logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

Wykonanie przegl膮du rocznego 7 obiekt贸w mostowych oraz przegl膮du rocznego 319,697 km dr贸g powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wy艂onienie wykonawcy zam贸wienia o warto艣ci do 30 000 euro

Zamawiaj膮cy - Powiat Pyrzycki w imieniu, kt贸rego wyst臋puje Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29 zaprasza do z艂o偶enia oferty na:
Wykonanie przegl膮du rocznego 7 obiekt贸w mostowych oraz przegl膮du rocznego 319,697 km dr贸g powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego
Wyb贸r Wykonawcy na podstawie niniejszego zapytania ofertowego nast膮pi z wy艂膮czeniem obowi膮zku stosowania przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p贸藕n. zm.) na podstawie art.4 pkt 8.

I. ZAMAWIAJ膭CY:
Powiat Pyrzycki - Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
ul.Stargardzka 29 74-200 Pyrzyce
tel. i fax 91 57 00 457
NIP: 853-13-73-732
REGON: 811772700

II. TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
1. Post臋powanie prowadzone jest z wy艂膮czeniem obowi膮zku stosowania przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p贸藕n. zm.) na podstawie art.4 pkt 8 tej偶e ustawy ze wzgl臋du na warto艣膰 zam贸wienia nie przekraczaj膮c膮 wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci 30 000 euro.
2. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wy艂onienie wykonawcy us艂ug b臋d膮cych przedmiotem niniejszego zam贸wienia w oparciu o najkorzystniejsz膮 ekonomicznie i jako艣ciowo ofert臋 z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywno艣ci, jawno艣ci i przejrzysto艣ci.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
3.1. Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie przegl膮du podstawowego rocznego 7 obiekt贸w mostowych oraz 319,697 km dr贸g.
3.2. Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie przegl膮du rocznego dr贸g powiatowych czyli wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dr贸g, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 i ust. 1A ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2016 r. poz.290 z p贸藕n.zm.) oraz w oparciu instrukcje GDDKiA Za艂膮cznik do Zarz膮dzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dr贸g Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku.
3.3. Celem wykonania kontroli jest zebranie informacji o stanie dr贸g zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami. Zebrane informacje stanowi膰 b臋d膮 wytyczne przy planowaniu zada艅 remontowych.
3.4. Ocena stanu technicznego b臋dzie przeprowadzona w oparciu o metod臋 BIKB-IBDM opracowana w Instytucie Badawczym Dr贸g i Most贸w w Warszawie oraz zgodnie z aktualnymi obowi膮zuj膮cymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
3.5. Pod poj臋ciem metody BIKB-IBDM rozumie si臋 wizualn膮 metod臋 oceny stanu nawierzchni dr贸g opieraj膮c膮 na bezpiecze艅stwie i komforcie jazdy oraz ocenie punktowej najwa偶niejszych uszkodze艅 oraz intensywno艣ci ich wyst臋powania.
3.6. W ramach przeprowadzonego przegl膮du dr贸g ocenie podlega膰 b臋d膮 nast臋puj膮ce elementy drogi:
a) jezdnia
uszkodzenia powierzchniowe: 艣lisko艣膰 nawierzchni, ubytki powierzchniowe, wyboje, 艂aty, wgniecenia w warstwie 艣cieralnej,
odkszta艂cenia nawierzchni: koleiny, garby i przemieszczenia, sfalowania, zapadni臋cia i osiadanie nawierzchni,
sp臋kania: po艂膮czenia technologiczne, sp臋kania liniowe, sp臋kania kraw臋dziowe, sp0臋kania poprzeczne, sp臋kania w 艣ladach k贸艂, sp臋kania siatkowe.
b) chodniki
ubytki i braki w nawierzchni,
poprawno艣膰 u艂o偶enia element贸w drobno wymiarowych,
wyboje i garby,
ubytki i braki w kraw臋偶niku,
inne,
c) elementy odwodnienia
stan zamocowania kratki,
zapadni臋cia,
inne.
3.7. Wykaz obiekt贸w mostowych obj臋tych zam贸wieniem:
JNI 14120016 po艂o偶ony w ci膮gu drogi powiatowej 1558Z w km 0+017 nad rzek膮 Ostrowica w miejscowo艣ci Gi偶yn,
JNI 14210017 po艂o偶ony w ci膮gu drogi powiatowej 1559Z w km 13+015 nad kana艂em Str贸偶ewskim w miejscowo艣ci Str贸偶ewo,
JNI 14120019 po艂o偶ony w ci膮gu drogi powiatowej 1578Z w km 8+482 nad kana艂em Przywodzie w miejscowo艣ci Przywodzie,
JNI 14210020 po艂o偶ony w ci膮gu drogi powiatowej 1578Z w km 8+500 nad rzek膮 P艂onia w miejscowo艣ci Przywodzie,
JNI 14210021 po艂o偶ony w ci膮gu drogi powiatowej 1778Z w km 9+788 nad rzek膮 P艂onia w miejscowo艣ci Warszyn,
Most po艂o偶ony w ci膮gu drogi powiatowej 1605Z ul. Cmentarna nad rzek膮 Sicina w miejscowo艣ci Pyrzyce.
Most po艂o偶ony w ci膮gu drogi powiatowej 1606Z ul. Ciep艂ownicza nad rzek膮 Sicina w miejscowo艣ci Pyrzyce.
Wykaz dr贸g powiatowych wraz z ich przebiegiem stanowi za艂膮cznik nr 1
3,8. Na wykonane us艂ugi Wykonawca udzieli rocznej gwarancji r臋kojmi licz膮c od dnia podpisania protoko艂u odbioru prac.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA
Od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2016 r.
V. WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
W post臋powaniu mog膮 bra膰 udzia艂 wykonawcy kt贸rzy:
- prowadz膮 dzia艂alno艣膰 w zakresie 艣wiadczenia us艂ug obj臋tych przedmiotem zam贸wienia,
- dysponuj膮 odpowiednim potencja艂em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,
- posiadaj膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie.
Przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy kserokopie uprawnie艅 os贸b wskazanych do realizacji zam贸wienia wraz z kserokopiami aktualnych za艣wiadcze艅 o przynale偶no艣ci do w艂a艣ciwej Izby Samorz膮du Zawodowego.
VI. WYKAZ O艢WIADCZE艃 I DOKUMENT脫W, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU
6.1. Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 m-cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
6.2. Formularz oferty stanowi膮cy za艂膮cznik nr 2.
6.3. Wykaz wykonanych us艂ug wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, min. 1 us艂ugi obejmuj膮cej wykonanie przegl膮du 200 km dr贸g wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi, 偶e us艂uga zosta艂a wykonana nale偶ycie (za艂膮cznik nr 3).

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK艁ADANIA I OTWARCIA OFERT
. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego:
Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce ul. Stargardzka 29
pok. nr 206 II pi臋tro
do dnia 22 wrze艣nia 2016 r..do godz.900
z zachowaniem formy pisemnej.
Sk艂adanie ofert odbywa si臋 za po艣rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobi艣cie lub za po艣rednictwem pos艂a艅ca,

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1. Oferta powinna by膰 sporz膮dzona w oparciu o wz贸r formularza oferty, stanowi膮cy za艂膮cznik nr 2 do niniejszego zapytania.
8.2. Z艂o偶ona oferta winna by膰 zgodna z tre艣ci膮 zapytania.
8.3. Oferta winna by膰 napisana w j臋zyku polskim, nie艣cieralnym atramentem, na maszynie lub komputerze.
8.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi膮zane z przygotowaniem i z艂o偶eniem oferty.
8.5. Oferty nale偶y z艂o偶y膰 w jednym egzemplarzu.
8.6. Zamawiaj膮cy 偶膮da z艂o偶enia dokument贸w w oryginale lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em (ka偶da strona) przez Wykonawc臋 lub jego pe艂nomocnika.
8.7. Wykonawca winien z艂o偶y膰 ofert臋 w kopercie lub opakowaniu. Kopert臋 lub opakowanie nale偶y zaadresowa膰 na Zamawiaj膮cego z zaznaczeniem:


Wykonanie przegl膮du rocznego 7 obiekt贸w mostowych oraz przegl膮du rocznego 319,697 km dr贸g powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego


Na kopercie nale偶y r贸wnie偶 umie艣ci膰 nazw臋 firmy oraz adres Wykonawcy.
IX. OPIS KRYTERI脫W, KT脫RYMI ZAMAWIAJ膭CY B臉DZIE SI臉 KIEROWA艁 PRZY WYBORZE OFERTY

KRYTERIUM - cena - 100 %.
Zamawiaj膮cy udzieli zam贸wienia Wykonawcy, kt贸rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru,
X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Osoby uprawione do porozumienia si臋 z Wykonawcami:
Andrzej Drabczyk - Dyrektor
Krzysztof Olejnik - specjalista ds. ewidencji i gospodarki gruntami
Danuta Marciniak - specjalista ds. planowania i zam贸wie艅 publicznych
pod numerem telefonu 91 57 00 457
od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 7.00 do15.00
adres poczty elektronicznej : zdp-pyrzyce@zdp-pyrzyce.pl

XI. OG艁OSZENIE WYNIK脫W POST臉POWANIA
11.1. O wyniku post臋powania zostan膮 powiadomieni wszyscy Wykonawcy, kt贸rzy z艂o偶yli oferty. Informacja ta zostanie zamieszczona r贸wnie偶 na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiaj膮cego.
11.2. Wykonawca, kt贸rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z w/w kryteriami jest zobowi膮zany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiaj膮cego.
11.3. Je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana uchyla si臋 od zawarcia umowy a w post臋powaniu wp艂yn臋艂o wi臋cej ni偶 jedna oferta, Zamawiaj膮cy mo偶e wybra膰 ofert臋 najkorzystniejsz膮 spo艣r贸d pozosta艂ych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
11.4. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien przedstawi膰 pe艂nomocnictwo do jej podpisania je偶eli nie wynika ono z za艂膮czonych do oferty dokument贸w. W sytuacji gdy w ofercie Wykonawca wyka偶e, 偶e cz臋艣膰 zam贸wienia powierza do wykonania podwykonawcy, w贸wczas wybrany wykonawca zobowi膮zany b臋dzie przed艂o偶y膰 zamawiaj膮cemu projekt umowy, kt贸ra b臋dzie zawarta z podwykonawc膮.
XII. POZOSTA艁E INFORMACJE
1. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo odst膮pienia b膮d藕 uniewa偶nienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
2. Zamawiaj膮cy wykluczy z post臋powania oferent贸w, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.
3. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo podj臋cia negocjacji ze wszystkimi oferentami, kt贸rzy nie zostali wykluczeni z post臋powania.
4. Oferenci uczestnicz膮 w post臋powaniu na w艂asne ryzyko i koszt, nie przys艂uguj膮 im 偶adne roszczenia z tytu艂u odst膮pienia przez Zamawiaj膮cego od post臋powania ofertowego.
5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. .66 搂 1 k.c. i nie powoduje 偶adnych zobowi膮za艅 wobec stron.
Autor : Danuta Marciniak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-09-08 11:59:04
Data ostatniej modyfikacji : 2016-09-08 11:59:04
Liczba wy艣wietle艅 : 1199licznik odwiedzin: 11818181