logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 35/2015 z dnia 17 wrze艣nia 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 35/2015
z dnia 17 wrze艣nia 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie 艣rodk贸w bud偶etowych w rozdziale 75495 - Bezpiecze艅stwo publiczne i ochrona przeciwpo偶arowa Na realizacj臋 zada艅 zwi膮zanych z zakwaterowaniem i wy偶ywieniem dodatkowych patroli Policji oraz utrzymaniem dodatkowego punktu monitoringu przy 艣w. Studni w Pyrzycach zabraknie 2 800 z艂. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zauwa偶y艂, 偶e w zwi膮zku
z pracami nad programem naprawczym jakiekolwiek nieplanowane zwi臋kszenie wydatk贸w jest niewskazane. Finansowanie dodatkowych kamer monitoringu na terenie miasta Pyrzyce nie powinno by膰 zadaniem Powiatu. Do monitoringu obiekt贸w Powiatu wystarczaj膮 dwie kamery. Jedynym 藕r贸d艂em zwi臋kszenia wydatk贸w jest rezerwa, kt贸ra kurczy si臋 w oczach, a powinna stanowi膰 zabezpieczenie na wypadek konieczno艣ci pokrycia nieprzewidzianych zobowi膮za艅, chocia偶by ze strony ZUS. Dodatkowo wysokie s膮 wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych, a mia艂y by膰 realizowane tylko w przypadku zrealizowania dochod贸w ze sprzeda偶y mienia,
bo inaczej nie b臋dzie pokrycia tych wydatk贸w. Starosta zwr贸ci艂 uwag臋, na fakt,
偶e Zarz膮d ju偶 w kwietniu br. wyrazi艂 zgod臋 na realizacj臋 tych zada艅 i powinny one zosta膰 sfinansowane. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie 艣rodk贸w bud偶etowych
w rozdziale 75495 - Bezpiecze艅stwo publiczne i ochrona przeciwpo偶arowa o kwot臋 2 800 z艂. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Zespo艂u Szk贸艂
Nr 2 CKU. Kwota zwi臋kszenia wynosi tylko 328 z艂 i b臋dzie przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne ucznia niepodlegaj膮cego obowi膮zkowi ubezpieczenia
z innego tytu艂u. Skarbnik zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e jest mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia do Wojewody o zrefundowanie tej kwoty. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o prefinansowanie dzia艂alno艣ci Lokalnego Punktu Informacyjnego. Wnioskuje si臋 o przekazanie 艣rodk贸w w wysoko艣ci 17 000 z艂 na wynagrodzenia pracownik贸w LPI. Refundacja koszt贸w dzia艂alno艣ci w wysoko艣ci 295 200 z艂 nast膮pi do 30 wrze艣nia 2015 r. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e taka sytuacja trwaj膮ca od pocz膮tku roku fa艂szuje wykonanie bud偶etu, gdy偶 wszystkie wydatki zwi膮zane z LPI s膮 ksi臋gowane w wydatkach Starostwa. Prefinansowanie obj臋艂o ju偶 kwot臋 127 tys. z艂. Do Marsza艂ka Wojew贸dztwa zosta艂o ju偶 wystosowane pism w tej sprawie, ale sytuacja si臋 powtarza i LPI jest nadal na utrzymaniu Powiatu. Argumentem Marsza艂ka jest to, 偶e Powiat Pyrzycki mo偶e zrezygnowa膰
z prowadzenia LPI, w jego miejsce znajd膮 si臋 inne ch臋tne powiaty.
Walenty Darczuk zwr贸ci艂 uwag臋 na tendencj臋 w艣r贸d kierownik贸w jednostek do wykorzystywania Zarz膮du jako 藕r贸d艂a pieni臋dzy. Gdy jest jaka艣 potrzeba, to pisz膮 wniosek do Zarz膮du. Mo偶e by tak zacz臋li gospodarowa膰 swoim bud偶etem. Trzeba przerwa膰 to pasmo wniosk贸w o pieni膮dze kierowane do Zarz膮du. Tak by膰 dalej nie mo偶e. Trzeba zmieni膰 spos贸b my艣lenia. Powiat jest w programie naprawczym
i jednostki musz膮 by膰 na w艂asnym rozrachunku. Zarz膮d nie jest do rozdawania pieni臋dzy. Mo偶e pom贸c w wyj膮tkowych sytuacjach, ale to nie mo偶e by膰 nagminne, jak obecnie.
W trakcie dyskusji rozwa偶ano mo偶liwo艣膰 oczekiwania na dotacj臋 do ko艅ca wrze艣nia, wyst膮pienia do Wojewody informuj膮ce, 偶e Zarz膮d nie b臋dzie finansowa艂 dzia艂alno艣ci tego Punktu, Wszystkie dzia艂ania jednak nie mog膮 by膰 dowolne, gdy偶 zarz膮d jest zwi膮zany umow膮. Dopiero analiza umowy mog艂aby wskaza膰 艣cie偶k臋 post臋powania nie naruszaj膮cego prawa i zapis贸w umowy.
Bart艂omiej Kr贸likowski Wicestarosta zwr贸ci艂 uwag臋 na konieczno艣膰 wyp艂acenia wynagrodzenia pracownikom LPI, wynikaj膮c膮 z umowy o prac臋. Niezale偶nie od tego sk膮d te 艣rodki b臋d膮 pochodzi艂y, obowi膮zek wyp艂aty ci膮偶y na Starostwie. Bior膮c pod uwag臋 nie wywi膮zywanie si臋 Urz臋du Marsza艂kowskiego z terminowego przekazywania p艂atno艣ci mo偶na rozwa偶y膰 mo偶liwo艣膰 wcze艣niejszego rozwi膮zania umowy na prowadzenie LPI. Wymaga to analizy umowy i oceny czy koszty ponoszone przez powiat s膮 wy偶sze ni偶 korzy艣ci wynikaj膮ce z dzia艂alno艣ci LPI.
Zarz膮d zdecydowa艂, aby prefinansowa膰 dzia艂alno艣膰 LPI do ko艅ca wrze艣nia 2015 r. Decyzja zapad艂a w wyniku: 3 g艂osy za, 2 wstrzymuj膮ce si臋. Od g艂osu wstrzyma艂 si臋 Kazimierz Lipi艅ski i Walenty Darczuk.
Starosta przedstawi艂 wniosek o ustalenie wysoko艣ci wynagrodzenia dodatkowego dyrektora Szpitala Powiatowego za lipiec 2015 r. Obecnie wynagrodzenie dodatkowe jest przyznawane za miesi膮c, nie tak jak poprzednio za kwarta艂. Wynik finansowy w lipcu by艂 gorszy od przyj臋tego w planie. Strata by艂a wi臋ksza od planowanej o 106 079,53 z艂. Ten wynik nie stanowi zagro偶enia, gdy偶 jest ni偶szy od kwoty amortyzacji. Uzyskane przychody by艂y ni偶sze, przy r贸wnoczesnym wzro艣cie koszt贸w. Wzrost koszt贸w nast膮pi艂 g艂贸wnie na oddziale ortopedii. Wicestarosta zaproponowa艂, aby poprosi膰 pe艂ni膮ca obowi膮zki dyrektora Szpitala
o zwr贸cenie szczeg贸lnej uwagi na dzia艂alno艣膰 oddzia艂u ortopedycznego na rzecz pacjent贸w b臋d膮cych sportowcami i kontrolowanie wydatk贸w. Starosta popar艂 ten wniosek i zobowi膮za艂 Marka Mariusza Przybylskiego do przygotowania pisma w tej sprawie. Zarz膮d przyzna艂 wynagrodzenie dodatkowe w pe艂nej wysoko艣ci, w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2015. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w
w wysoko艣ci 25 000 z艂 z przeznaczeniem na remonty w plac贸wkach o艣wiatowych, 2 800 z艂 na zwi臋kszenie 艣rodk贸w bud偶etowych w rozdziale 75495 - Bezpiecze艅stwo publiczne i ochrona przeciwpo偶arowa oraz 328 z艂 na ubezpieczenie zdrowotne ucznia. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o przygotowaniach do powo艂ania komisji konkursowej i og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego
w Pyrzycach. Komisja konkursowa zostanie powo艂ana przez Rad臋 Powiatu Pyrzyckiego. W sk艂ad komisji mo偶e wej艣膰 do 3 do 6 os贸b. W艣r贸d cz艂onk贸w komisji musi by膰 obligatoryjnie jeden lekarz oraz jedna osoba wskazana przez rad臋 spo艂eczn膮 dzia艂aj膮c膮 przy szpitalu. Starosta zaproponowa艂, aby wystosowa膰 pismo do przewodnicz膮cego Rady Spo艂ecznej dzia艂aj膮cej przy Szpitalu Powiatowym
w Pyrzycach z pro艣b膮 o wskazanie kandydata Rady Spo艂ecznej do komisji konkursowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia trybu powo艂ywania cz艂onk贸w oraz organizacji i trybu dzia艂ania Powiatowej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach. Powiatowa Rada Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Pyrzycach powsta艂a w ramach projektu "Rady po偶ytku do STANDARDowego u偶ytku", kt贸rego Liderem jest Pracownia Pozarz膮dowa
z Koszalina. Realizuj膮c projekt opracowano jednolite w ca艂ej Polsce standardy funkcjonowania Rad Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego. Obecnie we wszystkich Radach w Polsce trwa wdra偶anie tych standard贸w, polegaj膮ce na aktualizacji istniej膮cych rozwi膮za艅 prawnych okre艣laj膮cych zasady tworzenia i dzia艂ania Rad
w poszczeg贸lnych samorz膮dach. Wprowadzenie proponowanych zmian spowoduje, 偶e dzia艂ania Rady w powiecie pyrzyckim b臋d膮 oparte na standardach obowi膮zuj膮cych w ca艂ym kraju. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Rady Powiatu Pyrzyckiego - sprawozdanie z dzia艂alno艣ci szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki w roku szkolnym 2014/2015 oraz dzia艂ania plac贸wek szkolno-wychowawczych podleg艂ych Powiatowi na rzecz rozwijania zainteresowa艅 i zdolno艣ci uczni贸w - sprawozdania z dzia艂alno艣ci k贸艂 zainteresowa艅 oraz udzia艂 uczni贸w w olimpiadach i konkursach. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6.
Skarbnik poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e po og艂oszeniu przetargu na sprzeda偶 dzia艂ek budowlanych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego, w przypadku dw贸ch dzia艂ek wp艂acone zosta艂o wadium i najprawdopodobniej te dzia艂ki zostan膮 sprzedane. Ich warto艣膰 wynosi 艂膮cznie 75 tys. z艂.
Nast臋pnie Skarbnik poinformowa艂 o maj膮cym si臋 dzi艣 odby膰 spotkaniu
z przedstawicielem firmy Curulis w sprawie prac nad przygotowaniem programu naprawczego.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o dzia艂aniach maj膮cych na celu przywr贸cenia funkcjonalno艣ci odcinka drogi powiatowej ul. Zabytkowej w Pyrzycach. Wjazd na ten odcinek zosta艂 zagrodzony i dost臋pny tylko dla mieszka艅c贸w przyleg艂ych nieruchomo艣ci. Dzia艂anie te zosta艂y wykonane z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w. Usuni臋cie blokady drogi mo偶e nast膮pi膰 w wyniku decyzji Starosty.
W przypadku nie wykonania tej decyzji Starosta mo偶e podj膮膰 bardziej rygorystyczne dzia艂ania np. usuni臋cie blokady na koszt w艂a艣cicieli.
Wicestarosta doda艂, 偶e zainteresowani mieszka艅cy maj膮 mo偶liwo艣膰 przej臋cia tego odcinka drogi powiatowej po wydzieleniu dzia艂ki i przekwalifikowaniu na drog臋 wewn臋trzn膮.
Starosta wspomnia艂 jeszcze o inwestycjach na drogach. Obecnie 偶adne przetargi nie s膮 przygotowywane. S膮 jednak sytuacje, jak na przyk艂ad w gminie Kozielice, gdzie budowane s膮 elektrownie wiatrowe i ich w艂a艣ciciele, na w艂asny koszt deklaruj膮 przeprowadzenie remont贸w dr贸g dojazdowych, wymagaj膮c od w艂a艣ciciela drogi jedynie dokumentacji. Z takich ofert nale偶y korzysta膰.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-10-02 12:45:20
Data ostatniej modyfikacji : 2015-10-02 12:45:20
Liczba wy艣wietle艅 : 1233licznik odwiedzin: 12481310