logo
logo
Zarz膮d Powiatu » sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du » 2014-2018
od 27 stycznia 2016 r. do 11 lutego 2016 r.SPRAWOZDANIE Z DZIA艁ALNO艢CI
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
od 27 stycznia 2016 r. do 11 lutego 2016 r.


Odbyto posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w dniach:
1) 27 stycznia 2016 r.
2) 29 stycznia 2016 r.
3) 5 lutego 2016 r.
4) 11 lutego 2016 r.

I. Przyj臋to projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany uchwa艂y nr XVII/82/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016.

II. Podj臋to uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego:
- W sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2016. Wprowadzono do bud偶etu powiatu dotacje w 艂膮cznej wysoko艣ci 40 519 z艂 z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Spo艂ecznej oraz na finansowanie zada艅 zwi膮zanych ze 艣wiadczeniem nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie.
- W sprawie okre艣lenia zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne powiatu osi膮ganych przez nie w 2016 r. dochod贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu powiatu. Uchwa艂a okre艣la terminy i konto bankowe, na kt贸re nale偶y przekazywa膰 dochody.
- W sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego. Informacja o stanie mienia stanowi za艂膮cznik do sprawozdania
z wykonania bud偶etu za poprzedni rok. Uchwa艂a okre艣la terminy przed艂o偶enia
i zakres wymaganych informacji.
- W sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu dr贸g do kategorii dr贸g gminnych na terenie gminy Warnice. Do sieci dr贸g gminnych gminy Warnice w艂膮cza si臋 14 odcink贸w dotychczasowych dr贸g wojew贸dzkich i powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋.
- W sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2016 rok. Uchwa艂a bud偶etowa ujmuje plan dochod贸w i wydatk贸w w odpowiednich dzia艂ach i rozdzia艂ach, a plan finansowy rozpisuje dochody i wydatki na poszczeg贸lne paragrafy. Podzia艂u na paragrafy dokonano w porozumieniu
z dyrektorami jednostek.
- W sprawie przekazania dyrektorom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w. Uchwa艂膮 upowa偶niono dyrektor贸w do dokonywania zmian w bud偶ecie z wy艂膮czeniem paragraf贸w dotycz膮cych wynagrodze艅 pracownik贸w i wydatk贸w inwestycyjnych. W tych paragrafach dyrektorzy mog膮 dokonywa膰 zmian po uzyskaniu akceptacji Zarz膮du.

III. Podj臋to decyzje Zarz膮du:
- W sprawie wniosku o utworzenie nowych kierunk贸w kszta艂cenia w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU. Wnioskuje si臋 o uruchomienie kierunk贸w technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki od roku 2016/2017 oraz technik logistyk od roku 2017/2018 w technikum zawodowym, a w szkole zawodowej kierunk贸w elektromechanik pojazd贸w samochodowych i kierowca mechanik od roku 2016/2017. Na rynku jest du偶e zapotrzebowanie na elektromechanik贸w i kierowc贸w, dlatego planowane jest uruchomienie tych kierunk贸w na poziomie szko艂y zawodowej. Kierowca mechanik to kierunek, kt贸ry wymaga wi臋kszych koszt贸w kszta艂cenia, g艂贸wnie koszt贸w nauki jazdy, ale cieszy si臋 du偶ym zainteresowaniem. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na utworzenie tych nowych kierunk贸w kszta艂cenia w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU.
- W sprawie wniosku o udzielenie pe艂nomocnictwa do z艂o偶enia wniosku konkursowego w ramach programu Erasmus+. Wniosek dotyczy konkursu na udzia艂 w projekcie pozwalaj膮cym na udzia艂 uczni贸w w praktykach zawodowych poza granicami kraju. Projekt rozpoczyna si臋 w listopadzie 2016 r. i w przypadku zakwalifikowania si臋 szko艂y, niezb臋dne b臋d膮 艣rodki na wk艂ad w艂asny w wysoko艣ci 20 % warto艣ci projektu. Warto艣膰 projektu wynosi 140 000 euro. Wk艂ad w艂asny zostanie zrefundowany po rozliczeniu projektu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na udzielenie pe艂nomocnictwa i przyst膮pienie do konkursu.
- W sprawie wniosku o zwi臋kszenie dodatku trudno艣ciowego nauczycieli Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Organ prowadz膮cy plac贸wk臋 o艣wiatow膮 mo偶e przyzna膰 dodatek trudno艣ciowy w wysoko艣ci od 1% do 30 %,
a w przypadku uczni贸w z upo艣ledzeniem umys艂owym w stopniu umiarkowanym
do 40 %. Obecnie nauczyciele otrzymuj膮 dodatek w wysoko艣ci 10 %,
a wychowawcy 15 %. Zwi臋kszone zadania i osi膮gane bardzo dobre wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opieku艅czej przemawiaj膮 za tym, aby nauczyciele
i wychowawcy otrzymali wy偶sze wynagrodzenie. Proponuje si臋 podwy偶k臋 dodatku o 5 %. Koszty podwy偶ki wynios膮 ok 52 tys. z艂 rocznie. Obecnie w bud偶ecie jest zabezpieczenie na 40 tys. z艂. Brakuj膮c膮 kwot臋 trzeba by przesun膮膰 z rezerwy. Zarz膮d zdecydowa艂, 偶e nale偶y poczeka膰 na informacj臋 o ostatecznych kwotach subwencji o艣wiatowej i na tej podstawie rozstrzygn膮膰 wniosek w terminie, do ko艅ca kwietnia br.
- W sprawie wniosku o wyra偶enie zgody na nieop艂atne wynaj臋cie dw贸ch sal lekcyjnych w Zespole Szk贸艂 Nr 1. Sale b臋d膮 wykorzystywane do prowadzenia zaj臋膰 przygotowuj膮cych uczni贸w do egzamin贸w maturalnych z matematyki
i j臋zyka polskiego. Zaj臋cia organizuje Rada Rodzic贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie wniosku o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia dyrektor Szpitala Powiatowego za pa藕dziernik i listopad 2015 r. w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.
- W sprawie planu rob贸t na drogach powiatowych w roku 2016. Plan obejmuje wydatki zwi膮zane z bie偶膮cym utrzymaniem i remontem dr贸g oraz wydatki na zadania inwestycyjne. Na zadania uj臋te w planie przewidziano kwot臋 2 027 151 z艂. Wyboru zada艅 inwestycyjnych dokonano w porozumieniu z w艂adzami Gmin, przez kt贸re przebiegaj膮 drogi powiatowe. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan.

IV. Informacje:
- Sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego za okres pa藕dziernik 2015 r., listopad 2015 r. oraz stycze艅-listopad 2015 r. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdania.


V. Spotkania, w kt贸rych uczestniczy艂 Starosta oraz cz艂onkowie Zarz膮du:
29 stycznia
- Spotkanie u Komendanta Wojew贸dzkiego Policji w Szczecinie na temat tworzonych map zagro偶e艅.
- Spotkanie noworoczne zorganizowane przez Burmistrz Pyrzyc.
- Studni贸wka w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU w Pyrzycach.
30 stycznia
- Uroczysto艣膰 obchod贸w setnej rocznicy urodzin W艂adys艂awa Sad艂onia.
1 lutego
- Uroczysto艣膰 obj臋cia obowi膮zk贸w Wojskowego Komendanta Uzupe艂nie艅
w Stargardzie Szczeci艅skim przez pp艂k Marka Nowaka.
- Spotkanie z ks. proboszczem dziekanem Grzegorzem Harasimiakiem.
2 lutego
- Spotkanie z Robertem Grzywaczem cz艂onkiem Zarz膮du Wojew贸dztwa Zachodniopomorskiego na temat wsp贸艂finansowania przedsi臋wzi臋膰 sportowych, mi臋dzy innymi 52. Centralnych Uroczysto艣ci Dni Olimpijczyka.
4 lutego
- Spotkanie w Starostwie Powiatowym w My艣liborzu na temat 52. Centralnych Uroczysto艣ci Dni Olimpijczyka.
- Negocjacje w Narodowym Funduszu Zdrowia Oddzia艂 w Szczecinie dotycz膮ce zwrotu koszt贸w wykonanych us艂ug ponadlimitowych w Szpitalu Powiatowym
w Pyrzycach w roku 2015. Wynegocjowano zwrot 97,03 % poniesionych koszt贸w.
- Spotkanie z wsp贸艂w艂a艣cicielem firmy NORD, zamierzaj膮cym inwestowa膰 na terenie gminy Kozielice. Firma z艂o偶y艂a wniosek do RPO WZ dzia艂anie 1.6 na budow臋 cukierniczego zak艂adu. Wniosek czeka na ocen膮 formaln膮.
5 lutego
- IX Og贸lnopolska Liga Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego w Przelewicach.
6 lutego
- Obchody XXIII rocznicy powstania Klubu Krokus w Pyrzycach.
8 lutego
- Spotkanie w Instytucie Rozwoju Regionalnego w szczecinie na temat projektu "Aktywizacja NEET w Powiecie Pyrzyckim". NEET - nie pracuj膮 nie ucz膮 si臋, nie przygotowuj膮 si臋 do zawodu. Projekt skierowany jest do os贸b m艂odych, pozostaj膮cych bez pracy. Koszt projektu wyniesie 411 tys. z艂 i b臋dzie realizowany do ko艅ca 2016 r.
- Spotkanie ze Stanis艂awem Kopciem prezesem Zachodniopomorskiej rady Olimpijskiej na temat organizacji 52. Centralnych Uroczysto艣ci Dni Olimpijczyka.
11 lutego
- Wr臋czenie W艂adys艂awowi Sad艂oniowi listu gratulacyjnego oraz obrazu od Andrzeja Dudy Prezydenta RP z okazji setnej rocznicy urodzin.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-03-23 14:24:27
Data ostatniej modyfikacji : 2016-03-23 14:24:27
Liczba wy艣wietle艅 : 1245licznik odwiedzin: 11808136