logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 46/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 46/2015
z dnia 2 grudnia 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmiany w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zmiana polega
na przesuni臋ciu pomi臋dzy paragrafami kwoty 224 z艂 z wynagrodze艅 osobowych
na sk艂adki na ubezpieczenia spo艂eczne. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o prefinansowanie dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego. Wnioskuje si臋 o przekazanie na funkcjonowanie Punktu
w grudniu 2015 r. kwoty 22 000 z艂 ze wzgl臋du na op贸藕nienie w przekazywaniu dotacji przez Urz膮d Marsza艂kowski. Kwota ta zostanie przekazana przez Urz膮d Marsza艂kowski przed ko艅cem grudnia 2015 r. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu doda艂, 偶e na podstawie wcze艣niejszych ustale艅, w bud偶ecie zabezpieczono 艣rodki na funkcjonowanie LPI do ko艅ca roku. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 prefinansowanie dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU. Wnioskuje si臋 o dokonanie przesuni臋膰 艣rodk贸w, w 艂膮cznej kwocie 99 260 z艂, pomi臋dzy dzia艂ami i paragrafami. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e cz臋艣膰 przesuni臋膰 mo偶na dokona膰 uchwa艂膮 zarz膮du, a przesuni臋cie 艣rodk贸w pomi臋dzy dzia艂ami nale偶y kompetencji rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownych uchwa艂.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂
Nr 2 CKU. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu wydatk贸w o kwot臋 35 000 z艂. Szacuje si臋, 偶e po wprowadzeniu wy偶szych op艂at za energi臋 ciepln膮, do ko艅ca roku zabraknie 艣rodk贸w na zakup energii. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e Zarz膮d mo偶e przesun膮膰 艣rodki
z rezerwy og贸lnej w dowolnym momencie, ale zaproponowa艂, aby dokona膰 tego dopiero po otrzymaniu faktury za energi臋 i przesun膮膰 艣rodki wynikaj膮ce z faktury. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Zmiana polega na przesuni臋ciu pomi臋dzy rozdzia艂ami kwoty 43 000 z艂 na wynagrodzenia osobowe pracownik贸w gimnazjum specjalnego. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e przesuni臋膰 mo偶na dokona膰 uchwa艂膮 zarz膮du. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownej uchwa艂y.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w zgodnie z przyj臋tymi wnioskami Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU
i Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia od Wojewody Zachodniopomorskiego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej zwi膮zanych z przeprowadzeniem bada艅 specjalistycznych i obserwacji szpitalnej os贸b stawiaj膮cych si臋 do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej. Przyj臋cie tych zada艅 ma na celu zapewnienie sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Powiecie Pyrzyckim, a w szczeg贸lno艣ci usprawnienie proces贸w zwi膮zanych z organizacj膮 kwalifikacji, w tym powo艂anie komisji lekarskiej i zawarcia um贸w z kierownikami zak艂ad贸w opieki zdrowotnej
i lekarzami prowadz膮cymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie oraz
z psychologami - w sprawie przeprowadzenia specjalistycznych bada艅 lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz bada艅 psychologicznych os贸b stawiaj膮cych si臋 do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z zaleceniem powiatowej komisji lekarskiej. Na pokrycie koszt贸w wykonania zada艅, kt贸re zostan膮 okre艣lone w porozumieniu, Wojewoda Zachodniopomorski b臋dzie przekazywa艂 corocznie Powiatowi Pyrzyckiemu dotacj臋 celow膮. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli i porz膮dku publicznego na lata 2016-2020. Z ko艅cem grudnia 2015 roku traci swoj膮 wa偶no艣膰 program na lata 2011-2015. Programu na lata 2016-2020 zosta艂 wzbogacony i dostosowany do potrzeb mieszka艅c贸w naszego powiatu i wychodzi naprzeciw najistotniejszym problemom w sferze bezpiecze艅stwa. Usystematyzowanie dzia艂a艅 wszystkich funkcjonuj膮cych na terenie powiatu s艂u偶b, stra偶y, inspekcji i jednostek w jeden sp贸jny program dzia艂a艅 i w艂a艣ciwa jego realizacja z ca艂膮 pewno艣ci膮 przyczyni si臋 do podniesienia poczucia bezpiecze艅stwa obywateli powiatu pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych na obszarze powiatu pyrzyckiego na 2016 r. Rada powiatu ma obowi膮zek corocznego ustalania wysoko艣膰 op艂at za usuni臋cie statku lub innego obiektu p艂ywaj膮cego i za jego przechowywanie w przypadku, gdy prowadzi艂a go osoba b臋d膮ca w stanie po u偶yciu alkoholu, 艣rodka dzia艂aj膮cego podobnie jak alkohol lub b臋d膮ca pod wp艂ywem 艣rodka odurzaj膮cego. Stawki okre艣lone w uchwale przyj臋to w maksymalnej wysoko艣ci, aby w pe艂ni pokry艂y koszty zwi膮zane usuni臋ciem
i przechowywaniem sprz臋tu p艂ywaj膮cego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o ilo艣ci zaplanowanych na rok 2015 us艂ug ponadlimitowych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋
w wyniku g艂osowania: 4 g艂osy za.

Ad. 5
Skarbnik poinformowa艂 Zarz膮d o planowanym na 10 grudnia spotkaniu
w sprawie programu naprawczego i om贸wi艂 za艂o偶enia do projektu bud偶etu powiatu na rok 2016. Zwr贸ci艂 uwag臋 na fakt, 偶e gdyby nie obowi膮zywa艂y wska藕niki z art. 243, to bud偶et na rok 2016 m贸g艂by zosta膰 przyj臋ty i spokojnie zrealizowany bez konieczno艣ci wprowadzania programu post臋powania naprawczego.
Walenty Darczuk przedstawi艂 wniosek Marka Benki o wyja艣nienia w sprawie row贸w we wsi Kluki. Otrzyma艂 pismo od dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska. Le艣nictwa i Rolnictwa, z kt贸rego wynika, 偶e wszelkie wnioski w tej sprawie nale偶y kierowa膰 do Geodety Powiatowego.
Artur Pniewski przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej wyja艣ni艂, 偶e zgodnie
z ustaleniami Komisji Rewizyjnej dyrektor Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska. Le艣nictwa
i Rolnictwa zosta艂 zobowi膮zany do wyst膮pienia do Marsza艂ka Wojew贸dztwa
o wydanie brakuj膮c dokumentacji. Okaza艂o si臋 jednak, 偶e ta dokumentacja jest
w Starostwie. Zaproponowa艂, aby to sprawdzi膰 i je偶eli te dokumenty s膮 w Starostwie, to nale偶y jeszcze raz zwo艂a膰 posiedzenie Komisji Rewizyjnej z udzia艂em Marka Benki.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1) .........................................
2) .........................................
3) .........................................
4) .........................................
5) .........................................
Autor : Waldemar Durkin
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-12-21 10:18:10
Data ostatniej modyfikacji : 2015-12-21 10:18:10
Liczba wy艣wietle艅 : 1198licznik odwiedzin: 12474946