logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 23 lipca do 21 sierpnia 2016 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 23 lipca do 21 sierpnia 2016 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 27 lipca 2016 r.
2) 29 lipca 2016 r.
3) 3 sierpnia 2016 r.
4) 10 sierpnia 2016 r.
5) 17 sierpnia 2016 r.I. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Pyrzycach. W regulaminie zosta艂y zmienione niekt贸re zapisy, kt贸rych zasadno艣膰 zakwestionowana zosta艂a przez przedstawicieli wojewody, przeprowadzaj膮cych kontrol臋.
- W sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia negocjacji wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci rolnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Dzier偶awc膮 nieruchomo艣ci jest Robert Tarnowski. Umowy dzier偶awy wygasaj膮 w dniu 30 listopada 2016 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego wyrazi艂a zgod臋 na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia um贸w dzier偶awy.
W sk艂ad komisji wesz艂y: Bo偶ena Gottfried, Wanda Obrze偶giewicz, Anna 艁obodzi艅ska i Barbara Marsza艂ek.
- W sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017. Uwagi i wnioski mo偶na zg艂asza膰 w terminie od 11 do 25 lipca 2016 r.
- W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach. Najwa偶niejsze zmiany polegaj膮 na likwidacji stanowiska
ds. zarz膮dzania jako艣ci膮 w zwi膮zku z wyga艣ni臋ciem certyfikatu ISO, zmianie nazwy i zada艅 Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji - promocja b臋dzie w艣r贸d zada艅 Wydzia艂u Organizacyjno-Prawnego oraz wy艂膮czenie Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci spod nadzoru starosty, b臋d膮ce realizacj膮 zalecenia pokontrolnego.
- W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego. Komisje powo艂ano zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. W sk艂ad komisji wchodzi przedstawiciel organu prowadz膮cego szko艂臋, przedstawiciel Kuratorium, dyrektor szko艂y oraz dw贸ch ekspert贸w.
O stopie艅 nauczyciela mianowanego ubiega si臋 jeden nauczyciel z Zespo艂u Szk贸艂 nr 1, jeden nauczyciel ze Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego i dw贸ch nauczycieli z Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 CKU.
- W sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych. Dzia艂ka nr 327/2 w obr臋bie Trzeb贸rz w gminie Kozielice otrzyma kategori臋 drogi gminnej. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.

II. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na przyst膮pienie do projektu wsp贸艂finansowanego z programu ograniczania przest臋pczo艣ci i aspo艂ecznych zachowa艅 Razem bezpieczniej im. W艂adys艂awa Stasiaka na lata 2016-2017. Szacunkowa warto艣膰 projektu wynosi 97 860 z艂, w tym wysoko艣膰 wk艂adu w艂asnego 23 130 z艂. W ramach projektu zostanie przeprowadzone doskonalenie umiej臋tno艣ci funkcjonariuszy Policji, stra偶y po偶arnej i stra偶y rybackiej oraz wyposa偶enie tych jednostek w sprz臋t o warto艣ci ponad 44 000 z艂. 艢rodki na wk艂ad w艂asny b臋d膮 pochodzi艂y od jednostek bior膮cych udzia艂 w projekcie i zostan膮 zrefundowane Powiatowi, kt贸ry wniesie wk艂ad w艂asny przyst臋puj膮c do projektu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przyst膮pienie do projektu i wniesienie wk艂adu w艂asnego z zastrze偶eniem, ze zostanie zawarte porozumienie o refundacji tych 艣rodk贸w.
- W sprawie wniosku o przed艂u偶enie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach Piotrowi Olechowi. Okres powierzenia stanowiska dyrektora PMOS up艂ywa 31 sierpnia 2016 r. Osoba na to stanowisko mo偶e zosta膰 wy艂oniona w trybie konkursowym lub mo偶na przed艂u偶y膰 powierzenie obecnemu dyrektorowi. Zarz膮d, bior膮c pod uwag臋 wzorcow膮 dzia艂alno艣膰 jednostki pod kierunkiem Piotra Olecha, podj膮艂 decyzj臋 o przed艂u偶eniu mu na kolejne 5 lat powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na zawarcie porozumienia
z G艂贸wnym Geodet膮 Kraju w sprawie wsp贸艂pracy przy tworzeniu i utrzymywaniu krajowej bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. Porozumienie przewiduje, 偶e G艂贸wny Geodeta Kraju wy艂onieni wykonawc臋 i sfinansowanie utworzenie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, natomiast Starosta wy艂oni wykonawc臋
i sfinansuje utworzenie bazy danych obiekt贸w topograficznych. Wsp贸lne dzia艂ania pozwol膮 na szybsze utworzenie baz danych.. Porozumienie nie rodzi 偶adnych sankcji i mo偶e zosta膰 wypowiedziane, gdyby Starosta nie m贸g艂 wype艂ni膰 swoich zobowi膮za艅. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

III. Przyj臋to informacje:
- Sprawozdanie z realizacji zada艅 przyj臋tych do planu kontroli na I p贸艂rocze 2016 r.

IV. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
28 lipca
- podpisanie umowy na modernizacj臋 urz膮dze艅 lekkoatletycznych na stadionie Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
13-15 sierpnia
- Uroczysto艣ci Za艣ni臋cia Matki Boskiej w Brzesku i Letninie.
19 sierpnia
- Ceremonia pogrzebowa Piotra Jani Wojewody Zachodniopomorskiego
w Szczecinie.
20 sierpnia
- Turniej miast Lipiany-Wietzendorf i Do偶ynki Gminne w Lipianach.


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-09-20 11:02:40
Data ostatniej modyfikacji : 2016-09-20 11:02:40
Liczba wy艣wietle艅 : 956licznik odwiedzin: 11430186