logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

Przebudowa ulicy Okrzei i Wodnej w Lipianach

ZDP.252.8.2016 Pyrzyce, dnia 10 maja 2016 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
na wy艂onienie wykonawcy zam贸wienia o warto艣ci do 30 000 euro

Zamawiaj膮cy - Powiat Pyrzycki w imieniu, kt贸rego wyst臋puje Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29 zaprasza do z艂o偶enia oferty na:

Przebudowa ulicy Okrzei i Wodnej w Lipianach
Odcinek 2 od km 0+649 do km 0+906,30
(od skrzy偶owania z ul. Mostow膮 za zabytkow膮 Bram膮 My艣liborsk膮 do wej艣cia na zaplecze szko艂y)

Wyb贸r Wykonawcy na podstawie niniejszego zapytania ofertowego nast膮pi z wy艂膮czeniem obowi膮zku stosowania przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U.2015.2164) na podstawie art.4 pkt 8.

I. ZAMAWIAJ膭CY:
Powiat Pyrzycki - Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
ul.Stargardzka 29 74-200 Pyrzyce
tel. i fax 91 57 00 457
NIP: 853-13-73-732
REGON: 811772700

II. TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
2.1. Post臋powanie prowadzone jest z wy艂膮czeniem obowi膮zku stosowania przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U.2015.2164) na podstawie art.4 pkt 8 tej偶e ustawy ze wzgl臋du na warto艣膰 zam贸wienia nie przekraczaj膮c膮 wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci 30 000 euro.
2.2. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wy艂onienie wykonawcy rob贸t budowlanych b臋d膮cych przedmiotem niniejszego zam贸wienia w oparciu o najkorzystniejsz膮 ekonomicznie i jako艣ciowo ofert臋 z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywno艣ci, jawno艣ci i przejrzysto艣ci.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
3.1. Przedmiotem zam贸wienia jest Przebudowa ulicy Okrzei i Wodnej w Lipianach. Odcinek 2 od km 0+649 do km 0+906,30 (od skrzy偶owania z ul. Mostow膮 za zabytkow膮 Bram膮 My艣liborsk膮 do wej艣cia na zaplecze szko艂y). Odcinek 2 ul. Okrzei zaprojektowany zosta艂 jako pieszo-jezdnia, kt贸ra spe艂nia膰 b臋dzie funkcj臋 spacerow膮 oraz s艂u偶y膰 b臋dzie jako dojazd do posesji, zaplecza szko艂y, gara偶y oraz ogr贸dk贸w dzia艂kowych zlokalizowanych przy tym odcinku.
Od km 0+649 do km 0+669 szeroko艣膰 jezdni -4,00 m.
Od km 0+669 do km 0+679 odcinek przej艣ciowy z szeroko艣ci 4,00 m do szeroko艣ci 2,35 m.
Od km 0+679 do km 0+723,70 zlokalizowany jest oporowy mur kamienny, kt贸ry jest uj臋ty w rejestrze zabytk贸w i nie podlega rozbi贸rce. Na odcinku tym z uwagi na ograniczon膮 szeroko艣膰 pasa drogowego szeroko艣膰 jezdni wynosi 2,35 m.
Od km 0+723,70 do km 0+741 szeroko艣膰 jezdni zmienna od szeroko艣ci 2,35 m do szeroko艣ci 2,50 m.
Od km 0+741 do km 0+906,30 szeroko艣膰 jezdni - 2,50 m.
Odwodnienie tego odcinka odbywa膰 si臋 b臋dzie powierzchniowo na pobocza oraz w g艂膮b konstrukcji poprzez zastosowanie kostki betonowej oraz przepuszczalnych warstw podbudowy z kruszywa 艂amanego i piasku.
Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa odcinaj膮ca z piasku - grubo艣膰 warstwy - 15 cm
- podbudowa z kruszywa 艂amanego - grubo艣膰 warstwy - 25 cm,
- kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubo艣ci 5 cm,
3.2. Zamawiaj膮cy informuje, 偶e cena oferty musi zawiera膰 wszelkie koszty zwi膮zane z wykonaniem zam贸wienia wynikaj膮ce z zakresu rob贸t, a tak偶e koszty wszystkich rob贸t, bez kt贸rych realizacja zam贸wienia by艂aby niemo偶liwa.
3.3. Podstaw膮 wyliczenia ceny ofertowej jest kalkulacja w艂asna Wykonawcy oparta na rachunku ekonomicznym. Przedmiar rob贸t dostarczony przez Zamawiaj膮cego jest materia艂em pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej.
3.4. Do obowi膮zk贸w Wykonawcy nale偶y r贸wnie偶 wykonanie wszystkich innych prac towarzysz膮cych, niezb臋dnych do prawid艂owego wykonania przedmiotu zam贸wienia, w tym zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia rob贸t oraz uporz膮dkowanie terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zako艅czeniu.
3.5. Do obowi膮zk贸w Wykonawcy nale偶y r贸wnie偶 opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob贸t.
3.6. Obowi膮zkiem Wykonawcy jest uzyska膰 wszelkie informacje konieczne do prawid艂owego przygotowania oferty.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA
Od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2016 r.

V. WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
Zamawiaj膮cy stawia warunek posiadania wiedzy i do艣wiadczenia niezb臋dnego do wykonania zam贸wienia. Zamawiaj膮cy uzna warunek za spe艂niony, je偶eli Wykonawca wyka偶e, i偶 w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wykona艂 minimum 2 us艂ugi podobne do przedmiotu zam贸wienia wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi, 偶e roboty zosta艂y wykonane nale偶ycie.
VI. WYKAZ O艢WIADCZE艃 I DOKUMENT脫W, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU
6.1. Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 m-cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
6.2. Formularz oferty (za艂膮cznik nr 1).
6.3. Wykaz wykonanych us艂ug wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, minimum 2 us艂ugi podobne do przedmiotu zam贸wienia wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi, 偶e roboty zosta艂y wykonane nale偶ycie (za艂膮cznik nr 2).
6.4. Aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w lub za艣wiadczenia, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,
6.5. Aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK艁ADANIA I OTWARCIA OFERT
7. 1. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego:
Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce ul. Stargardzka 29
pok. nr 206 II pi臋tro
do dnia 24 maja 2016 r. do godz. 900
z zachowaniem formy pisemnej.
7.2. Przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert Wykonawca mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do zamawiaj膮cego o wyja艣nienie tre艣ci zapytania. Zamawiaj膮cy udzieli wyja艣nie艅 niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 na 2 dni przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Zamawiaj膮cy zamie艣ci tre艣膰 odpowiedzi na stronie internetowej.
7.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj膮cy mo偶e w ka偶dym czasie, przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, zmodyfikowa膰 tre艣膰 zapytania. Dokonan膮 w ten spos贸b modyfikacj臋 Zamawiaj膮cy niezw艂ocznie zamie艣ci na stronie internetowej. Modyfikacja jest wi膮偶膮ca dla wszystkich Wykonawc贸w. Je偶eli w wyniku zmiany tre艣ci zapytania jest niezb臋dny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiaj膮cy przed艂u偶a termin sk艂adania ofert i informuje o tym wykonawc贸w na stronie internetowej. W przypadku gdy modyfikacja tre艣ci zapytania nie powoduje konieczno艣ci zmian w ofertach, Zamawiaj膮cy nie przed艂u偶a terminu sk艂adania ofert.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1. Oferta powinna by膰 sporz膮dzona w oparciu o wz贸r formularza oferty, stanowi膮cy za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zapytania.
8.2. Do oferty winny by膰 do艂膮czone wszystkie dokumenty wymienione w pkt. VI niniejszego zapytania.
8. 3. Z艂o偶ona oferta winna by膰 zgodna z tre艣ci膮 zapytania.
8.4. Oferta winna by膰 napisana w j臋zyku polskim, nie艣cieralnym atramentem, na maszynie
lub komputerze.
8.5. Wszystkie za艂膮czniki do oferty, stanowi膮ce o艣wiadczenia Wykonawcy winny by膰 podpisane przez Wykonawc臋 lub upowa偶nionego przedstawiciela Wykonawcy. Upowa偶nienie do podpisania oferty winno by膰 do艂膮czone do oferty, o ile nie wynika z innych dokument贸w za艂膮czonych przez Wykonawc臋.
8.6. Zaleca si臋, aby wszystkie kartki oferty by艂y ponumerowane kolejnymi numerami oraz spi臋te. Wszystkie miejsca, w kt贸rych wykonawca nani贸s艂 zmiany musz膮 by膰 parafowane przez osob臋 podpisuj膮c膮 ofert臋.
8.7. Wykonawca winien z艂o偶y膰 ofert臋 w kopercie lub opakowaniu. Kopert臋 - opakowanie nale偶y zaadresowa膰 na Zamawiaj膮cego z zaznaczeniem:

Przebudowa ulicy Okrzei i Wodnej w Lipianach
Odcinek 2 od km 0+649 do km 0+906,30
(od skrzy偶owania z ul. Mostow膮 za zabytkow膮 Bram膮 My艣liborsk膮
do wej艣cia na zaplecze szko艂y)


8.8. Wykonawca mo偶e wprowadza膰 zmiany lub wycofa膰 ofert臋 pod warunkiem, 偶e Zamawiaj膮cy zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem sk艂adania ofert.
8.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi膮zane z przygotowaniem i z艂o偶eniem oferty.
8.10. Oferty nale偶y z艂o偶y膰 w jednym egzemplarzu.

IX. OPIS KRYTERI脫W, KT脫RYMI ZAMAWIAJ膭CY B臉DZIE SI臉 KIEROWA艁 PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERI脫W I SPOSOBU OCENY OFERT

9.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 nast臋puj膮cym
kryterium:

KRYTERIUM - cena - 100%.
9.1.1. najni偶sza oferowana cena
Ilo艣膰 punkt贸w = __________________________ x 100
cena oferty badanej

9.1.2. 艁膭CZNA OCENA OFERTY:
Za najkorzystniejsz膮 uzna si臋 ofert臋 nie podlegaj膮c膮 odrzuceniu, kt贸ra uzyska najwi臋ksz膮 ilo艣膰 punkt贸w.
9.2. Zamawiaj膮cy udzieli zam贸wienia Wykonawcy, kt贸rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwy偶sz膮 ilo艣膰 punkt贸w - najni偶sza cena.
9.3. W toku dokonywania oceny z艂o偶onych ofert Zamawiaj膮cy mo偶e 偶膮da膰 udzielenia przez Wykonawc贸w wyja艣nie艅 dotycz膮cych tre艣ci z艂o偶onych ofert.
9.4. Oferta zostanie odrzucona gdy:
a) jej tre艣膰 nie odpowiada tre艣ci zapytania ofertowego,
b) jej z艂o偶enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis贸w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera ra偶膮co nisk膮 cen臋 w stosunku do przedmiotu zam贸wienia,
d) zawiera b艂臋dy w obliczeniu ceny.

9.5. Zamawiaj膮cy mo偶e 偶膮da膰 od Wykonawc贸w wyja艣nienia tre艣ci z艂o偶onych przez nich ofert.

X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Osoby uprawione do porozumienia si臋 z Wykonawcami:
Andrzej Drabczyk - Dyrektor
Monika Mirowska - Kierownik Sekcji Liniowej
Danuta Marciniak - specjalista ds. planowania i zam贸wie艅 publicznych
pod numerem telefonu 91 57 00 457
od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 7.00 do15.00
adres poczty elektronicznej: sekcja-techniczna@zdp-pyrzyce.pl
XI. OG艁OSZENIE WYNIK脫W POST臉POWANIA
11.1. O wyniku post臋powania zostan膮 powiadomieni wszyscy Wykonawcy, kt贸rzy z艂o偶yli oferty. Informacja ta zostanie zamieszczona r贸wnie偶 na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiaj膮cego.
11.2. Wykonawca, kt贸rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z w/w kryteriami jest zobowi膮zany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiaj膮cego.
11.3. Je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana uchyla si臋 od zawarcia umowy a w post臋powaniu wp艂yn臋艂o wi臋cej ni偶 jedna oferta, Zamawiaj膮cy mo偶e wybra膰 ofert臋 najkorzystniejsz膮 spo艣r贸d pozosta艂ych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
11.4. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien przedstawi膰 pe艂nomocnictwo do jej podpisania je偶eli nie wynika ono z za艂膮czonych do oferty dokument贸w. W sytuacji gdy w ofercie Wykonawca wyka偶e, 偶e cz臋艣膰 zam贸wienia powierza do wykonania podwykonawcy, w贸wczas wybrany wykonawca zobowi膮zany b臋dzie przed艂o偶y膰 zamawiaj膮cemu projekt umowy, kt贸ra b臋dzie zawarta z podwykonawc膮.

XII. POZOSTA艁E INFORMACJE
12.1. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo odst膮pienia b膮d藕 uniewa偶nienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
12.2. Zamawiaj膮cy wykluczy z post臋powania oferent贸w, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.
12.3. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo podj臋cia negocjacji ze wszystkimi oferentami, kt贸rzy nie zostali wykluczeni z post臋powania.
12.4. Oferenci uczestnicz膮 w post臋powaniu na w艂asne ryzyko i koszt, nie przys艂uguj膮 im 偶adne roszczenia z tytu艂u odst膮pienia przez Zamawiaj膮cego od post臋powania ofertowego.
12.5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. .66 搂1 k.c. i nie powoduje 偶adnych zobowi膮za艅 wobec stron.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC33.3 KB POBIERZza艂膮cznik2016-05-10 09:23:55434

Autor : Danuta Marciniak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-05-10 09:22:34
Data ostatniej modyfikacji : 2016-05-10 09:22:34
Liczba wy艣wietle艅 : 1094licznik odwiedzin: 11818222