logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu rosn膮cego w alei kasztanowej Przelewice- 艢lazowo w pasie drogi powiatowej nr 1574Z 艢lazowo

Nr ZDP.252.26.1.2015.MM Pyrzyce, dnia 25 sierpnia 2015 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
na wy艂onienie wykonawcy zam贸wienia o warto艣ci do 30 000 euro

Zamawiaj膮cy - Powiat Pyrzycki w imieniu, kt贸rego wyst臋puje Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29 zaprasza do z艂o偶enia oferty na:

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu rosn膮cego w alei kasztanowej Przelewice- 艢lazowo w pasie drogi powiatowej nr 1574Z 艢lazowo - Kluki wpisanej do rejestru zabytk贸w pod nr A1222.
Wyb贸r Wykonawcy na podstawie niniejszego zapytania ofertowego nast膮pi z wy艂膮czeniem obowi膮zku stosowania przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p贸藕n. zm.) na podstawie art.4 pkt 8.

I. ZAMAWIAJ膭CY:
Powiat Pyrzycki - Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
ul.Stargardzka 29 74-200 Pyrzyce
tel. i fax 91 57 00 457
NIP: 853-13-73-732
REGON: 811772700

II. TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
1. Post臋powanie prowadzone jest z wy艂膮czeniem obowi膮zku stosowania przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p贸藕n. zm.) na podstawie art.4 pkt 8 tej偶e ustawy ze wzgl臋du na warto艣膰 zam贸wienia nie przekraczaj膮c膮 wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci 30 000 euro.
2. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wy艂onienie wykonawcy dostaw b臋d膮cych przedmiotem niniejszego zam贸wienia w oparciu o najkorzystniejsz膮 ekonomicznie i jako艣ciowo ofert臋 z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywno艣ci, jawno艣ci i przejrzysto艣ci. Zam贸wienie zostanie udzielone wykonawcy, kt贸ry zaoferowa艂 najni偶sz膮 cen臋 za wykonanie us艂ugi.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
Przedmiotem zam贸wienia jest us艂uga wykonania inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu alei kasztanowej Przelewice- 艢lazowo w pasie drogi powiatowej nr 1574Z 艢lazowo - Kluki wpisanej do rejestru zabytk贸w pod nr A1222 decyzj膮 PSOZ/Sz-n/III/5340/69/93 z 11.05.1993 r. Aleja wpisana do rejestru zabytk贸w ma d艂ugo艣膰 ok. 1,5 km (dz. Nr 201 obr. Przelewice)i powsta艂a ok. II po艂owy XIX w. Sk艂ada si臋 z ok. 300 szt. Drzew starodrzewiu w orientacyjnym wieku ok. 100 lat. Powy偶sza dokumentacja b臋dzie s艂u偶y膰 ubieganiu si臋 przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych o uzyskanie pozwolenia na prace przy zabytku oraz b臋dzie stanowi膰 podstaw臋 prac piel臋gnacyjnych przy alei.
Inwentaryzacja drzewostanu winna w szczeg贸lno艣ci zawiera膰:
lokalizacj臋 obiektu i opis stanu istniej膮cego;
opis metod prac inwentaryzacyjnych;
podstawowe definicje dotycz膮ce piel臋gnacji drzew;
cechy dendrometryczne drzew tj. Gatunek, obw贸d pnia mierzony na wysoko艣ci 130 cm, 艣rednica pnia, szeroko艣膰 korony drzew, wysoko艣膰 drzew, orientacyjny wiek drzew;
stan zdrowotny ka偶dego drzewa oraz cechy maj膮ce istotne znaczenie przy piel臋gnacji drzew;
opini臋 dendrologiczn膮 ka偶dego drzewa polegaj膮c膮 na ocenie statyki drzewa oraz opini臋 o mo偶liwo艣ci piel臋gnacji drzewa ( w szczeg贸lno艣ci dotyczy korony) oraz kszta艂towania korony ze wzgl臋du na zachowanie statyki drzewa, 偶ywotno艣ci oraz bezpiecze艅stwa ruchu drogowego;
inwentaryzacj臋 chronionych gatunk贸w porost贸w nadrzewnych;
opis prac niezb臋dnych do zachowania statyki i 偶ywotno艣ci drzewa oraz odpowiedniego poziomu bezpiecze艅stwa ruchu drogowego z zachowaniem zieleni przydro偶nej;
dokumentacj臋 fotograficzn膮 drzew stanowi膮c膮 uzupe艂nienie aktualnego stanu fitosanitarnego drzew;
sporz膮dzenie mapy z zaznaczon膮 numeracj膮 drzew na bazie mapy zasadniczej udost臋pnionej przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach


IV. TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA
Od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2015 r.

V. WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
Zamawiaj膮cy stawia warunek posiadania wiedzy i do艣wiadczenia do wykonania zam贸wienia.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK艁ADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego:
Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce ul. Stargardzka 29
pok. nr 206 II pi臋tro
do dnia 4 wrze艣nia 2015 r. do godz.1400
z zachowaniem formy pisemnej lub faksem.
2. Przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert Wykonawca mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do zamawiaj膮cego o wyja艣nienie tre艣ci zapytania. Zamawiaj膮cy udzieli wyja艣nie艅 niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 na 2 dni przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Zamawiaj膮cy zamie艣ci tre艣膰 odpowiedzi na stronie internetowej.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj膮cy mo偶e w ka偶dym czasie, przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, zmodyfikowa膰 tre艣膰 zapytania. Dokonan膮 w ten spos贸b modyfikacj臋 Zamawiaj膮cy niezw艂ocznie zamie艣ci na stronie internetowej. Modyfikacja jest wi膮偶膮ca dla wszystkich Wykonawc贸w. Je偶eli w wyniku zmiany tre艣ci zapytania jest niezb臋dny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiaj膮cy przed艂u偶a termin sk艂adania ofert i informuje o tym wykonawc贸w na stronie internetowej. W przypadku gdy modyfikacja tre艣ci zapytania nie powoduje konieczno艣ci zmian w ofertach, Zamawiaj膮cy nie przed艂u偶a terminu sk艂adania ofert.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna by膰 sporz膮dzona w oparciu o wz贸r formularza oferty, stanowi膮cy za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Z艂o偶ona oferta winna by膰 zgodna z tre艣ci膮 zapytania.
3. Oferta winna by膰 napisana w j臋zyku polskim, nie艣cieralnym atramentem, na maszynie
lub komputerze.
4. Wykonawca winien z艂o偶y膰 ofert臋 w kopercie lub opakowaniu. Kopert臋 - opakowanie nale偶y zaadresowa膰 na Zamawiaj膮cego z zaznaczeniem:

2


Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu rosn膮cego w alei kasztanowej Przelewice- 艢lazowo w pasie drogi powiatowej nr 1574Z 艢lazowo - Kluki wpisanej do rejestru zabytk贸w pod nr A1222

Nie otwiera膰 przed dniem: 4 wrze艣nia 2015 r. godz. 1400Na kopercie nale偶y r贸wnie偶 umie艣ci膰 nazw臋 firmy oraz adres Wykonawcy.

8. Wykonawca mo偶e wprowadza膰 zmiany lub wycofa膰 ofert臋 pod warunkiem, 偶e Zamawiaj膮cy zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem sk艂adania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno by膰 przekazane Zamawiaj膮cemu w kopercie lub opakowaniu dodatkowo oznaczonym okre艣leniem "zmiana" lub "wycofanie". Wykonawca nie mo偶e wycofywa膰 i dokonywa膰 zmian w ofercie po up艂ywie terminu sk艂adania ofert.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi膮zane z przygotowaniem i z艂o偶eniem oferty.
10. Oferty nale偶y z艂o偶y膰 w jednym egzemplarzu.
11. Dopuszcza si臋 form臋 sk艂adania oferty cenowej za pomoc膮 faksu.

VIII. OPIS KRYTERI脫W, KT脫RYMI ZAMAWIAJ膭CY B臉DZIE SI臉 KIEROWA艁 PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERI脫W I SPOSOBU OCENY OFERT
8.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 nast臋puj膮cym
kryterium:

KRYTERIUM - cena - 100%.
8.1.1. najni偶sza oferowana cena
Ilo艣膰 punkt贸w = __________________________ x 100
cena oferty badanej

8.1.2. 艁膭CZNA OCENA OFERTY:
a) Za najkorzystniejsz膮 uzna si臋 ofert臋 nie podlegaj膮c膮 odrzuceniu, kt贸ra uzyska najwi臋ksz膮 ilo艣膰 punkt贸w.
b) Zamawiaj膮cy udzieli zam贸wienia Wykonawcy, kt贸rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwy偶sz膮 ilo艣膰 punkt贸w - najni偶sza cena.
c) W toku dokonywania oceny z艂o偶onych ofert Zamawiaj膮cy mo偶e 偶膮da膰 udzielenia przez Wykonawc贸w wyja艣nie艅 dotycz膮cych tre艣ci z艂o偶onych ofert.
8.1.3. Oferta zostanie odrzucona gdy:
a) jej tre艣膰 nie odpowiada tre艣ci zapytania ofertowego,
b) jej z艂o偶enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepis贸w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera ra偶膮co nisk膮 cen臋 w stosunku do przedmiotu zam贸wienia,
d) zawiera b艂臋dy w obliczeniu ceny.

8.1.4. . Zamawiaj膮cy mo偶e 偶膮da膰 od Wykonawc贸w wyja艣nienia tre艣ci z艂o偶onych przez nich ofert.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Osoby uprawione do porozumienia si臋 z Wykonawcami:
Andrzej Drabczyk - Dyrektor
Monika Mirowska - Kierownik Sekcji Liniowej
3
pod numerem telefonu 91 57 00 457
od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 7.00 do15.00
adres poczty elektronicznej: sekcja-liniowa@zdp-pyrzyce.pl
X. OG艁OSZENIE WYNIK脫W POST臉POWANIA
1. O wyniku post臋powania zostan膮 powiadomieni wszyscy Wykonawcy, kt贸rzy z艂o偶yli oferty. Informacja ta zostanie zamieszczona r贸wnie偶 na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiaj膮cego.
2. Wykonawca, kt贸rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z w/w kryteriami jest zobowi膮zany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiaj膮cego.
3. Je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana uchyla si臋 od zawarcia umowy a w post臋powaniu wp艂yn臋艂o wi臋cej ni偶 jedna oferta, Zamawiaj膮cy mo偶e wybra膰 ofert臋 najkorzystniejsz膮 spo艣r贸d pozosta艂ych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
4.. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien przedstawi膰 pe艂nomocnictwo do jej podpisania je偶eli nie wynika ono z za艂膮czonych do oferty dokument贸w. W sytuacji gdy w ofercie Wykonawca wyka偶e, 偶e cz臋艣膰 zam贸wienia powierza do wykonania podwykonawcy, w贸wczas wybrany wykonawca zobowi膮zany b臋dzie przed艂o偶y膰 zamawiaj膮cemu projekt umowy, kt贸ra b臋dzie zawarta z podwykonawc膮.

XI. POZOSTA艁E INFORMACJE
1. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo odst膮pienia b膮d藕 uniewa偶nienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
2. Zamawiaj膮cy wykluczy z post臋powania oferent贸w, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.
3. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo podj臋cia negocjacji ze wszystkimi oferentami, kt贸rzy nie zostali wykluczeni z post臋powania.
4. Oferenci uczestnicz膮 w post臋powaniu na w艂asne ryzyko i koszt, nie przys艂uguj膮 im 偶adne roszczenia z tytu艂u odst膮pienia przez Zamawiaj膮cego od post臋powania ofertowego.
5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 搂 1 k.c. i nie powoduje 偶adnych zobowi膮za艅 wobec stron.


TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC19.7 KB POBIERZdruk oferty2015-08-25 13:13:23387
.PDF76.2 KB POBIERZwyb贸r oferty2015-09-08 10:18:09499

Autor : Monika Mirowska
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-08-25 13:13:00
Data ostatniej modyfikacji : 2015-08-25 13:13:00
Liczba wy艣wietle艅 : 1655licznik odwiedzin: 11796852