logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 16/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.



PROTOK脫艁 Nr 16/2016
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.





Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 metryczk臋 subwencji o艣wiatowej na rok 2016. Og贸lna kwota przyznana dla plac贸wek o艣wiatowych jest ni偶sza od zaplanowanej, na podstawie prognozowanej wysoko艣ci subwencji. w bud偶ecie powiatu o ponad 741 tys. z艂.
Cz艂onkowie Zarz膮du oraz dyrektorzy plac贸wek o艣wiatowych, bior膮cy udzia艂
w spotkaniu, otrzymali wydruki metryczki i jej analizy. Beata Kwiecie艅, g艂贸wny specjalista w Wydziale O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, wyja艣ni艂a w jaki spos贸b, na podstawie metryczki wylicza si臋 kwoty dla plac贸wki o艣wiatowej i jaki wp艂yw na bud偶ety poszczeg贸lnych plac贸wek spowoduje takie obni偶enie wysoko艣ci subwencji. W trakcie dyskusji zwr贸cono uwag臋 na ni偶 demograficzny i zwi膮zany
z nim spadek ilo艣ci uczni贸w. Zmniejsza si臋 r贸wnie偶 liczba uczni贸w w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym. Uczniowie z orzeczeniami kwalifikuj膮cymi do kszta艂cenia specjalnego s膮 zatrzymywani w szko艂ach masowych z powod贸w czysto finansowych. Dzia艂ania takie maj膮 negatywny wp艂yw na rozw贸j dziecka. Wiktor To艂oczko zauwa偶y艂, 偶e zmniejszenie brak贸w finansowych mo偶na osi膮gn膮膰 poprzez zwi臋kszenie dochod贸w oraz ograniczenie koszt贸w funkcjonowania jednostek. Mniejsze koszty funkcjonowania b臋d膮 w przypadku redukcji zatrudnienia.
W odniesieniu do nauczycieli jest to utrudnione, ale mo偶na to zrobi膰 w administracji
i obs艂udze. Starosta poprosi艂 dyrektor贸w o zastanowienie si臋 nad mo偶liwymi do wprowadzenia oszcz臋dno艣ciami i zaproponowa艂 kolejne spotkanie w tej sprawie.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e do bud偶etu wprowadza si臋 dotacje celow膮 w wysoko艣ci 1 400 z艂, przeznaczon膮 dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 opini臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2015. Bior膮c pod uwag臋 zgodno艣膰 sprawozdania z wymogami formalnymi, okre艣lonymi przepisami art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych, a tak偶e wynikaj膮ce z niego zachowanie ogranicze艅, w toku wykonania bud偶etu, ustalonych przepisami art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, Sk艂ad Orzekaj膮cy pozytywnie zaopiniowa艂 sprawozdanie z wykonania bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego za rok 2015.
Skarbnik Powiatu przedstawi艂 sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego za rok 2015. Sprawozdanie obejmuje bilans, rachunek zysk贸w i strat, zmiany
w stanie mienia. Do ko艅ca kwietnia nale偶y je przedstawi膰 Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wsparcie finansowe Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 przy wymianie okien. Wniosek zawiera艂 wykaz okien, kt贸re zosta艂y jeszcze do wymiany. Wnioskuje si臋 o przekazanie 艣rodk贸w na etapow膮 wymian臋. Zarz膮d popar艂 wniosek
i wyrazi艂 zgod臋 na przekazywanie 艣rodk贸w w miar臋 mo偶liwo艣ci. Starosta zaproponowa艂, aby, zgodnie z sugesti膮 dyrektora, w pierwszej kolejno艣ci wymieni膰
4 okna w klasie na parterze. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za. Zarz膮d rozpatrzy wniosek z wycen膮 przygotowan膮 na te 4 okna.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na z艂o偶enie wniosku
o dofinansowanie modernizacji i remontu obiekt贸w sportowych Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU i zabezpieczenie wk艂adu w艂asnego. Mo偶liwe jest otrzymanie 6 tys. z艂 z Urz臋du Marsza艂kowskiego. Wymagany jest wk艂ad w艂asny w tej samej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie wk艂adu w艂asnego w przypadku przyj臋cia wniosku do realizacji. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o bezp艂atne wynaj臋cie pomieszcze艅 i wsparcie Pyrzyckiego Domu Kultury przy organizacji Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem.
W poprzednich latach Powiat dofinansowywa艂 organizacj臋 Pyrzyckich Spotka艅
z Folklorem. Dofinansowanie polega艂o na przekazywaniu 艣rodk贸w plac贸wkom o艣wiatowym Powiatu w zamian za bezp艂atne udost臋pnienie miejsc noclegowych. Zarz膮d zdecydowa艂 o wsparciu Pyrzyckiego Domu Kultury w takiej samej formie r贸wnie偶 w tym roku. Nie wyrazi艂 zgody na przekazanie 艣rodk贸w finansowych Pyrzyckiemu Domowi Kultury. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 decyzj臋 o przekazaniu w trwa艂y zarz膮d nieruchomo艣ci z przeznaczeniem na cele statutowe Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Na podstawie decyzji GN-III.7532/4/4/2016.MG z dnia 18 lutego 2016 r. Wojewody Zachodniopomorskiego Powiat Pyrzycki sta艂 si臋 w艂a艣cicielem 25 dzia艂ek lez膮cych
w ci膮gu dr贸g powiatowych. W dniu 6 kwietnia 2016 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie tych nieruchomo艣ci w trwa艂y zarz膮d Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych.
W konsekwencji zosta艂a przygotowana stosowna decyzja. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na utworzenie od roku szkolnego 2016/2017 nowej szko艂y w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU - technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. W ci膮gu trzech lat wyga艣nie technikum mechanizacji rolnictwa. Proponuje si臋 powo艂a膰 w tym roku now膮 szko艂臋, zgodnie
z klasyfikacj膮 zawod贸w szkolnictwa zawodowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Wiktor To艂oczko poprosi艂 dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU o rozwa偶enie mo偶liwo艣ci powo艂ania technikum urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej. Nast臋pnie podzieli艂 si臋 swoimi spostrze偶eniami na temat powo艂ania w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU m艂odzie偶owego o艣rodka socjoterapii. Jest coraz wi臋ksze zapotrzebowanie na kszta艂cenie w takich plac贸wkach, a Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 CKU ma mo偶liwo艣ci prowadzenia m艂odzie偶owego o艣rodka socjoterapii. Dyrektor Pawe艂 Palczy艅ski wyja艣ni艂, 偶e jest to mo偶liwe. Nale偶y jednak gruntownie zmodernizowa膰 przynajmniej jedno pi臋tro w internacie. Ilo艣膰 pomieszcze艅 zale偶y od zak艂adanej ilo艣ci uczni贸w. B臋dzie to wymaga艂o znacznych 艣rodk贸w finansowych. Dodatkowo nale偶y odpowiednio przygotowa膰 kadr臋 pedagogiczn膮. Potrzeba przynajmniej roku na powo艂anie o艣rodka.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-05-19 11:49:32
Data ostatniej modyfikacji : 2016-05-19 11:49:32
Liczba wy艣wietle艅 : 1062



licznik odwiedzin: 12476530