logo
logo
Starostwo Powiatowe » za艂atwianie spraw » Pe艂nomocnik Starosty ds. Zdrowia i Pomocy Spo艂ecznej
ZADANIANazwa: Pe艂nomocnik Starosty ds. Zdrowia i Pomocy Spo艂ecznej
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 205, ul. Lipia艅ska 4, Pyrzyce
E - mail: wzios@pyrzyce.pl

Mariusz Marek Przybylski pe艂nomocnik Telefon: 91 88 11 366
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 205

Do podstawowych zada艅 Pe艂nomocnika Starosty ds. Zdrowia i Pomocy Spo艂ecznej :


1) zadania Powiatu Pyrzyckiego wobec Szpitala Powiatowego, dla kt贸rego Powiat jest podmiotem tworz膮cym, w tym dokonywanie kontroli i oceny
dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego oraz prowadzenie spraw w zakresie:
a) nadania i zmiany statutu Szpitala Powiatowego;
b) powo艂ywania Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej w Szpitalu Powiatowym i zatwierdzania regulaminu jej dzia艂alno艣ci;
c) wyra偶ania zgody na zbycie aktyw贸w trwa艂ych Szpitala Powiatowego, oddanie ich w dzier偶aw臋, najem, u偶ytkowanie oraz u偶yczenie;
d) wyra偶ania zgody na wniesienie maj膮tku Szpitala Powiatowego lub przys艂uguj膮cego mu do niego prawa w formie aportu do sp贸艂ek, fundacji lub stowarzysze艅, nie wykonuj膮cych dzia艂alno艣ci medycznej;
e) wyra偶ania zgody na czynno艣膰 prawn膮, maj膮c膮 na celu zmian臋 wierzyciela Szpitala Powiatowego;
f) og艂aszania konkurs贸w na stanowiska: dyrektora Szpitala Powiatowego oraz zast臋pcy dyrektora, w przypadku, kiedy dyrektorem nie jest lekarz;
g) zmiany formy organizacyjno-prawnej albo likwidacji Szpitala Powiatowego,
h) sprawozdawczo艣ci w zakresie realizacji plan贸w finansowych Szpitala Powiatowego;
i) przedstawiania propozycji Zarz膮dowi Powiatu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora Szpitala Powiatowego oraz w okresach kwartalnych dodatkowego wynagrodzenia;
2) dzia艂ania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wynikaj膮cych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszka艅c贸w powiatu;
3) przygotowywanie i realizacja kampanii promocyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej;
4) prowadzenie spraw zwi膮zanych z obejmowaniem przez Powiat oraz Starost臋 honorowego patronatu nad imprezami zwi膮zanymi z ochron膮 i promocj膮 zdrowia;
5) nawi膮zywanie i utrzymywanie sta艂ych kontakt贸w z przedstawicielami 艣rodk贸w masowego przekazu, w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
6) opracowywanie i realizacja oraz ocena program贸w zdrowotnych;

7) przekazywanie marsza艂kowi wojew贸dztwa informacji o realizowanych i planowanych, na terenie powiatu, programach zdrowotnych;
8) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie dzia艂a艅 lokalnej wsp贸lnoty samorz膮dowej w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej, prowadzonych na terenie powiatu;
9) wsp贸艂praca z organizacjami spo艂ecznymi i pozarz膮dowymi w zakresie ochrony zdrowia i pomocy spo艂ecznej;
10) prowadzenie spraw zwi膮zanych z ustalaniem rozk艂adu godzin pracy aptek
og贸lnodost臋pnych na terenie powiatu, w tym:
a) zasi臋ganie opinii w贸jt贸w, burmistrz贸w miast i gmin z terenu powiatu;
b) zasi臋ganie opinii samorz膮du aptekarskiego;
c) przygotowanie projekt贸w uchwa艂;
11) opracowywanie informacji o stanie zdrowia ludno艣ci i s艂u偶bie zdrowia na terenie powiatu;
12) przygotowywanie procedury w sprawie og艂aszania otwartych konkurs贸w ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w zakresie pomocy spo艂ecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz powierzania lub wspierania tych zada艅 w formach
pozakonkursowych;
13) przygotowywanie decyzji na przew贸z zw艂ok i szcz膮tk贸w ludzkich z zagranicy celem poch贸wku na terenie powiatu;
14) przygotowywanie decyzji w sprawie przekazania zw艂ok do cel贸w naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadz膮cej dzia艂alno艣膰 dydaktyczn膮 i badawcz膮 w dziedzinie nauk medycznych;
15) organizowanie przewozu zw艂ok os贸b zmar艂ych lub zabitych w miejscach publicznych przed ich pochowaniem do zak艂adu medycyny s膮dowej, a w razie jego braku na obszarze powiatu, do najbli偶szego szpitala maj膮cego
prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu;
16) prowadzenie spraw w zakresie powo艂ania, w razie braku lekarza, osoby stwierdzaj膮cej zgon i jego przyczyn臋;
17) koordynacja dzia艂a艅 instytucji zajmuj膮cych si臋 opiek膮 nad przewlekle chorymi,
starszymi i niepe艂nosprawnymi;
18) opracowywanie i wdra偶anie program贸w propaguj膮cych zdrowy styl 偶ycia:
a) upowszechniaj膮cych aktywne formy wypoczynku i rekreacji w艣r贸d dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych;
b) zmierzaj膮cych do ograniczenia zapadalno艣ci na choroby cywilizacyjne (takie jak: choroby uk艂adu kr膮偶enia, cukrzyca, nowotwory, AIDS, choroby psychiczne);
c) zmierzaj膮cych do skuteczniejszego przestrzegania przepis贸w dotycz膮cych ochrony zdrowia
19) wspomaganie, obs艂uga i kontrola dzia艂a艅 promuj膮cych zachowania prozdrowotne finansowanych z bud偶etu Powiatu;
20) analiza ilo艣ci i rodzaj贸w 艣wiadcze艅 zdrowotnych wykonywanych przez Szpital Powiatowy;
21) wykrywanie patologii spo艂ecznych poprzez organizacj臋 i koordynacj臋 dzia艂a艅 s艂u偶b;
22) wsp贸艂praca z innymi wydzia艂ami Starostwa i urz臋dami gmin, a tak偶e organizacjami pozarz膮dowymi w zakresie patologii spo艂ecznych;
23) kierowanie zmianami systemowymi w zakresie organizacji us艂ug leczniczych;
24) analiza i ocena zjawisk generuj膮cych zapotrzebowanie na 艣wiadczenia pomocy spo艂ecznej;
25) og艂aszanie konkursu na stanowisko kierownika zak艂adu opieki zdrowotnej oraz zast臋pcy kierownika zak艂adu, w kt贸rym kierownik nie jest lekarzem;
26) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepis贸w ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar艂ych;
27) wsp贸艂praca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie stanu sanitarno-epidemiologicznego powiatu;
28) wsp贸艂praca z w艂a艣ciwymi organami w zakresie dzia艂a艅 s艂u偶膮cych ochronie zdrowia publicznego przed zaka偶eniami i chorobami zaka藕nymi;
29) wsp贸艂praca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Pa艅stwowym Funduszem Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych oraz innymi instytucjami maj膮cymi wp艂yw na zakres dzia艂ania i funkcjonowanie powiatu;
30) nadzorowanie i wsp贸艂praca ze Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, a tak偶e za po艣rednictwem dyrektora tej jednostki z Centrum Plac贸wek
Opieku艅czo-Wychowawczych w Pyrzycach i Domem Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie oraz wsp贸艂praca z Powiatowym Zespo艂em ds.Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci.


Mariusz Marek Przybylski
Telefon: (91) 570 16 80, 570 30 90 w.205
Miejsce urz臋dowania: pok贸j 205
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2005-11-22 08:29:25
Data ostatniej modyfikacji : 2016-08-17 14:01:11
Liczba wy艣wietle艅 : 1265

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  17.08.2016 12:43poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  17.08.2016 12:43poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.08.2014 13:32poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.10.2012 11:55poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  11.12.2009 07:24poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  22.11.2005 07:29poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11821090