logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 14/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 14/2016
z dnia 13 kwietnia 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Zmiany zwi膮zane by艂y z przesuni臋ciem 艣rodk贸w zgodnie z decyzjami Zarz膮du mi臋dzy innymi na zakup podno艣nika dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU oraz 艣rodk贸w dla Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w. Wnioskuje si臋
o kwot臋 6 100 z艂 na inwentaryzacj臋 stanu las贸w na terenie gminy Przelewice. Oferta z najni偶sz膮 cen膮, z艂o偶ona na wykonanie inwentaryzacji, przekracza wysoko艣膰 艣rodk贸w zabezpieczonych na to zadanie w bud偶ecie Starostwa. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za i zobowi膮za艂 Skarbnika do uj臋cia zmiany planu wydatk贸w w stosownej uchwale.
Starosta przedstawi艂 wniosek o sfinansowanie wymiany okien w budynku Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU ze 艣rodk贸w na ochron臋 艣rodowiska. Wi臋kszo艣膰 okien
w budynku g艂贸wnym szko艂y zosta艂a ju偶 wymieniona. Na wymian臋 pozosta艂ych okien brakuje 60 tys. z艂. W bud偶ecie Powiatu zabezpieczone s膮 艣rodki na ochron臋 艣rodowiska i jest mo偶liwo艣膰 przeznaczenia wnioskowanej kwoty z tych 艣rodk贸w na wymian臋 okien. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za i zobowi膮za艂 Skarbnika do uj臋cia tej zmiany w stosownej uchwale.
Starosta przedstawi艂 wniosek o umorzenie sp艂aty nale偶no艣ci. Nale偶no艣膰
w wysoko艣ci 6 138,80 z艂 zosta艂a w cz臋艣ci sp艂acona. Udokumentowana, trudna sytuacja d艂u偶nika nie pozwala na wyegzekwowanie pozosta艂ej cz臋艣ci w wysoko艣ci 5 153,53 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na umorzenie pozosta艂ej cz臋艣ci nale偶no艣ci. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia otwartego konkurs贸w ofert na realizacj臋 w 2016 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, ekologii, sportu i rekreacji, promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i tradycji. Konkurs obejmuje organizacj臋 zaj臋膰 edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i m艂odzie偶y, organizacj臋 zaj臋膰 edukacyjno-wychowawczych w dziedzinie ekologii, organizacj臋 zaj臋膰 popularyzuj膮cych sport, organizacj臋 aktywnych form sp臋dzania czasu wolnego dla dzieci i m艂odzie偶y oraz dla os贸b doros艂ych, organizacj臋 obozu sportowego dla dzieci i m艂odzie偶y, organizacj臋 zaj臋膰 integracyjnych dla os贸b niepe艂nosprawnych, organizacj臋 zaj臋膰 popularyzuj膮cych kultur臋 i sztuk臋 oraz ochron臋 d贸br kultury i tradycji. Maksymalna dotacja przeznaczona na jeden projekt wynosi od 1 000 z艂 do 3 000 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2016 roku. Kwota do wykorzystania przez Powiat Pyrzycki w 2016 roku wynosi 339 159 z艂 z przeznaczeniem na rehabilitacj臋 zawodow膮 i spo艂eczn膮. Bior膮c pod najwa偶niejsze potrzeby os贸b niepe艂nosprawnych proponuje si臋 przeznaczenie kwoty 183 576 z艂, na dofinansowanie zaopatrzenia
w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze, przeznaczenie kwoty 120 000 z艂 na realizacj臋 wniosk贸w dotycz膮cych likwidacji barier architektonicznych, rezygnacj臋 z dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu si臋, oraz z dofinansowania uczestnictwa os贸b niepe艂nosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. W zakresie rehabilitacji zawodowej proponuje si臋 rezygnacj臋 ze zwrotu koszt贸w wyposa偶enia stanowiska pracy osoby niepe艂nosprawnej, udzielania dotacji na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej, oraz finansowania koszt贸w szkole艅 os贸b niepe艂nosprawnych organizowanych przez kierownika powiatowego urz臋du pracy, i przeznaczenie kwoty 40 000 z艂. na zwrot wydatk贸w na instrumenty i us艂ugi rynku pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych poszukuj膮cych pracy i nie pozostaj膮cych
w zatrudnieniu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na taki podzia艂 艣rodk贸w i przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016 -2018. Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych program贸w dotycz膮cych rozwoju pieczy zast臋pczej, zawieraj膮cych mi臋dzy innymi coroczny limit rodzin zast臋pczych zawodowych, wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Dzia艂a艅 na Rzecz Os贸b Niepe艂nosprawnych
w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016-2021. Do ko艅ca roku 2015 obowi膮zywa艂 program uchwalony na lata 2011-2015. Wobec konieczno艣膰 przyj臋cia programu na kolejne lata przygotowano dokument zawieraj膮cy plan dzia艂a艅 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych w zakresie rehabilitacji spo艂ecznej, rehabilitacji zawodowej
i zatrudniania oraz przestrzegania praw os贸b niepe艂nosprawnych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2016-2022. Ustawa o pomocy spo艂ecznej nak艂ada na samorz膮d obowi膮zek opracowania powiatowej strategii rozwi膮zywania problem贸w spo艂ecznych. Na podstawie tej strategii mo偶liwe b臋dzie budowanie zintegrowanego systemu pomocy spo艂ecznej na terenie powiatu, ale r贸wnie偶 pozyskiwanie 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa i z funduszy pomocowych na realizacj臋 poszczeg贸lnych zada艅 okre艣lonych w strategii. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach do podejmowania decyzji zwi膮zanych z przyst膮pieniem do projektu "Zachodniopomorska Szko艂a Przysz艂o艣ci". Projekt b臋dzie realizowa艂a firma Work&Training Service. W ramach projektu 92 uczni贸w, z dw贸ch szk贸艂, b臋dzie korzysta膰 z dodatkowych zaj臋膰 podnosz膮cych ich kwalifikacje w ramach sta偶y
i praktyk. W projekcie wezm膮 udzia艂 uczniowie technikum informatycznego ZS Nr 2 CKU. Zarz膮d upowa偶ni艂 dyrektora do reprezentowania Zarz膮du w tym projekcie, podejmuj膮c uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiat Pyrzycki na lata 2014-2020. Rada Powiatu Pyrzyckiego w dniu 16 marca 2016 r. uchwali艂a aktualizacj臋 zada艅 proponowanych do realizacji. Przedstawiony projekt stanowi aktualizacj臋 sytuacji spo艂eczno-gospodarczej powiatu, w tym danych statystycznych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na og艂oszenie przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Do sprzeda偶y proponowane s膮 trzy dzia艂ki oznaczone numerami 15/7, 15/18 i 15/19, po艂o偶one przy ul. S艂owackiego w Pyrzycach. Proponuje si臋 r贸wnie偶 obni偶enie ceny wywo艂awczej
o 20 % warto艣ci nieruchomo艣ci netto. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.

Ad. 7.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 Ocena dzia艂alno艣ci w obszarze ochrony 艣rodowiska, melioracji, gospodarki wodnej, le艣nictwa i rybactwa 艣r贸dl膮dowego. Informacja zosta艂a przygotowana pod obrady rady powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta zaproponowa艂, aby wyprowadzi膰 z porz膮dku sesji kwietniowej informacj臋 "Ocena stanu zdrowia mieszka艅c贸w powiatu" i aby temat ten by艂 omawiany razem z "informacj膮 dotycz膮c膮 kierunk贸w rozwoju Szpitala Powiatowego w Pyrzycach". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
W trakcie dyskusji nad gospodark膮 wodn膮, Jaros艂aw Ileczko zwr贸ci艂 uwag臋 na problemy wynikaj膮ce ze z艂ej wsp贸艂pracy Zarz膮du Rejonowego Sp贸艂ek Wodnych ze Sp贸艂k膮 Wodn膮 Gminy Kozielice oraz na nieprawid艂owo艣ci w wykonywaniu
i rozliczaniu zada艅 prowadzonych przez Zarz膮d RSW. Sp贸艂ka Wodna Gminy Kozielice nie posiada swojej reprezentacji w Zarz膮dzie RSW. Zaproponowa艂, aby Starosta powo艂a艂 komisj臋 do zbadania dzia艂alno艣ci Zarz膮du RSW.
Starosta wyja艣ni艂, 偶e nie ma kompetencji, by ingerowa膰 w dzia艂alno艣膰 Zarz膮du Rejonowego Sp贸艂ek Wodnych, ale zaproponowa艂 zorganizowanie spotkania w tej sprawie z udzia艂em zainteresowanych podmiot贸w.

Ad. 8.
Mi艂osz 艁uszczyk poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e w zwi膮zku z przyj臋ciem do realizacji w ramach PROW inwestycji drogowych w Nowielinie i D臋bicach nale偶y podj膮膰 decyzj臋 o dalszych dzia艂aniach. Na ka偶de z tych zada艅 potrzeba ponad 2 miliony z艂otych. Starosta doda艂, 偶e za wykonanie projekt贸w i ich przyj臋cie do realizacji dodatkowo trzeba b臋dzie zap艂aci膰 18 tys. z艂. Poprzedni Zarz膮d zaplanowa艂 budow臋 chodnika mi臋dzy M艂ynami a Ryszewkiem. Kosztorys opiewa na kwot臋 ponad 350 tys., koszt projektu to 36 tys. Zosta艂a zrobiona te偶 dokumentacja na przebudow臋 ulicy Staromiejskiej. Koszt tej inwestycji to ponad 4,7 miliona z艂. Inwestycje te zosta艂y zaplanowane przed uchwaleniem bud偶etu, a nie przewidziano 偶adnych 艣rodk贸w na ich realizacj臋. Przygotowanie projekt贸w i dokumentacji na te inwestycje kosztowa艂o 197 tys. z艂. Starosta wyja艣ni艂, 偶e w bud偶ecie nie ma zabezpieczonych 艣rodk贸w na realizacj臋 inwestycji drogowych w Nowielinie i D臋bicach i nie ma mo偶liwo艣ci ich rozpocz臋cia w tym roku. Zarz膮d zgodzi艂 si臋 z tym stanowiskiem i zdecydowa艂
o wys艂aniu do instytucji wdra偶aj膮cej PROW informacji o wycofaniu wniosk贸w. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pna informacja dotyczy艂a remontu drogi w kierunku Gardna przy granicy powiatu pyrzyckiego z powiatem gryfi艅skim, na podstawie umowy z podwykonawc膮 inwestora buduj膮cego elektrownie wiatrowe. Nawierzchnia jezdni zostanie sfrezowana i zostanie po艂o偶ona nowa warstwa bitumiczna. Inwestor gwarantuje wykonanie remontu przez podwykonawc臋, dlatego w umowie nie jest konieczne umieszczanie zapis贸w o karach umownych. Dodatkowo, przez w艂a艣ciciela 偶wirowni, wykonany zostanie remont zniszczonego przepustu i odwodnienie drogi.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-05-19 11:48:43
Data ostatniej modyfikacji : 2016-05-19 11:48:43
Liczba wy艣wietle艅 : 1118licznik odwiedzin: 12433156