logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 48/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 48/2015
z dnia 17 grudnia 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015 oraz zmiany bud偶etu powiatu na rok 2015. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e projekt zawiera przesuni臋cia 艣rodk贸w zgodnie z wnioskami, kt贸re Zarz膮d przyj膮艂 do realizacji oraz propozycje wynikaj膮ce z konieczno艣ci dostosowania bud偶etu do aktualnych potrzeb. Mi臋dzy innymi konieczno艣膰 zwi臋kszenia przez Powiat dotacji na wk艂ad w艂asny Warsztatu Terapii Zaj臋ciowej. Dotacja wynosi 10 % bud偶etu na rok 2016 i jest wymagana, aby pozosta艂e 90 % zosta艂o przekazane przez Pa艅stwowy Fundusz Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Zmiana planu finansowego PFRON wymaga zwi臋kszenia dotacji o kwot臋 2 334 z艂. Do dyspozycji Zarz膮du, w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, kt贸re mog膮 nast膮pi膰 w okresie do ko艅ca roku, pozostaje rezerwa og贸lna w wysoko艣ci oko艂o 79 tysi臋cy z艂otych i rezerwa celowa. W projekcie uchwa艂y zmniejsza si臋 dochody o 艂膮czn膮 kwot臋 34 851,00 z艂 i zwi臋ksza si臋 wydatki
o 艂膮czn膮 kwot臋 380 285,26 z艂. Niedob贸r 艣rodk贸w na kwot臋 415 136,26 z艂, zostanie pokryty ze zwi臋kszonych przychod贸w bud偶etu powiatu na rok 2015 w 搂 950 Wolne 艣rodki. W projekcie uchwa艂y zosta艂a r贸wnie偶 uwzgl臋dniona zmiana w bud偶ecie powiatu na kwot臋 278 400,00 z艂, kt贸ra dotyczy tylko zmiany klasyfikacji dochod贸w Lokalnego Punktu Informacyjnego i nie ma wp艂ywu na zmian臋 og贸lnej kwoty dochod贸w. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie uchwalenia bud偶etu powiatu na rok 2016. Znacz膮cy wp艂yw na projekt bud偶etu mia艂a ustawa pozwalaj膮ca na roz艂o偶enie na raty zobowi膮za艅 wobec Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych przej臋tych przez Powiat po zlikwidowanym SPZOZ
w Pyrzycach. Roczne raty stanowi膮 znacznie mniejsze obci膮偶enie bud偶etu ni偶 konieczno艣膰 zabezpieczenia w jednym roku blisko 2,1 miliona z艂otych na sp艂at臋 tych zobowi膮za艅. W projekcie bud偶etu za艂o偶ono 10-letni okres sp艂aty. Mo偶e on zosta膰 wyd艂u偶ony w trakcie negocjacji porozumienia z ZUS-em. W projekcie nie obci臋to 偶adnej jednostce planu wydatk贸w, a dochody zosta艂y zaplanowane tak, 偶e s膮 realnie do wykonania. Wska藕niki s膮 zachowane i projekt mo偶e zosta膰 uchwalony. B臋dzie on, jeszcze w grudniu, przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i b臋dzie stanowi艂 podstaw臋 do funkcjonowania Powiatu na pocz膮tku roku 2016, do momentu jego uchwalenia. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego powi膮zany z projektem bud偶etu powiatu dotyczy艂 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2016-2026. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋cia 艣rodk贸w w 艂膮cznej wysoko艣ci 70 581,47 z艂 z przeznaczeniem na wynagrodzenie animatora 艣rodowiskowego Orlika 2012, na op艂acenie faktury za energi臋 ciepln膮 w Zespole Szk贸艂 Nr 2 CKU oraz na op艂acenie drugiej transzy za przygotowanie Kontraktu Samorz膮dowego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty na realizacj臋 zadania publicznego polegaj膮cego na prowadzeniu punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej na terenie powiatu pyrzyckiego
w 2016 roku. Na podstawie ustawy o nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej powiat jest zobowi膮zany do prowadzenia tego zadania. Jeden punkt pomocy prawnej b臋dzie prowadzi艂a Okr臋gowa Izba Adwokacka w porozumieniu z Izb膮 Radc贸w Prawnych, a drugi punkt b臋dzie prowadzony przez stowarzyszenie.
W wyniku przeprowadzonego konkursu zosta艂o wybrane Stowarzyszenie Inicjatyw Samorz膮dowych z Lublina. Z tym stowarzyszeniem zostanie podpisana umowa
na prowadzenie jednego punktu nieodp艂atnej pomocy prawnej w powiecie pyrzyckim,
w 2016 r. Na realizacj臋 tego zadania zostanie udzielona dotacja w wysoko艣ci 59 946 z艂otych. Mariusz Majak Sekretarz Powiatu Pyrzyckiego doda艂, 偶e zosta艂y zawarte porozumienia z Gminami, na podstawie kt贸rych pomoc prawna b臋dzie 艣wiadczona na terenie ka偶dej gminy. W gminie Pyrzyce punkt b臋dzie czynny 6 razy w miesi膮cu, w gminie Lipiany razy w tygodniu, a w pozosta艂ych gminach raz na dwa tygodnie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1) .........................................
2) .........................................
3) .........................................
4) .........................................
5) .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2016-01-14 12:26:12
Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 12:26:12
Liczba wy艣wietle艅 : 1169licznik odwiedzin: 12476574