logo
logo
Zam贸wienia Publiczne » Og艂oszenia
Zapytanie ofertowe

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow臋 drogi powiatowej nr 1583Z Stacja PKP Nowielin- dr. nr 3

Nr ZDP.252.18.2015 Pyrzyce, dnia 25 czerwca 2015 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
na wy艂onienie wykonawcy zam贸wienia o warto艣ci do 30 000 euro

Zamawiaj膮cy - Powiat Pyrzycki w imieniu, kt贸rego wyst臋puje Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29 zaprasza do z艂o偶enia oferty na:

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow臋
drogi powiatowej nr 1583Z Stacja PKP Nowielin- dr. nr 3

Wyb贸r Wykonawcy na podstawie niniejszego zapytania ofertowego nast膮pi z wy艂膮czeniem obowi膮zku stosowania przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p贸藕n. zm.) na podstawie art.4 pkt 8.

I. ZAMAWIAJ膭CY:
Powiat Pyrzycki - Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
ul.Stargardzka 29 74-200 Pyrzyce
tel. i fax 91 57 00 457
NIP: 853-13-73-732
REGON: 811772700

II. TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
1. Post臋powanie prowadzone jest z wy艂膮czeniem obowi膮zku stosowania przepis贸w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p贸藕n. zm.) na podstawie art.4 pkt 8 tej偶e ustawy ze wzgl臋du na warto艣膰 zam贸wienia nie przekraczaj膮c膮 wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci 30 000 euro.
2. Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wy艂onienie wykonawcy us艂ug b臋d膮cych przedmiotem niniejszego zam贸wienia w oparciu o najkorzystniejsz膮 ekonomicznie i jako艣ciowo ofert臋 z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywno艣ci, jawno艣ci i przejrzysto艣ci.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
Przedmiotem zam贸wienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1583 Stacja PKP Nowielin - dr. nr 3"
3.1. Przedmiot zam贸wienia obejmuje:
1) pozyskanie map do cel贸w projektowych,
2) sporz膮dzenie projektu budowlanego przebudowy wraz z projektami bran偶owymi istniej膮cej infrastruktury (je偶eli wyst臋puje) w zakresie uwzgl臋dniaj膮cym specyfik臋 rob贸t budowlanych z do艂膮czonym o艣wiadczeniem projektanta a tak偶e sprawdzaj膮cego o sporz膮dzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
- 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf,
3) sporz膮dzenie projektu wykonawczego wraz z projektami bran偶owymi istniej膮cej infrastruktury (je偶eli wyst臋puje), kt贸re powinny uzupe艂nia膰 i uszczeg贸艂awia膰 projekt budowlany w zakresie i stopniu dok艂adno艣ci niezb臋dnym do sporz膮dzenia przedmiaru rob贸t, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawc臋 rob贸t i realizacji rob贸t budowlanych
- 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf,
4) sporz膮dzenie przedmiaru rob贸t, tj. opracowania zawieraj膮ce opis rob贸t budowlanych w kolejno艣ci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilo艣ci jednostek przedmiarowych rob贸t wynikaj膮cych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych rob贸t lub nak艂ad贸w rzeczowych
- 1 egz .w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie OpenOffice, Word,
5) opracowanie Szczeg贸艂owych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru rob贸t (SST)
- 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formacie pdf.
6) opracowanie kosztorysu inwestorskiego
- 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna w formatach OpenOffice, Word.,
7) opracowanie projektu sta艂ej organizacji ruchu,
8) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob贸t budowlanych,
9) uzyskanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia wraz z raportem oddzia艂ywania na 艣rodowisko - je偶eli b臋d膮 wymagane,
10) wyst膮pienie i uzyskanie wpisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a je偶eli plan ten nie zosta艂 uchwalony to uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - je偶eli b臋d膮 wymagane,
11) uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego z opracowaniem operatu wodno-prawnego - je偶eli b臋d膮 wymagane,
12) wykonanie niezb臋dnych bada艅 gruntowych i sporz膮dzenie dokumentacji geotechnicznej (je偶eli wyst膮pi taka konieczno艣膰),
13) uzyskanie wszystkich niezb臋dnych uzgodnie艅, opinii,
14) uzyskanie zgody w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci na prowadzenie rob贸t budowlanych wraz z uzyskaniem prawa do dysponowania tymi nieruchomo艣ciami na cele budowlane - je偶eli wyst膮pi taka konieczno艣膰,
15) sporz膮dzenie informacji o Bezpiecze艅stwie i Ochronie Zdrowia "BiOZ",
16) uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budow臋/wykonania rob贸t budowlanych,
17) wykonanie wszelkich niezb臋dnych opracowa艅, kt贸rych konieczno艣膰 wyniknie w toku prac projektowych oraz uzyskanie uzgodnie艅 z dysponentami sieci znajduj膮cych si臋 w obr臋bie planowanych rob贸t budowlanych,
18) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania rob贸t budowlanych realizowanych w oparciu o sporz膮dzon膮 dokumentacj臋,
19) na pisemny wniosek Zamawiaj膮cego Wykonawca zobowi膮zany jest do aktualizacji kosztorys贸w inwestorskich w okresie 4 lat od dnia uzyskania pozwolenie na budow臋/wykonanie rob贸t budowlanych (przewiduje si臋 2-krotn膮 aktualizacj臋). Wykonawca winien dokona膰 aktualizacji kosztorysu w terminie do 5 dni roboczych,
20) wyja艣nianie na bie偶膮co w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych projektu i zawartych w nim rozwi膮za艅.
Projekt winien by膰 opracowany zgodnie z :
Ustaw膮 z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409 z p贸藕n.zm.),
Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z p贸偶n.zm.) w sprawie warunk贸w technicznych, jakim powinny odpowiada膰 drogi publiczne i ich usytuowanie,
Ustaw膮 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013.1232 z p贸偶n. zm.),
Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych oraz programu funkcjonalno-u偶ytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013.1129 z p贸偶n. zm.),
Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w technicznych dla znak贸w i sygna艂贸w drogowych oraz urz膮dze艅 bezpiecze艅stwa ruchu drogowego i warunk贸w ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz.2181 z p贸偶n.zm.),
Rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre艣lania metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt贸w prac projektowych oraz planowania koszt贸w rob贸t budowlanych okre艣lanych w programie funkcjonalno - u偶ytkowym (Dz.U.2004.130.1389),
Rozporz膮dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg贸艂owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z p贸偶n. zm.).
Projekt nale偶y opracowa膰 na kopii aktualnej mapy dla cel贸w projektowych, uzyskanej we w艂asnym zakresie, odpowiadaj膮cej wymogom Rozporz膮dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowa艅 geodezyjno-kartograficznych oraz czynno艣ci geodezyjnych obowi膮zuj膮cych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz.133), kt贸rej 1 egz. (tj. matryca bez element贸w projektowych) nale偶y przekaza膰 inwestorowi wraz z dokumentacj膮.
Je偶eli w trakcie trwania umowy zmieni膮 si臋 w/w akty prawne - zam贸wienie winno by膰 wykonane zgodnie z przepisami obowi膮zuj膮cymi w dniu przekazania Zamawiaj膮cemu pe艂nej dokumentacji.

3.2. Opis stanu istniej膮cego:
D艂ugo艣膰 drogi 1,317 km. Nawierzchnia jezdni bitumiczna w z艂ym stanie technicznym,liczne ubytki i sp臋kania. Chodnik na odcinku 0,714 km w miejscowo艣ci Nowielin z p艂ytek betonowych - zniszczony. Na odcinku 0,060 km brak chodnika.
3.3. Opis stanu projektowanego:
U艂o偶enie nowej nak艂adki bitumicznej jezdni, przebudowa chodnika i zjazd贸w, budowa nowego chodnika na odcinku 0,122 km.
Przed przyst膮pieniem do projektowania nale偶y przed艂o偶y膰 Zamawiaj膮cemu koncepcj臋 przebudowy. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja stanowi podstaw臋 do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego.

Wymagania i wytyczne dla wykonawc贸w

Projekt winien posiada膰 wszystkie niezb臋dne dane dotycz膮ce wytyczenia projektowanych element贸w w terenie.
Dokumentacj臋 nale偶y przed艂o偶y膰 w zamkni臋tej formie w osobnych opracowaniach, spi臋t膮 i ponumerowan膮.
Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo systematycznego wgl膮du do prac projektowych w trakcie ich wykonywania.
Wykonawca zobowi膮zany jest do wsp贸艂pracy z Zamawiaj膮cym w zakresie przedmiotu zam贸wienia a偶 do momentu uzyskania przez Zamawiaj膮cego pozwolenia na realizacj臋 zadania.
Wykonawca zobowi膮zany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji , kt贸re mog膮 by膰 konieczne do przygotowania oferty.
W toku opracowania projektu budowlano-wykonawczego Wykonawca zobowi膮zany jest do konsultowania na bie偶膮co rozwi膮za艅 z Zamawiaj膮cym.
Przed zawarciem umowy wykonawca dostarczy kserokopie uprawnie艅 os贸b wskazanych do realizacji zam贸wienia wraz z kserokopiami aktualnych za艣wiadcze艅 o przynale偶no艣ci do w艂a艣ciwej izby samorz膮du zawodowego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA
Od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2015 r.
V. WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU
Zamawiaj膮cy stawia warunek posiadania wiedzy i do艣wiadczenia niezb臋dnego do wykonania zam贸wienia. Zamawiaj膮cy uzna warunek za spe艂niony, je偶eli Wykonawca wyka偶e, i偶 w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, min. 2 us艂ugi podobne do przedmiotu zam贸wienia, na podstawie kt贸rych zosta艂y zrealizowane projekty wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi, 偶e us艂uga zosta艂a wykonana nale偶ycie.
VI. WYKAZ O艢WIADCZE艃 I DOKUMENT脫W, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU
6.1. Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 m-cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
6.2. Formularz oferty (za艂膮cznik nr 1).
6.3. Wykaz wykonanych us艂ug wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, min. 2 us艂ugi podobne do przedmiotu zam贸wienia, na podstawie kt贸rych zosta艂y zrealizowane projekty wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi, 偶e us艂uga zosta艂a wykonana nale偶ycie (za艂膮cznik nr 2).
6.4. O艣wiadczenie, 偶e osoby odpowiedzialne za wykonanie zam贸wienia posiadaj膮 wymagane uprawnienia (za艂膮cznik nr 3).
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK艁ADANIA I OTWARCIA OFERT
. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego:
Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach
74-200 Pyrzyce ul. Stargardzka 29
pok. nr 206 II pi臋tro
do dnia 7 lipca 2015 r..do godz.1100
z zachowaniem formy pisemnej.
Przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert Wykonawca mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do zamawiaj膮cego o wyja艣nienie tre艣ci zapytania. Zamawiaj膮cy udzieli wyja艣nie艅 niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 na 2 dni przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. Zamawiaj膮cy zamie艣ci tre艣膰 odpowiedzi na stronie internetowej. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj膮cy mo偶e w ka偶dym czasie, przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, zmodyfikowa膰 tre艣膰 zapytania. Dokonan膮 w ten spos贸b modyfikacj臋 Zamawiaj膮cy niezw艂ocznie zamie艣ci na stronie internetowej. Modyfikacja jest wi膮偶膮ca dla wszystkich Wykonawc贸w.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1. Oferta powinna by膰 sporz膮dzona w oparciu o wz贸r formularza oferty, stanowi膮cy za艂膮cznik nr 1 do niniejszego zapytania.
8.2. Z艂o偶ona oferta winna by膰 zgodna z tre艣ci膮 zapytania.
8.3. Oferta winna by膰 napisana w j臋zyku polskim, nie艣cieralnym atramentem, na maszynie lub komputerze.
8.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi膮zane z przygotowaniem i z艂o偶eniem oferty.
8.5. Oferty nale偶y z艂o偶y膰 w jednym egzemplarzu.
8.6. Zamawiaj膮cy 偶膮da z艂o偶enia dokument贸w w oryginale lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em (ka偶da strona) przez Wykonawc臋 lub jego po艂nomocnika.
8.7. Wykonawca winien z艂o偶y膰 ofert臋 w kopercie lub opakowaniu. Kopert臋 lub opakowanie nale偶y zaadresowa膰 na Zamawiaj膮cego z zaznaczeniem:

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow臋
drogi powiatowej nr 1583Z Stacja PKP Nowielin- dr. nr 3
Nie otwiera膰 przed dniem: 7 lipca 2015 r.. godz. 1100


Na kopercie nale偶y r贸wnie偶 umie艣ci膰 nazw臋 firmy oraz adres Wykonawcy.IX. OPIS KRYTERI脫W, KT脫RYMI ZAMAWIAJ膭CY B臉DZIE SI臉 KIEROWA艁 PRZY WYBORZE OFERTY

KRYTERIUM - cena - 100 %.
Zamawiaj膮cy udzieli zam贸wienia Wykonawcy, kt贸rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru,
X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Osoby uprawione do porozumienia si臋 z Wykonawcami:
Andrzej Drabczyk - Dyrektor
Monika Mirowska - Kierownik Sekcji Liniowej
Danuta Marciniak - specjalista ds. planowania i zam贸wie艅 publicznych
pod numerem telefonu 91 57 00 457
od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 7.00 do15.00
adres poczty elektronicznej: sekcja-techniczna@zdp-pyrzyce.pl
XI. OG艁OSZENIE WYNIK脫W POST臉POWANIA
11.1. O wyniku post臋powania zostan膮 powiadomieni wszyscy Wykonawcy, kt贸rzy z艂o偶yli oferty. Informacja ta zostanie zamieszczona r贸wnie偶 na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiaj膮cego.
11.2. Wykonawca, kt贸rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z w/w kryteriami jest zobowi膮zany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiaj膮cego.
11.3. Je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana uchyla si臋 od zawarcia umowy a w post臋powaniu wp艂yn臋艂o wi臋cej ni偶 jedna oferta, Zamawiaj膮cy mo偶e wybra膰 ofert臋 najkorzystniejsz膮 spo艣r贸d pozosta艂ych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
11.4. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien przedstawi膰 pe艂nomocnictwo do jej podpisania je偶eli nie wynika ono z za艂膮czonych do oferty dokument贸w. W sytuacji gdy w ofercie Wykonawca wyka偶e, 偶e cz臋艣膰 zam贸wienia powierza do wykonania podwykonawcy, w贸wczas wybrany wykonawca zobowi膮zany b臋dzie przed艂o偶y膰 zamawiaj膮cemu projekt umowy, kt贸ra b臋dzie zawarta z podwykonawc膮.

XII. POZOSTA艁E INFORMACJE
1. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo odst膮pienia b膮d藕 uniewa偶nienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
2. Zamawiaj膮cy wykluczy z post臋powania oferent贸w, kt贸rzy nie spe艂niaj膮 warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.
3. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo podj臋cia negocjacji ze wszystkimi oferentami, kt贸rzy nie zostali wykluczeni z post臋powania.
4. Oferenci uczestnicz膮 w post臋powaniu na w艂asne ryzyko i koszt, nie przys艂uguj膮 im 偶adne roszczenia z tytu艂u odst膮pienia przez Zamawiaj膮cego od post臋powania ofertowego.
5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. .66 搂1 k.c. i nie powoduje 偶adnych zobowi膮za艅 wobec stron.
Autor : Danuta Marciniak
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2015-06-26 08:24:13
Data ostatniej modyfikacji : 2015-06-26 08:24:13
Liczba wy艣wietle艅 : 1348licznik odwiedzin: 11796823