logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 13/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 13/2016
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o sfinansowanie zakupu podno艣nika dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. Posiadanie podno艣nika jest warunkiem prowadzenia zaj臋膰 praktycznych dla uczni贸w oraz uzyskania zgody Okr臋gowej Komisji Egzaminacyjnej na przeprowadzanie egzamin贸w potwierdzaj膮cych kwalifikacje zawodowe. Koszt zakupu i monta偶u podno艣nika wynosi 19 100 z艂. Istnieje mo偶liwo艣膰 przesuni臋cia tej kwoty z bud偶etu Starostwa, z rozdzia艂u 80195, z wydatk贸w na zakupy inwestycyjne. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂
Nr 2 CKU. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu wydatk贸w na rok 2016 o 艂膮czn膮 kwot臋 122 683,73 z艂. Kwota 114 707,30 z艂 stanowi wk艂ad w艂asny w projekcie "Mobilno艣膰 drog膮 do zawodowej przysz艂o艣ci". 艢rodki te zostan膮 zrefundowane po rozliczeniu projektu. Kwota 1 030 z艂 przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne ucznia niepodlegaj膮cego ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytu艂u. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e 艣rodki na wk艂ad w艂asny zosta艂y zaplanowane w bud偶ecie Starostwa, a 艣rodki na ubezpieczenie zdrowotne mo偶na przesun膮膰 z rezerwy og贸lnej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie 艣rodk贸w dla Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wniosek dotyczy艂 kwoty 33 tys. z艂 w ramach zaplanowanej dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na realizacj臋 zada艅 zleconych z zakresu geodezji i kartografii, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w roku 2016. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o prefinansowanie dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego. Na podstawie umowy z Marsza艂kiem Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego Powiat b臋dzie otrzymywa艂 dotacje na dzia艂alno艣膰 LPI w roku 2016, w trzech transzach. Pierwsza transza w wysoko艣ci 70 tys. z艂, zostanie przekazana w terminie do ko艅ca kwietnia. Do czasu otrzymania dotacji, dzia艂alno艣膰 LPI b臋dzie finansowana z bud偶etu Powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Do bud偶etu zosta艂a wprowadzona dotacja celowa Wojewody Zachodniopomorskiego w wysoko艣ci 32 382,38 z艂 z przeznaczeniem na wyp艂at臋 pomocy dla repatriant贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych
w trwa艂y zarz膮d nieruchomo艣ci stanowi膮cych drogi powiatowe. Decyzj膮 GN-III.7532/4/4/2016.MG z dnia 18 lutego 2016 r. Wojewody Zachodniopomorskiego Powiat Pyrzycki sta艂 si臋 w艂a艣cicielem 25 dzia艂ek lez膮cych w ci膮gu dr贸g powiatowych. Przekazanie tych nieruchomo艣ci w trwa艂y zarz膮d Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych pozwoli na pe艂ne korzystanie z prawa do dysponowania nieruchomo艣ciami. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad.4.

Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane na sesj臋 rady powiatu: sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci; sprawozdanie za rok 2015 z wykonanych zada艅 przez Geodet臋 Powiatowego, Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydzia艂 Architektury i Budownictwa, Wydzia艂 Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Wydzia艂 Infrastruktury Technicznej
i Komunikacji; sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w za 2015 rok; ocena stanu zdrowia mieszka艅c贸w powiatu i informacja z dzia艂alno艣ci
w roku 2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Dalsz膮 cz臋艣膰 posiedzenia Zarz膮du prowadzi艂 Wicestarosta Bart艂omiej Kr贸likowski, gdy偶 Starosta musia艂 wyjecha膰 na spotkanie w Szczecinie.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za. Zarz膮d zdecydowa艂 o przekazaniu do uzupe艂nienia informacji "Ocena dzia艂alno艣ci
w obszarze ochrony 艣rodowiska, melioracji, gospodarki wodnej, le艣nictwa i rybactwa 艣r贸dl膮dowego.". W trakcie dyskusji o dzia艂alno艣ci Powiatowego Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci Wiktor To艂oczko zaproponowa艂, aby nie pozostawi膰 niezagospodarowanej tej sfery dzia艂alno艣ci Powiatu. Poprzedni Zarz膮d,
z dniem 13 stycznia 2016 r., zlikwidowa艂 Powiatowe Centrum Wsparcia Przedsi臋biorczo艣ci i obecnie brak jest wyspecjalizowanej kom贸rki, koordynuj膮c膮 szeroko poj臋t膮 pomoc przedsi臋biorcom. S膮 instytucje realizuj膮ce to zadanie np. Powiatowy Urz膮d Pracy i Lokalny Punkt Informacyjny, ale dobrze by by艂o powo艂a膰 kom贸rk臋, w kt贸rej przedsi臋biorca uzyska艂by kompleksow膮 ofert臋 Powiatu. Zarz膮d uzna艂, 偶e nale偶y rozwa偶y膰 t臋 propozycj臋 na kolejnym posiedzeniu Zarz膮du.

Ad. 5.

Wiktor To艂oczko poinformowa艂 Zarz膮d o pracach nad kryteriami ustalania dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych i o tym, 偶e wkr贸tce zostan膮 one przedstawione Zarz膮dowi.
Nast臋pna informacja dotyczy艂a zbierania danych o mo偶liwo艣ci wprowadzenia dzia艂a艅 oszcz臋dno艣ciowych w o艣wiacie. Niekt贸rzy dyrektorzy nie potrafi膮 wskaza膰 takich rozwi膮za艅.
Kolejna informacja dotyczy艂a termomodernizacji. Spotkanie w tej sprawie,
z udzia艂em przedstawiciela Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska
i Gospodarki Wodnej, dostarczy艂o wiedzy na temat dofinansowania tej inwestycji. 艢rodki na dofinansowanie s膮 ograniczone ponadto wymagany jest wk艂ad w艂asny, kt贸rego warto艣膰 przekracza mo偶liwo艣ci bud偶etu powiatu. W tym roku trzeba b臋dzie wykona膰 najpilniejsze zadania ze 艣rodk贸w w艂asnych, ale w roku nast臋pnym do tematu termomodernizacji trzeba b臋dzie podej艣膰 w spos贸b kompleksowy.
Skarbnik doda艂, 偶e podj臋cie przez Powiat takiej inwestycji mo偶liwe by艂oby, gdyby zosta艂o zawieszone, przynajmniej do roku 2020, funkcjonowanie wska藕nika
z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Inaczej samorz膮dy nie b臋d膮 mia艂y mo偶liwo艣ci na zabezpieczenie wk艂adu w艂asnego i korzystania ze 艣rodk贸w zewn臋trznych.
Wicestarosta zauwa偶y艂, 偶e termomodernizacja obiekt贸w powiatu jest jednym
z najwi臋kszych wyzwa艅, nale偶y systematycznie zg艂臋bia膰 ten temat, wyci膮ga膰 wnioski i wypracowa膰 kierunki dzia艂a艅.
Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o inicjatywie powo艂ania Powiatowej Rady Inwestycji. W sk艂ad rady weszli by przedstawiciele gmin, przedstawiciele projektant贸w i architekt贸w, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Geodeta Powiatowy oraz przedstawiciele Starostwa. Zadaniem Rady by艂oby wypracowanie najefektywniejszego sposobu przeprowadzania inwestycji budowlanych na terenie powiatu Pyrzyckiego, w oparciu o przepisy Prawa budowlanego. Na spotkaniach Rady rozwi膮zywane by艂y by sporne kwestie dotycz膮ce stosowania Prawa budowlanego w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego i zbudowania przyjaznej platformy dialogu inwestora z urz臋dem. Zarz膮d popar艂 t臋 inicjatyw臋.
Kolejna sprawa poruszona przez Wicestarost臋 dotyczy艂a organizacji przep艂ywu informacji o dost臋pnych 艣rodkach pozabud偶etowych. Jednostki powiatowe otrzymuj膮 wiadomo艣ci ze Starostwa i zosta艂y zobowi膮zane o przesy艂anie informacji zwrotnych
w jaki spos贸b je wykorzysta艂y, a jednocze艣nie mog膮 przesy艂a膰 zapytania
o dost臋pnych 藕r贸d艂ach dofinansowania zada艅, kt贸re zamierzaj膮 realizowa膰.
Wiktor To艂oczko poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e rozwa偶ana jest mo偶liwo艣膰 uruchomienia w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU nowego kierunku nauczania w dziedzinie technik urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-04-18 14:04:50
Data ostatniej modyfikacji : 2016-04-18 14:04:50
Liczba wy艣wietle艅 : 1184licznik odwiedzin: 12476509