logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 1607Z ul. J.H. D膮browskiego w m. Pyrzyce polegaj膮ca na jej poszerzeniu o 0,50 m

Nr ZDP.252.21.2015 Pyrzyce, dnia 2 lipca 2015 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
na wy艂onienie wykonawcy zam贸wienia o warto艣ci do 30 000 euro

Zamawiaj膮cy - Powiat Pyrzycki w imieniu, kt贸rego wyst臋puje Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29 zaprasza do z艂o偶enia oferty na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1607Z ul. J.H. D膮browskiego
w m. Pyrzyce polegaj膮ca na jej poszerzeniu o 0,50 m - 1,50 m


Wyb贸r Wykonawcy na podstawie niniejszego zapytania ofertowego nast膮pi z wy艂膮czeniem obowi膮zku stosowania przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p贸藕n. zm.) na podstawie art.4 pkt 8.

I. ZAMAWIAJ膭CY:
Powiat Pyrzycki - Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
ul.Stargardzka 29 74-200 Pyrzyce
tel. i fax 91 57 00 457
NIP: 853-13-73-732
REGON: 811772700

II. TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
1. Post臋powanie prowadzone jest z wy艂膮czeniem obowi膮zku stosowania przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p贸藕n. zm.) na podstawie art.4 pkt 8 tej偶e ustawy ze wzgl臋du na warto艣膰 zam贸wienia nie przekraczaj膮c膮 wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci 30 000 euro.
2. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wy艂onienie wykonawcy us艂ug b臋d膮cych przedmiotem niniejszego zam贸wienia w oparciu o najkorzystniejsz膮 ekonomicznie i jako艣ciowo ofert臋 z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywno艣ci, jawno艣ci i przejrzysto艣ci.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
3.1. Przedmiotem zam贸wienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1607Z ul. J.H. D膮browskiego w Pyrzycach polegaj膮ca na poszerzeniu jezdni o 0,50 m i 1,50 m kosztem rozbi贸rki chodnika.
Zakres pac obejmuje:
- rozbi贸rk臋 kraw臋偶nika na odcinku 139,00 m,
- rozbi贸rk臋 chodnika z p艂ytek chodnikowych 50x50x7 cm na odcinku 80,75 m o pow. 40,38 m2,
- rozbi贸rk臋 chodnika bitumicznego na odcinku 58,00 m o pow. 87,00 m2,
- korytowanie pod podbudow臋 jezdni na pow. 127,38 m2,
- u艂o偶enie kraw臋偶nika 15x30x100 na 艂awie betonowej na odcinku 139,00 m,
- u艂o偶enie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm - grubo艣膰 po zag臋szczeniu 14 cm - pow. 127,38 m2,
- u艂o偶enie warstwy 艣cieralnej z masy asfaltowej z dodatkiem destruktu pozyskanego z cz臋艣ci chodnika bitumicznego - grubo艣膰 4 cm - pow. 127,38 m2,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego.
3.2. Materia艂y rozbi贸rkowe nadaj膮ce si臋 do dalszego u偶ytkowania winny by膰 z艂o偶one na paletach i przekazane Zamawiaj膮cemu we wskazane miejsce.
3.3. Zamawiaj膮cy informuje, 偶e cena oferty musi zawiera膰 wszelkie koszty zwi膮zane z wykonaniem zam贸wienia wynikaj膮ce z zakresu rob贸t, a tak偶e koszty wszystkich rob贸t, bez kt贸rych realizacja zam贸wienia by艂aby niemo偶liwa.
3.4. Podstawa wyliczenia ceny ofertowej jest kalkulacj膮 w艂asn膮 Wykonawcy opart膮 na rachunku ekonomicznym.
3.5. Do obowi膮zk贸w Wykonawcy nale偶y r贸wnie偶 wykonanie wszystkich innych prac towarzysz膮cych, niezb臋dnych do prawid艂owego wykonania przedmiotu zam贸wienia, w tym zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia rob贸t oraz uporz膮dkowanie terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zako艅czeniu.
3.6. Obowi膮zkiem Wykonawcy jest uzyska膰 wszelkie informacje konieczne do prawid艂owego przygotowania oferty.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA
Od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2015 r.
V. WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
Zamawiaj膮cy stawia warunek posiadania wiedzy i do艣wiadczenia niezb臋dnego do wykonania zam贸wienia. Zamawiaj膮cy uzna warunek za spe艂niony, je偶eli Wykonawca wyka偶e, i偶 w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, min. 2 us艂ugi podobne do przedmiotu zam贸wienia wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi, 偶e roboty zosta艂y wykonane nale偶ycie.
VI. WYKAZ O艢WIADCZE艃 I DOKUMENT脫W, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU
6.1. Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 m-cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
6.2. Formularz oferty (za艂膮cznik nr 1).
6.3. Wykaz wykonanych us艂ug wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, min. 2 us艂ugi podobne do przedmiotu zam贸wienia wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi, 偶e roboty zosta艂y wykonane nale偶ycie (za艂膮cznik nr 2).

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK艁ADANIA I OTWARCIA OFERT
. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego:
Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce ul. Stargardzka 29
pok. nr 206 II pi臋tro
do dnia 9 lipca 2015 r..do godz.900
z zachowaniem formy pisemnej.
Przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert Wykonawca mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do zamawiaj膮cego o wyja艣nienie tre艣ci zapytania. Zamawiaj膮cy udzieli wyja艣nie艅 niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 na 2 dni przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Zamawiaj膮cy zamie艣ci tre艣膰 odpowiedzi na stronie internetowej. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj膮cy mo偶e w ka偶dym czasie, przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, zmodyfikowa膰 tre艣膰 zapytania. Dokonan膮 w ten spos贸b modyfikacj臋 Zamawiaj膮cy niezw艂ocznie zamie艣ci na stronie internetowej. Modyfikacja jest wi膮偶膮ca dla wszystkich Wykonawc贸w.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1. Oferta powinna by膰 sporz膮dzona w oparciu o wz贸r formularza oferty, stanowi膮cy za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zapytania.
8.2. Z艂o偶ona oferta winna by膰 zgodna z tre艣ci膮 zapytania.
8.3. Oferta winna by膰 napisana w j臋zyku polskim, nie艣cieralnym atramentem, na maszynie lub komputerze.
8.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi膮zane z przygotowaniem i z艂o偶eniem oferty.
8.5. Oferty nale偶y z艂o偶y膰 w jednym egzemplarzu.
8.6. Zamawiaj膮cy 偶膮da z艂o偶enia dokument贸w w oryginale lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em (ka偶da strona) przez Wykonawc臋 lub jego pe艂nomocnika.
8.7. Wykonawca winien z艂o偶y膰 ofert臋 w kopercie lub opakowaniu. Kopert臋 lub opakowanie nale偶y zaadresowa膰 na Zamawiaj膮cego z zaznaczeniem:Przebudowa drogi powiatowej nr 1607Z ul. J.H. D膮browskiego
w m. Pyrzyce polegaj膮ca na jej poszerzeniu o 0,50 m - 1,50 m
Nie otwiera膰 przed dniem: 9 lipca 2015 r.. godz. 900


Na kopercie nale偶y r贸wnie偶 umie艣ci膰 nazw臋 firmy oraz adres Wykonawcy.
IX. OPIS KRYTERI脫W, KT脫RYMI ZAMAWIAJ膭CY B臉DZIE SI臉 KIEROWA艁 PRZY WYBORZE OFERTY

KRYTERIUM - cena - 100 %.
Zamawiaj膮cy udzieli zam贸wienia Wykonawcy, kt贸rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru,
X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Osoby uprawione do porozumienia si臋 z Wykonawcami:
Andrzej Drabczyk - Dyrektor
Monika Mirowska - Kierownik Sekcji Liniowej
Danuta Marciniak - specjalista ds. planowania i zam贸wie艅 publicznych
pod numerem telefonu 91 57 00 457
od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 7.00 do15.00
adres poczty elektronicznej: sekcja-techniczna@zdp-pyrzyce.pl
XI. OG艁OSZENIE WYNIK脫W POST臉POWANIA
11.1. O wyniku post臋powania zostan膮 powiadomieni wszyscy Wykonawcy, kt贸rzy z艂o偶yli oferty. Informacja ta zostanie zamieszczona r贸wnie偶 na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiaj膮cego.
11.2. Wykonawca, kt贸rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z w/w kryteriami jest zobowi膮zany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiaj膮cego.
11.3. Je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana uchyla si臋 od zawarcia umowy a w post臋powaniu wp艂yn臋艂o wi臋cej ni偶 jedna oferta, Zamawiaj膮cy mo偶e wybra膰 ofert臋 najkorzystniejsz膮 spo艣r贸d pozosta艂ych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
11.4. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien przedstawi膰 pe艂nomocnictwo do jej podpisania je偶eli nie wynika ono z za艂膮czonych do oferty dokument贸w. W sytuacji gdy w ofercie Wykonawca wyka偶e, 偶e cz臋艣膰 zam贸wienia powierza do wykonania podwykonawcy, w贸wczas wybrany wykonawca zobowi膮zany b臋dzie przed艂o偶y膰 zamawiaj膮cemu projekt umowy, kt贸ra b臋dzie zawarta z podwykonawc膮.

XII. POZOSTA艁E INFORMACJE
1. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo odst膮pienia b膮d藕 uniewa偶nienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
2. Zamawiaj膮cy wykluczy z post臋powania oferent贸w, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.
3. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo podj臋cia negocjacji ze wszystkimi oferentami, kt贸rzy nie zostali wykluczeni z post臋powania.
4. Oferenci uczestnicz膮 w post臋powaniu na w艂asne ryzyko i koszt, nie przys艂uguj膮 im 偶adne roszczenia z tytu艂u odst膮pienia przez Zamawiaj膮cego od post臋powania ofertowego.
5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. .66 搂1 k.c. i nie powoduje 偶adnych zobowi膮za艅 wobec stron.
Autor : Danuta Marciniak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-07-02 09:50:04
Data ostatniej modyfikacji : 2015-07-02 09:50:04
Liczba wy艣wietle艅 : 1282licznik odwiedzin: 11836029