logo
logo
Nieruchomo艣ci » Komunikaty
Decyzja

Ograniczaj膮ca spos贸b korzystania z nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w obr臋bie ewidencyjnym K艂臋by,


Znak: GGN.6853.5.2015.WO Pyrzyce, dnia 05 pa藕dziernika 2015 r.


DECYZJA
Na podstawie art. 124 ust. 1, 2, 4, 6 i 7, art. 6 pkt 2 w zwi膮zku z art. 124a ustawy z聽dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo艣ciami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.), oraz art. 104 i聽art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. Oddzia艂 Dystrybucji Szczecin, reprezentowanej przez pe艂nomocnika Pana Tomasza Gajewskiego

Starosta Pyrzycki

1. Ogranicza spos贸b korzystania z nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w obr臋bie ewidencyjnym K艂臋by, gmina Warnice, wojew贸dztwo zachodniopomorskie, oznaczonej jako dzia艂ka nr 35/1 o聽pow. og贸lnej 2,59 ha, dla kt贸rej prowadzona jest ksi臋ga wieczysta nr SZ2T/00007714/7, o聽nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez zezwolenie Wnioskodawcy ENEA Operator Sp. z o.o. Oddzia艂 Dystrybucji Szczecin na przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napi臋cia 110聽kV (relacji Kluczewo-Pyrzyce), w聽tym na podwieszenie napowietrznych przewod贸w linii o聽d艂ugo艣ci 181,81 m, zgodnie z przebiegiem przedstawionym na za艂膮czniku graficznym do niniejszej decyzji, a聽tak偶e na funkcjonowanie linii po wybudowaniu na cz臋艣ci nieruchomo艣ci w聽pasie technologicznym o szeroko艣ci 8,80 m (4,40 m od osi linii w ka偶d膮 stron臋) i聽powierzchni 1601,01 mkworaz w celu wykonania czynno艣ci zwi膮zanych z konserwacj膮 i usuwaniem awarii.
2. Zobowi膮zuje ENEA Operator Sp. z o.o. Oddzia艂 Dystrybucji Szczecin do przywr贸cenia nieruchomo艣ci do stanu poprzedniego, niezw艂ocznie po zako艅czeniu rob贸t wymienionych w pkt 1, a je偶eli by艂oby to niemo偶liwe albo powodowa艂o nadmierne trudno艣ci lub koszty, Wnioskodawca b臋dzie zobowi膮zany do zap艂aty odszkodowania.
3. Ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomo艣ci stanowi podstaw臋 do dokonania wpisu w ksi臋dze wieczystej.

UZASADNIENIE
Enea Operator Sp贸艂ka z o.o. realizuje publiczne zadanie inwestycyjne, polegaj膮ce na przebudowie istniej膮cej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV od s艂upa Nr 41K do s艂upa Nr 95 relacji Kluczewo-Pyrzyce.
Pan Tomasz Gajewski jako pe艂nomocnik ENEA Operator Sp. z o.o. z艂o偶y艂 wniosek, pismo znak: L.dz. 2404/15/022/12/L/TG z dnia 07 lipca 2015 r., o ograniczenie, na podstawie art. 124 i 124a ustawy z聽dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (tekst jedn. Dz. U. z聽2015 r., poz.聽782), sposobu korzystania z cz臋艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie ewidencyjnym K艂臋by, oznaczonej jako dzia艂ka numer 35/1 o pow. 2,59 ha, KW聽SZ2T/00007714/7, kt贸rej stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie zezwolenia ENEA Operator Sp.聽z聽o.o. na przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napi臋cia 110 kV relacji Kluczewo-Pyrzyce.
Do wniosku za艂膮czono: pe艂nomocnictwo ENEA Operator Sp. z o.o., decyzj臋 Nr聽02/2015 o聽ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 czerwca 2015 roku W贸jta Gminy Warnice znak:聽PP.6733.03.07.2015.AS, wypis z rejestru grunt贸w dla dzia艂ki obj臋tej wnioskiem, tre艣膰 ksi臋gi wieczystej nr SZ2T/00007714/7, map臋 topograficzn膮 z tras膮 linii w skali 1:10000, mapy ewidencyjne z聽przebiegiem linii w skali 1:2000, odpis KRS Enea Operator Sp. z o.o..
Po rozpatrzeniu wniosku oraz ca艂o艣ci akt sprawy Starosta Pyrzycki stwierdzi艂 co nast臋puje:
Przebudowa istniej膮cej napowietrznej, elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV od s艂upa Nr 41K do s艂upa Nr 95 relacji Kluczewo - Pyrzyce mie艣ci si臋 w katalogu inwestycji celu publicznego, okre艣lonym w art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami. W aktach sprawy znajduje si臋 Decyzja Nr 02/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 czerwca 2015 roku W贸jta Gminy Warnice znak:聽PP.6733.03.07.2015.AS dotycz膮ca budowy fragmentu infrastruktury technicznej przebiegaj膮cej przez dzia艂k臋 nr 35/1 obr臋b K艂臋by.
W ramach planowanej inwestycji nad cz臋艣ci膮 dzia艂ki oznaczonej nr 35/1 obr臋b K艂臋by przewody linii 110 kV b臋d膮 przebiega艂y przez nieruchomo艣膰 w spos贸b przedstawiony na za艂膮czniku graficznym do niniejszej decyzji, na d艂ugo艣ci 181,81 m, w pasie technologicznym linii o szeroko艣ci 8,80 m (2x4,4 m), o powierzchni 1601,01 m kw. Odleg艂o艣膰 najni偶ej zawieszonego przewodu linii od ziemi b臋dzie wi臋ksza ni偶 5,85 m. Planowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego zagospodarowania terenu.
Zar贸wno wskazany przebieg linii jak i szeroko艣膰 pasa technologicznego w ocenie organu prowadz膮cego post臋powanie stanowi minimalne, niezb臋dne obci膮偶enie przedmiotowej nieruchomo艣ci.
Dzia艂ka nr 35/1 obr臋b K艂臋by posiada ksi臋g臋 wieczyst膮 nr SZ2T/00007714/7. Zgodnie z聽dzia艂em II ksi臋gi wieczystej w艂a艣cicielem nieruchomo艣ci jest J贸zef Anio艂. Wnioskodawca poinformowa艂, 偶e J贸zef Anio艂 zmar艂 23 stycznia 1961 r. w K艂臋bach. Do dnia dzisiejszego nie zosta艂o przeprowadzone post臋powanie spadkowe.
W 艣wietle powy偶szego nale偶y uzna膰, 偶e przedmiotowa nieruchomo艣膰 posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami.
Stosownie do art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami, do nieruchomo艣ci o nieuregulowanym stanie prawnym stosuje si臋 przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7. Do post臋powania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomo艣ci o nieuregulowanym stanie prawnym stosuje si臋 odpowiednie przepisy o wyw艂aszczeniu.
Na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami, Starosta wykonuj膮cy zadanie z聽zakresu administracji rz膮dowej, mo偶e ograniczy膰, w drodze decyzji, spos贸b korzystania聽z聽nieruchomo艣ci przez udzielenie zezwolenia na zak艂adanie i przeprowadzenie na nieruchomo艣ci ci膮g贸w drena偶owych, przewod贸w i urz膮dze艅 s艂u偶膮cych do przesy艂ania lub dystrybucji p艂yn贸w, pary, gaz贸w i energii elektrycznej oraz urz膮dze艅 艂膮czno艣ci publicznej i聽sygnalizacji, a tak偶e innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiekt贸w i聽urz膮dze艅 niezb臋dnych do korzystania z tych przewod贸w i urz膮dze艅, je偶eli w艂a艣ciciel lub u偶ytkownik wieczysty nieruchomo艣ci nie wyra偶a na to zgody. Ograniczenie to nast臋puje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzj膮 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Regulacja zawarta w art. 124 ust. 1 ww. ustawy jest szczeg贸lnym rodzajem wyw艂aszczenia, polegaj膮cym na ograniczeniu prawa w艂asno艣ci lub prawa u偶ytkowania wieczystego. Ten szczeg贸lny charakter wyra偶a si臋 tym, 偶e obowi膮zuj膮 tu odmienne ni偶 przy wyw艂aszczeniu nieruchomo艣ci zasady i tryb obci膮偶ania nieruchomo艣ci w postaci ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomo艣ci. Podkre艣li膰 nale偶y, 偶e ingerencja w konstytucyjnie chronione prawo w艂asno艣ci mo偶liwa jest w sytuacji, gdy plan miejscowy przewiduje dla danej nieruchomo艣ci realizacj臋 celu publicznego lub zosta艂a wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego w przypadku braku planu miejscowego.
Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4, w przypadku nieruchomo艣ci o nieuregulowanym stanie prawnym, informacj臋 o zamiarze wyw艂aszczenia starosta, wykonuj膮cy zadania z zakresu administracji rz膮dowej, podaje do publicznej wiadomo艣ci w spos贸b zwyczajowo przyj臋ty w聽danej miejscowo艣ci oraz przez og艂oszenie w prasie o zasi臋gu og贸lnopolskim. Je偶eli聽w聽terminie 2 miesi臋cy od daty og艂oszenia nie zg艂osz膮 si臋 osoby, kt贸rym przys艂uguj膮 prawa rzeczowe do nieruchomo艣ci, mo偶na wszcz膮膰 post臋powanie wyw艂aszczeniowe.
Starosta Pyrzycki, wykonuj膮cy zadanie z zakresu administracji rz膮dowej, zamie艣ci艂 w聽dniu 16 lipca 2015 r. og艂oszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z聽nieruchomo艣ci o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako dzia艂ka nr 35/1 obr臋b K艂臋by, gmina Warnice. Og艂oszenie zosta艂o opublikowane w聽prasie o zasi臋gu og贸lnopolskim (Gazeta Wyborcza z dnia 16 lipca 2015 r.), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz na tablicach og艂osze艅 Gminy Warnice i Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. W wyznaczonym terminie 2聽miesi臋cy od dnia ukazania si臋 og艂oszenia do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach nie zg艂osi艂y si臋 wzywane osoby, kt贸rym przys艂uguj膮 prawa rzeczowe do nieruchomo艣ci.
W dniu 18 wrze艣nia 2015 r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z cz臋艣ci nieruchomo艣ci o聽nieuregulowanym stanie prawnym. Zawiadomienie zosta艂o wywieszone na okres 14 dni od 18聽wrze艣nia 2015 r. do 02 pa藕dziernika 2015 r. na tablicach og艂osze艅 Gminy Warnice i聽Starostwa Powiatowego w聽Pyrzycach oraz zamieszczone w聽 Biuletynie Informacji Publicznej.
Maj膮c powy偶sze na uwadze, stwierdzi膰 nale偶y, 偶e wyst膮pi艂y przes艂anki do wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z cz臋艣ci nieruchomo艣ci.
Stosownie do przepisu art. 124 ust. 4 i 6 ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami, na osobie wyst臋puj膮cej o zezwolenie ci膮偶y obowi膮zek przywr贸cenia nieruchomo艣ci do stanu poprzedniego, niezw艂ocznie po zako艅czeniu rob贸t. Je偶eli przywr贸cenie nieruchomo艣ci do stanu poprzedniego jest niemo偶liwe albo powoduje nadmierne trudno艣ci lub koszty, w艂a艣cicielowi przys艂uguje w贸wczas odszkodowanie, kt贸re powinno odpowiada膰 warto艣ci poniesionych szk贸d, a je偶eli wskutek tych zdarze艅 zmniejszy si臋 warto艣膰 nieruchomo艣ci, odszkodowanie powi臋ksza si臋 o kwot臋 odpowiadaj膮c膮 temu zmniejszeniu. Odszkodowanie ustalane jest w odr臋bnym post臋powaniu, po zako艅czeniu rob贸t przez inwestora. W艂a艣ciciel jest obowi膮zany udost臋pni膰 nieruchomo艣膰 w celu wykonywania czynno艣ci zwi膮zanych z聽konserwacj膮 oraz usuwaniem awarii przewod贸w i urz膮dze艅 s艂u偶膮cych do przesy艂ania energii elektrycznej.
Decyzja ostateczna o ograniczeniu sposobu korzystania z聽nieruchomo艣ci stanowi, zgodnie z art. 124 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami, podstaw臋 do dokonania wpisu w ksi臋dze wieczystej. Wpisu dokonuje si臋 na wniosek starosty, wykonuj膮cego zadanie z zakresu administracji rz膮dowej.
Na podstawie art. 124a decyzja niniejsza podlega og艂oszeniu poprzez wywieszenie na tablicach og艂osze艅 Urz臋du Gminy w Warnicach i Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji s艂u偶y stronom prawo wniesienia odwo艂ania do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za po艣rednictwem Starosty Pyrzyckiego w terminie 14聽dni od daty jej otrzymania.Otrzymuj膮:
Pan Tomasz Gajewski
Pe艂nomocnik Wnioskodawcy
PBE ELBUD Pozna艅 S.A.
ul. Zak艂adowa 10;
62-064 Plewiska
Autor : Wanda Obrze偶giewicz
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-10-08 14:17:41
Data ostatniej modyfikacji : 2015-10-08 14:20:23
Liczba wy艣wietle艅 : 1551

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  08.10.2015 13:18poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  08.10.2015 13:17poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  08.10.2015 13:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12481567