logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 47/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 47/2015
z dnia 10 grudnia 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Domu Pomocy Spo艂ecznej. Wnioskuje si臋 o wyra偶enie zgody na przesuni臋cie kwoty 20 000 z艂
z paragrafu "sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne", gdzie powsta艂a nadwy偶ka 艣rodk贸w z powodu du偶ej absencji chorobowej pracownik贸w, do paragrafu "wynagrodzenia osobowe". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Powiatowego Urz臋du Pracy. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu dochod贸w o kwot臋 5 z艂, kt贸ra stanowi odsetki przekazane przez komornika s膮dowego od nienale偶nie pobranego 艣wiadczenia. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e dochody mog膮 by膰 wy偶sze ni偶 okre艣lone w planie i nie rodzi to 偶adnych negatywnych skutk贸w, natomiast zwi臋kszenie planu dochod贸w wymaga uchwa艂y rady powiatu. W trakcie dyskusji ustalono, 偶e w zwi膮zku z tym, i偶 b臋dzie przygotowywany projekt uchwa艂y rady w sprawie zmiany bud偶etu, to mo偶na w tej uchwale uj膮膰 r贸wnie偶 zmian臋
o kwot臋 5 z艂 w planie finansowym Powiatowego Urz臋du Pracy. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e przez wi臋ksz膮 cz臋艣膰 roku Powiat finansowa艂 dzia艂alno艣膰 Zespo艂u. Po otrzymaniu dotacji z Urz臋du Wojew贸dzkiego mo偶na dokona膰 przesuni臋cia 艣rodk贸w w wysoko艣ci 98 531 z艂, przekazanych na finansowanie dzia艂alno艣ci Zespo艂u, na inne zadania. Nale偶y r贸wnie偶 dostosowa膰 plan zada艅 zleconych do programu finansowania wy艂膮cznie ze 艣rodk贸w z Urz臋du Wojew贸dzkiego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂
Nr 2 CKU. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie dochod贸w o kwot臋 131 976,37 z艂 przekazan膮 na realizacj臋 w roku 2016 projektu "Mobilno艣膰 drog膮 do zawodowej przysz艂o艣ci". Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e skoro w tym roku nie b臋dzie wydatk贸w, to nie mo偶na wprowadzi膰 tej kwoty po stronie dochod贸w. Zaproponowa艂, aby przyj膮膰 te 艣rodki na wydzielonym rachunku jako przychody, kt贸re nie b臋d膮 wykorzystane w tym roku.
W przysz艂ym roku stan膮 si臋 przychodami z tytu艂u wolnych 艣rodk贸w pieni臋偶nych. Mo偶na je b臋dzie przekaza膰 jednostce realizuj膮cej projekt uchwa艂膮 rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 drugi wniosek o zmian臋 w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. Wnioskuje si臋 o zmniejszenie planu dochod贸w. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e we wniosku nie ma mowy o zmniejszeniu planu wydatk贸w, a zmniejszenie planu dochod贸w wi膮偶e si臋 ze zmniejszeniem planu wydatk贸w. Zaproponowa艂, aby powr贸ci膰 do tego wniosku na nast臋pnym posiedzeniu Zarz膮du. Do tego czasu zostanie dokonana analiza bud偶etu i okre艣lona wysoko艣膰 艣rodk贸w, kt贸re mo偶na przeznaczy膰 na pokrycie zobowi膮za艅 wymagalnych. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie dodatku trudno艣ciowego pracownikom Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Wniosek nie zawiera 偶adnych kwot, kt贸re nale偶a艂oby przeznaczy膰 na ten cel, jest jedynie mowa
o wzro艣cie dodatku o 5 %. W zwi膮zku z tym Zarz膮d zwr贸ci艂 wniosek do uzupe艂nienia.
Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o sfinansowanie ze 艣rodk贸w na ochron臋 艣rodowiska wycinki drzew rosn膮cych na dzia艂kach, kt贸rych w艂a艣cicielem jest Skarb Pa艅stwa. Wniosek dotyczy艂 dw贸ch drzew. Jedno z nich, rosn膮ce przy drodze powiatowej pomi臋dzy miejscowo艣ciami Brzesko i Przelewice, stanowi zagro偶enie dla bezpiecze艅stwa ruchu drogowego. Z korespondencji z Wojewod膮 wynika, 偶e mo偶e zrefundowa膰 Powiatowi 艣rodki poniesione na wyci臋cie drzew, je偶eli zostanie to zrobione jeszcze w tym roku. Przeprowadzenie procedury wy艂onienia wykonawcy nie jest ju偶 w tym roku mo偶liwe, dlatego wnioskuje si臋 o sfinansowanie tego zadania ze 艣rodk贸w na ochron臋 艣rodowiska. W lipcu zwr贸cono si臋 z zapytaniem o cen臋 wyci臋cia tych drzew do czterech wykonawc贸w. Tylko jeden wykonawca wyrazi艂 zgod臋 na przyj臋cie takiego zlecenie za cen臋 12 tys. z艂. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e wed艂ug naszych wewn臋trznych procedur mo偶emy wybra膰 wykonawc臋 po przeprowadzeniu rozeznania rynku, ale wtedy nie otrzymamy refundacji od Wojewody. Z drugiej strony 艣rodki Powiatu przeznaczymy na zadania realizowane na mieniu Skarbu Pa艅stwa i to mo偶e by膰 kwestionowane. W trakcie dyskusji wskazywano na wysokie zagro偶enie
i konieczno艣膰 wyci臋cia drzew stwarzaj膮cych to zagro偶enie. Bezpiecze艅stwo stawiano na pierwszym miejscu. Mo偶na uzyska膰 opini臋 dendrologa, kt贸ra uzasadni konieczno艣膰 wycinki. Ze wzgl臋du na to, 偶e drzewa s膮 na terenie Skarbu Pa艅stwa nale偶y powiadomi膰 Wojewod臋 o zamiarze przeprowadzenia wycinki. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na natychmiastowe podj臋cie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do wyci臋cia tych drzew, uzyskania opinii dendrologa, poinformowanie Wojewody o zagro偶eniach, prowadzonych wcze艣niej rozeznaniach rynku i o zamiarze wyci臋cia drzew. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zakup przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych 6 komputer贸w wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem oraz jednego monitora. Sprz臋t b臋dzie pochodzi艂 ze sprzeda偶y poleasingowej z dwuletni膮 gwarancj膮. Koszt szacowany jest na 7 tys. z艂. Obecnie posiadane komputery pochodz膮 nawet sprzed 8 lat i posiadaj膮 system operacyjny, kt贸ry ju偶 nie jest obj臋ty wsparciem producenta. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Kolejny wniosek Zarz膮du Dr贸g Powiatowych dotyczy艂 wyra偶enia zgody na przesuni臋cie kwoty 3 500 z艂 w ramach bud偶etu jednostki z paragrafu 4300 do paragrafu 4010. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych w 2015 r. Rada Powiatu Pyrzyckiego dokona艂a podzia艂u 艣rodk贸w PFRON uchwa艂膮 Nr XI/60/15 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r. Poniewa偶 pozosta艂y niewykorzystane 艣rodki z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz
z zakresu dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w wysoko艣ci 17 526 z艂 proponuje si臋 przeznaczy膰 je na zwi臋kszenie dofinansowania zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym na podstawie odr臋bnych przepis贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
i przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zawarcia porozumienia z Gmin膮 Miastem Szczecin w sprawie zasad prowadzenia oraz udzia艂u w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punkt贸w katechetycznych. Jeden ucze艅 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU w Pyrzycach uj臋ty jest na li艣cie uczni贸w nauczania religii na rok szkolny 2015/2016 w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Ko艣ciele Ewangelicko-Augsburskim, Parafia 艢wi臋tej Tr贸jcy w Szczecinie. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie organizacji Og贸lnopolskiej Ligii Mistrz贸w Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym. W roku 2016 gimnazjum
w Przelewicach b臋dzie organizatorem eliminacji IX edycji tej ligii mistrz贸w. Bior膮c pod uwag臋 ponadgminny charakter tych zawod贸w Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie wsparcia finansowego w roku 2016. Jednak偶e szko艂a nie mo偶e otrzyma膰 dotacji od Powiatu. Dotacja mo偶e zosta膰 przekazana na podstawie porozumienia pomi臋dzy Powiatem a Gmin膮. Dlatego nale偶y poprosi膰 wnioskodawc臋 o z艂o偶enie powt贸rnego wniosku, kt贸ry b臋dzie podpisany przez przedstawicieli Gminy Przelewice. Zarz膮d podj膮艂 tak膮 decyzj臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na przygotowanie procedury sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego.
Do sprzeda偶y proponuje si臋 przygotowa膰 dzia艂ki nr 15/17, nr 15/18 i nr 15/19 po艂o偶one w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. S艂owackiego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie warunk贸w udost臋pniania nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego na potrzeby infrastruktury technicznej. Uchwa艂a reguluje zasady wydawania zgody na udost臋pnienie nieruchomo艣ci, zawierania odp艂atnych um贸w udost臋pniania nieruchomo艣ci na czas trwania rob贸t budowlanych i ustanowienia s艂u偶ebno艣ci przesy艂u lub s艂u偶ebno艣ci gruntowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Do sprzeda偶y przeznacza si臋 lokal nr 19 po艂o偶ony w budynku przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2 w Pyrzycach. Lokal mieszkalny jest zb臋dny dla rozwoju, prawid艂owego funkcjonowania i wykonywania zada艅 w艂asnych powiatu, nie mo偶e by膰 zagospodarowany przez jednostki organizacyjne powiatu i nie jest op艂acalne oddanie go w posiadanie zale偶ne. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego - Ocena realizacji "Programu rozwoju kultury fizycznej i sportu
w powiecie pyrzyckim w roku 2015" oraz Sprawozdanie z realizacji g艂贸wnych kierunk贸w dzia艂a艅 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w roku 2015. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu dr贸g do kategorii dr贸g gminnych na terenie gminy Lipiany. Kategori臋 dr贸g gminnych nadaje si臋 siedmiu dzia艂kom. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Skarbnik poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e w zwi膮zku z tym, 偶e termin ostatniej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego w tym roku zosta艂 zaplanowany na 21 grudnia mo偶e si臋 zdarzy膰, 偶e zajdzie konieczno艣膰 zwo艂ania jeszcze jednej sesji nadzwyczajnej 30 grudnia w celu podj臋cia uchwa艂y w sprawie zmian w bud偶ecie.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 ofert臋 banku BG呕 BNP PARIBAS na obs艂ug臋 bankow膮 Powiatu. Op艂ata miesi臋czna za prowadzenie rachunku wynosi 6,50 z艂 oraz za Home Banking 150,00 z艂. W ci膮gu roku jest to koszt 15 150,00 z艂. Bank zapewnia r贸wnie偶 prowadzenie punktu kasowego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie umowy
z bankiem BG呕 BNP PARIBAS na rok. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Bart艂omiej Kr贸likowski Wicestarosta poinformowa艂 Zarz膮d o pracach nad stworzeniem planu transportu publicznego i o niedoskona艂o艣ci przepis贸w w tej materii. Na spotkanie w sprawie planu transportowego, w dniu 14 grudnia zosta艂 zaproszony Sylwester Chruszcz wiceprzewodnicz膮cy Sejmowej Komisji Transportu. Planowane jest przekazanie uwag, kt贸re trafi膮 do Komisji. Jest te偶 mo偶liwo艣膰, 偶e nowy Sejm co艣 zmieni w obowi膮zuj膮cej ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.
Nast臋pnie Wicestarosta przypomnia艂 o regulaminie zam贸wie艅 publicznych, kt贸ry zosta艂 zmieniony tak, aby zmniejszy膰 zb臋dne ograniczenia i oczekuje na akceptacj臋.
Kolejna informacja dotyczy艂a kaskadowego przejmowania dr贸g. Wicestarosta chcia艂by mo偶liwie szybko zawrze膰 porozumienie w tej sprawie z Marsza艂kiem Wojew贸dztwa.
Starosta zaproponowa艂, aby poczeka膰 z tym do ko艅ca sezonu zimowego, gdy偶 samorz膮dy podpisa艂y ju偶 umowy na zimowe utrzymanie dr贸g na swoich drogach. Wprowadzanie teraz zmian w艂asno艣ci dr贸g mo偶e spowodowa膰 niepotrzebne utrudnienia w realizacji tych um贸w.
Wicestarosta zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e Marsza艂ek Wojew贸dztwa mo偶e narzuci膰 Powiatowi wykaz dr贸g do przej臋cia. W艣r贸d tych dr贸g jest droga w Lipianach przy kt贸rej stoj膮 zabytkowe bramy. Jest teraz ostatni moment do negocjacji, aby samorz膮d wojew贸dztwa przeznaczy艂 jakie艣 艣rodki na remont tych bram. W przypadku przej臋cia tej drogi przez Powiat, b臋dzie to wysokie obci膮偶enie bud偶etu.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1) .........................................
2) .........................................
3) .........................................
4) .........................................
5) .........................................
Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-12-21 10:18:33
Data ostatniej modyfikacji : 2015-12-21 10:18:33
Liczba wy艣wietle艅 : 1315licznik odwiedzin: 12473811