logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Og艂oszenie o zam贸wieniu

Zimowe utrzymanie dr贸g powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego w sezonie 2015-2016

Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:
www.zdp-pyrzyce.biuletyn.net

Pyrzyce: Zimowe utrzymanie dr贸g powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego w sezonie 2015-2016
Numer og艂oszenia: 211300 - 2015; data zamieszczenia: 18.08.2015
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy:
zam贸wienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach , ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5700457, faks 091 5700457.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.zdp-pyrzyce.biuletyn.net
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Zimowe utrzymanie dr贸g powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego w sezonie 2015-2016.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.
II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Zam贸wienie obejmuje dzia艂ania zwi膮zane z likwidacj膮 艣lisko艣ci i od艣nie偶aniem przy u偶yciu w艂asnych materia艂贸w oraz w艂asnego sprz臋tu, a w szczeg贸lno艣ci: a)zwalczanie 艣lisko艣ci zimowej - zapobieganie wyst臋powaniu 艣lisko艣ci zimowej oraz zabiegi likwiduj膮ce 艣lisko艣膰 zimow膮 -600,00 km, b)od艣nie偶anie - usuwanie 艣niegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiekt贸w towarzysz膮cych(zatok autobusowych, parking贸w itp.) - 1530 godz. Szczeg贸艂owy opis wykonania us艂ug b臋d膮cych przedmiotem zam贸wienia okre艣la Specyfikacja Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia..
II.1.5)
V przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:
Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielenia zam贸wienia uzupe艂niaj膮cego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w przypadku gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba wykonania zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych stanowi膮cych nie wi臋cej ni偶 50 %warto艣ci zam贸wienia podstawowego . Zam贸wienia uzupe艂niaj膮ce zostan膮 wykonane na podstawie odr臋bnej umowy z zachowaniem tych samych norm, standard贸w i parametr贸w jak zam贸wienie podstawowe.
II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 90.62.00.00-9, 90.03.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.03.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie wymaga wnoszenia wadium w przedmiotowym post臋powaniu.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna spe艂nienie warunku na podstawie o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w okre艣lonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych
III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy 偶膮da, aby Wykonawca wykaza艂 si臋 wykonaniem nale偶ycie minimum 1 us艂ugi w zakresie 艣wiadczenia zimowego utrzymania dr贸g w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie wraz z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych us艂uga zosta艂a wykonana, oraz za艂膮czeniem dowod贸w czy us艂uga zosta艂a wykonana lub jest wykonywana nale偶ycie
III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
wykonawca musi wykaza膰, 偶e dysponuje sprz臋tem niezb臋dnym do wykonania zam贸wienia tj.: minimum - no艣nik + p艂ug od艣nie偶ny + urz膮dzenie do zapobiegania 艣lisko艣ci (7 jednostek) lub - no艣nik + p艂ug od艣nie偶ny (7 jednostek) - no艣nik + urz膮dzenie do zapobiegania 艣lisko艣ci (6 jednostek)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna spe艂nienie warunku na podstawie o艣wiadczenia dot. art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy uzna spe艂nienie warunku na podstawie o艣wiadczenia dot. art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz narz臋dzi, wyposa偶enia zak艂adu i urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych wykonawcy us艂ug lub rob贸t budowlanych w celu wykonania zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenia zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zasoby innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
III.4.3.2)
za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;
za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.2.2)
przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na kt贸rej b臋dzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 dokonania istotnych zmian postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty oraz okre艣la nast臋puj膮ce warunki takiej zmiany: 1.Zmiana przepis贸w o podatku od towar贸w i us艂ug, 2. Przekszta艂cenie wykonawcy, zmiana brzmienia firmy, 3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji jakiegokolwiek op贸藕nienia, utrudnienia lub przeszk贸d z przyczyn nie le偶膮cych po stronie Zamawiaj膮cego lub Wykonawcy, 4. Zmiana sposobu realizacji zam贸wienia na skutek zmian le偶膮cych po stronie Zamawiaj膮cego spowodowanych konieczno艣ci膮 usuni臋cia b艂臋d贸w lub wprowadzenia zmian w przedmiocie zam贸wienia, 5. Pozosta艂e rodzaje zmian w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, kt贸rych wyst膮pienia strony nie mog艂y przewidzie膰 pomimo zachowania nale偶ytej staranno艣ci.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.zdp-pyrzyce.biuletyn.net
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargadzka 29.
IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 02.09.2015 godzina 08:45, miejsce: Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29 pok. 206.
IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie
Autor : Danuta Marciniak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-08-18 14:59:18
Data ostatniej modyfikacji : 2015-08-19 07:56:34
Liczba wy艣wietle艅 : 1349

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  19.08.2015 06:55poka偶 t膮 wersj臋
Artur 呕muda  18.08.2015 13:59poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11830933