logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Utrzymanie czysto艣ci i zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach w latach 2016 - 2017 na terenie miasta Pyrzyce i Lipiany z podzia艂em na 2 zadania

Utrzymanie czysto艣ci i zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach w latach 2016 - 2017 na terenie miasta Pyrzyce i Lipiany z podzia艂em na 2 zadania
Numer og艂oszenia: 273690 - 2015; data zamieszczenia: 15.10.2015

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach , ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700457, faks 091 5700457.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.zdp-pyrzyce.biuletyn.net
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Utrzymanie czysto艣ci i zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach w latach 2016 - 2017 na terenie miasta Pyrzyce i Lipiany z podzia艂em na 2 zadania.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiot zam贸wienia obejmuje utrzymanie czysto艣ci i zimowe utrzymanie ulic administrowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach w latach 2016 - 2017 na terenie miasta Pyrzyce i Lipiany z podzia艂em na 2 zadania. Zadanie nr 1 - miasto Pyrzyce, Zadanie nr 2 - miasto Lipiany. Na przedmiot zam贸wienia sk艂ada si臋: - utrzymanie czysto艣ci nawierzchni jezdni, - utrzymanie czysto艣ci nawierzchni chodnik贸w, - opr贸偶nianie i utrzymanie koszy ulicznych, - utrzymanie czysto艣ci - porz膮dkowanie- teren贸w zieleni w pasie drogowym ulic, - zimowe utrzymanie ulic. Szczeg贸艂owe okre艣lenie przedmiotu zam贸wienia oraz zakres zam贸wienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia.
II.1.5)
V przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielenia zam贸wienia uzupe艂niaj膮cego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w przypadku gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba wykonania zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych. Zam贸wienia uzupe艂niaj膮ce zostan膮 wykonane na podstawie odr臋bnej umowy z zachowaniem tych samych norm, standard贸w i parametr贸w jak zam贸wienie podstawowe.
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 90.61.00.00-6, 77.31.41.00-5, 77.31.10.00-0, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: tak, liczba cz臋艣ci: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie wymaga wnoszenia wadium w przedmiotowym post臋powaniu.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna ten warunek za spe艂niony, gdy Wykonawca wyka偶e, 偶e posiada zezwolenie wa偶ne na dzie艅 sk艂adania ofert na zbieranie i transport odpad贸w komunalnych z uwzgl臋dnieniem nast臋puj膮cych kod贸w odpad贸w: 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i plac贸w 20 02 01 - Odpady ulegaj膮ce biodegradacji - za艣wiadczenie o wpisie do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej
III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Powy偶szy warunek Zamawiaj膮cy uzna za spe艂niony je艣li wykonawca wyka偶e, 偶e : - wykona艂 lub wykonuje co najmniej jedn膮 us艂ug臋 odpowiadaj膮c膮 swoim rodzajem us艂ugom stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, tj. us艂ug臋 sprz膮tania chodnik贸w, plac贸w lub jezdni przez okres co najmniej jednego roku, - wykona艂 lub wykonuje co najmniej jedn膮 us艂ug臋 zimowego utrzymania dr贸g przez okres co najmniej jednego sezonu, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc贸w, oraz za艂膮czeniem dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e us艂ugi zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie,
III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
amawiaj膮cy 偶膮da by Wykonawca wykaza艂, 偶e dysponuje co najmniej: 1 zamiatark膮 samobie偶n膮 uliczn膮 1 zamiatark膮 samobie偶n膮 chodnikow膮 1 zestawem do od艣nie偶ania chodnik贸w - lekki ci膮gnik z p艂ugiem od艣nie偶nym i piaskark膮 1 zestawem do od艣nie偶ania ulic - du偶y ci膮gnik lub inny 艣rodek transportu z p艂ugiem od艣nie偶nym oraz piaskark膮 1 koparko-艂adowark膮 1 samochodem samowy艂adowczym.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna ten warunek za spe艂niony, gdy Wykonawca przed艂o偶y op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, g艂贸wnych dostaw lub us艂ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane, oraz za艂膮czeniem dowod贸w, czy zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie;
wykaz narz臋dzi, wyposa偶enia zak艂adu i urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych wykonawcy us艂ug lub rob贸t budowlanych w celu wykonania zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami;
op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.2.2)
przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej b臋dzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
zmiana przepis贸w o podatku od towar贸w i us艂ug,przekszta艂cenie wykonawcy, zmiana brzmienia firmy,zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji jakiegokolwiek op贸藕nienia, utrudnienia lub przeszk贸d z przyczyn nie le偶膮cych po stronie Zamawiaj膮cego lub Wykonawcy,zmiana sposobu realizacji zam贸wienia na skutek zmian le偶膮cych po stronie Zamawiaj膮cego spowodowanych konieczno艣ci膮 usuni臋cia b艂臋d贸w lub wprowadzenia zmian w przedmiocie zam贸wienia,pozosta艂e rodzaje zmian w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, kt贸rych wyst膮pienia strony nie mog艂y przewidzie膰 pomimo zachowania nale偶ytej staranno艣ci.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.zdp-pyrzyce.biuletyn.net
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 03.11.2015 godzina 09:45, miejsce: Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach 74-200 Pyrzyce ul. Stargardszka 29 pok. nr 206.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie
ZA艁膭CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ膭CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH

CZ臉艢膯 Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - miasto Pyrzyce.
1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Utrzymanie czysto艣ci nawierzchni jezdni - 艂膮czna d艂ugo艣膰 13,352 km Oczyszczanie nawierzchni jezdni ulic na szeroko艣ci 1,00 m od kraw臋dzi jezdni po obu stronach ulicy i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. Usuwanie traw i chwast贸w rosn膮cych w strefach przykraw臋偶nikowych i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. W okresie zimowym wykonanie us艂ugi uzale偶nione b臋dzie od warunk贸w pogodowych tzn. zawiesza si臋 sprz膮tanie na czas gdy warunki atmosferyczne wymagaj膮 zimowego utrzymania ulic. Utrzymanie czysto艣ci nawierzchni chodnik贸w - 艂膮czna powierzchnia 17 580 m2 Oczyszczanie nawierzchni chodnik贸w na ca艂ej szeroko艣ci i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. Usuwanie traw i chwast贸w rosn膮cych w nawierzchni oraz przy kraw臋偶nikach i obrze偶ach z wywozem zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. W okresie zimowym wykonanie us艂ugi uzale偶nione b臋dzie od warunk贸w pogodowych tzn. zawiesza si臋 sprz膮tanie na czas gdy warunki atmosferyczne wymagaj膮 zimowego utrzymania ulic. Opr贸偶nianie i utrzymanie koszy ulicznych - 53 szt. Opr贸偶nianie koszy ulicznych i wyw贸z 艣mieci na zorganizowane wysypisko. Utrzymanie w nale偶ytym stanie czysto艣ci , a tak偶e utrzymanie w nale偶ytym stanie technicznym poprzez naprawy bie偶膮ce istniej膮cych koszy ulicznych. Utrzymanie czysto艣ci - porz膮dkowanie- teren贸w zieleni w pasie drogowym ulic - 艂膮czna powierzchnia 6966,20 m2 w tym: trawniki - 6557,70 m2 , 偶ywop艂oty 408,50 m2 Zbieranie wszelkich zanieczyszcze艅 (papiery, puszki, butelki, li艣cie, ga艂臋zie itp.) z teren贸w zielonych i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. Koszenie trawnik贸w. Ci臋cia piel臋gnacyjne 偶ywop艂ot贸w . Uprz膮tni臋cie papier贸w i innych zanieczyszcze艅 z trawnik贸w. Grabienie li艣ci z trawnik贸w z wywiezieniem. Zimowe utrzymanie ulic (obowi膮zuje od dnia 1 stycznia 2016 r.)- 艂aczna d艂ugo艣膰 ulic 19,367 km Zimowe utrzymanie jezdni , przez kt贸re rozumie si臋 od艣nie偶anie oraz likwidacj臋 艣lisko艣ci poprzez posypywanie mieszank膮 艣rodk贸w chemicznych i materia艂贸w uszarstniaj膮cych nawierzchni jezdni i parking贸w, a tak偶e w przypadku obfitych opad贸w 艣niegu wyw贸z zgromadzonego na jezdni 艣niegu. Zimowe utrzymanie chodnik贸w, przez kt贸re rozumie si臋 od艣nie偶anie oraz likwidacj臋 艣lisko艣ci poprzez posypywanie mieszank膮 艣rodk贸w chemicznych i materia艂贸w uszarstniaj膮cych nawierzchni chodnik贸w, a tak偶e usuni臋cie i wyw贸z zgromadzonego na chodnikach 艣niegu i lodu..
2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 90.61.00.00-6, 77.31.41.00-5, 77.31.20.00-0, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 31.12.2017.
4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

CZ臉艢膯 Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - miasto Lipiany.
1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Utrzymanie czysto艣ci nawierzchni jezdni - 艂膮czna d艂ugo艣膰 7,466 km Oczyszczanie nawierzchni jezdni ulic na szeroko艣ci 1,00 m od kraw臋dzi jezdni po obu stronach ulicy i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. Usuwanie traw i chwast贸w rosn膮cych w strefach przykraw臋偶nikowych i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. W okresie zimowym wykonanie us艂ugi uzale偶nione b臋dzie od warunk贸w pogodowych tzn. zawiesza si臋 sprz膮tanie na czas gdy warunki atmosferyczne wymagaj膮 zimowego utrzymania ulic. Utrzymanie czysto艣ci nawierzchni chodnik贸w - 艂膮czna powierzchnia 3 628,00 m2 Oczyszczanie nawierzchni chodnik贸w na ca艂ej szeroko艣ci i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. Usuwanie traw i chwast贸w rosn膮cych w nawierzchni oraz przy kraw臋偶nikach i obrze偶ach z wywozem zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. W okresie zimowym wykonanie us艂ugi uzale偶nione b臋dzie od warunk贸w pogodowych tzn. zawiesza si臋 sprz膮tanie na czas gdy warunki atmosferyczne wymagaj膮 zimowego utrzymania ulic. Opr贸偶nianie i utrzymanie koszy ulicznych - 36 szt. Opr贸偶nianie koszy ulicznych i wyw贸z 艣mieci na zorganizowane wysypisko. Utrzymanie w nale偶ytym stanie czysto艣ci , a tak偶e utrzymanie w nale偶ytym stanie technicznym poprzez naprawy bie偶膮ce istniej膮cych koszy ulicznych. Utrzymanie czysto艣ci - porz膮dkowanie- teren贸w zieleni w pasie drogowym ulic - 艂膮czna powierzchnia 2004,10 m2 Zbieranie wszelkich zanieczyszcze艅 (papiery, puszki, butelki, li艣cie, ga艂臋zie itp.) z teren贸w zielonych i wyw贸z zebranych zanieczyszcze艅 na zorganizowane wysypisko. Koszenie trawnik贸w. Uprz膮tni臋cie papier贸w i innych zanieczyszcze艅 z trawnik贸w. Grabienie li艣ci z trawnik贸w z wywiezieniem. Zimowe utrzymanie ulic (obowi膮zuje od dnia 1 stycznia 2016 r. ) - 艂膮czna d艂ugo艣膰 8,393 km Zimowe utrzymanie jezdni , przez kt贸re rozumie si臋 od艣nie偶anie oraz likwidacj臋 艣lisko艣ci poprzez posypywanie mieszank膮 艣rodk贸w chemicznych i materia艂贸w uszarstniaj膮cych nawierzchni jezdni i parking贸w, a tak偶e w przypadku obfitych opad贸w 艣niegu wyw贸z zgromadzonego na jezdni 艣niegu. Zimowe utrzymanie chodnik贸w, przez kt贸re rozumie si臋 od艣nie偶anie oraz likwidacj臋 艣lisko艣ci poprzez posypywanie mieszank膮 艣rodk贸w chemicznych i materia艂贸w uszarstniaj膮cych nawierzchni chodnik贸w, a tak偶e usuni臋cie i wyw贸z zgromadzonego na chodnikach 艣niegu i lodu..
2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 90.61.00.00-6, 77.31.41.00-5, 77.31.20.00-0, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 31.12.2017.
4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
Autor : Danuta Marciniak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-10-16 07:40:45
Data ostatniej modyfikacji : 2015-10-16 07:41:10
Liczba wy艣wietle艅 : 1332

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  16.10.2015 06:40poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11836437