logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 22 czerwca do 22 lipca 2016 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 22 czerwca do 22 lipca 2016 r.

Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 22 czerwca 2016 r.
2) 30 czerwca 2016 r.
3) 13 lipca 2016 r.
4) 18 lipca 2016 r.I. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016 i zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Uchwa艂膮 t膮 przyj臋to od samorz膮d贸w gminnych 艣rodki na dzia艂alno艣膰 Warsztatu Terapii Zaj臋ciowej oraz zwi臋kszono wydatki na ten cel o kwot臋 2 332,12 z艂 z rezerwy og贸lnej.
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Uchwa艂膮 zmniejszono dochody
o kwot臋 24 200 z艂 na skutek podpisania nowego harmonogramu wykorzystania 艣rodk贸w przez Lokalny Punkt Informacji oraz przyj臋to dotacj臋 w wysoko艣ci 2 592 przeznaczon膮 na wycink臋 drzewa w miejscowo艣ci B臋dgoszcz, dotacj臋 w wysoko艣ci 46 559,05 z艂 z przeznaczeniem na prowadzenie nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz dotacj臋 w wysoko艣ci 10 000 z艂 na dzia艂alno艣膰 Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci.
- W sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Zmiany polegaj膮 na przesuni臋ciu 艣rodk贸w na sfinansowanie remontu dachu i wymiany okien
w szko艂ach.
- W sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu dr贸g kategorii dr贸g powiatowych
na terenie powiatu gryfi艅skiego. Kategori臋 drogi powiatowej utrac膮 ulica Klasztorna i ulica Malarska w miejscowo艣ci Chojna. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.

II. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o prefinansowanie dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego w III i IV kwartale 2016 r. 艢rodki na dzia艂alno艣膰 Lokalnego Punktu Informacyjnego pochodz膮 z Urz臋du Marsza艂kowskiego i s膮 przekazywane
z pewnym op贸藕nieniem. Dotacja jest rozdzielona na cztery transze wyp艂acane kwartalnie. 艢rodki z pierwszej transzy jeszcze nie zosta艂y przekazane. Prefinansowanie wynika z umowy i w bud偶ecie powiatu s膮 艣rodki zabezpieczone na ten cel. Zarz膮d nie wni贸s艂 zastrze偶e艅 do prefinansowania dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie dochod贸w i wydatk贸w na dzia艂alno艣膰 Warsztatu Terapii Zaj臋ciowej. Powiat Koszty dzia艂alno艣ci WTZ pokrywane s膮 w 90 %
z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych i w 10 %
z bud偶et贸w samorz膮d贸w. W tym roku zwi臋kszeniu uleg艂a dotacja z PFRON. Powoduje to konieczno艣膰 zwi臋kszenia kwoty przekazywanej przez samorz膮dy. Zwi臋kszenie dochod贸w wynika z otrzymania wi臋kszych 艣rodk贸w od samorz膮d贸w gminnych, a zwi臋kszenie wydatk贸w wynika z wi臋kszej kwoty przeznaczonej na finansowanie dzia艂alno艣ci WTZ. R贸偶nica pomi臋dzy zwi臋kszonymi wydatkami
a 艣rodkami otrzymanymi od samorz膮d贸w gminnych wynosi 2 332,12 z艂 i zostanie pokryta ze 艣rodk贸w rezerwy og贸lnej. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋.

- W sprawie wniosku o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU 40 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego 40 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 30 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego 30 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci o kwot臋 80 246,00 z艂. Kwota ta jest niezb臋dna
w celu zapewnienia ci膮g艂o艣ci procesu orzekania i funkcjonowania Zespo艂u w 2016 roku. Mo偶na dora藕nie przenie艣膰 艣rodki na ten cel z rezerwy og贸lnej. Wnioski
o zwi臋kszenie dotacji, sk艂adane w ci膮gu roku do Wojewody, s膮 realizowane tak, 偶e wyr贸wnuj膮 prawie w 100 % 艣rodki uruchamiane z bud偶etu powiatu.
- W sprawie wniosku o udzia艂 Powiatu Pyrzyckiego w programie pn. "Ogr贸d Przelewice rezerwatem 艣wiat艂a", finansowanym w ramach programu LIFE. Wsp贸艂praca polega艂aby na udzieleniu wsparcia w ramach dzia艂a艅 informacyjno-promocyjnych oraz wymiany do艣wiadcze艅 i wiedzy w zakresie podnoszenia 艣wiadomo艣ci spo艂ecznej o bior贸偶norodno艣ci i ochronie klimatu oraz 艣rodowisku naturalnym. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o ustalenie wynagrodzenia dodatkowego p.o. dyrektora Szpitala w kwietniu i maju 2016 r. Maksymalny dodatek wynosi 1,2 przeci臋tnego miesi臋cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi臋biorstw bez wyp艂at nagr贸d
z zysku, opublikowanego przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego. Zarz膮d przyzna艂 dodatek w wysoko艣ci 0,6 za kwiecie艅 i 1,2 za maj.
- W sprawie wniosku o sfinansowanie remontu dachu na budynku szko艂y Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. Stare pokrycie dachu, wykonane w latach siedemdziesi膮tych ubieg艂ego wieku, jest w stanie fatalnym, przecieka i w salach lekcyjnych kapie woda. Okres wakacyjny jest najlepszym czasem na wykonywanie takich remont贸w. Koszt zerwania starej papy i po艂o偶enia nowej izolacji wynosi ok. 65 000 z艂. 艢rodki takie, przeznaczone na zakup us艂ug remontowych plac贸wek o艣wiatowych, znajduj膮 si臋 w bud偶ecie powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosk贸w o sfinansowanie wymiany okien w budynku Zespo艂u Szk贸艂
Nr 1. Jeden wniosek dotyczy艂 wymiany okien w 艂膮cznikach mi臋dzy pi臋trami,
a drugi okien w piwnicach. Zako艅czy to proces wymiany stolarki okiennej. Na ten cel potrzeba 118 850 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i w bud偶ecie zosta艂y wygospodarowane takie 艣rodki.

III. Przyj臋to informacje:
- Sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w kwietniu i maju 2016 r.
- Informacja o mo偶liwo艣ci przekazania terenu jeziora Miejskiego w Pyrzycach Zachodniopomorskiemu Zarz膮dowi Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych w Szczecinie. Teren ten jest w艂asno艣ci膮 Skarbu Pa艅stwa. Obecnie jest administrowany przez Starost臋 Pyrzyckiego, ale po uzyskaniu opinii hydrologicznej potwierdzaj膮cej, 偶e teren ten obejmuje wody p艂yn膮ce, mo偶e zosta膰 przekazany Marsza艂kowi Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego, w imieniu kt贸rego dzia艂a ZZMiUW
w Szczecinie. Zostanie wystosowane pismo do Wojewody o sfinansowanie uzyskania opinii hydrologicznej. ZZMiUW w Szczecinie posiada 艣rodki na ma艂膮 retencj臋 i w ramach tych dzia艂a艅 mo偶e przeprowadzi膰 rekultywacj臋, przywracaj膮c jezioro do pierwotnego stanu.
IV. Realizacja uchwa艂 Rady:
W dniu 22 czerwca 2016 r. zosta艂y podj臋te nast臋puj膮ce uchwa艂y:
1) Uchwa艂a nr XXII/120/16 i uchwa艂a nr XXII/121/16 w sprawie wyra偶enia zgody na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym. Dzier偶awc膮 nieruchomo艣ci jest Robert Tarnowski. Umowy dzier偶awy wygasaj膮 w dniu 30 listopada 2016 r. Zosta艂a wytypowana komisja, kt贸ra przeprowadzi negocjacje wysoko艣ci czynszu dzier偶awnego.
2) Uchwa艂a nr XXII/119/16 w sprawie rozpatrzenia skargi nr 3/16 z dnia 22 kwietnia 2016 r. na dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego. Skarga zosta艂a uznana za bezzasadn膮. Przewodnicz膮cy Rady zawiadomi艂 skar偶膮cego o sposobie za艂atwienia skargi.
3) Uchwa艂a nr XXII/118/16 w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Bud偶et powiatu dostosowano do zmienionych dochod贸w wynikaj膮cych z cz臋艣ci o艣wiatowej subwencji og贸lnej, cz臋艣ci r贸wnowa偶膮cej subwencji og贸lnej oraz udzia艂u w podatku PIT. Kwota wynikaj膮ca ze zmniejszonych dochod贸w zosta艂a zrekompensowana obni偶eniem wydatk贸w i przeniesieniem wolnych 艣rodk贸w pieni臋偶nych znajduj膮cych si臋 w bud偶ecie na koniec roku 2015.
4) Uchwa艂a nr XXII/117/16 w sprawie przyj臋cia Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016-2022. Zadania wskazane w strategii b臋d膮 realizowane w okresie od 2016 r. do 2022 r.
5) Uchwa艂a nr XXII/116/16 w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016-2018. Zadania wskazane programie b臋d膮 realizowane w okresie od 2016 r. do 2018 r.
6) Uchwa艂a nr XXII/115/16 w sprawie zmiany uchwa艂y nr XXX/162/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 18 wrze艣nia 2013 r. w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych, kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dc膮 jest Powiat Pyrzycki oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w Uchwa艂a zosta艂a przes艂ana do publikacji w dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego. Przystanki zostan膮 uruchomione od 1 stycznia 2017 r.
7) Uchwa艂a nr XXII/114/16 w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego. Rada udzieli艂a Zarz膮dowi Powiatu absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu w roku 2015.

V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta lub cz艂onkowie Zarz膮du:
23 czerwca
- Spotkanie w sprawie zatrudnienia w OBR Backer.
24 czerwca
- Uroczyste zako艅czenia roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szk贸艂 Nr 1, Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU oraz Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach.
- Podpisanie umowy u偶yczenia budynku przy ul. Pozna艅skiej 1 Stowarzyszeniu na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym w Nowielnie.
25 czerwca
- Powiatowe Zawody Sportowo-Po偶arnicze M艂odzie偶owych Dru偶yn Po偶arniczych
w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
27 czerwca
- Spotkanie z abp. Andrzejem Dzi臋g膮 w sprawie do偶ynek archidiecezjalnych oraz obchod贸w 900-lecia Chrztu Pyrzyczan.
4 lipca
- Spotkanie w艂adz samorz膮dowych powiatu pyrzyckiego z Piotrem Jania Wojewod膮 Zachodniopomorskim w Starostwie.
6 lipca
- Uroczyste obchody 艢wi臋ta Policji w Pyrzyckim Domu Kultury.
8 lipca
- Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego.
11 lipca
- Podpisanie umowy na przebudow臋 mostu na rzece P艂onia w ci膮gu drogi powiatowej Przelewice - granica powiatu, w miejscowo艣ci Warszyn.
15 lipca
- Spotkanie z W贸jt Gminy Warnice w sprawie realizacji wsp贸lnych zada艅 na drogach w roku 2017.
21 lipca
- Spotkanie z Burmistrz Pyrzyc w sprawie realizacji wsp贸lnych zada艅 na drogach
w II p贸艂roczu 2016 r. i w roku 2017.
22 lipca
- Obchody 艢wi臋ta Policji w Gryfinie.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-08-03 11:30:53
Data ostatniej modyfikacji : 2016-08-03 11:30:53
Liczba wy艣wietle艅 : 976licznik odwiedzin: 11430159