┼Ťci technicznej i zawodowej wykonawca zobowi─ůzany b─Ödzie wykaza─ç, ┼╝e dysponuje sprz─Ötem niezb─Ödnym do wykonania zamówienia tj.: dla zadania nr 1 - no┼Ťnik + p┼éug od┼Ťnie┼╝ny + urz─ůdzenie do zapobiegania ┼Ťlisko┼Ťci (1 jednostka) lub - no┼Ťnik + p┼éug od┼Ťnie┼╝ny (1 jednostka) - no┼Ťnik + urz─ůdzenie do zapobiegania ┼Ťlisko┼Ťci (1 jednostka) dla zadania nr 2 - no┼Ťnik + p┼éug od┼Ťnie┼╝ny + urz─ůdzenie do zapobiegania ┼Ťlisko┼Ťci (1 jednostka), - no┼Ťnik + p┼éug od┼Ťnie┼╝ny (1 jednostka) lub - no┼Ťnik + urz─ůdzenie do zapobiegania ┼Ťlisko┼Ťci ( 1 jednostka) - no┼Ťnik + p┼éug od┼Ťnie┼╝ny (2 jednostki). dla zadania nr 3 - no┼Ťnik + p┼éug od┼Ťnie┼╝ny + urz─ůdzenie do zapobiegania ┼Ťlisko┼Ťci (1 jednostka), - no┼Ťnik + p┼éug od┼Ťnie┼╝ny (1 jednostka) lub - no┼Ťnik + urz─ůdzenie do zapobiegania ┼Ťlisko┼Ťci ( 1 jednostka) - no┼Ťnik + p┼éug od┼Ťnie┼╝ny (2 jednostki). dla zadania nr 4 - no┼Ťnik + p┼éug od┼Ťnie┼╝ny + urz─ůdzenie do zapobiegania ┼Ťlisko┼Ťci (1 jednostka), lub - no┼Ťnik + urz─ůdzenie do zapobiegania ┼Ťlisko┼Ťci ( 1 jednostka) - no┼Ťnik + p┼éug od┼Ťnie┼╝ny (1 jednostka). dla zadania nr 5 - no┼Ťnik + p┼éug od┼Ťnie┼╝ny + urz─ůdzenie do zapobiegania ┼Ťlisko┼Ťci (1 jednostka), lub - no┼Ťnik + urz─ůdzenie do zapobiegania ┼Ťlisko┼Ťci ( 1 jednostka) - no┼Ťnik + p┼éug od┼Ťnie┼╝ny (1 jednostka). dla zadania nr 6 - no┼Ťnik + p┼éug od┼Ťnie┼╝ny + urz─ůdzenie do zapobiegania ┼Ťlisko┼Ťci (1 jednostka), lub - no┼Ťnik + urz─ůdzenie do zapobiegania ┼Ťlisko┼Ťci ( 1 jednostka) - no┼Ťnik + p┼éug od┼Ťnie┼╝ny (1 jednostka). Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda, aby Wykonawca wykaza┼é, ┼╝e dysponuje sprz─Ötem na dan─ů cz─Ö┼Ť─ç lub wielokrotno┼Ť─ç tych urz─ůdze┼ä przy sk┼éadaniu ofert na wi─Öcej ni┼╝ jedno zadanie, np. je┼Ťli z┼éo┼╝y oferty na dwa zadania to musi posiada─ç po 2 szt. z ka┼╝dego rodzaju sprz─Ötu. Przy z┼éo┼╝eniu oferty na dan─ů cz─Ö┼Ť─ç Wykonawca jest zobowi─ůzany do przedstawienia ┼é─ůcznej liczby posiadanego sprz─Ötu (wg za┼é. nr 5 do SIWZ)
Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI

O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu
tak
O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

O┼Ťwiadczenie dot. spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu- którego wzór stanowi za┼é. nr 3 do SIWZ. Je┼╝eli Wykonawcy wspólnie ubiegaj─ů si─Ö o udzielenie zamówienia, dokument ten sk┼éada ka┼╝dy z nich.

III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:
1)Wykaz us┼éug wykonanych, a w przypadku ┼Ťwiadcze┼ä okresowych lub ci─ůg┼éych równie┼╝ wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich warto┼Ťci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których us┼éugi zosta┼éy wykonane, oraz za┼é─ůczeniem dowodów okre┼Ťlaj─ůcych czy te us┼éugi zosta┼éy wykonane lub s─ů wykonywane nale┼╝ycie , przy czym dowodami, o których mowa s─ů referencje b─ůd┼║ inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego us┼éugi by┼éy wykonywane, a w przypadku ┼Ťwiadcze┼ä okresowych lub ci─ůg┼éych s─ů wykonywane, a je┼╝eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska─ç tych dokumentów – o┼Ťwiadczenie wykonawcy, a w przypadku ┼Ťwiadcze┼ä okresowych lub ci─ůg┼éych nadal wykonywanych referencje b─ůd┼║ inne dokumenty potwierdzaj─ůce ich nale┼╝yte wykonywanie powinny by─ç wydane nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed terminem sk┼éadania ofert (za┼é. nr 4). 2)Wykaz sprz─Ötu dost─Öpnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg za┼é. nr 5 do SIWZ) 3) Wykaz osób skierowanych przez wykonawc─Ö do realizacji zamówienia, w szczególno┼Ťci odpowiedzialnych za ┼Ťwiadczenie us┼éug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie┼ä, do┼Ťwiadczenia i wykszta┼écenia niezb─Ödnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak┼╝e zakresu wykonywanych przez nie czynno┼Ťci oraz informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg za┼é. nr 6 do SIWZ) 4) Aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 6.1.7. Aktualne za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego naczelnika urz─Ödu skarbowego potwierdzaj─ůce, ┼╝e wykonawca nie zalega z op┼éacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzaj─ůcy, ┼╝e wykonawca zawar┼é porozumienie z w┼éa┼Ťciwym organem podatkowym w sprawie sp┼éat tych nale┼╝no┼Ťci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno┼Ťci uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu – wystawione nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert. 5) Aktualne za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak┼éadu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo┼éecznego albo inny dokument potwierdzaj─ůcy, ┼╝e wykonawca nie zalega z op┼éacaniem sk┼éadek na ubezpieczenie spo┼éeczne lub zdrowotne, lub inny dokument potwierdzaj─ůcy, ┼╝e wykonawca zawar┼é porozumienie z w┼éa┼Ťciwym organem w sprawie sp┼éat tych nale┼╝no┼Ťci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno┼Ťci uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu –– wystawione nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert. 6) Wykonawca wraz z ofert─ů sk┼éada list─Ö podmiotów nale┼╝─ůcych do tej samej grupy kapita┼éowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184) albo informacj─Ö o tym, ┼╝e wykonawca nie nale┼╝y do grupy kapita┼éowej (w przypadku sk┼éadania oferty przez wykonawców na zasadach okre┼Ťlonych przepisem art. 23 ustawy - sk┼éadaj─ůcych ofert─Ö wspólnie - wy┼╝ej wymienione o┼Ťwiadczenie musi by─ç z┼éo┼╝one przez ka┼╝dego wykonawc─Ö)(je┼Ťli dotyczy)- wg za┼é. nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENTÓW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) Formularz ofertowy (wg za┼é. nr 1) 2) Formularze cenowe (wg za┼é. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F) 3) Podpisany projekt umowy (wzór stanowi za┼é. nr 8)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda wniesienia wadium:
nie


IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga si─Ö z┼éo┼╝enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do┼é─ůczenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan─ů zaproszeni do udzia┼éu w post─Öpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b─Ödzie zawarta:

Czy przewiduje si─Ö ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje si─Ö pobranie ze z┼éo┼╝onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz─ůdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Nale┼╝y wskaza─ç elementy, których warto┼Ťci b─Öd─ů przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si─Ö ograniczenia co do przedstawionych warto┼Ťci, wynikaj─ůce z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Nale┼╝y poda─ç, które informacje zostan─ů udost─Öpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b─Ödzie termin ich udost─Öpnienia:
Informacje dotycz─ůce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post─Öpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b─Öd─ů warunki, na jakich wykonawcy b─Öd─ů mogli licytowa─ç (minimalne wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä):
Informacje dotycz─ůce wykorzystywanego sprz─Ötu elektronicznego, rozwi─ůza┼ä i specyfikacji technicznych w zakresie po┼é─ůcze┼ä:
Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowaetap nr czas trwania etapu
   


Czy wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu: nie
Warunki zamkni─Öcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) KryteriaKryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji 40
   IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które musz─ů spe┼énia─ç wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze┼╝enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst─Öpnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb─Ö etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga┼ä zamawiaj─ůcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko┼Ťci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi─ůzania stanowi─ůce podstaw─Ö do sk┼éadania ofert, je┼╝eli zamawiaj─ůcy przewiduje nagrody:

Wst─Öpny harmonogram post─Öpowania:

Podzia┼é dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi─ůza┼ä: nie
Nale┼╝y poda─ç informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj─ůce minimalne wymagania, którym musz─ů odpowiada─ç wszystkie oferty:

Podzia┼é negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj─ůcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b─Ödzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotycz─ůce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz─ůdze┼ä informatycznych:

 

Sposób post─Öpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre┼Ťlenie minimalnych wysoko┼Ťci post─ůpie┼ä:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowaetap nr czas trwania etapu
   


Wykonawcy, którzy nie z┼éo┼╝yli nowych post─ůpie┼ä, zostan─ů zakwalifikowani do nast─Öpnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamkni─Öcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostan─ů wprowadzone do tre┼Ťci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotycz─ůce zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Nale┼╝y wskaza─ç zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaj─ůcy przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç wprowadzenia zmian postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wyst─ůpienia co najmniej jednej z poni┼╝ej wymienionych okoliczno┼Ťci: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (zako┼äczenia) spowodowana okoliczno┼Ťciami le┼╝─ůcymi wy┼é─ůcznie po stronie Zamawiaj─ůcego lub okoliczno┼Ťciami niezale┼╝nymi zarówno od Zamawiaj─ůcego jak i od Wykonawcy tj. np. spowodowane kl─Öskami ┼╝ywio┼éowymi, niesprzyjaj─ůcymi warunkami atmosferycznymi uniemo┼╝liwiaj─ůcymi prowadzenie robót budowlanych, zmiany spowodowane warunkami terenowymi (warunki archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury) utrudniaj─ůce lub uniemo┼╝liwiaj─ůce terminowe wykonanie przedmiotu umowy, udzielenie zamówie┼ä dodatkowych, zamiennych, uzupe┼éniaj─ůcych, koniecznych, bez wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu zamówienia nie jest mo┼╝liwa z przyczyn prawnych i technicznych; 2) zmiana zakresu przedmiotu umowy spowodowana okoliczno┼Ťciami zaistnia┼éymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy np. zmiana dokumentacji projektowej, zmiany ze specyfikacji technicznych; 3) wstrzymania przez Zamawiaj─ůcego wykonania robót, które nie wynika z okoliczno┼Ťci le┼╝─ůcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno┼Ťci wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawid┼éowo┼Ťci zawinionych przez Wykonawc─Ö), 4) zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymuj─ůce si─Ö co najmniej równowa┼╝nymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a tak┼╝e w SIWZ, zaakceptowana przez zamawiaj─ůcego; 5) zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udzia┼éu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana mo┼╝e nast─ůpi─ç wy┼é─ůcznie po przedstawieniu przez Wykonawc─Ö o┼Ťwiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzia┼éu w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszcze┼ä wobec Wykonawcy z tytu┼éu realizacji robót. Je┼╝eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powo┼éuje si─Ö, na zasadach okre┼Ťlonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowi─ůzany wykaza─ç zamawiaj─ůcemu, i┼╝ proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spe┼énia je w stopniu nie mniejszym ni┼╝ wymagany w trakcie post─Öpowania o udzielenie zamówienia. 6) wprowadzenie w ┼╝ycie po dacie podpisania umowy regulacji prawnych, wywo┼éuj─ůcych potrzeb─Ö zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost─Öpniania informacji o charakterze poufnym (je┼╝eli dotyczy):

┼Ürodki s┼éu┼╝─ůce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk┼éadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu:
Data: 18/10/2016, godzina: ,
Skrócenie terminu sk┼éadania wniosków, ze wzgl─Ödu na piln─ů potrzeb─Ö udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og┼éoszeniem):
nie
Wskaza─ç powody:

J─Özyk lub j─Özyki, w jakich mog─ů by─ç sporz─ůdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu
>
IV.6.3) Termin zwi─ůzania ofert─ů: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, je┼╝eli ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce sfinansowaniu zamówie┼ä na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj─ůcy zamierza┼é przeznaczy─ç na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia, nie zosta┼éy mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZA┼ü─äCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ─äCE OFERT CZ─ś┼ÜCIOWYCH

Cz─Ö┼Ť─ç nr: 1    Nazwa: Zadanie nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Drogi nr 1356Z Gryfino-Linie 1370Z Babin-Kartno 1550Z B─Ödgoszcz-Parsów 1551Z B─Ödgoszcz-Chabówko 1552Z Stare Chrapowo-Nowe Chrapowo 1588Z Pyrzyce-Rzepnowo wraz z ci─ůgiem ul. Równej w mie┼Ťcie Pyrzyce . Usuwanie ┼Ťlisko┼Ťci – 80,00 km od┼Ťnie┼╝anie – 220 godz.
2) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:Cz─Ö┼Ť─ç nr: 2    Nazwa: Zadanie nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Drogi nr 1572Z Brzesko-Lipiany 1567Z Lipiany-Czajczyn 1568Z Lipiany-Miedzy┼ä 1557Z Derczewo-Lipiany 1565Z Batowo-Sitno 1563Z Obromino-Batowo 1584Z Pstrowice-Derczewko 1561Z Polnik-Brzesko wraz z ci─ůgiem ulicy Czerwonom┼éy┼äskiej w mie┼Ťcie Pyrzyce 1562Z Mechowo-Letnin Usuwanie ┼Ťlisko┼Ťci – 80,00 km od┼Ťnie┼╝anie – 380 godz.
2) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:Cz─Ö┼Ť─ç nr: 3    Nazwa: Zadanie nr 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Drogi nr 1530Z P┼éo┼äsko-Laskowo 1574Z ┼Ülazowo-Kluki 1575Z Jesionowo-granica powiatu 1576Z Lubiatowo-granica powiatu 1577Z O─çwieka-Kosin 1578Z Ukiernica-P┼éo┼äsko 1579Z K┼éodzino-Topolinek 1778Z Przelewice-granica powiatu 1585Z My┼Ťliborki-Przelewice 1586Z Gardziec-Wo┼édowo-Laskowo 1587Z Topolinek-Lucin Usuwanie ┼Ťlisko┼Ťci – 180,00 km od┼Ťnie┼╝anie – 450 godz.
2) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:Cz─Ö┼Ť─ç nr: 4    Nazwa: Zadanie nr 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Drogi nr 1569Z Obryta-Wierzbno 1570Z Warnice-Obryta 1571Z Obryta-Lubiatowo 1712Z Kunowo-Stary Przylep 1573Z Stary Przylep – Nowy Przylep 1713Z Warnice-Koszewo 1776Z Barnim-Moskorzyn Usuwanie ┼Ťlisko┼Ťci – 80,00 km od┼Ťnie┼╝anie – 150 godz.
2) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:Cz─Ö┼Ť─ç nr: 5    Nazwa: Zadanie nr 5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Drogi nr 1371Z Piaseczno-Tety┼ä 1553Z Czarnowo-Zadeklino 1554Z ┼üozice-Trzebórz 1555Z Pyrzyce-Za┼é─Ö┼╝e wraz z ci─ůgiem ul. bez nazwy w kierunku Za┼é─Ö┼╝a 1556Z Przydar┼éów-Derczewko 1581Z przej┼Ťcie przez Kozielice. Usuwanie ┼Ťlisko┼Ťci – 80,00 km od┼Ťnie┼╝anie – 160 godz.
2) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:Cz─Ö┼Ť─ç nr: 6    Nazwa: Zadanie nr 6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko┼Ť─ç, zakres, rodzaj i ilo┼Ť─ç dostaw, us┼éug lub robót budowlanych lub okre┼Ťlenie zapotrzebowania i wymaga┼ä) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre┼Ťlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us┼éug─Ö lub roboty budowlane:Zadanie nr 6 1558Z Gi┼╝yn-M┼éyny 1559Z ┼╗abów-Mechowo 1560Z Ryszewo-Brzezin 1583Z Stacja PKP Nowielin- droga nr 3 1584Z Nieborowo-Ryszewko Usuwanie ┼Ťlisko┼Ťci – 100,00 km od┼Ťnie┼╝anie – 180 godz.
2) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Warto┼Ť─ç cz─Ö┼Ťci zamówienia (je┼╝eli zamawiaj─ůcy podaje informacje o warto┼Ťci zamówienia):
Warto┼Ť─ç bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas reakcji 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:</
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF180.4 KB POBIERZSIWZ2016-10-06 13:58:00435
.PDF51.9 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 12016-10-06 13:58:14385
.PDF85.3 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 22016-10-06 13:58:25376
.PDF98.1 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 82016-10-06 13:58:39366
.PDF112 KB POBIERZza┼é─ůcznik nr 92016-10-06 13:58:48353

Autor : Danuta Marciniak
Opublikowa┼é(a) : Artur ┼╗muda
Data wprowadzenia : 2016-10-06 13:54:20
Data ostatniej modyfikacji : 2016-10-06 13:54:20
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 1138licznik odwiedzin: 11796947