logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

Odnowa oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach


ZAPYTANIE OFERTOWE
na wy艂onienie wykonawcy zam贸wienia o warto艣ci do 30 000 euro

Zamawiaj膮cy - Powiat Pyrzycki w imieniu, kt贸rego wyst臋puje Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29 zaprasza do z艂o偶enia oferty na:

Odnowa oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
Wyb贸r Wykonawcy na podstawie niniejszego zapytania ofertowego nast膮pi z wy艂膮czeniem obowi膮zku stosowania przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p贸藕n. zm.) na podstawie art.4 pkt 8.

I. ZAMAWIAJ膭CY:
Powiat Pyrzycki - Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
ul.Stargardzka 29 74-200 Pyrzyce
tel. i fax 91 57 00 457
NIP: 853-13-73-732
REGON: 811772700

II. TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
1. Post臋powanie prowadzone jest z wy艂膮czeniem obowi膮zku stosowania przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p贸藕n. zm.) na podstawie art.4 pkt 8 tej偶e ustawy ze wzgl臋du na warto艣膰 zam贸wienia nie przekraczaj膮c膮 wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci 30 000 euro.
2. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wy艂onienie wykonawcy us艂ug b臋d膮cych przedmiotem niniejszego zam贸wienia w oparciu o najkorzystniejsz膮 ekonomicznie i jako艣ciowo ofert臋 z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywno艣ci, jawno艣ci i przejrzysto艣ci.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
Zam贸wienie obejmuje wykonanie odnowy istniej膮cego oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach.
Og贸lna powierzchnia do namalowania wynosi 2 178,75 m2,
Wykaz dr贸g obj臋tych przedmiotem zam贸wienia stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Wykonanie oznakowania poziomego nale偶y wykona膰 zgodnie z warunkami okre艣lonymi w Szczeg贸艂owych warunkach technicznych dla znak贸w drogowych poziomych i warunkach ich umieszczania na drogach stanowi膮cymi Za艂膮cznik nr 2 do Rozporz膮dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w technicznych dla znak贸w i sygna艂贸w drogowych oraz urz膮dze艅 bezpiecze艅stwa ruchu drogowego i warunk贸w ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz.2181 z p贸藕n.zm.) oraz Szczeg贸艂ow膮 Specyfikacj膮 Techniczn膮 okre艣laj膮c膮 wymagania dotycz膮ce wykonania odnowy oraz cz臋艣ciowego usuni臋cia istniej膮cego oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach - za艂膮cznik nr 2 do niniejszego zapytania.

kod CPV 45.23.32.21-4 - Malowanie nawierzchni
45.23.32.70-2 - Malowanie nawierzchni parking贸w

IV. TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA
Po偶膮dany przez Zamawiaj膮cego termin wykonania rob贸t do dnia 30 wrze艣nia 2016 r.
V. WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
1. O udzielenie zam贸wienia ubiega膰 si臋 mog膮 wykonawcy, kt贸rzy w okresie ostatnich 3 lat wykonali co najmniej dwie us艂ugi polegaj膮ce na odnowie i i wykonaniu oznakowania poziomego na drogach i ulicach na powierzchni nie mniejszej ni偶 750 m2 ka偶dej us艂ugi. Wykonanie zam贸wienia winno by膰 potwierdzone dokumentami, i偶 roboty zosta艂y wykonane zgodnie ze sztuka budowlan膮 i prawid艂owo uko艅czone.
2. W celu potwierdzenia spe艂niania opisanych warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y wraz z ofert膮 przedstawi膰:
- wykaz wykonanych rob贸t (za艂膮cznik nr 4),
- wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 przy wykonaniu zam贸wienia (za艂膮cznik nr 5).
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK艁ADANIA I OTWARCIA OFERT
. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego:
Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce ul. Stargardzka 29
pok. nr 206 II pi臋tro
do dnia 30 sierpnia 2016 r..do godz.800
z zachowaniem formy pisemnej.
Przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert Wykonawca mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do zamawiaj膮cego o wyja艣nienie tre艣ci zapytania. Zamawiaj膮cy udzieli wyja艣nie艅 niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 na 2 dni przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Zamawiaj膮cy zamie艣ci tre艣膰 odpowiedzi na stronie internetowej. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj膮cy mo偶e w ka偶dym czasie, przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, zmodyfikowa膰 tre艣膰 zapytania. Dokonan膮 w ten spos贸b modyfikacj臋 Zamawiaj膮cy niezw艂ocznie zamie艣ci na stronie internetowej. Modyfikacja jest wi膮偶膮ca dla wszystkich Wykonawc贸w.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1. Oferta powinna by膰 sporz膮dzona w oparciu o wz贸r formularza oferty, stanowi膮cy za艂膮cznik nr 3 do niniejszego zapytania.
8.2. Z艂o偶ona oferta winna by膰 zgodna z tre艣ci膮 zapytania.
8.3. Oferta winna by膰 napisana w j臋zyku polskim, nie艣cieralnym atramentem, na maszynie lub komputerze.
8.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi膮zane z przygotowaniem i z艂o偶eniem oferty.
8.5. Oferty nale偶y z艂o偶y膰 w jednym egzemplarzu.

VIII. OPIS KRYTERI脫W, KT脫RYMI ZAMAWIAJ膭CY B臉DZIE SI臉 KIEROWA艁 PRZY WYBORZE OFERTY

KRYTERIUM - cena - 100 %.
Zamawiaj膮cy udzieli zam贸wienia Wykonawcy, kt贸rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru,
IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Osoby uprawione do porozumienia si臋 z Wykonawcami:
Andrzej Drabczyk - Dyrektor
Monika Stasiukiewicz - Kierownik Sekcji Liniowej
Danuta Marciniak - specjalista ds. planowania i zam贸wie艅 publicznych
pod numerem telefonu 91 57 00 457
od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 7.00 do15.00
adres poczty elektronicznej: sekcja-techniczna@zdp-pyrzyce.pl

X. OG艁OSZENIE WYNIK脫W POST臉POWANIA
11.1. O wyniku post臋powania zostan膮 powiadomieni wszyscy Wykonawcy, kt贸rzy z艂o偶yli oferty. Informacja ta zostanie zamieszczona r贸wnie偶 na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiaj膮cego.
11.2. Wykonawca, kt贸rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z w/w kryteriami jest zobowi膮zany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiaj膮cego.
11.3. Je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana uchyla si臋 od zawarcia umowy a w post臋powaniu wp艂yn臋艂o wi臋cej ni偶 jedna oferta, Zamawiaj膮cy mo偶e wybra膰 ofert臋 najkorzystniejsz膮 spo艣r贸d pozosta艂ych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
11.4. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien przedstawi膰 pe艂nomocnictwo do jej podpisania je偶eli nie wynika ono z za艂膮czonych do oferty dokument贸w. W sytuacji gdy w ofercie Wykonawca wyka偶e, 偶e cz臋艣膰 zam贸wienia powierza do wykonania podwykonawcy, w贸wczas wybrany wykonawca zobowi膮zany b臋dzie przed艂o偶y膰 zamawiaj膮cemu projekt umowy, kt贸ra b臋dzie zawarta z podwykonawc膮.

XI. POZOSTA艁E INFORMACJE
1. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo odst膮pienia b膮d藕 uniewa偶nienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
2. Zamawiaj膮cy wykluczy z post臋powania oferent贸w, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.
3. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo podj臋cia negocjacji ze wszystkimi oferentami, kt贸rzy nie zostali wykluczeni z post臋powania.
4. Oferenci uczestnicz膮 w post臋powaniu na w艂asne ryzyko i koszt, nie przys艂uguj膮 im 偶adne roszczenia z tytu艂u odst膮pienia przez Zamawiaj膮cego od post臋powania ofertowego.
5. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 搂 1 k.c. i nie powoduje 偶adnych zobowi膮za艅 wobec stron.

Autor : Danuta Marciniak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-08-24 16:41:35
Data ostatniej modyfikacji : 2016-08-24 16:41:35
Liczba wy艣wietle艅 : 1141licznik odwiedzin: 11838887