logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zamowieniu

Przebudowa mostu nr JNI 14120021 na rzece P艂onia w ci膮gu drogi powiatowej nr 1778Z Przelewice-gr.powiatu w km 9+788 w miejscowo艣ci Warszyn

Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:
www.zdp-pyrzyce.biuletyn.net

Pyrzyce: Przebudowa mostu nr JNI 14120021 na rzece P艂onia w ci膮gu drogi powiatowej nr 1778Z Przelewice-gr.powiatu w km 9+788 w miejscowo艣ci Warszyn
Numer og艂oszenia: 65237 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy:
V zam贸wienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach , ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700457, faks 091 5700457.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.zdp-pyrzyce.biuletyn.net
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa mostu nr JNI 14120021 na rzece P艂onia w ci膮gu drogi powiatowej nr 1778Z Przelewice-gr.powiatu w km 9+788 w miejscowo艣ci Warszyn.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Zam贸wienie dotyczy wykonania nast臋puj膮cych rob贸t: 1. Rozbi贸rk臋 istniej膮cego mostu w zakresie: a) demonta偶 barier ochronnych, b) rozkucie istniej膮cej nawierzchni, c) skucie element贸w 偶elbetowych gzyms贸w, skrzyde艂ek, d) usuni臋cie izolacji, e) rozbi贸rka istniej膮cego prz臋s艂a, f) skucie przycz贸艂k贸w do okre艣lonej rz臋dnej, g) inwentaryzacja istniej膮cego uk艂adu palowego. 2. Wykonanie prac w zakresie projektowanego obiektu: a) wykonanie dodatkowego palowania, b) wykonanie element贸w 偶elbetowych, c) monta偶 konstrukcji stalowej (konstrukcja podatna), d) wykonanie zasypki in偶ynierskiej (konstrukcyjnej), e) wykonanie poboczy i u艂o偶enie nawierzchni na jezdni, f) wbicie 艣cianek szczelnych, g) umocnienie skarp i dna narzutem kamiennym, h) monta偶 barier ochronnych, i) monta偶 znak贸w drogowych, j) monta偶 repera wysoko艣ciowego, k) roboty drogowe, l) przywr贸cenie docelowej organizacji ruchu i uporz膮dkowanie terenu budowy. Szczeg贸艂owy zakres i warunki wykonania rob贸t okre艣laj膮 Szczeg贸艂owe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob贸t oraz przedmiar rob贸t b臋d膮ce integraln膮 cz臋艣ci膮 dokumentacji projektowej..
II.1.5)
V przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
Zamawiaj膮cy informuje, i偶 przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, polegaj膮cych na powt贸rzeniu prac b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia lub jego cz臋艣ci o warto艣ci do 10 % warto艣ci umowy w okresie 3 lat od udzielenia zam贸wienia podstawowego (od terminu podpisania umowy)zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.80-5, 45.22.10.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 30.11.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowi膮zany do wniesienia wadium w wysoko艣ci 20 000,00 z艂 brutto (s艂ownie: dwadzie艣cia tysi臋cy z艂otych). Wadium mo偶e by膰 wniesione w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: - w pieni膮dzu wp艂acone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto Zamawiaj膮cego na rachunek prowadzony przez BG呕 BNP Paribas S.A. Nr rachunku 48 2030 0045 1110 0000 0245 8870 z nazw膮 zadania. Wadium wniesione w pieni膮dzu przelewem na rachunek bankowy musi wp艂yn膮膰 na wskazany powy偶ej rachunek bankowy najp贸藕niej przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, - por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - por臋czeniach udzielonych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.1804). W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub por臋czenia koniecznym jest, aby gwarancja lub por臋czenie obejmowa艂y odpowiedzialno艣膰 za wszystkie przypadki powoduj膮ce utrat臋 wadium przez Wykonawc臋, okre艣lone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy nie precyzuje w tym zakresie szczeg贸lnych wymaga艅. Zamawiaj膮cy dokona spe艂nienia oceny warunku udzia艂u w post臋powaniu na podstawie o艣wiadczenia Wykonawcy
III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Wykonawca w celu spe艂nienia warunku musi wykaza膰, 偶e wykona艂 nale偶ycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czy艂 co najmniej dwa zam贸wienia obejmuj膮ce:budow臋, przebudow臋, remont obiektu mostowego o warto艣ci ka偶dego zam贸wienia nie mniejszej ni偶 500 000,00 z艂 (s艂ownie: pi臋膰set tysi臋cy z艂otych)w ostatnich pi臋ciu latach przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie.
III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy dokona oceny spe艂niania warunku dysponowania odpowiednim potencja艂em technicznym na podstawie o艣wiadczenia Wykonawcy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Wykonawca musi dysponowa膰 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia tj. : - Kierownikiem budowy - co najmniej 1 osob膮 posiadaj膮c膮 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ci mostowej lub odpowiadaj膮ce im wa偶ne uprawnienia budowlane, kt贸re zosta艂y wcze艣niej wydane na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w. Do艣wiadczenie na stanowisku kierownika rob贸t lub kierownika budowy w zakresie rob贸t mostowych nie mniejsze ni偶 5 lat, potwierdzone wykazem prac mostowych. - Kierownikiem rob贸t w zakresie rob贸t mostowych - co najmniej 1 osob膮 posiadaj膮c膮 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalno艣ci mostowej lub odpowiadaj膮ce im wa偶ne uprawnienia budowlane, kt贸re zosta艂y wcze艣niej wydane na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w. Do艣wiadczenie na stanowisku kierownika rob贸t lub kierownika budowy w zakresie rob贸t mostowych nie mniejsze ni偶 3 lata, potwierdzone wykazem prac mostowych. - Kierownikiem rob贸t w zakresie rob贸t drogowych - co najmniej 1 osob膮 posiadaj膮c膮 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalno艣ci drogowej lub odpowiadaj膮ce im wa偶ne uprawnienia budowlane, kt贸re zosta艂y wcze艣niej wydane podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w. Zamawiaj膮cy dopuszcza 艂膮czenie specjalno艣ci mostowej i drogowej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy wymaga, aby Wykonawca posiada艂 艣rodki finansowe lub zdolno艣膰 kredytow膮 w kwocie nie mniejszej ni偶 500 000,00 z艂.
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz rob贸t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz z za艂膮czeniem dowod贸w dotycz膮cych najwa偶niejszych rob贸t, okre艣laj膮cych, czy roboty te zosta艂y wykonane w spos贸b nale偶yty oraz wskazuj膮cych, czy zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone;
wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami;
o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅;
informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej potwierdzaj膮c膮 wysoko艣膰 posiadanych 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 wykonawcy, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia;
op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.3.2)
za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ofertowy wg za艂膮cznika nr 1 do SIWZ 2. Kosztorys ofertowy wg za艂膮cznika nr 9 do SIWZ 3. Dow贸d wniesienia wadium 4. Stosowne pe艂nomocnictwa - w przypadku gdy upowa偶nienie do podpisania oferty nie wynika bezpo艣rednio ze z艂o偶onego w ofercie odpisu z w艂a艣ciwego rejestru
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:
1 - Cena - 90
2 - termin wykonania - 10
IV.2.2)
przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej b臋dzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 zmiany umowy: 1.zmiana terminu realizacji zam贸wienia w przypadku: a) warunki atmosferyczne odbiegaj膮ce od typowych (np. d艂ugotrwa艂e obfite opady deszczu i inne), uniemo偶liwiaj膮ce wykonanie przedmiotu zam贸wienia zgodnie z SST, je偶eli konieczno艣膰 wykonania prac w tym okresie nie jest nast臋pstwem okoliczno艣ci, za kt贸re Wykonawca ponosi odpowiedzialno艣膰, b) nast臋pstw okoliczno艣ci, za kt贸re odpowiedzialno艣膰 ponosi Zamawiaj膮cy, w szczeg贸lno艣ci nieterminowe przekazanie placu budowy, konieczno艣ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczno艣ci mog艂y mie膰 wp艂yw na dotrzymanie terminu zako艅czenia rob贸t, c) zlecanie przez Zamawiaj膮cego prac dodatkowych, je偶eli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemo偶liwiaj膮 dotrzymanie pierwotnego terminu zako艅czenia realizacji umowy a kt贸rych konieczno艣ci zlecenia Zamawiaj膮cy nie m贸g艂 przewidzie膰 w chwili sporz膮dzania niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, d) prace obj臋te umow膮 zosta艂y wstrzymane przez w艂a艣ciwy organ, co uniemo偶liwia terminowe zako艅czenie realizacji przedmiotu umowy, e) wyst膮pienia niebezpiecze艅stwa kolizji z planowanymi lub r贸wnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb臋dnym do unikni臋cia tych kolizji. 2. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza si臋 zmian臋 podwykonawcy lub rezygnacj臋 z udzia艂u podwykonawcy w realizacji przedmiotu zam贸wienia. Zmiana mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie po przedstawieniu przez Wykonawc臋 o艣wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzia艂u w realizacji przedmiotu zam贸wienia oraz o braku roszcze艅 podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytu艂u realizacji rob贸t. Je偶eli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach kt贸rego Wykonawca opiera艂 si臋 wykazuj膮c spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, Zamawiaj膮cy dopu艣ci zmian臋 pod warunkiem, 偶e nowy podwykonawca wyka偶e spe艂nianie warunk贸w w zakresie nie mniejszym ni偶 wskazane na etapie post臋powania o udzielenie zam贸wienia przez dotychczasowego podwykonawc臋. Zmiany podwykonawcy mo偶na dokona膰 jedynie, je偶eli wykonywanie cz臋艣ci rob贸t przez podwykonawc臋 zosta艂o wskazane przez Wykonawc臋 w ofercie. 3. Zmiana umowy w zakresie materia艂贸w, parametr贸w technicznych, technologii wykonania rob贸t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nast臋puj膮cych sytuacjach: a) konieczno艣ci zrealizowania jakiejkolwiek cz臋艣ci rob贸t, obj臋tej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwi膮za艅 technicznych lub technologicznych, ni偶 wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikaj膮ce ze stwierdzonych wad, w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o kt贸ry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi膮za艅 grozi艂o nie wykonaniem lub nienale偶ytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczno艣ci realizacji rob贸t wynikaj膮cych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odst臋pstwo od projektu budowlanego, c)wyst膮pienia warunk贸w terenu budowy odbiegaj膮cych w spos贸b istotny od przyj臋tych w dokumentacji projektowej, w szczeg贸lno艣ci napotkania niezinwentaryzowanych lub b艂臋dnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiekt贸w budowlanych, d)konieczno艣ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi膮za艅 technicznych lub materia艂owych ze wzgl臋du na zmiany obowi膮zuj膮cego prawa. 4. Zmiana os贸b odpowiedzialnych za kontakty i nadz贸r nad przedmiotem umowy, kt贸rych nie mo偶na by艂o przewidzie膰 w chwili sporz膮dzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a kt贸rych zmiana ma bezpo艣redni wp艂yw na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarze艅 losowych osoby wskazane w umowie nie mog艂y pe艂ni膰 swoich czynno艣ci w okresie obowi膮zywania umowy. W przypadku os贸b sprawuj膮cych nadz贸r nad realizacj膮 umowy ze strony Wykonawcy zmiana kt贸rejkolwiek z os贸b musi by膰 uzasadniona przez Wykonawc臋 na pi艣mie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiaj膮cego. Zamawiaj膮cy zaakceptuje zmian臋 wy艂膮cznie wtedy, gdy kwalifikacje i do艣wiadczenie wskazanych os贸b b臋d膮 takie same lub wy偶sze od kwalifikacji i do艣wiadczenia os贸b wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wyd艂u偶enia terminu wykonania przedmiotu umowy. 5. Zmiany prowadz膮ce do likwidacji oczywistych omy艂ek pisarskich i rachunkowych w tre艣ci umowy. 6. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany obowi膮zuj膮cej stawki podatku od towar贸w i us艂ug VAT, b) konieczno艣ci wykonania rob贸t nie wykraczaj膮cych swym zakresem poza przedmiot umowy, kt贸rych ilo艣膰 jednostek przedmiarowych wskazana przez Zamawiaj膮cego, w przedmiarze rob贸t zosta艂a zani偶ona - w odniesieniu do faktycznej ilo艣ci jednostek przedmiarowych, kt贸r膮 nale偶y wykona膰 celem zrealizowania i oddania do u偶ytkowania przedmiotu umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.zdp-pyrzyce.biuletyn.net
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29 pok. nr 204 II pi臋tro.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 21.06.2016 godzina 09:45, miejsce: Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29 pok. nr 206 II pi臋tro.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie


Autor : Danuta Marciniak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-06-02 11:24:08
Data ostatniej modyfikacji : 2016-06-02 11:24:08
Liczba wy艣wietle艅 : 1248licznik odwiedzin: 11830607