logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 11/2016 z dnia 23 marca 2016 r.PROTOK脫艁 Nr 11/2016
z dnia 23 marca 2016 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Stanis艂aw St臋pie艅 powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o sfinansowanie wymiany okien w Zespole Szk贸艂 Nr 1. Wymiana okien jest konieczna w salach lekcyjnych znajduj膮cych si臋 na parterze budynku. Opr贸cz wykonania zalece艅 Sanepidu, wymiana okien poprawi estetyk臋 i zwi臋kszy izolacj臋 ciepln膮 sal lekcyjnych. Do przeprowadzenia wymiany okien plac贸wka potrzebuje dodatkowych 艣rodk贸w w wysoko艣ci 30 tys. z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przesuni臋cie tej kwoty z rezerwy og贸lnej i przeznaczenie jej na wymian臋 okien. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2016. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂a dokonuje si臋 przesuni臋cia z rezerwy og贸lnej 艣rodk贸w w wysoko艣ci 30 tys. z艂 z przeznaczeniem na wymian臋 okien w Zespole Szk贸艂 Nr 1 oraz przesuni臋cia 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami wynikaj膮cych z rozliczenia kwalifikacji wojskowej
i zabezpieczenia 艣rodk贸w w wysoko艣ci 10 tys. z艂 na ewentualne zaj臋cia komornicze w sprawie wytoczonej przez sp贸艂k臋 Kamex, dotycz膮cej sp艂aty wierzytelno艣ci zlikwidowanego SPZOZ w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 decyzj臋 o wygaszeniu trwa艂ego zarz膮du nieruchomo艣ci gruntowej, zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym, po艂o偶onej
w Pyrzycach przy ul. Pozna艅skiej 1. Budynek zosta艂 przekazany Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym na prowadzenie o艣rodka rehabilitacyjnego dla dzieci w wieku do 7 lat. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przed艂u偶enie umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci rolnej. Z dniem 30 listopada 2016 r. wygasa umowa dzier偶awy na dzia艂ki o 艂膮cznej powierzchni ok. 4,4 ha. Obecny dzier偶awca z艂o偶y艂 wniosek o przed艂u偶enie okresu dzier偶awy na kolejne 6 lat. Zarz膮d nie planuje w najbli偶szym czasie zagospodarowania tych nieruchomo艣ci i wyrazi艂 zgod臋 na przed艂u偶enie okresu dzier偶awy i zobowi膮za艂 dyrektor Wydzia艂u Geodezji I Gospodarki Nieruchomo艣ciami do przygotowania projektu uchwa艂y rady powiatu w tej sprawie. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o podj臋cie decyzji o przeznaczeniu nieruchomo艣ci po by艂ym Domu Dziecka w Czernicach. Od dw贸ch lat nieruchomo艣膰 jest przedmiotem przetarg贸w i rokowa艅, mimo to nie udaje si臋 znale藕膰 nabywcy. S艂aw臋ci艅skie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych z艂o偶y艂o wniosek o nabycie tej nieruchomo艣ci w drodze bezprzetargowej z 80 % bonifikat膮, z przeznaczaniem na plac贸wk臋 edukacyjno-terapeutyczn膮 dla dzieci zagro偶onych niedostosowaniem spo艂ecznym. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na sprzeda偶 bezprzetargow膮 i zdecydowa艂
o og艂oszenie kolejnego przetargu nieograniczonego. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wprowadzenie zakazu poruszania si臋 skuter贸w wodnych po jeziorze W膮d贸艂 i Ko艣cielne w Lipianach. Mieszka艅cy Lipian z艂o偶yli do Rady Powiatu Pyrzyckiego petycj臋 o wprowadzenie takiego zakazu. Rada uzna艂a za zasadne rozpatrzenie wniosku i przekaza艂a go Zarz膮dowi w celu przygotowania merytorycznej opinii w sprawie istnienia podstaw prawnych do wprowadzenia ogranicze艅 lub zakazu u偶ywania okre艣lonego rodzaju jednostek p艂ywaj膮cych na zbiorniku wodnym.
Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa zajmowa艂 si臋 tym tematem i przedstawi艂 najwa偶niejsze konkluzje. W wyniku szczeg贸艂owej analizy faktycznej i prawnej zagadnienia ustalono, 偶e zakaz mo偶na wprowadzi膰 tylko na zbiornikach z ustalon膮 funkcj膮 sportow膮, rekreacyjn膮 i turystyczn膮 na terenach przybrze偶nych. Wed艂ug informacji uzyskanej od Burmistrza Lipian taka sytuacja na obu jeziorach nie wyst臋puje. Wobec tego nie ma mo偶liwo艣ci prawnych, aby 贸w zakaz wprowadzono w oparciu o rzeczone przepisy. Ponadto, przed wprowadzeniem zakazu nale偶y przeprowadzi膰 pomiary nat臋偶enia ha艂asu. Ha艂as nie ma charakteru ci膮g艂ego i nie wyst臋puje w mo偶liwym do przewidzenia czasie. Spe艂nienie drugiej przes艂anki wprowadzenia zakazu jest ma艂o prawdopodobne. Rozwi膮zaniem, kt贸re daje realne szanse na realizacj臋 rzeczonego zakazu jest wprowadzenia stosownego regulaminu uprawiania sport贸w wodnych. Prawo do wprowadzenia takiego regulaminu posiada burmistrz gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpiecze艅stwie os贸b przebywaj膮cych na obszarach wodnych.
Zarz膮d zdecydowa艂, aby przygotowa膰 informacj臋 o realizacji uchwa艂y Nr X/50/2016 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie petycji mieszka艅c贸w Lipian wnioskuj膮cych o wprowadzenie zakazu u偶ywania skuter贸w wodnych na jeziorze W膮d贸艂 i uzasadni膰, 偶e Rada Powiatu Pyrzyckiego nie ma wystarczaj膮cych umocowa艅 prawnych do realizacji petycji mieszka艅c贸w Lipian. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 plan rob贸t Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach na rok 2016 w zakresie bie偶膮cego utrzymania, remont贸w i inwestycji. Mi艂osz 艁uszczyk wyja艣ni艂, 偶e wcze艣niej przyj臋ty plan zosta艂 zmodyfikowany. Do planu wpisano budow臋 parkingu przy ul. Zabytkowej w Pyrzycach. Poprzedni Zarz膮d podpisa艂 porozumienie z Gmin膮 Pyrzyce o wsp贸lnej realizacji tej inwestycji. W gminie Kozielice b臋d膮 budowane chodniki w miejscowo艣ciach przy drogach powiatowych. Budow臋 b臋dzie prowadzi艂a Gmina, a Powiat przygotuje dokumentacj臋 i b臋dzie prowadzi艂 nadz贸r. W planie nie ma przebudowy drogi w D臋bicy i w Nowielinie. Poprzedni Zarz膮d z艂o偶y艂 wnioski o dofinansowanie tych inwestycji, ale w bud偶ecie nie zabezpieczy艂 艣rodk贸w na ich realizacj臋. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 umow臋 z Gmin膮 Warnice o nieodp艂atne przekazanie drewna uzyskanego z wycinki drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej. Do wycinki przeznaczono 44 drzewa gatunku topola kanadyjska, na odcinku Warnice-Re艅sko. Gmina Warnice dokona wycinki we w艂asnym zakresie i na w艂asny koszt. Dochody ze sprzeda偶y drewna zostan膮 przeznaczone na popraw臋 bezpiecze艅stwa na drogach gminnych i powiatowych na terenie gminy Warnice. W miejsce wyci臋tych drzew zostan膮 dokonane nasadzenia zast臋pcze. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podpisanie umowy w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dr贸g gminnych. Gmina Lipiany zamierza nada膰 kategori臋 drogi gminnej drodze wewn臋trznej w miejscowo艣ci Miel臋cinek. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wydanie kopii audytu Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach. Radny Artur Pniewski poprosi艂 o niezw艂oczne przes艂anie tego dokumentu w celu z艂o偶enia do prokuratury zawiadomienia o pope艂nieniu przest臋pstwa przez dyrektora szpitala. Starosta wyja艣ni艂, 偶e audyt jest dokumentem jawnym i zostanie przes艂any radnemu. Starosta doda艂, 偶e poprzedni Zarz膮d otrzyma艂 audyt w pa藕dzierniku 2015 r. i posiadaj膮c ten dokument przez cztery miesi膮ce nie podj膮艂 偶adnych dzia艂a艅.
Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o decyzji Zarz膮du Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego w sprawie przyj臋cia Kontrakt贸w Samorz膮dowych. Pocz膮tkowo zosta艂y przyj臋te cztery kontrakty, ale w ostatecznej decyzji przyj臋to sze艣膰 kontrakt贸w, w tym kontrakt "Pyrzyce+".
Wicestarosta zaproponowa艂, aby poprosi膰 Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Pyrzyckiego o wyprowadzenie z porz膮dku sesji kwietniowej informacji dotycz膮cej kierunk贸w rozwoju Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Trwa jeszcze procedura wyboru dyrektora szpitala i nale偶a艂oby przesun膮膰 t臋 informacj臋 na sesj臋 po wyborze dyrektora szpitala. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

....................................
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:


1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-04-18 14:03:42
Data ostatniej modyfikacji : 2016-04-18 14:03:42
Liczba wy艣wietle艅 : 1222licznik odwiedzin: 12462709