logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 1578Z Ukiernica-P艂o艅sko na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 呕uk贸w

Przebudowa drogi powiatowej nr 1578Z Ukiernica-P艂o艅sko na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 呕uk贸w

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego
Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 wy艂膮cznie zak艂ady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt贸rych dzia艂alno艣膰, lub dzia艂alno艣膰 ich wyodr臋bnionych organizacyjnie jednostek, kt贸re b臋d膮 realizowa艂y zam贸wienie, obejmuje spo艂eczn膮 i zawodow膮 integracj臋 os贸b b臋d膮cych cz艂onkami grup spo艂ecznie marginalizowanych
nie

Nale偶y poda膰 minimalny procentowy wska藕nik zatrudnienia os贸b nale偶膮cych do jednej lub wi臋cej kategorii, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni偶 30%, os贸b zatrudnionych przez zak艂ady pracy chronionej lub wykonawc贸w albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
Post臋powanie przeprowadza centralny zamawiaj膮cy
nie
Post臋powanie przeprowadza podmiot, kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli przeprowadzenie post臋powania
nie
Informacje na temat podmiotu kt贸remu zamawiaj膮cy powierzy艂/powierzyli prowadzenie post臋powania:
Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie przez zamawiaj膮cych
nie

Je偶eli tak, nale偶y wymieni膰 zamawiaj膮cych, kt贸rzy wsp贸lnie przeprowadzaj膮 post臋powanie oraz poda膰 adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt贸w wraz z danymi do kontakt贸w:

Post臋powanie jest przeprowadzane wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania post臋powania wsp贸lnie z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej - maj膮ce zastosowanie krajowe prawo zam贸wie艅 publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach, krajowy numer identyfikacyjny 81177270000000, ul. ul. Stargardzka聽 29, 74200 聽 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, pa艅stwo , tel. 915聽700聽457, e-mail sekcja-techniczna@zdp-pyrzyce.pl, faks 915聽700聽457.
Adres strony internetowej (URL): zdp-pyrzyce.biuletyn.net
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa
I.3) WSP脫LNE UDZIELANIE ZAM脫WIENIA (je偶eli dotyczy):
Podzia艂 obowi膮zk贸w mi臋dzy zamawiaj膮cymi w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania, w tym w przypadku wsp贸lnego przeprowadzania post臋powania z zamawiaj膮cymi z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej (kt贸ry z zamawiaj膮cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post臋powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post臋powania odpowiadaj膮 pozostali zamawiaj膮cy, czy zam贸wienie b臋dzie udzielane przez ka偶dego z zamawiaj膮cych indywidualnie, czy zam贸wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta艂ych zamawiaj膮cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe艂ny i bezpo艣redni dost臋p do dokument贸w z post臋powania mo偶na uzyska膰 pod adresem (URL)
tak
zdp-pyrzyce.biuletyn.et

Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
tak
zdp-pyrzyce.biuletyn.net

Dost臋p do dokument贸w z post臋powania jest ograniczony - wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
nie
Wymagane jest przes艂anie ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu w inny spos贸b:
tak
Inny spos贸b:
sk艂adanie ofert odbywa si臋 za po艣rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobi艣cie lub za po艣rednictwem pos艂a艅ca,
Adres:
Pyrzyce ul. Stargardzka 29 pk. 206 II pi臋tro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz臋dzi i urz膮dze艅 lub format贸w plik贸w, kt贸re nie s膮 og贸lnie dost臋pne
nie
Nieograniczony, pe艂ny, bezpo艣redni i bezp艂atny dost臋p do tych narz臋dzi mo偶na uzyska膰 pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1578Z Ukiernica-P艂o艅sko na odcinku przebiegaj膮cym przez miejscowo艣膰 呕uk贸w
Numer referencyjny:
Przed wszcz臋ciem post臋powania o udzielenie zam贸wienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
Zam贸wienie podzielone jest na cz臋艣ci:
Nie


II.4) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane: Zam贸wienie dotyczy wykonania rob贸t: 1. Przebudowa jezdni wraz z poszerzeniem do szeroko艣ci 6,00 m. Ca艂kowita powierzchnia przebudowywanej jezdni 4684 m2 . 2. Przebudowa wjazd贸w - ca艂kowita powierzchnia przebudowywanych wjazd贸w wynosi 540 m2 . 3. Przebudowa chodnika - ca艂kowita powierzchnia przebudowywanego chodnika 1320 m2 . 4. Przebudowa zatok autobusowych - ca艂kowita powierzchnia przebudowywanych zatok 184 m2 . Szczeg贸艂owy zakres i warunki wykonania rob贸t okre艣laj膮 Szczeg贸艂owe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob贸t oraz przedmiar rob贸t b臋d膮ce integraln膮 cz臋艣ci膮 dokumentacji projektowej.

II.5) G艂贸wny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:45111200-0, 45233220-7
II.6) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia (je偶eli zamawiaj膮cy podaje informacje o warto艣ci zam贸wienia):
Warto艣膰 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku um贸w ramowych lub dynamicznego systemu zakup贸w - szacunkowa ca艂kowita maksymalna warto艣膰 w ca艂ym okresie obowi膮zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w)

II.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Okre艣lenie przedmiotu, wielko艣ci lub zakresu oraz warunk贸w na jakich zostan膮 udzielone zam贸wienia, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, polegaj膮cych na powt贸rzeniu prac b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia lub jego cz臋艣ci o warto艣ci do 10 % warto艣ci umowy w okresie 3 lat od udzielenia zam贸wienia podstawowego (od terminu podpisania umowy)
II.8) Okres, w kt贸rym realizowane b臋dzie zam贸wienie lub okres, na kt贸ry zosta艂a zawarta umowa ramowa lub okres, na kt贸ry zosta艂 ustanowiony dynamiczny system zakup贸w:
data zako艅czenia: 30/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre艣lonej dzia艂alno艣ci zawodowej, o ile wynika to z odr臋bnych przepis贸w
Okre艣lenie warunk贸w: Zamawiaj膮cy nie precyzuje wymaga艅 w zakresie spe艂niania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre艣lenie warunk贸w: na potwierdzenie spe艂niania warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca zobowi膮zany b臋dzie wykaza膰, 偶e jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia na sum臋 gwarancyjn膮 nie mniejsz膮 ni偶 1 000 000,00 z艂,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno艣膰 techniczna lub zawodowa
Okre艣lenie warunk贸w: 1) na potwierdzenie spe艂niana warunku zdolno艣ci technicznej wykonawca zobowi膮zany b臋dzie wykaza膰, 偶e: - w ci膮gu ostatnich 5 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wykona艂 minimum 2 roboty budowlane polegajace na budowie lub przebudowie drogi o d艂ugo艣ci co najmniej 1 km ka偶da, - b臋dzie dysponowa艂 narz臋dziami, wyposa偶eniem lub urz膮dzeniami technicznymi w celu wykonania zam贸wienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami, 2) na potwierdzenie spe艂niania warunku zdolno艣ci zawodowej wykonawca zobowi膮zany b臋dzie wykaza膰, 偶e dysponowa膰 b臋dzie co najmniej 1 osob膮 posiadaj膮c膮 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalno艣ci drogowej lub odpowiadaj膮ce im wa偶ne uprawnienia budowlane, kt贸re zosta艂y wcze艣niej wydane na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w.
Zamawiaj膮cy wymaga od wykonawc贸w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu imion i nazwisk os贸b wykonuj膮cych czynno艣ci przy realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o kwalifikacjach zawodowych lub do艣wiadczeniu tych os贸b: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre艣lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj膮cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiaj膮cy przewiduje nast臋puj膮ce fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre艣lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O艢WIADCZE艃 SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W CELU WST臉PNEGO POTWIERDZENIA, 呕E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE艁NIA WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ SPE艁NIA KRYTERIA SELEKCJI
O艣wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
tak
O艣wiadczenie o spe艂nianiu kryteri贸w selekcji
nie
III.4) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W , SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
O艣wiadczenie dot. przes艂anek wykluczenia z post臋powania - kt贸rego wz贸r stanowi za艂. nr 3 do SIWZ. Je偶eli Wykonawcy wsp贸lnie ubiegaj膮 si臋 o udzielenie zam贸wienia, dokument ten sk艂ada ka偶dy z nich.
III.5) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
1)O艣wiadczenie dot. spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu- kt贸rego wz贸r stanowi za艂. nr 4 do SIWZ. Je偶eli Wykonawcy wsp贸lnie ubiegaj膮 si臋 o udzielenie zam贸wienia, dokument ten sk艂ada ka偶dy z nich. 2) Wykaz rob贸t budowlanych wykonanych nie wcze艣niej ni偶 w okresie ostatnich 5 lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie , zawieraj膮cy minimum 2 roboty budowlane polegaj膮ce na budowie lub przebudowie drogi o d艂ugo艣ci co najmniej 1km ka偶da (wg za艂. nr 6 do SIWZ), wraz z podaniem ich rodzaju, warto艣ci, daty, miejsca wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych roboty te zosta艂y wykonane, z za艂膮czeniem dowod贸w okre艣laj膮cych czy roboty zosta艂y wykonane nale偶ycie w szczeg贸lno艣ci informacji o tym czy roboty zosta艂y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid艂owo uko艅czone, przy czym dowodami, o kt贸rych mowa s膮 referencje b膮d藕 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt贸rego roboty budowlane by艂y wykonywane, a je偶eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska膰 tych dokument贸w - inne dokumenty 3) Wykaz narz臋dzi, wyposa偶enia zak艂adu lub urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych wykonawcy w celu wykonania zam贸wienia publicznego wraz z informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg za艂. nr 8 do SIWZ) 4) Wykaz os贸b skierowanych przez wykonawc臋 do realizacji zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie艅, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia publicznego, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg za艂. nr 7 do SIWZ) 5)O艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia - dot. kierownika budowy (wg. za艂. nr 7a do SIWZ) 6) Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 7) Aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, lub inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca zawar艂 porozumienie z w艂a艣ciwym organem podatkowym w sprawie sp艂at tych nale偶no艣ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg贸lno艣ci uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 8) Aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego albo inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne lub zdrowotne, lub inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca zawar艂 porozumienie z w艂a艣ciwym organem w sprawie sp艂at tych nale偶no艣ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg贸lno艣ci uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu -- wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 0) Wykonawca wraz z ofert膮 sk艂ada list臋 podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w (Dz.U. z 2015 r.poz. 184) albo informacj臋 o tym, 偶e wykonawca nie nale偶y do grupy kapita艂owej (w przypadku sk艂adania oferty przez wykonawc贸w na zasadach okre艣lonych przepisem art. 23 ustawy - sk艂adaj膮cych ofert臋 wsp贸lnie - wy偶ej wymienione o艣wiadczenie musi by膰 z艂o偶one przez ka偶dego wykonawc臋)(je艣li dotyczy)- wg za艂. nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI脫W SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O艢WIADCZE艃 LUB DOKUMENT脫W SK艁ADANYCH PRZEZ WYKONAWC臉 W POST臉POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO艢CI, O KT脫RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy (wg za艂. nr 1) 2) Kosztorys ofertowy (wg za艂. nr 2) 2) Dow贸d wniesienia wadium 3) Podpisany projekt umowy (wz贸r stanowi za艂. nr 9)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj膮cy 偶膮da wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowi膮zany do wniesienia wadium w wysoko艣ci 20 000,00 z艂 brutto (s艂ownie: dwadzie艣cia tysi臋cy z艂otych). przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Wadium musi znale藕膰 si臋 na koncie Zamawiaj膮cego przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 2. Wadium mo偶e by膰 wniesione w formach okre艣lonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w formie por臋cze艅 i/lub gwarancji nale偶y za艂膮czy膰 do oferty w oryginale. 4. Wadium wnoszone w pieni膮dzu nale偶y wp艂aci膰 przelewem na konto Zamawiaj膮cego na rachunek prowadzony przez BG呕 BNP Paribas S.A. Nr rachunku 48 2030 0045 1110 0000 0245 8870 z nazw膮 zadania. (a dow贸d wp艂aty lub jego kopi臋, potwierdzon膮 przez Wykonawc臋 za zgodno艣膰 z orygina艂em, nale偶y za艂膮czy膰 do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieni臋偶nej zostanie przyj臋ty termin uznania rachunku Zamawiaj膮cego.

IV.1.3) Przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia:
nie

IV.1.4) Wymaga si臋 z艂o偶enia ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w postaci katalog贸w elektronicznych lub do艂膮czenia do ofert katalog贸w elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si臋 z艂o偶enia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej
nie
Z艂o偶enie oferty wariantowej dopuszcza si臋 tylko z jednoczesnym z艂o偶eniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc贸w, kt贸rzy zostan膮 zaproszeni do udzia艂u w post臋powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawc贸w 聽
Przewidywana minimalna liczba wykonawc贸w
Maksymalna liczba wykonawc贸w 聽
Kryteria selekcji wykonawc贸w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup贸w:
Umowa ramowa b臋dzie zawarta:

Czy przewiduje si臋 ograniczenie liczby uczestnik贸w umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zam贸wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup贸w:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w dopuszcza si臋 z艂o偶enie ofert w formie katalog贸w elektronicznych:
nie
Przewiduje si臋 pobranie ze z艂o偶onych katalog贸w elektronicznych informacji potrzebnych do sporz膮dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup贸w:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem) nie
Nale偶y wskaza膰 elementy, kt贸rych warto艣ci b臋d膮 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si臋 ograniczenia co do przedstawionych warto艣ci, wynikaj膮ce z opisu przedmiotu zam贸wienia:
nie
Nale偶y poda膰, kt贸re informacje zostan膮 udost臋pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b臋dzie termin ich udost臋pnienia:
Informacje dotycz膮ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos贸b post臋powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b臋d膮 warunki, na jakich wykonawcy b臋d膮 mogli licytowa膰 (minimalne wysoko艣ci post膮pie艅):
Informacje dotycz膮ce wykorzystywanego sprz臋tu elektronicznego, rozwi膮za艅 i specyfikacji technicznych w zakresie po艂膮cze艅:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap贸w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapuCzy wykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu: nie
Warunki zamkni臋cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
1. Cena oferty
60
2. Gwarancja
20
3. Termin wykonania
20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt贸rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z og艂oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og艂oszeniem
Minimalne wymagania, kt贸re musz膮 spe艂nia膰 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze偶enie prawa do udzielenia zam贸wienia na podstawie ofert wst臋pnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w negocjacji (w tym liczb臋 etap贸w):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga艅 zamawiaj膮cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko艣ci nagr贸d dla wykonawc贸w, kt贸rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi膮zania stanowi膮ce podstaw臋 do sk艂adania ofert, je偶eli zamawiaj膮cy przewiduje nagrody:

Wst臋pny harmonogram post臋powania:

Podzia艂 dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi膮za艅: nie
Nale偶y poda膰 informacje na temat etap贸w dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam贸wienia definiuj膮ce minimalne wymagania, kt贸rym musz膮 odpowiada膰 wszystkie oferty:

Podzia艂 negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj膮cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri贸w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt贸rej b臋dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pny opis przedmiotu zam贸wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz膮ce rejestracji i identyfikacji wykonawc贸w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz膮dze艅 informatycznych:
Spos贸b post臋powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre艣lenie minimalnych wysoko艣ci post膮pie艅:
Informacje o liczbie etap贸w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapuWykonawcy, kt贸rzy nie z艂o偶yli nowych post膮pie艅, zostan膮 zakwalifikowani do nast臋pnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni臋cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt贸re zostan膮 wprowadzone do tre艣ci zawieranej umowy w sprawie zam贸wienia publicznego, albo og贸lne warunki umowy, albo wz贸r umowy:

Wymagania dotycz膮ce zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Nale偶y wskaza膰 zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia zmian postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wyst膮pienia co najmniej jednej z poni偶ej wymienionych okoliczno艣ci: 1. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (zako艅czenia) spowodowana okoliczno艣ciami le偶膮cymi wy艂膮cznie po stronie Zamawiaj膮cego lub okoliczno艣ciami niezale偶nymi zar贸wno od Zamawiaj膮cego jak i od Wykonawcy tj. np. spowodowane kl臋skami 偶ywio艂owymi, niesprzyjaj膮cymi warunkami atmosferycznymi uniemo偶liwiaj膮cymi prowadzenie rob贸t budowlanych, zmiany spowodowane warunkami terenowymi (warunki archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury) utrudniaj膮ce lub uniemo偶liwiaj膮ce terminowe wykonanie przedmiotu umowy, udzielenie zam贸wie艅 dodatkowych, zamiennych, uzupe艂niaj膮cych, koniecznych, bez wykonania kt贸rych odbi贸r i eksploatacja przedmiotu zam贸wienia nie jest mo偶liwa z przyczyn prawnych i technicznych; 2. zmiana zakresu przedmiotu umowy spowodowana okoliczno艣ciami zaistnia艂ymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy np. zmiana dokumentacji projektowej, zmiany ze specyfikacji technicznych; 3. wstrzymania przez Zamawiaj膮cego wykonania rob贸t, kt贸re nie wynika z okoliczno艣ci le偶膮cych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno艣ci wstrzymania rob贸t przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawid艂owo艣ci zawinionych przez Wykonawc臋), 4. zmiana os贸b, przy pomocy kt贸rych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymuj膮ce si臋 co najmniej r贸wnowa偶nymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o kt贸rych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a tak偶e w SIWZ, zaakceptowana przez zamawiaj膮cego; 5. zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udzia艂u podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zam贸wienia, przy czym zmiana mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie po przedstawieniu przez Wykonawc臋 o艣wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzia艂u w realizacji przedmiotu zam贸wienia oraz o braku roszcze艅 wobec Wykonawcy z tytu艂u realizacji rob贸t. Je偶eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt贸rego zasoby wykonawca powo艂uje si臋, na zasadach okre艣lonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, o kt贸rym mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowi膮zany wykaza膰 zamawiaj膮cemu, i偶 proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spe艂nia je w stopniu nie mniejszym ni偶 wymagany w trakcie post臋powania o udzielenie zam贸wienia. 6. wprowadzenie w 偶ycie po dacie podpisania umowy regulacji prawnych, wywo艂uj膮cych potrzeb臋 zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos贸b udost臋pniania informacji o charakterze poufnym (je偶eli dotyczy):

艢rodki s艂u偶膮ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu:
Data: 04/10/2016, godzina: 08:00,
Skr贸cenie terminu sk艂adania wniosk贸w, ze wzgl臋du na piln膮 potrzeb臋 udzielenia zam贸wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og艂oszeniem):
nie
Wskaza膰 powody:

J臋zyk lub j臋zyki, w jakich mog膮 by膰 sporz膮dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu
>
IV.6.3) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie
IV.6.5) Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, je偶eli 艣rodki s艂u偶膮ce sfinansowaniu zam贸wie艅 na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt贸re zamawiaj膮cy zamierza艂 przeznaczy膰 na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia, nie zosta艂y mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu pa艅stwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

Autor : Danuta Marciniak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-09-19 09:47:42
Data ostatniej modyfikacji : 2016-09-19 09:47:42
Liczba wy艣wietle艅 : 1040licznik odwiedzin: 11818260