logo
logo
Rada Powiatu » uchwa艂y Rady » 1998-2002
Uchwa艂a Nr XXXV/211/02

w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach


Uchwa艂a Nr XXXV/211/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 czerwca 2002r.

w sprawie zatwierdzenia statutu
Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach


Na podstawie art. 12, pkt 8, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220) i art. 39 ust. 2 w zwi膮zku z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak艂adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, zmiany z 1992 r., Nr 63, poz. 315; z 1994 r. Nr 121 poz. 591; z 1995 r. Nr 141, poz. 692 i Nr 138, poz. 682; z 1996 r. Nr 24, poz. 110; z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769; z 1998 r. Nr 162, poz. 1115, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756; z 1999 r. Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935; z 2000 r. Nr3, poz. 28, Nr12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 126, poz. 1383, Nr 128, poz. 1407) Rada Powiatu uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

Zatwierdza statut Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach, uchwalony przez Rad臋 Spo艂eczn膮 SPZOZ uchwa艂膮 Nr 5 w dniu 24 czerwca 2002 r., stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.
WICEPRZEWODNICZ膭CY RADY

TADEUSZ KU殴NIAR

Za艂膮cznik
do uchwa艂y Nr XXXV/211/02
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 26 czerwca 2002r.STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAK艁ADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PYRZYCACH


Rozdzia艂 I
Postanowienia og贸lne

搂 1

Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Pyrzycach, zwany dalej „Zak艂adem”, dzia艂a na podstawie:
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak艂adach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591; z 1995 r.: Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692; z 1996 r.: Nr 24 poz. 110; z 1997 r: Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, Nr 158, poz. 1041; z 1998 r.: Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115; z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz.935; z 2000 Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz.1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz.1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407; z 2002 r.: Nr 126,poz. 1383), zwan膮 dalej „Ustaw膮”,
ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz.153, z 1998 r.: Nr 117, poz.756, Nr 144, poz. 929, Nr 162, poz. 1116; z 1999 r.: Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236, Nr 110, poz. 1255 i 1256; z 2000 r.: Nr 12 poz. 136, Nr 18 poz. 230, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1311 i 1324; z 2001 r.: Nr 8 poz.64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, , Nr 122 poz.1324, Nr 88, poz. 961, Nr 126, poz. 1382, Nr 97 poz. 1050, Nr 126, poz. 1384, Nr 154, poz.1796),
przepis贸w wykonawczych do ww. ustaw,
wszelkich innych przepis贸w prawa powszechnie obowi膮zuj膮cych, a dotycz膮cych samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej,
niniejszego Statutu.


搂 2
Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej z siedzib膮 w Pyrzycach, zwany dalej Zak艂adem, stanowi wyodr臋bniony organizacyjnie zesp贸艂 os贸b i 艣rodk贸w maj膮tkowych utworzony i utrzymywany w celu udzielania 艣wiadcze艅 zdrowotnych i promocji zdrowia.
Zak艂ad posiada osobowo艣膰 prawn膮.
Siedzib膮 Zak艂adu jest miasto Pyrzyce.
Obszar dzia艂ania Zak艂adu obejmuje Powiat Pyrzycki.

搂 3
Zak艂ad utworzony jest przez Powiat Pyrzycki.
Nadz贸r nad Zak艂adem sprawuje Minister Zdrowia oraz Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego.

Rozdzia艂 II
Gospodarka finansowa

搂 4
Zak艂ad gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodp艂atne u偶ytkowanie nieruchomo艣ciami i maj膮tkiem komunalnym oraz maj膮tkiem w艂asnym (otrzymanym i zakupionym).
Zbycie, wydzier偶awienie lub wynaj臋cie maj膮tku trwa艂ego Zak艂adu i przyj臋cie darowizn mo偶e by膰 dokonane przez Zak艂ad na zasadach okre艣lonych przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego.
Wniesienie maj膮tku Zak艂adu do sp贸艂ek lub fundacji wymaga zgody Rady Powiatu Pyrzyckiego.
Podstaw膮 gospodarki Zak艂adu jest plan finansowy ustalany przez kierownika Zak艂adu, zwanego w dalszej cz臋艣ci Statutu - Dyrektorem.

搂 5
Samodzielny publiczny zak艂ad opieki zdrowotnej mo偶e uzyskiwa膰 艣rodki finansowe:
z odp艂atnych 艣wiadcze艅 zdrowotnych udzielanych w szczeg贸lno艣ci na zlecenie:
organu, kt贸ry utworzy艂 zak艂ad, lub innych organ贸w uprawnionych na podstawie odr臋bnych przepis贸w,
os贸b obj臋tych ubezpieczeniem innym ni偶 ubezpieczenie spo艂eczne,
instytucji ubezpieczeniowych,
zak艂ad贸w pracy, organizacji spo艂ecznych i innych instytucji,
innych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej,
os贸b fizycznych nie obj臋tych ubezpieczeniem lub za 艣wiadczenie nie przys艂uguj膮ce w ramach ubezpieczenia,
na realizacj臋 zada艅 i program贸w zdrowotnych ,
z wydzielonej dzia艂alno艣ci gospodarczej innej ni偶 wymieniona w pkt 1,
z darowizn, zapis贸w, spadk贸w oraz ofiarno艣ci publicznej, tak偶e pochodzenia zagranicznego, z zastrze偶eniem postanowie艅 搂 4 ust. 2.


搂 6
Zak艂ad mo偶e otrzymywa膰 dotacje bud偶etowe na:
1) realizacj臋 zada艅 w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych program贸w zdrowotnych oraz promocj臋 zdrowia,
2) pokrycie koszt贸w kszta艂cenia i podnoszenia kwalifikacji os贸b wykonuj膮cych zawody medyczne,
3) inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznych aparatury i sprz臋tu medycznego,
4) cele okre艣lone w art. 67a Ustawy,
cele szczeg贸lne, przyznawane na podstawie odr臋bnych przepis贸w.

搂 7
Warto艣膰 maj膮tku Zak艂adu okre艣laj膮:
1) fundusz za艂o偶ycielski,
fundusz zak艂adu.
Zak艂ad decyduje sam o podziale zysku oraz pokrywa we w艂asnym zakresie ujemny wynik finansowy.


Rozdzia艂 III
Cele i zadania Zak艂adu

搂 8
Celem Zak艂adu jest udzielanie 艣wiadcze艅 zdrowotnych oraz promocja zdrowia.
Zak艂ad udziela 艣wiadcze艅 zdrowotnych stacjonarnych i ambulatoryjnych, zar贸wno w zakresie podstawowej jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

搂 9
Do szczeg贸艂owych zada艅 Zak艂adu nale偶y wykonywanie 艣wiadcze艅 zdrowotnych w zakresie:
chirurgii,
ortopedii,
po艂o偶nictwa,
ginekologii,
interny,
pediatrii,
opieki nad noworodkiem,
intensywnej opieki medycznej,
ratownictwa medycznego.


搂 10
Przy wykonywaniu zada艅 okre艣lonych w 搂 9 Statutu Zak艂ad wsp贸艂dzia艂a z:
organami administracji rz膮dowej i samorz膮dowej,
innymi zak艂adami opieki zdrowotnej na terenie wojew贸dztwa zachodniopomorskiego,
samorz膮dami zawod贸w medycznych, zwi膮zkami zawodowymi,
zak艂adami pracy,
kasami chorych.

Rozdzia艂 IV
Struktura organizacyjna Zak艂adu

搂 11
W sk艂ad Zak艂adu wchodz膮 nast臋puj膮ce jednostki organizacyjne:
a) Szpital Rejonowy w Pyrzycach,
b) Poradnie Specjalistyczne.

搂 12
Szczeg贸艂ow膮 organizacj臋 wewn臋trzn膮 Zak艂adu okre艣la za艂膮cznik nr 1 do niniejszego Statutu stanowi膮cy jego integraln膮 cz臋艣膰.

搂 13
Podzia艂 czynno艣ci ustala Dyrektor Zak艂adu.

Rozdzia艂 V
Organy Zak艂adu

搂 14
Organami Zak艂adu s膮:
Dyrektor,
Rada Spo艂eczna.

搂 15
Dyrektor ponosi odpowiedzialno艣膰 za zarz膮dzanie Zak艂adem.
Dyrektor reprezentuje Zak艂ad na zewn膮trz.
Z zastrze偶eniem postanowie艅 o Radzie Spo艂ecznej – Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotycz膮ce funkcjonowania Zak艂adu i ponosi za nie odpowiedzialno艣膰.
搂 16
W czasie nieobecno艣ci Dyrektora zast臋puje go wyznaczony zast臋pca lub osoba upowa偶niona przez Dyrektora.

搂 17
Dyrektora Zak艂adu powo艂uje i odwo艂uje Zarz膮d.

搂 18
Przy Zak艂adzie dzia艂a Rada Spo艂eczna.
Rada spo艂eczna jest organem inicjuj膮cym i opiniodawczym Rady Powiatu Pyrzyckiego oraz doradczym Dyrektora Zak艂adu.

搂 19
Do zada艅 Rady Spo艂ecznej nale偶y:
1) przedstawianie podmiotowi, kt贸ry utworzy艂 publiczny Zak艂ad, wniosk贸w i opinii w sprawach:
zmiany lub rozwi膮zania umowy o udzielenie publicznego zam贸wienia na 艣wiadczenia zdrowotne,
zbycia 艣rodka trwa艂ego oraz zakupu lub przyj臋cia darowizny nowej aparatury i sprz臋tu medycznego,
c) zwi膮zanych z przekszta艂ceniem lub likwidacj膮 Zak艂adu, jego przebudow膮, rozszerzeniem lub ograniczeniem dzia艂alno艣ci,
d) przyznawania Dyrektorowi Zak艂adu nagr贸d,
e) rozwi膮zania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarz膮dzanie publicznym zak艂adem opieki zdrowotnej z Dyrektorem Zak艂adu,
2) przedstawianie Dyrektorowi Zak艂adu wniosk贸w i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) kredyt贸w bankowych lub dotacji,
d) podzia艂u zysku,
3) uchwalanie regulaminu swojej dzia艂alno艣ci oraz przedk艂adanie regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi, kt贸ry utworzy艂 Zak艂ad,
4) zatwierdzanie regulaminu porz膮dkowego Zak艂adu,
5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosk贸w wnoszonych przez osoby korzystaj膮ce ze 艣wiadcze艅 Zak艂adu, z wy艂膮czeniem spraw podlegaj膮cych nadzorowi medycznemu,
6) przedstawianie wniosk贸w organowi finansuj膮cemu okre艣lony zakres dzia艂alno艣ci, w kt贸rego imieniu Rada Spo艂eczna wykonuje swoje zadania.


搂 20
1. W sk艂ad Rady Spo艂ecznej wchodz膮:
jako przewodnicz膮cy – Przewodnicz膮cy Zarz膮du Powiatu lub osoba przez niego upowa偶niona,
jako cz艂onkowie – przedstawiciel Wojewody oraz przedstawiciele wy艂onieni przez Rad臋 Powiatu.
2. Sk艂ad osobowy Rady Spo艂ecznej okre艣la odr臋bna uchwa艂a Rady Powiatu Pyrzyckiego.

搂 21
Kadencja Rady Spo艂ecznej trwa cztery lata.

搂 22
Spos贸b zwo艂ywania posiedze艅 Rady Spo艂ecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwa艂 okre艣la regulamin Rady Spo艂ecznej.
W posiedzeniach Rady Spo艂ecznej uczestniczy Dyrektor Zak艂adu.
Prawo uczestniczenia z g艂osem doradczym przys艂uguje przedstawicielom samorz膮d贸w zawod贸w medycznych oraz organizacji zwi膮zkowych.
Od uchwa艂y Rady Spo艂ecznej Dyrektorowi Zak艂adu przys艂uguje odwo艂anie do Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego.
Z posiedzenia Rady Spo艂ecznej jest sporz膮dzany protok贸艂.

搂 23
Obs艂ug臋 kancelaryjno - biurow膮 Rady Spo艂ecznej zapewnia Zak艂ad.


Rozdzia艂 VI
Postanowienia ko艅cowe

搂 24
Decyzj臋 o likwidacji Zak艂adu podejmuje odr臋bn膮 uchwa艂膮 Rada Powiatu Pyrzyckiego.
Zmiany w Statucie winny by膰 dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

搂 25
Statut wchodzi w 偶ycie z dniem jego zatwierdzenia przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego.
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-10-13 14:40:09
Data ostatniej modyfikacji : 2004-10-13 14:40:09
Liczba wy艣wietle艅 : 2958licznik odwiedzin: 11431939