logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudow膮 mostu nr JNI 14120021 na rzece P艂onia w ci膮gu drogi powiatowej nr 1778Z Przelewice-gr. powiatu w km 9+788 w miejscowo艣ci Warszyn

Nr ZDP.252.10.2016 Pyrzyce, dnia 22 czerwca 2016 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
na wy艂onienie wykonawcy zam贸wienia o warto艣ci do 30 000 euro

Zamawiaj膮cy - Powiat Pyrzycki w imieniu, kt贸rego wyst臋puje Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29 zaprasza do z艂o偶enia oferty na:

Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudow膮 mostu
nr JNI 14120021 na rzece P艂onia w ci膮gu drogi powiatowej nr 1778Z
Przelewice-gr. powiatu w km 9+788 w miejscowo艣ci Warszyn


Wyb贸r Wykonawcy na podstawie niniejszego zapytania ofertowego nast膮pi z wy艂膮czeniem obowi膮zku stosowania przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na podstawie art.4 pkt 8.

I. ZAMAWIAJ膭CY:
Powiat Pyrzycki - Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
ul.Stargardzka 29 74-200 Pyrzyce
tel. i fax 91 57 00 457
NIP: 853-13-73-732
REGON: 811772700
II. TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
1. Post臋powanie prowadzone jest z wy艂膮czeniem obowi膮zku stosowania przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ) na podstawie art.4 pkt 8 tej偶e ustawy ze wzgl臋du na warto艣膰 zam贸wienia nie przekraczaj膮c膮 wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci 30 000 euro.
2. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wy艂onienie wykonawcy us艂ug b臋d膮cych przedmiotem niniejszego zam贸wienia w oparciu o najkorzystniejsz膮 ekonomicznie i jako艣ciowo ofert臋 z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywno艣ci, jawno艣ci i przejrzysto艣ci.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
1. Nadzorem obj臋te b臋d膮 roboty budowlane wykonywane w ramach zadania "Przebudowa mostu nr JNI 14120021 na rzece P艂onia w ci膮gu drogi powiatowej nr 1778Z Przelewice-gr. powiatu w km 9+788 w miejscowo艣ci Warszyn", kt贸rych zakres wynika z projektu budowlanego, opracowanego przez biuro projektowe AXIAL Project Bartosz Tomczak 66-300 Mi臋dzyrzecz Osiedle Kasztela艅skie 14a/6, przedmiaru rob贸t oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.
W/w dokumentacja jest dost臋pna w siedzibie Zamawiaj膮cego oraz na stronie internetowej www.zdp-pyrzyce.biuletyn.net
2. Przedmiot zam贸wienia obejmuje pe艂nienie obowi膮zk贸w inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
specjalno艣ci:
konstrukcyjno-budowlanej lub mostowej,
ochrony 艣rodowiska
Zam贸wienie b臋dzie realizowane zgodnie z projektem umowy - za艂膮cznik nr 4.

Wymagania i wytyczne dla wykonawc贸w
Zakres podstawowych obowi膮zk贸w inspektora nadzoru inwestorskiego okre艣la art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.290).
Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego zobowi膮zany jest do:
przybycia na ka偶de uzasadnione wezwanie Zmawiaj膮cego lub Wykonawcy rob贸t,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni we w艂asnym zakresie transport oraz niezb臋dn膮 obs艂ug臋 administracyjn膮 oraz laboratoryjn膮 obejmuj膮c膮 badania w przypadku w膮tpliwo艣ci co do jako艣ci wykonywanych rob贸t,
zapoznania si臋 z dokumentacj膮 projektow膮,
kontroli zgodno艣ci realizowanych rob贸t ze Specyfikacjami Technicznymi i dokumentacj膮 projektow膮,
wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
kontroli przestrzegania przez Wykonawc臋 rob贸t przepis贸w BHP i P.PO呕,
kontroli zgodno艣ci oznakowania rob贸t z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
艣cis艂ej wsp贸艂pracy z projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego,
udzielania Wykonawcy rob贸t informacji i wyja艣nie艅 dotycz膮cych dokumentacji projektowej,
wnioskowania o zlecenie sporz膮dzenia dodatkowych rysunk贸w lub specyfikacji technicznych, kt贸re b臋d膮 konieczne w trakcie budowy,
informowania Zamawiaj膮cego o wydarzeniach i okoliczno艣ciach mog膮cych wp艂yn膮膰 na jako艣膰 rob贸t, wzrost ceny kontraktowej lub planowan膮 dat臋 zako艅czenia,
podejmowania decyzji oraz powiadamiania Zamawiaj膮cego o wstrzymaniu cz臋艣ci lub ca艂o艣ci rob贸t w sytuacjach okre艣lonych w umowie z wykonawc膮 rob贸t,
akceptowania i dopuszczenia sprz臋tu i 艣rodk贸w transportowych do prowadzenia rob贸t,
sprawdzenia wykonania przez wykonawc臋 rob贸t wytyczenia w planie i wyznaczenia wysoko艣ci wszystkich element贸w rob贸t,
sprawdzenia jako艣ci wykonywanych rob贸t i wbudowanych wyrob贸w budowlanych, a w szczeg贸lno艣ci zapobieganie zastosowaniu wyrob贸w budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
sprawdzenia i odbioru rob贸t budowlanych ulegaj膮cych zakryciu lub zanikaj膮cych,
uczestniczenia w pr贸bach i odbiorach technicznych instalacji, urz膮dze艅 technicznych oraz przygotowanie i udzia艂 w czynno艣ciach odbioru gotowych obiekt贸w budowlanych i przekazywanie ich do u偶ytkowania,
potwierdzenia faktyczne wykonanych rob贸t oraz usuni臋cia wad, a tak偶e na 偶膮danie Zamawiaj膮cego kontrolowanie rozlicze艅 budowy,
dokonywania wpis贸w do dziennika budowy dotycz膮cych realizacji rob贸t,
udzielania na 偶膮danie Zamawiaj膮cego informacji o stanie realizacji rob贸t.
Do obowi膮zk贸w inspektora w zakresie ochrony 艣rodowiska zgodnie z decyzj膮 o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia z dnia 10 grudnia 2015 r. nr GK.6220.5.26.2015 nale偶y :
sta艂a kontrola miejsc aktualnie wykonywanych prac celem wykluczenia kolizji z cennymi elementami przyrodniczymi,
kontrola termin贸w wykonywania poszczeg贸lnych prac,
konsultacja w zakresie likwidacji progu i wykonania spadku,
poszukiwanie i wskazanie alternatywnych metod przeprowadzenia prac w przypadku zaistnienia kolizji z cenn膮 przyrod膮. Wobec braku rozwi膮za艅 alternatywnych Inspektor powinien wskaza膰 inwestorowi konieczno艣膰 uzyskania stosownego zezwolenia w my艣l art.56 ustawy o ochronie przyrody,
IV. TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA
Rozpocz臋cie realizacji zadania nast膮pi od dnia podpisania umowy i b臋dzie trwa艂o do dnia odbioru ko艅cowego i rozliczenia rzeczowego zadania inwestycyjnego obj臋tego nadzorem.
Planowany termin zako艅czenia rob贸t obj臋tych nadzorem - 30.11.2016 r.
V. WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 warunki dotycz膮ce :
1) posiadania wiedzy i do艣wiadczenia:
Zamawiaj膮cy uzna warunek za spe艂niony, je偶eli Wykonawca wyka偶e, i偶 w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wykona艂 min. dwie us艂ugi polegaj膮ce na pe艂nieniu funkcji inspektora nadzoru na zadaniu zwi膮zanym z budow膮, przebudow膮 lub remontem mostu, wiaduktu lub estakady wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi, 偶e us艂uga zosta艂a wykonana nale偶ycie,
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia:
Zamawiaj膮cy uzna warunek za spe艂niony, je偶eli wykonawca wyka偶e, 偶e dysponuje :
co najmniej jedn膮 osob膮 posiadaj膮c膮 prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ci in偶ynieryjnej mostowej bez ogranicze艅,
co najmniej jedn膮 osob膮 posiadaj膮c膮 uprawnienia nadzoru w specjalno艣ci ochrony 艣rodowiska.
Osoba, kt贸ra b臋dzie uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia musi posiada膰 wymagane uprawnienia, okre艣lone szczeg贸艂owo powy偶ej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o kt贸rych mowa w art.12 ust.2 z uwzgl臋dnieniem art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016.290) lub r贸wnowa偶ne tzn. odpowiadaj膮ce im uprawnienia budowlane, kt贸re zosta艂y wydane na podstawie wcze艣niej obowi膮zuj膮cych przepis贸w.
W przypadku wykonawc贸w zagranicznych, dopuszcza si臋 r贸wnowa偶ne kwalifikacje zdobyte w innych pa艅stwach, na zasadach okre艣lonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z uwzgl臋dnieniem postanowie艅 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa艅stwach cz艂onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65)
VI. WYKAZ O艢WIADCZE艃 I DOKUMENT脫W, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU
6.1. Formularz oferty (za艂膮cznik nr 1).
6.2. Wykaz wykonanych us艂ug wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, min. dwie us艂ugi polegaj膮ce na pe艂nieniu funkcji inspektora nadzoru na zadaniu zwi膮zanym z budow膮, przebudow膮 lub remontem mostu, wiaduktu lub estakady wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi, 偶e us艂uga zosta艂a wykonana nale偶ycie. (za艂膮cznik nr 2).
6.3. O艣wiadczenie, 偶e osoby odpowiedzialne za wykonanie zam贸wienia posiadaj膮 wymagane uprawnienia (za艂膮cznik nr 3).
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK艁ADANIA I OTWARCIA OFERT
. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego:
Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce ul. Stargardzka 29
pok. nr 206 II pi臋tro
do dnia 5 lipca 2016 r. do godz.1000
z zachowaniem formy pisemnej.
Przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert Wykonawca mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do zamawiaj膮cego o wyja艣nienie tre艣ci zapytania. Zamawiaj膮cy udzieli wyja艣nie艅 niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 na 2 dni przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Zamawiaj膮cy zamie艣ci tre艣膰 odpowiedzi na stronie internetowej. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj膮cy mo偶e w ka偶dym czasie, przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, zmodyfikowa膰 tre艣膰 zapytania. Dokonan膮 w ten spos贸b modyfikacj臋 Zamawiaj膮cy niezw艂ocznie zamie艣ci na stronie internetowej. Modyfikacja jest wi膮偶膮ca dla wszystkich Wykonawc贸w.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1. Oferta powinna by膰 sporz膮dzona w oparciu o wz贸r formularza oferty, stanowi膮cy za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zapytania.
8.2. Z艂o偶ona oferta winna by膰 zgodna z tre艣ci膮 zapytania.
8.3. Oferta winna by膰 napisana w j臋zyku polskim, nie艣cieralnym atramentem, na maszynie lub komputerze.
8.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi膮zane z przygotowaniem i z艂o偶eniem oferty.
8.5. Oferty nale偶y z艂o偶y膰 w jednym egzemplarzu.
8.6. Zamawiaj膮cy 偶膮da z艂o偶enia dokument贸w w oryginale lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em (ka偶da strona) przez Wykonawc臋 lub jego pe艂nomocnika.
8.7. Wykonawca winien z艂o偶y膰 ofert臋 w kopercie lub opakowaniu. Kopert臋 lub opakowanie nale偶y zaadresowa膰 na Zamawiaj膮cego z zaznaczeniem:

Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudow膮 mostu nr JNI 14120021 na rzece P艂onia w ci膮gu drogi powiatowej nr 1778Z
Przelewice-gr. powiatu w km 9+788 w miejscowo艣ci Warszyn


Na kopercie nale偶y r贸wnie偶 umie艣ci膰 nazw臋 firmy oraz adres Wykonawcy.
IX. OPIS KRYTERI脫W, KT脫RYMI ZAMAWIAJ膭CY B臉DZIE SI臉 KIEROWA艁 PRZY WYBORZE OFERTY

KRYTERIUM - cena - 100 %.
Zamawiaj膮cy udzieli zam贸wienia Wykonawcy, kt贸rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru,
X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Osoby uprawione do porozumienia si臋 z Wykonawcami:
Andrzej Drabczyk - Dyrektor
Monika Mirowska - Kierownik Sekcji Liniowej
Danuta Marciniak - specjalista ds. planowania i zam贸wie艅 publicznych
pod numerem telefonu 91 57 00 457
od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 7.00 do15.00
adres poczty elektronicznej: zdp-pyrzyce@zdp-pyrzyce.pl
XI. OG艁OSZENIE WYNIK脫W POST臉POWANIA
11.1. O wyniku post臋powania zostan膮 powiadomieni wszyscy Wykonawcy, kt贸rzy z艂o偶yli oferty. Informacja ta zostanie zamieszczona r贸wnie偶 na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiaj膮cego.
11.2. Wykonawca, kt贸rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z w/w kryteriami jest zobowi膮zany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiaj膮cego (projekt umowy stanowi za艂膮cznik nr 4 do niniejszego zapytania).
11.3. Je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana uchyla si臋 od zawarcia umowy a w post臋powaniu wp艂yn臋艂o wi臋cej ni偶 jedna oferta, Zamawiaj膮cy mo偶e wybra膰 ofert臋 najkorzystniejsz膮 spo艣r贸d pozosta艂ych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
11.4. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien przedstawi膰 pe艂nomocnictwo do jej podpisania je偶eli nie wynika ono z za艂膮czonych do oferty dokument贸w. W sytuacji gdy w ofercie Wykonawca wyka偶e, 偶e cz臋艣膰 zam贸wienia powierza do wykonania podwykonawcy, w贸wczas wybrany wykonawca zobowi膮zany b臋dzie przed艂o偶y膰 zamawiaj膮cemu projekt umowy, kt贸ra b臋dzie zawarta z podwykonawc膮.
XII. POZOSTA艁E INFORMACJE
1. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo odst膮pienia b膮d藕 uniewa偶nienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
2. Zamawiaj膮cy wykluczy z post臋powania oferent贸w, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.
3. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo podj臋cia negocjacji ze wszystkimi oferentami, kt贸rzy nie zostali wykluczeni z post臋powania.
4. Oferenci uczestnicz膮 w post臋powaniu na w艂asne ryzyko i koszt, nie przys艂uguj膮 im 偶adne roszczenia z tytu艂u odst膮pienia przez Zamawiaj膮cego od post臋powania ofertowego.
5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. .66 搂1 k.c. i nie powoduje 偶adnych zobowi膮za艅 wobec stron.
Autor : Danuta Marciniak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-06-22 07:37:25
Data ostatniej modyfikacji : 2016-06-22 07:37:43
Liczba wy艣wietle艅 : 1615

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  22.06.2016 06:37poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11818521