logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2014-2018
PROTOK脫艁 Nr 32/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.PROTOK脫艁 Nr 32/2015
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta Kazimierz Lipi艅ski powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protoko艂y z dw贸ch ostatnich posiedze艅 zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zawarcie ugody i zap艂at臋 odszkodowania
w sprawie prowadzonej przez Mariol臋 Tyrka przeciwko Powiatowi Pyrzyckiemu. Wnioskowane odszkodowanie obejmuje kwot臋 11 tys. z艂 oraz koszty procesu. Kolejna rozprawa zosta艂a odroczona do ko艅ca listopada 2013 r. na wniosek Powiatu. Powodem odroczenia jest analiza sytuacji finansowej i przygotowanie do wprowadzenia programu naprawczego. Ustalono, 偶e decyzja o mo偶liwo艣ci zawarcia ugody zostanie podj臋ta po ocenie sytuacji finansowej Powiatu.
Starosta przedstawi艂 projekt aneksu do ugody z Geotermi膮 Pyrzyce w sprawie p艂atno艣ci zobowi膮za艅 SPZOZ. Mariusz Marek Przybylski Pe艂nomocnik Starosty ds. Zdrowia i Pomocy Spo艂ecznej wyja艣ni艂, 偶e propozycja aneksu przed艂o偶ona przez Geotermi臋, w ocenie prawnej, jest niekorzystna do Powiatu. Starosta zaproponowa艂, aby Mariusz Marek Przybylski wsp贸lnie z radc膮 prawnym przygotowa艂 projekt aneksu do ugody z Geotermi膮 Pyrzyce korzystny dla Powiatu i przed艂o偶y艂 go Zarz膮dowi. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Mariusz Marek Przybylski przedstawi艂 aneks do umowy o zarzadzanie Szpitalem Powiatowym, kt贸ra zosta艂a zawarta z Iwon膮 Zibrowsk膮-Os贸ch. Aneks dodaje do umowy zapis okre艣laj膮cy spos贸b rozliczania si臋 z Zak艂adem Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych, tak aby Iwona Zibrowska-Os贸ch nie musia艂a dodatkowo zarejestrowa膰 dzia艂alno艣ci gospodarczej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podpisanie aneksu w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zmiana polega na przesuni臋ciu kwoty 11 225 z艂 pomi臋dzy paragrafami z przeznaczeniem na wyp艂at臋 nagrody jubileuszowej cz艂onka korpusu s艂u偶by cywilnej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie, ze 艣rodk贸w na ochron臋 艣rodowiska, zada艅 realizowanych przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych. Wnioskowane zadania obejmuj膮 inwentaryzacj臋 drzewostanu alei kasztanowej w ci膮gu drogi powiatowej nr 1574Z 艢lazowo-Kluki i zabezpieczenie drzew oraz odtworzenie
i konserwacj臋 cz臋艣ci rowu i ruroci膮gu w D臋bicy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2015 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki. Maksymalna kwota dofinansowania kszta艂cenia nauczyciela na studiach uzupe艂niaj膮cych magisterskich, podyplomowych, na kursach kwalifikacyjnych i w kolegiach j臋zyk贸w obcych, zosta艂a ustalona na 900 z艂 za semestr. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego. Komisje powo艂ano dla Marty Cywi艅skiej, Joanny Pniewskiej, Anety Masternak i Marty Jackowskiej-呕muda z Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 CKU, Wioletty Kuczy艅skiej, Doroty Kwiecie艅 i 艁ukasza Kruk ze Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Udziela si臋 Teresie Wro艅skiej, dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach, pe艂nomocnictwa do dokonywania wszelkich czynno艣ci prawnych zwi膮zanych z realizacj膮 projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j oraz Regionalnego Programu Operacyjnego, na czas trwania okresu programowania 2014-2020. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 5.

Bart艂omiej Kr贸likowski Wicestarosta przedstawi艂 propozycj臋 Urz臋du Marsza艂kowskiego w sprawie przej臋cia przez Powiat odcink贸w dr贸g wojew贸dzkich. W zwi膮zku ze zmian膮 kategorii dotychczasowej drogi nr 3 z gminnej na wojew贸dzk膮 proponuje si臋 zmian臋 kategorii odcinka drogi wojew贸dzkiej nr 156 w mie艣cie Lipiany na drog臋 powiatow膮. Powiat mo偶e w 艣lad za tym przekaza膰 gminom odcinki dr贸g powiatowych. W trakcie dyskusji ustalono, 偶e na najbli偶szym spotkaniu z w贸jtami
i burmistrzami zostanie wypracowany projekt porozumienia i zostan膮 ustalone
w odcink贸w dr贸g powiatowych, kt贸re przejm膮 gminy. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋
w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.

Ad. 6

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zasad gospodarowania nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Projekt uchwa艂y okre艣la zasady nabywania i zbywania nieruchomo艣ci, obci膮偶ania nieruchomo艣ci ograniczonymi prawami rzeczowymi, oddawania w dzier偶aw臋 lub najem. Zasady dostosowane zosta艂y do aktualnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa i maj膮 na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki powiatowym zasobem nieruchomo艣ci. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 5 g艂os贸w za.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z drugiego ustnego przetargu na najem nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Przetarg nie zosta艂 rozstrzygni臋ty z powodu braku oferent贸w. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 i podj膮艂 decyzj臋 o przeprowadzeniu kolejnego przetargu. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
5 g艂os贸w za.

Ad. 7.
Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o rozmowach, kt贸re przeprowadzi艂 w sprawie sp艂aty zad艂u偶enia wobec ZUS, przej臋tego przez Powiat po zlikwidowanym SPZOZ
w Pyrzycach. Rozmowy by艂y prowadzone w oddziale ZUS w Szczecinie oraz
w Warszawie z El偶biet膮 艁opaci艅sk膮 prezes ZUS i Dorot膮 Podedworn膮-Tarnowsk膮 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finans贸w. Dzi臋ki przychylno艣ci dyrektora oddziale ZUS w Szczecinie wymagane p艂atno艣ci zosta艂y prolongowane do ko艅ca roku. Przepisy, kt贸rymi kieruje si臋 ZUS nie pozwalaj膮 na umorzenie zad艂u偶enia. Ministerstwo Finans贸w mo偶e udzieli膰 po偶yczk臋 o oprocentowaniu w wysoko艣ci 3 %, ale dla powiat贸w w bardzo z艂ej sytuacji finansowej i nie mo偶e ona by膰 wykorzystana na inwestycje. Jest te偶 mo偶liwo艣膰 skorzystania z oferty Banku Gospodarstwa Krajowego na niskooprocentowane po偶yczki dla samorz膮d贸w. Przygotowywane s膮 wyst膮pienia do ZUS-u i do Ministerstwa Finans贸w.
Kolejna informacja dotyczy艂a sprzeda偶y nieruchomo艣ci po by艂ym Domu Dziecka w Czernicach. Do rokowa艅 nie przyst膮pi艂 偶aden oferent. Przed rokowaniami zainteresowane by艂y dwie osoby. Og艂oszenie kolejnych rokowa艅 mo偶e doprowadzi膰 do tego, ze z艂o偶膮 oni ofert臋. R贸wnie偶 dzier偶awa nieruchomo艣ci przy ul. Pozna艅skiej nie zosta艂a sfinalizowana, ale instytucja zainteresowana dzier偶aw膮 gromadzi pozwolenia na prowadzenie tam dzia艂alno艣ci o艣wiatowej i najprawdopodobniej przyst膮pi do kolejnego przetargu.
Nast臋pnie Starosta poinformowa艂 o spotkaniu z Beat膮 Skubiak prezes stowarzyszenia prowadz膮cego M艂odzie偶owy O艣rodek Socjoterapii i Gimnazjum Specjalne w Ryszewku. Beata Skubiak pozytywnie wypowiada艂a si臋 o dzia艂alno艣ci O艣rodka i o integracji z lokaln膮 spo艂eczno艣ci膮. Zamierza rozszerzy膰 dzia艂alno艣膰
o szko艂y podstawowe. Jej zdaniem ju偶 w szko艂ach podstawowych jest wielu uczni贸w wymagaj膮cych pomocy socjoterapeutycznej. Poszukuje pomieszcze艅 na prowadzenie takiej dzia艂alno艣ci i liczy na pomoc Zarz膮du.
Z kolei Starosta poruszy艂 spraw臋 budowy elektrowni wiatrowych. W cz臋艣ci po艂udniowej i p贸艂nocnej gminy Pyrzyce ma powsta膰 kilka si艂owni wiatrowych. Nie jest to przychylnie przyjmowane przez mieszka艅c贸w.
Nast臋pnie poinformowa艂 Zarz膮d o spotkaniu z Stanis艂awem Cyglem dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarz膮du Melioracji i Urz膮dze艅 Wodnych
w Szczecinie na temat zada艅 realizowanych w powiecie pyrzyckim. Wnioskowano
o zaplanowanie na rok 2016 konserwacji rzeki P艂oni, Siciny i kana艂u Cieszys艂aw.
Wicestarosta poinformowa艂 o inicjatywie dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej maj膮cej na celu pozyskanie 艣rodk贸w zewn臋trznych i rozbudowie plac贸wki
w 呕abowie.
Nast臋pnie poinformowa艂 o zbli偶aj膮cym si臋 ko艅cu prac przy remoncie chodnika w Przelewicach i ulicy Okrzei w Lipianach.
Wicestarosta przekaza艂 pro艣b臋 w贸jta Gminy Bielice, aby na najbli偶szym spotkaniu w贸jt贸w i burmistrz贸w zaj膮膰 si臋 spraw膮 komunalizacji row贸w Skarbu Pa艅stwa.
Z kolei Wicestarosta przypomnia艂 problem z budynkiem przy ul. Ko艣ciuszki 21 w Lipianach, kt贸ry od d艂u偶szego czasu zagra偶a bezpiecze艅stwu. W spraw臋 jest zaanga偶owanych wiele instytucji, ale sprawy nie mo偶na rozwi膮za膰 z powodu nieuregulowanego prawa w艂asno艣ci i najprawdopodobniej sprawa sko艅czy si臋
w s膮dzie.
Wicestarosta poinformowa艂 r贸wnie偶 o swojej inicjatywie zorganizowania spotkania przedstawicieli szk贸艂 i Powiatowego Urz臋du Pracy z przedsi臋biorcami
w celu okre艣lenia zapotrzebowania i kierunk贸w kszta艂cenia zawodowego w powiecie.
Starosta doda艂, 偶e przed pocz膮tkiem roku szkolnego zostan膮 wykonane prace zwi膮zane z bezpiecze艅stwem uczni贸w przywo偶onych do Szko艂y Podstawowej Nr 2
w Pyrzycach oraz, 偶e we wrze艣niu rozpoczn膮 si臋 prace remontowe ulicy Zabytkowej
i ulicy Szkolnej w Pyrzycach.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
4. .........................................
5. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-09-17 11:00:53
Data ostatniej modyfikacji : 2015-09-17 11:00:53
Liczba wy艣wietle艅 : 1386licznik odwiedzin: 12476526