logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXV/136/2001

w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na lata 2001-2002


Uchwa艂a Nr XXV/136/2001
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 kwietnia 2001 r.

w sprawie ustalenia g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na lata 2001-2002


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041) Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Przyjmuje si臋 do realizacji g艂贸wne kierunki dzia艂ania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego na lata 2001-2002, stanowi膮ce za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
PRZEWODNICZ膭CY RADY

JERZY GOCLIK


G艁脫WNE KIERUNKI DZIA艁ANIA ZARZ膭DU NA LATA 2001-2002

ORAZ WYKAZ ZADA艃 WYNIKAJ膭CYCH Z PRZEPIS脫W PRAWA,
ORAZ PRZYJ臉TYCH DO REALIZACJI W PLANIE PRACY
RADY POWIATU PYRZYCKIEGO.


Zarz膮d podejmuje dzia艂ania maj膮ce na celu g艂贸wnie podniesienie jako艣ci 偶ycia spo艂eczno艣ci naszego powiatu. Wiele z nich zosta艂o ju偶 zainicjowanych i b臋d膮 kontynuowane w latach 2001-2002.


Wsp贸艂dzia艂anie w rozszerzaniu zakresu dzia艂a艅 Wydzia艂u Zamiejscowego S膮du Rejonowego w Stargardzie Szczeci艅skim z siedzib膮 w Pyrzycach. Dzi臋ki staraniom Zarz膮du powsta艂y ju偶 dwa wydzia艂y s膮du, a dalsze dzia艂ania maj膮 na celu powo艂anie w Pyrzycach s膮du jako samodzielnej jednostki.
Zaadaptowanie budynku administracyjnego po by艂ej AWRSP w 呕abowie na Dom Pomocy Spo艂ecznej w celu zwi臋kszenia ilo艣ci miejsc oferowanych przez DPS, na kt贸re jest bardzo du偶e zapotrzebowanie. Zarz膮d przej膮艂 budynek i podejmuje dalsze dzia艂ania w celu jego przystosowania do u偶ytku jako DPS.
Zaadaptowanie budynku przy ul. Lipia艅skiej 4 na samodzieln膮 siedzib臋 Powiatowej Administracji Zespolonej.
Popieranie dzia艂alno艣ci Stowarzyszenia na rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym oraz wspomaganie funkcjonowania Warsztat贸w Terapii Zaj臋ciowej oraz O艣rodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowielinie.
Prowadzenie wsp贸艂pracy z Akademi膮 Rolnicz膮 w celu poszerzania dzia艂alno艣ci Terenowego Obiektu Dydaktycznego w Pyrzycach. Zarz膮d planuje na najbli偶sze lata rozbudow臋 bazy lokalowej i zwi臋kszenie oferty edukacyjnej pyrzyckiej plac贸wki szko艂y wy偶szej.
Prowadzenie dokszta艂cania i szkolenia kadry pedagogicznej poprzez Powiatowy O艣rodek Doskonalenia Nauczycieli, kt贸ry obecnie jest w fazie tworzenia.
Pomoc w zakresie edukacji dla rolnik贸w. Pomoc taka jest prowadzona na bie偶膮co r贸wnolegle z wprowadzaniem zmian ustawowych i pojawiaj膮cymi si臋 potrzebami. W latach 2001-2002 realizowany b臋dzie wsp贸lnie z samorz膮dami gminnymi, Centralnym O艣rodkiem Doradztwa Rolniczego i Zachodniopomorsk膮 Izb膮 Rolnicz膮 m in. program szkole艅 przygotowuj膮cych polskich rolnik贸w do wej艣cia do Unii Europejskiej, umo偶liwienie im zdobycia wykszta艂cenia 艣redniego, szkolenia umo偶liwiaj膮ce korzystanie ze 艣rodk贸w pomocowych i przedakcesyjnych, szkolenia z zakresu organizacji produkcji itp.
Tworzenie warunk贸w sprzyjaj膮cych powstawaniu nowych miejsc pracy na terenie powiatu pyrzyckiego.
Prowadzenie wymiany do艣wiadcze艅 ze strukturami samorz膮dowymi innych pa艅stw. Zarz膮d nawi膮za艂 kontakt z powiatem z Ukrainy i w przysz艂o艣ci planuje zawrze膰 porozumienie o wsp贸艂pracy oraz w艂膮czy膰 do udzia艂u szeroki przekr贸j spo艂eczno艣ci powiatu (przedsi臋biorcy, szko艂y, organizacje kulturalne i sportowe itp.).
Prowadzenie okre艣lonych dzia艂a艅 gospodarczo-administracyjnych w celu efektywnej gospodarki mieniem powiatu oraz procesami inwestycyjnymi powiatowych jednostek organizacyjnych.
Prowadzenie 艣cis艂ej wsp贸艂pracy z Zarz膮dami Miejskimi i Gminnymi Powiatu Pyrzyckiego oraz wsp贸艂praca z gmin膮 Dolice i Stare Czarnowo.Wykaz zada艅 wynikaj膮cych z przepis贸w prawa,
oraz przyj臋tych do realizacji w planie pracy
Rady Powiatu Pyrzyckiego.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego, b臋d膮c organem wykonawczym powiatu, wykonuje zadania powiatu okre艣lone przepisami prawa. Szczeg贸艂owy zakres zada艅 okre艣la ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym. Obejmuj膮 one zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.
Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego realizuje zadania okre艣lone w ustawie przy pomocy wydzia艂贸w Starostwa, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz s艂u偶b, inspekcji i stra偶y, kt贸re dzia艂aj膮 w ramach swoich kompetencji.

Dzia艂alno艣膰 wewn臋trzna Zarz膮du.

Koordynowanie pracy powiatowej administracji zespolonej, powo艂anej do wykonywania zada艅 publicznych.
Sporz膮dzanie harmonogramu opracowywania i przedk艂adania materia艂贸w sesyjnych Zarz膮dowi Powiatu przez jednostki powiatowej administracji zespolonej.
Przygotowanie sprawozda艅 z realizacji uchwa艂 i wniosk贸w za lata 2000/02.
Przygotowanie sprawozdania kadencyjnego Zarz膮du Powiatu.
Prowadzenie polityki kadrowej nastawionej na efektywne wykorzystanie istniej膮cej kadry i ograniczanie wydatk贸w zwi膮zanych z zatrudnianiem nowych pracownik贸w.
Doposa偶anie jednostek na dzia艂alno艣膰 administracyjn膮 i wydatki rzeczowe.
Przygotowywanie niezb臋dnych dokument贸w wewn臋trznych reguluj膮cych spos贸b dzia艂ania powiatowej administracji zespolonej.
Nawi膮zanie kontakt贸w i prowadzenie wymiany do艣wiadcze艅 ze strukturami samorz膮dowymi innych pa艅stw.
Przygotowanie informacji na temat wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi dzia艂aj膮cymi w Powiecie Pyrzyckim.
Prowadzenie dzia艂a艅 promocyjnych maj膮cych na celu umacnianie struktury i rolniczego charakteru Powiatu Pyrzyckiego poprzez prezentacje w prasie, radiu, telewizji, internecie, publikacje promocyjne.

Dzia艂alno艣膰 bud偶etowa.

Opracowywanie projekt贸w bud偶etu Powiatu, okresowe sk艂adanie sprawozda艅 z jego realizacji Radzie Powiatu.
okre艣lenie zakresu i formy informacji z wykonania bud偶etu za I p贸艂rocze roku sprawozdawczego.
przygotowanie sprawozdania z wykonania bud偶etu Powiatu za lata 2000/01.
- przygotowanie projektu bud偶etu Powiatu na rok 2002.
Przygotowywanie plan贸w rzeczowo-finansowych okre艣lonych jednostek, okresowe sk艂adanie sprawozda艅 z jego realizacji Radzie Powiatu.
Wprowadzenie wewn臋trznej kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych powiatu.
Nadzorowanie wydatk贸w rzeczowych w celu ich ograniczenia.
Nadzorowanie stanu i stopnia realizacji ustawy o zam贸wieniach publicznych.

Dzia艂alno艣膰 Gospodarczo-Administracyjna.

Prowadzenie gospodarki nieruchomo艣ciami maj膮cej na celu usamodzielnienie budynk贸w mieszkalnych i ich sprzeda偶y.
Przeprowadzenie Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Wydzia艂u Rolnictwa, Le艣nictwa i Ochrony 艢rodowiska, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Wydzia艂u Architektury i Budownictwa do budynku internatu Zespo艂u Szk贸艂 przy ulicy Lipia艅skiej.
Ustalenie zakresu remont贸w w plac贸wkach z uwzgl臋dnieniem posiadanych 艣rodk贸w finansowych.
Doprowadzenie do zako艅czenia inwestycji zwi膮zanej z siedzib膮 stra偶y po偶arnej: sala gimnastyczna z zapleczem, utwardzenie placu, zaplecze warsztatowo-magazynowe.
Prowadzenie zada艅 z zakresu geodezji, kartografii i katastru (zas贸b powiatowy, klasyfikacja grunt贸w, ewidencja sieci uzbrojenia terenu itp.).
Ocena stopnia realizacji zada艅 przypisanych Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych.
Realizacja zada艅 z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i przestrzennej.
Wprowadzanie aktywnych form przeciwdzia艂ania bezrobociu.
a) Podj臋cie dzia艂a艅 pomocowych w celu utworzenia biorafinerii na bazie obiekt贸w GS "SCH" w Pyrzycach.
9. Przygotowanie informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urz臋du Pracy.
10.Wsp贸艂praca z Powiatow膮 Rad膮 Zatrudnienia.

Ochrona zdrowia, pomoc spo艂eczna, polityka prorodzinna, wspieranie os贸b niepe艂nosprawnych.

Prowadzenie dzia艂a艅 w zakresie organizowania ochrony zdrowia na terenie
Powiatu Pyrzyckiego.
Wsp贸艂praca ze Spo艂eczn膮 Rad膮 SP ZOZ w Pyrzycach.
Wdro偶enie Programu Restrukturyzacji w SP ZOZ we wsp贸艂pracy z Komitetem Steruj膮cym.
Organizowanie opieki w rodzinach zast臋pczych.
Ograniczanie skutk贸w niepe艂nosprawno艣ci i likwidacja barier utrudniaj膮cych osobom niepe艂nosprawnym funkcjonowanie w spo艂ecze艅stwie.
Wdra偶anie dzia艂a艅 maj膮cych na celu rehabilitacj臋 os贸b niepe艂nosprawnych.
Przygotowanie informacji o aktualnych problemach SP ZOZ w Pyrzycach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Prowadzenie dzia艂a艅 maj膮cych na celu poszerzanie form pomocy osobom uzale偶nionym i przeciwdzia艂anie patologiom spo艂ecznym.

Bezpiecze艅stwo publiczne, 艂ad i porz膮dek, bezpiecze艅stwo po偶arowe, sanitarne, sanitarno-weterynaryjne, nadz贸r budowlany.

Pozyskanie informacji od odpowiednich s艂u偶b, inspekcji i stra偶y na temat:
realizacji rocznego planu modernizacji dr贸g powiatowych i planu rob贸t na lata 2001-2002,
stanu i zagro偶e艅 bezpiecze艅stwa i porz膮dku publicznego na terenie powiatu,
stanu bezpiecze艅stwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie,
stanu bezpiecze艅stwa sanitarnego na terenie powiatu.
Realizacja programu partnerskiego wsp贸艂dzia艂ania i wsp贸艂pracy z Komendantem Powiatowym Policji w zakresie zapobiegania przest臋pczo艣ci, patologiom spo艂ecznym, ochronie porz膮dku publicznego i bezpiecze艅stwa obywateli. Ze szczeg贸ln膮 trosk膮 Zarz膮d zajmie si臋 zapobieganiem patologiom w艣r贸d m艂odzie偶y szkolnej.
Poszerzenie obsady kadrowej i wyposa偶enia technicznego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach.
Przygotowanie organizacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego do norm Unii Europejskiej.
Nadzorowanie wykonania planu remont贸w i modernizacji dr贸g powiatowych.
Koordynacja i nadz贸r w zakresie zarz膮dzania kryzysowego w Powiecie Pyrzyckim.

Koordynacja dzia艂a艅 Powiatowego Zespo艂u ds. Ochrony Przeciwpo偶arowej
i Ratownictwa.

Edukacja, kultura, sport i turystyka.

Zapewnienie kszta艂cenia, wychowania i opieki w szko艂ach ponadgimnazjalnych oraz innych plac贸wkach o艣wiatowo - wychowawczych
i opieku艅czo-wychowawczych.
Przygotowanie oferty edukacyjnej na rok szkolny 2001/2002 w szko艂ach ponadpodstawowych Powiatu Pyrzyckiego.
Opracowanie planu dzia艂a艅 z zakresu kultury, sportu i turystyki na rok 2001
Realizacja zada艅 z zakresu kultury fizycznej okre艣lonych w ustawie.
Zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych szk贸艂 na rok szkolny 2001/2002.
Przygotowanie informacji o dotychczasowej dzia艂alno艣ci oraz o planach i zamierzeniach Rolniczego Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach.
Przygotowanie informacji o funkcjonowaniu szk贸艂 ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie.
Przygotowanie informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach.
Przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach.
Organizowanie konkurs贸w i zawod贸w mi臋dzyszkolnych.
Prowadzenie zaj臋膰 sportowo-rekreacyjnych z m艂odzie偶膮 szkoln膮 oraz organizowanie imprez sportowych na szczeblu powiatowym w ramach dzia艂alno艣ci Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach.
Przygotowanie informacji o dzia艂alno艣ci ludowych zespo艂贸w sportowych w powiecie.
Rozpocz臋cie procesu tworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej od dn. 1 stycznia 2002 r.

Rolnictwo, le艣nictwo, ochrona 艣rodowiska.

Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepis贸w o ochronie 艣rodowiska, realizowanie ustawy o odpadach.
Realizacja prawa w zakresie ochrony przyrody, ustawy o lasach, ustawy o ochronie grunt贸w rolnych i le艣nych, prawa wodnego oraz prawa geologicznego i g贸rniczego.
Realizowanie zada艅 w zakresie 艂owiectwa, rybactwa 艣r贸dl膮dowego.
Przygotowanie strategii powiatu dla rolnictwa i obszar贸w wiejskich.
Przygotowanie raportu o ochronie 艣rodowiska i edukacji ekologicznej w powiecie.
Przygotowanie informacji o dzia艂alno艣ci Wojew贸dzkiego Inspektoratu Ochrony Ro艣lin OT w Pyrzycach na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
Przygotowanie oceny roku 2001 w rolnictwie.
Przygotowanie informacji o aktualnej sytuacji w rolnictwie powiatu pyrzyckiego-ocena wsp贸lnych dzia艂a艅 samorz膮d贸w terytorialnych i organizacji rolniczych.
Prowadzenie gospodarki finansowej 艣rodkami Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Obrona cywilna, sprawy obywatelskie.

Realizacja zada艅 z zakresu Obrony Cywilnej w Powiecie Pyrzyckim.
Organizacja i przeprowadzenie poboru do si艂 zbrojnych w roku 2001 i 2002.
Nadz贸r nad realizacj膮 zada艅 zwi膮zanych z „Akcj膮 Kuriersk膮” na terenie Powiatu Pyrzyckiego.
Realizacja zada艅 zwi膮zanych z funkcjonowaniem Powiatowego O艣rodka Analiz Danych i Alarmowania.
Realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustaw: o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
Prowadzenie nadzoru nad dzia艂alno艣ci膮 stowarzysze艅.
Doprowadzenie do powo艂ania rzecznika i realizacji zadania ochrony praw konsumenta.
Prowadzenie dzia艂a艅 w zakresie zezwole艅 na zbi贸rki publiczne, zmiany imion i nazwisk, zmiany obywatelstwa, zatrudnianie cudzoziemc贸w itp.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-15 11:51:46
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-15 11:51:46
Liczba wy艣wietle艅 : 3608licznik odwiedzin: 11431958