logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Za艂o偶enie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) ....

Za艂o偶enie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiekt贸w topograficznych o szczeg贸艂owo艣ci zapewniaj膮cej tworzenie standardowych opracowa艅 kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500) na terenie jednostki ewidencyjnej miasto Pyrzyce w systemie SIP GEO-INFO 7
Numer og艂oszenia: 100038 - 2016; data zamieszczenia: 21.04.2016
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy:
V zam贸wienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach , ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 881 13 00, faks 91 886 32 13.

Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pyrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Za艂o偶enie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiekt贸w topograficznych o szczeg贸艂owo艣ci zapewniaj膮cej tworzenie standardowych opracowa艅 kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500) na terenie jednostki ewidencyjnej miasto Pyrzyce w systemie SIP GEO-INFO 7.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia s膮 prace geodezyjno-kartograficzne polegaj膮ce na za艂o偶eniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiekt贸w topograficznych o szczeg贸艂owo艣ci zapewniaj膮cej tworzenie standardowych opracowa艅 kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500) na terenie jednostki ewidencyjnej Pyrzyce Miasto w systemie SIP GEO-INFO 7. Zakres prac obejmuje obr臋by ewidencyjne nr 001,002, 003, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012. Og贸艂em 12 obr臋b贸w ewidencyjnych o 艂膮cznej powierzchni 3 879 ha. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia - warunki techniczne zawiera za艂膮cznik nr 1 do SIWZ..

II.1.5)
przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych

Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych

II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 77.22.21.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nale偶y wnie艣膰 w wysoko艣ci: 4 800,00 z艂 (s艂ownie: cztery tysi膮ce osiemset z艂otych) w terminie do dnia 9 maja 2016 r. do godziny 9.30. Decyduje moment wp艂ywu 艣rodk贸w do zamawiaj膮cego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy nie dokonuje opisu sposobu spe艂niania warunku

III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spe艂niony, je偶eli wykonawca wyka偶e, 偶e wykona艂 (a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonuje) nale偶ycie w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie minimum jedn膮 g艂贸wn膮 us艂ug臋. Za us艂ug臋 g艂贸wn膮 zamawiaj膮cy uzna prac臋 polegaj膮c膮 na za艂o偶eniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) lub wykonaniu numerycznej mapy zasadniczej, wykonan膮 na obszarze miejskim (teren w granicach administracyjnych miast), o powierzchni nie mniejszej ni偶 300 ha. Ocena spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana na podstawie dokument贸w z艂o偶onych przez wykonawc臋, na zasadzie SPE艁NIA/NIE SPE艁NIA.

III.3.3) Potencja艂 techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy nie dokonuje opisu sposobu spe艂niania warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spe艂niony, je偶eli wykonawca wyka偶e, 偶e dysponuje lub b臋dzie dysponowa膰 odpowiedni膮 ilo艣ci膮 os贸b zdolnych do wykonania zadania, kt贸re b臋d膮 uczestniczy艂y w realizacji zam贸wienia tj. posiadaj膮cych uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2 zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520. ze zmianami). Zakres 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysoko艣ciowe. realizacyjne i inwentaryzacyjne. Zakres 2 - rozgraniczanie i podzia艂y nieruchomo艣ci (grunt贸w) oraz sporz膮dzanie dokumentacji do cel贸w prawnych. Zamawiaj膮cy uzna warunek za spe艂niony, je偶eli wykonawca wyka偶e, 偶e dysponuje lub b臋dzie dysponowa艂 dwiema osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia. Ocena spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zostanie dokonana na podstawie dokument贸w z艂o偶onych przez wykonawc臋, na zasadzie spe艂nia/nie spe艂nia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

Zamawiaj膮cy nie dokonuje opisu sposobu spe艂niania warunku

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:

wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, g艂贸wnych dostaw lub us艂ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane, oraz za艂膮czeniem dowod贸w, czy zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie;
wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami;
o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej

lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty zgodnie z rozdzia艂em I pkt 3 SIWZ, w przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej nale偶y z艂o偶y膰 jeden dokument; odpowiednie pe艂nomocnictwa, tylko w sytuacjach okre艣lonych w rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku sk艂adania oferty wsp贸lnej (rozdzia艂 III pkt 1 SIWZ). Ww. dokumenty musz膮 by膰 z艂o偶one w oryginale lub kopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2)
przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej b臋dzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://pyrzyce.samorzady.pl/?a=5386
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 70-200 Pyrzyce, pok贸j nr 117..

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 09.05.2016 godzina 09:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 70-200 Pyrzyce, pok贸j nr 106..

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy, Zamawiaj膮cy wykluczy z post臋powania o udzielenie zam贸wienia wykonawc臋, kt贸ry w okresie 3 lat przed wszcz臋ciem post臋powania, w spos贸b zawiniony powa偶nie naruszy艂 obowi膮zki zawodowe, w szczeg贸lno艣ci, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzia艂ania lub ra偶膮cego niedbalstwa nie wykona艂 lub nienale偶ycie wykona艂 zam贸wienie, co zamawiaj膮cy b臋dzie w stanie wykaza膰 za pomoc膮 dowolnych 艣rodk贸w dowodowych. Zamawiaj膮cy nie wykluczy z post臋powania o udzielenie zam贸wienia wykonawcy, kt贸ry udowodni, 偶e podj膮艂 konkretne 艣rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, kt贸re maj膮 zapobiec zawinionemu i powa偶nemu naruszaniu obowi膮zk贸w zawodowych w przysz艂o艣ci oraz naprawi艂 szkody powsta艂e w wyniku naruszenia obowi膮zk贸w zawodowych lub zobowi膮za艂 si臋 do ich naprawienia..

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nieTypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF570.5 KB POBIERZSIWZ2016-04-21 16:17:28621
.PDF212.5 KB POBIERZza艂. nr 12016-04-21 16:17:57773
.DOC42 KB POBIERZza艂. nr 22016-04-21 16:18:08598
.DOC34.5 KB POBIERZza艂. nr 32016-04-21 16:18:34583
.DOC46 KB POBIERZza艂. nr 42016-04-21 16:18:44581
.DOC35.5 KB POBIERZza艂. nr 52016-04-21 16:18:51582
.DOC36.5 KB POBIERZza艂. nr 62016-04-21 16:19:00579
.DOC37 KB POBIERZza艂. nr 72016-04-21 16:19:07576
.PDF163.9 KB POBIERZza艂. nr 82016-04-21 16:19:17598
.DOC14.6 KB POBIERZog艂oszenie o zmianie zam贸wienia2016-04-27 17:30:22436
.PDF286.8 KB POBIERZSIWZ - zmiana2016-04-27 17:30:34548
.PDF178.3 KB POBIERZwyja艣nienia2016-04-29 09:21:36521
.DOC15.3 KB POBIERZzmiana terminu sk艂adania ofert2016-05-06 14:02:23425
.PDF339.4 KB POBIERZSIWZ - zmiana 22016-05-06 14:02:42490
.PDF307.8 KB POBIERZwyb贸r oferty2016-05-19 13:22:31413

Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-04-21 11:55:08
Data ostatniej modyfikacji : 2016-04-28 07:35:37
Liczba wy艣wietle艅 : 1632

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  21.04.2016 15:16poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  21.04.2016 15:15poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  21.04.2016 10:55poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11797692